Тихомирова Є.Б., Чепурнов Ю.І. Соціологічний практикум - файл n1.doc

приобрести
Тихомирова Є.Б., Чепурнов Ю.І. Соціологічний практикум
скачать (1142.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1143kb.23.08.2012 11:28скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Рівненський інститут слов’янознавства

Київського славістичного університету


Тихомирова Є.Б., Чепурнов Ю.І.

Соціологічний практикум

Навчально-методичний посібник


Рівне – 2003

ББК 60.55

Т – 46
Рецензенти:

професор, доктор філософських наук В.В. Павлюк,
(кафедра філософії РІС КСУ)

доцент, кандидат філософських наук М.Г. Бондар (кафедра філософії Рівненського державного гуманітарного університету).

Рекомендовано до друку та запровадження у навчально-виховний процес науково-методичною радою Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету (протокол № 7 від 25.04.03)
Затверджено як навчально-методичний посібник з курсу соціології Вченою Радою РІС КСУ (протокол № 9 від 29.04.03).


Тихомирова Є.Б., Чепурнов Ю.І.

Соціологічний практикум: Навчально-методичний посібник. – Рівне: РІС КСУ, 2003 – с.110

Навчально-методичний посібник містить виклад питань технології проведення соціологічних досліджень. Оволодіння цими знаннями допоможе студентам не лише краще засвоїти теоретичні проблеми соціології, але і дозволить зрозуміти практично-прикладне значення даної науки.

Матеріали соціологічного практикуму сприятимете виконанню практичних завдань, пов’язаних із проведенням невеликих соціологічних досліджень із запропонованої у даному посібнику тематики, та оформленню їх у вигляді короткого звіту, що має бути заслуханий і обговорений на одному з семінарських занять із курсу соціології.

Для викладачів, студентів, практичних працівників.
© Тихомирова Є.Б., 2003

© Чепурнов Ю.І., 2003

ВСТУП


У загальній структурі системи соціологічних знань важливою складовою частиною є конкретні соціологічні дослідження. Вивчення питань технології проведення соціологічних досліджень, що розглядаються у даному соціологічному практикумі, допоможе студентам більш глибоко вивчити рівні соціологічних знань та їх практичне застосування у реальній соціальній дійсності.

У ході проведення соціологічного практикуму виконуються практичні завдання, пов’язані з проведенням невеликих соціологічних досліджень із запропонованої у даному посібнику тематики. Результати досліджень оформляються у вигляді короткого звіту, що, як правило, заслуховується і обговорюється на одному із семінарських занять з курсу соціології.

Виконання практичних завдань передбачає:

РОЗДІЛ I. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

§1. Соціологічне дослідження, принципи його організації і проведення


Соціологічне дослідження – це певна система методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, що дозволяє одержати достовірні знання про явища і процеси суспільного життя що вивчаються.

У процесі проведення соціологічних досліджень найбільш часто застосовуються такі категорії, як „методологія”, „методика”, „техніка”, „технологія”, „процедура соціологічного дослідження”, які визначають сутність, специфіку і зміст його організації та проведення.

Методологія соціологічного дослідження, у найбільш загальному змісті цього слова, являє собою вчення про методи і принципи соціологічного пізнання, системи норм і правил його проведення.

Метод соціології – це сукупність прийомів і способів збору, обробки та аналізу емпіричної соціологічної інформації. У соціології методи виступають як загально соціологічні принципи пізнання процесів і явищ соціальної дійсності, так як і конкретні методи збору соціологічної інформації – опитування, спостереження, аналізу документів тощо.

Методика соціологічного дослідження – це сукупність прийомів, що характеризують застосування того чи іншого методу з метою одержання і обробки соціологічної інформації.

Техніка соціологічного дослідження – сукупність спеціальних прийомів для ефективного використання того чи іншого методу в даному дослідженні.

Процедура соціологічного дослідження – це послідовність усіх операцій, загальна система дій і способів організації дослідження.

Методи і процедури соціологічного дослідження, на відміну від методології, становлять систему формалізованих правил збирання, обробки та аналізу соціологічної інформації.

В останній час, в соціологічній літературі використовується таке поняття, як „технологія соціологічного дослідження”, під яким розуміють сукупність прийомів, методів і процедур, що застосовуються в процесі організації і проведення дослідження.

Соціологічне дослідження здійснюється у певній послідовності і включає, на думку більшості соціологів, такі етапи:

У соціології прийнято розрізняти різні види соціологічних досліджень. (Див.: табл. № 1) Вибір виду дослідження пов’язаний як з особливостями досліджуваного предмета, так і з тими цілями і завданнями, що ставить перед собою дослідник. Так, наприклад, якщо необхідно одержати загальне представлення про предмет, виявити стан суспільної думки в даний момент з якогось конкретного питання, цілком можна обмежитися розвідувальним, разовим дослідженням пізнавального характеру. У випадку ж, якщо необхідна детальна характеристика досліджуваного предмета, доведеться провести більш складне – описове дослідження, якому передує розвідувальне дослідження, що носить кількаразовий, повторюваний характер.

Коли ж дослідник ставить перед собою завдання з’ясувати причини і умови розвитку того чи іншого предмета, не обійтися без аналітичного дослідження.
Класифікація соціологічних досліджень Таблиця №1


Основи класифікації

Види соціологічних досліджень

За сферою застосування

Соціально – економічні, соціально – політичні, власне соціологічні і т. д.

За масштабом об’єкту дослідження

Регіональні, галузеві, загально державні, міжнародні, суцільні, вибіркові.

За глибиною складності аналізу

Розвідувальні (пілотажні чи зондажні), описові, аналітичні.

За ступенем виразності динаміки об’єкту дослідження

Точкові, повторні, які включають в себе: трендові (когортні, історичні), панельні, лонгітюдні, моніторингові.

За типом і рівнем дослідницької діяльності, сфери застосування знань

Теоретичні, емпіричні, теоретико–емпіричні, емпірико-теоретичні, фундаментальні, прикладні

За типом умов проведення дослідження

Польові, лабораторні.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации