Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства - файл n1.doc

приобрести
Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства
скачать (179.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc949kb.07.09.2005 00:29скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

ПІДПРИЄМСТВА
Навчально-методичний комплекс

для студентів заочно-дистанційної форми навчання

з напряму 0501«Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 6.050100 «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ – 2005

Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О.О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.


Навчально-методичний посібник з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва розроблено згідно із Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН), затвердженим та чинним з 06.06.2002 р.

Склад і зміст поданого лекційного матеріалу та індивідуальних завдань відповідає навчальній програмі курсу. Методичні рекомендації мають спрямувати дії студента у вірному напрямку під час засвоєння матеріалу з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» в цілому. Вони можуть стати в нагоді студентам при виконанні домашніх контрольних робіт і викладачам вищих навчальних закладів для організації навчального процесу із зазначеної дисципліни.


Укладач:

О.О. Гетьманкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємстваРецензенти:

Р.Б. Тян


І.К. Карасьов


доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Дніпропетровського державного фінансово-економіч-ного інституту

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри

економіки підприємства

Протокол № 1 від 30.08.2005 р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» призначена для студентів денної і заочної форм навчання четвертого курсу, які навчаються у вищих навчальних закладах за економічними спеціальностями. Дисципліна є фундаментальною і розрахована на 135 годин.

Дисципліна побудована згідно із Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти й науки України (ГСВО МОН), затвердженим та чинним з 06.06.2002 року, з урахуванням специфіки навчального закладу та особливостей галузевого механізму функціонування вітчизняних підприємств.

Метою дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» є вивчення закономірностей та умов протікання відтворювальних процесів на підприємстві, їх специфічних особливостей в Україні, а також передумов становлення й розвитку досконалого внутрішнього економічного механізму на кожному підприємстві.

Головними завданнями курсу є:

Методичні рекомендації містять тематичний план дисципліни; докладну програму дисципліни з переліком питань для самоконтролю; методичні вказівки для виконання комплексної лабораторної роботи, індивідуальні завдання для здійснення відповідних розрахунків і рекомендовану літературу.

Самостійна робота, на яку відведено 93 години, має за мету забезпечити студента глибокими, всебічними знаннями у відповідній галузі під керівництвом викладача.

Остаточний контроль знань студентів з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» здійснюється у формі екзамену.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН навчальної дисципліни

«Внутрішній економічний механізм підприємства»з/п

Назва розділів, тем дисциплін

Загальна кількість годин

У тому числі

Аудиторні заняття

Самостійна

робота

Всього

Лекції

Практичні

заняття

Лабораторні роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Об'єкт, предмет і завдання курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства»

2

2

22

Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства

10

2

2

8

3

Структура і форми функціонування внутрішнього економічного механізму

9

2

2

7

4

Внутрішні ціни й методи їх формування

12

4

2

28

5

Система і порядок планування діяльності на підприємстві

8

2

2

6

6

Виробнича програма підприємства та її ресурсне обґрунтування

12

4

2

28

7

Планування витрат і прибутку на підприємстві

9

227

8

Контроль й оцінювання діяльності підприємства

11

4

2

27

9

Механізм стимулювання діяльності підприємства

14

6

4

28

10

Матеріальна відповідальність за результати роботи організаційно-виробничих підрозділів підприємства

8

2

2

6

11

Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» на підприємстві

12

4

2

28

12

Регулювання й оцінювання виробничих запасів підприємства

12

6

4

26

13

Адаптація операційної системи до змін її завантаження

8

2

2

6

14

Сучасний стан та перспективи розвитку внутрішнього економічного механізму на вітчизняних підприємствах

8

8
Разом

135

42

28

1493

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«Внутрішній економічний механізм підприємства»

Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання курсу

«Внутрішній економічний механізм підприємства»
Об'єкт і предмет курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства».

Завдання та призначення «Внутрішній економічний механізм підприємства». Взаємозв'язок курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» з іншими навчальними дисциплінами.
Література
4, 5, 8, 13, 14, 15
Тема 2. Виробничо-організаційна та економічна

структуризація підприємства
Поняття підприємства, його види, форми та роль у відкритій ринковій економіці. Економічні моделі розвитку підприємства. Виробничо-технічний, організаційний, соціальний, економічний, інформаційний, екологічний та адміністративно-правовий аспекти діяльності підприємства. Властивості виробничо-організаційної системи. Структуризація виробничої системи підприємства. Принципи побудови ефективної виробничо-організаційної структури підприємства. Структуризація системи управління підприємством. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур.
Література
1

* * *

1, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15
Тема 3. Структура і форми функціонування

внутрішнього економічного механізму
Поняття господарського механізму. Структура і склад внутрішнього економічного механізму підприємства. Принципи побудови внутрішнього економічного механізму підприємства. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму. Адаптація внутрішнього економічного механізму до відкритого ієрархічного ринкового середовища.
Література
4, 5, 8, 12, 13, 14, 15

Тема 4. Внутрішні ціни й методи їх формування
Поняття внутрішніх цін. Види, функції та роль внутрішніх цін на підприємстві. Методи формування внутрішніх цін. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин. Стратегії ціноутворення.
Література
2

* * *

1, 3, 4, 5, 9, 14
Тема 5. Система і порядок планування

діяльності на підприємстві
Планування як функція управління підприємством. Призначення внутрішнього планування. Складення плану структурних виробничих одиниць підприємства. Принципи і методи розроблення внутрішніх планів. Методи планування діяльності на підприємстві. ієрархічне планування діяльності підрозділів підприємств. Встановлення норм і нормативів для складення внутрішніх планів. Розрахунково-аналітичний, дослідно-аналітичний і досвідно-статистичний методи встановлення нормативів для планів. Особливості бізнес-планування на підприємстві та його призначення. Контролінг та його призначення.
Література
1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15
Тема 6. Виробнича програма підприємства

та її ресурсне обґрунтування
Поняття виробничої програми підприємства та порядок її розроблення. Ресурсне обґрунтування виробничої програми за допомогою виробничої потужності підприємства. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами. Особливості замкненого обслуговування виробничої програми. Оптимізація виробничої програми підприємства.
Література
4, 5, 12, 13, 14, 15
Тема 7. Планування витрат і прибутку на підприємстві
Склад витрат виробничих підрозділів підприємства і порядок їх планування. Управління витратами згідно із місцями, видами та джерелами їх виникнення. Класифікація витрат виробничих підрозділів підприємства. Складення плану витрат підрозділу підприємства (цеху). Формування кошторисів підрозділів підприємств. Планування собівартості продукції. Формування доходної частини підприємства. Планування обсягів валової, товарної та реалізованої продукції на підприємстві. Управління прибутком підприємства, його розподіл.

Література
1, 4, 5

* * *

4, 5, 10, 13, 14, 15
Тема 8. Контроль й оцінювання діяльності підприємства
Контроль як функція управління підприємством. Сутність, етапи, порядок здійснення та призначення контролю. Види контролю. Критерії оцінки діяльності підприємства. Контроль та оцінка виробничої діяльності підприємства. Контроль та оцінка ефективності роботи за показником витрат.
Література
4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15
Тема 9. Механізм стимулювання діяльності підприємства
Поняття мотиву й мотивації діяльності. Роль, форми і джерела стимулювання ефективної діяльності підприємства. Стимулююча функція оплати праці. Преміювання як заохочувальний засіб для підвищення результативності виробництва. Стимулювання діяльності працівників через участь у прибутках.
Література
3

* * *

4, 5, 10, 13, 14, 15
Тема 10. Матеріальна відповідальність за результати роботи

організаційно-виробничих підрозділів підприємства
Форми і зміст матеріальної відповідальності. Поняття збитків, їх класифікація. Методи обчислення збитків і економічних санкцій. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності. Система економічних претензій як реалізація внутрішньої матеріальної відповідальності.
Література
1

* * *

4, 5, 10, 13, 14, 15
Тема 11. Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток»

на підприємстві
Сутність і передумови аналізу «витрати – випуск – прибуток». Поняття ВВП-аналізу. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності. Беззбитковий та ефективний обсяги виробництва і реалізації продукції підприємством. Аналіз залежності прибутку від операційної активності та структури витрат.

Література
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Тема 12. Регулювання й оцінювання

виробничих запасів підприємства
Поняття виробничих запасів, їх види та класифікація. Природно-речовинний склад виробничих запасів. Особливості управління та регулювання виробничими запасами. АВС-XYZ-аналіз значущості та забезпеченості підприємства виробничими запасами. Оцінка руху виробничих запасів та її вплив на собівартість продукції. Створення програм раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства.
Література
4, 5, 10, 11, 13, 14, 15
Тема 13. Адаптація операційної системи

до змін її завантаження
Поняття адаптації до умов функціонування. Параметри і форми адаптації устаткування до обсягу виконуваних робіт. Критерій та механізм адаптації операційної системи до зовнішнього середовища. Оптимізація режимів роботи операційної системи. Вибір форми придбання устаткування за критерієм витрат. Особливості придбання обладнання за договором лізингу.
Література
4, 5, 8, 13, 14, 15
Тема 14. Сучасний стан та перспективи розвитку внутрішнього

економічного механізму на вітчизняних підприємствах
Еволюція становлення економічного механізму на вітчизняних підприємствах. Переваги та недоліки господарського механізму, що склався на вітчизняних підприємствах. Світовий досвід організації внутрішніх економічних відносин. Сучасні тенденції трансформації внутрішнього економічного механізму вітчизняних підприємств. Застосування елементів концепції «внутрішньофірмового підприємництва».
Література
2, 4, 8, 13, 14, 15

Методичні вказівки до вивчення тем дисципліни

та індивідуальні завдання
Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання курсу

«Внутрішній економічний механізм підприємства»
Мета заняття: засвоїти основну мету, завдання, предмет, об'єкт і методи дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства», а також основні поняття і його склад
Питання для обговорення


 1. Предмет, об'єкт і завдання дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства».

 2. Склад внутрішнього економічного механізму підприємства.

 3. Поняття господарського механізму.

 4. Взаємозв'язок курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» з іншими навчальними дисциплінами.


Методичні рекомендації
В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на сутність та призначення внутрішнього економічного механізму на підприємстві.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

Господарський механізм – механізм, що забезпечує взаємодію керівної і керованої підсистем і складається із сукупності конкретних форм і методів свідомого впливу на економіку.

Внутрішній економічний механізм підприємства (ВЕМП) представляє собою взаємодію його складових елементів (підрозділів), структура цього механізму визначається через:

Отже, логіко-структурна схема вивчення внутрішнього економічного механізму підприємства та його характеристика як системи наведена на рис. 1.Рис. 1. Вивчення внутрішнього економічного механізму підприємства
Ключові терміни і поняттяПитання для повторення


 1. Визначте предмет і об'єкт ВЕМП як системи.

 2. За допомогою яких методів проводять дослідження ВЕМП?

 3. В чому відстежується взаємозв'язок дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» з такими базовими дисциплінами як «Економіка підприємства», , «Планування діяльності підприємства», «Організація виробництва», «Маркетинг», «Менеджмент», іншими загальнообов'язковими дисциплінами за спеціальністю 6.050100 «Економіка підприємства».


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Призначення ВЕМП в ринкових умовах господарювання.

 2. Напрямки розбудови ВЕМП.

 3. Методи дослідження ВЕМП, їх характеристика.

 4. Історичне становлення ВЕМП на вітчизняних підприємствах.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 2. Виробничо-організаційна та економічна

структуризація підприємства
Мета заняття: ознайомитись з базовими основами виробничо-організа-ційної та економічної структуризації підприємства, засвоїти принципи її здійснення на підприємстві
Питання для обговорення


 1. Поняття підприємства, його види, форми та роль у відкритій ринковій економіці. Економічні моделі розвитку підприємства.

 2. Виробничо-технічний, організаційний, соціальний, економічний, інформаційний, екологічний та адміністративно-правовий аспекти діяльності підприємства. Властивості виробничо-організаційної системи.

 3. Структуризація виробничої системи підприємства.

 4. Принципи побудови ефективної виробничо-організаційної структури підприємства. Структуризація системи управління підприємством.

 5. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур.Методичні рекомендації
В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на виробничо-організаційну структуризацію, яка виділяє підприємства чотирьох типів:

Вибір структурних рішень у виробництві визначається такими чинниками:

Характеристика виробничої структури підприємства

В цьому розділі студенту рекомендується самостійно спробувати схематично зобразити склад керованих ланок виробничої системи (дільниць, цехів, господарств тощо) та відтворити їх технологічні чи коопераційні взаємозв'язки.

При виконанні цього розділу слід визначити, чи дотримано при побудові виробничої структури підприємства таких принципів:

Необхідно деталізувати зображену на рис. 2 схему, доповнивши її особливостями, притаманними тому чи іншому підприємству в залежності від його форми власності та галузевої приналежності.Рис. 2. Загальна схема виробничої структури підприємства
Індивідуальне завдання
На рис. 3 відтворена організаційна структура управління лакофарбовим підприємством. Визначте, чи дотримано в ній правила побудови подібних структур, чи відповідає вона своєму призначенню. Охарактеризуйте також внутрішній економічний механізм лакофарбового підприємства на основі наведених даних.
Ключові терміни і поняття


Питання для повторення


 1. Визначте основні аспекти системної побудови підприємства, дайте їх характеристику.

 2. Визначте критерії поділу виробничих підрозділів підприємства.

 3. У чому полягає ієрархічність побудови структури підприємств?

 4. Які принципи лежать в основі побудови ефективних виробничих структур?

 5. Визначте концептуальні напрямки трансформації виробничих структур великих підприємств.


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Характеристика організаційного середовища підприємства та його елементів.

 2. Характеристика різних типів організаційних структур управління підприємства (лінійної, функціональної, змішаної, дивізіональної, матричної, корпоративної тощо): їх переваги та недоліки.

 3. Особливості горизонтального та вертикального координування організаційних структур підприємства.

 4. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 3. Структура і форми функціонування внутрішнього

економічного механізму

Мета заняття: засвоїти особливості структури внутрішнього економічного механізму підприємства, а також його основні форми
Питання для обговорення


 1. Поняття господарського механізму.

 2. Структура і склад внутрішнього економічного механізму підприємства.

 3. Принципи побудови ВЕМП.

 4. Організаційні передумови функціонування ВЕМП.

 5. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму.

 6. Адаптація внутрішнього економічного механізму до відкритого ієрархічного ринкового середовища.Методичні рекомендації
В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на забезпечення відповідних умов для забезпечення ефективної організації внутрішньовиробничих відносин на підприємстві, до яких належать:

Однією з основних передумов функціонування ВЕМП поряд з наданням підрозділам відносної самостійності має бути створення внутрішньозаводської інфраструктури шляхом формування різних суб'єктів економічних відносин всередині самого підприємства. До цих суб'єктів належать укрупнені структурні підрозділи, створені на основі основного, допоміжного та обслуговуючого виробництва:

ВЕМП може мати різні форми функціонування, які розрізняються ступенем свободи поведінки підрозділів, формами їх зв'язків і показниками ефективності діяльності. В самому загальному вигляді виділяють такі економічні форми функціонування підрозділів:

Підрозділи – центри витрат виготовляють продукцію внутрішньо-коопераційного призначення, це передусім підрозділи технологічної спеціалізації, яким притаманні зв'язки в межах технологічної послідовності обробки.

Підрозділи – центри прибутку виготовляють або кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку, або проміжну продукцію внутрішньо-коопераційного призначення, яку передають іншим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами і створюють таким чином розрахунковий умовний прибуток як частину прибутку підприємства. Як правило, це підрозділи предметної та змішаної спеціалізації.
Ключові терміни і поняття
Питання для повторення


 1. Від яких чинників залежить форма зв'язків між окремими підрозділами підприємства?

 2. Які основні принципи побудови ВЕМП?

 3. Визначте основні організаційні передумови функціонування ВЕМП.

 4. Які фундаментальні проблеми слід вирішувати керівництву підприємства при його адаптації до динамічно змінюваних зовнішніх умов функціонування?

 5. Які Ви знаєте центри витрат та центри прибутку на підприємстві, що обґрунтовують вибір форми ВЕМП?


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Різновиди форм функціонування ВЕМП.

 2. Еволюція економічного механізму вітчизняних підприємств.

 3. Світовий досвід організації внутрішніх економічних відносин.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 4. Внутрішні ціни й методи їх формування
Мета заняття: засвоїти особливості формування внутрішніх цін на продукцію підприємства, а також засвоїти основні методи їх нарахування на підприємстві
Питання для обговорення


 1. Поняття внутрішніх цін.

 2. Види, функції та роль внутрішніх цін на підприємстві.

 3. Методи формування внутрішніх цін.

 4. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин.

 5. Стратегії ціноутворення.Методичні рекомендації
В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на функції цін на підприємстві та особливості їх формування на засадах різних методів.

Функції ціни:

Методика встановлення цін

Постановка завдань ціноутворення:

1. Забезпечення виживання. Щоб вижити, підприємства, які потрапили в скрутне становище вдаються до цінових поступок, доти, доки знижені ціни покривають витрати.

2. Максимізація поточної прибутку. У випадках, коли поточні фінансові показники для фірми важливіше довгострокових, вона призначає таку ціну, що забезпечить максимальне надходження поточної прибутку і готівки і максимальне відшкодування витрат.

3. Завоювання лідерства за показником частки ринку. Компанія, який належить велика частка ринку, буде мати низькі витрати і високі довгострокові прибутки. Тому компанія, що сповідає таку стратегію, йде на максимально можливе зниження цін.

4. Завоювання лідерства за показником якості товару. Фірма може поставити собі за мету домогтися, щоб її товар був найякіснішим з усіх пропонованих на ринку. Зазвичай це вимагає встановлення на нього високої ціни, щоб покрити витрати на досягнення високої якості і проведення НДДКР.

Вплив цін на рівень попиту. Залежність між ціною і рівнем попиту представлена кривої попиту. Чим вища ціна, тим нижче попит. Попит, як правило, визначає максимальну ціну, що фірма може запросити за свій товар. Мінімальна ціна визначається витратами фірми. Ціна на товар повинна цілком покрити усі витрати з його виробництва, розподілу і збуту, включаючи справедливу норму прибутку за докладені зусилля і ризик.

Аналіз цін і товарів конкурентів. Хоча максимальна ціна може визначатися попитом, а мінімальна – витратами, на установлення фірмою середнього діапазону цін впливають ціни конкурентів і їхні ринкові реакції. Фірмі необхідно знати ціни і якість товарів своїх конкурентів для зіставлення. Знаннями про ціни і товари конкурентів фірма може скористатися для позбавлення від нестатків власного ціноутворення. Власне кажучи фірма користується ціною для позиціонування своєї пропозиції щодо пропозицій конкурентів.

Вибір методу ціноутворення

Знаючи залежність попиту від ціни, витрати і ціни конкурентів, фірма готова до встановлення цін на власний товар. Вона вирішує проблему ціноутворення, вибираючи собі методику розрахунку цін.

1. Розрахунок ціни за методом «середні витрати плюс прибуток» полягає в нарахуванні визначеної націнки на повну собівартість товару.

2. Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку. Метод ціноутворення з розрахунком на одержання цільового прибутку ґрунтується на графіку беззбитковості. Такий метод ціноутворення жадає від фірми розгляду різних варіантів цін, їхнього впливу на обсяги збуту, необхідні для подолання точки беззбитковості й одержання цільового прибутку.

3. Установлення ціни на основі відчутної цінності товару. У цьому випадку основним фактором ціноутворення вважаються не витрати продавця, а купівельне сприйняття. Для формування у свідомості споживачів представлення про цінність товару використовуються в комплексах маркетингу нецінові прийоми впливу. Ціна в цьому випадку покликана відповідати ціннісній значимості товару.

4. Установлення ціни на основі рівня поточних цін

При встановленні цін з урахуванням рівня поточних цін, фірма в основному відштовхується від цін конкурентів і менше уваги звертає на показники власних витрат і попиту. Ціна може бути призначена на рівні вищому чи нижчому за рівень цін основних конкурентів. Метод ціноутворення на основі рівня поточних цін досить популярний у випадках, коли еластичність попиту майже не піддається виміру.

Встановлення остаточної ціни

Перед призначенням остаточної ціни фірма повинна розглянути ряд додаткових понять:

Підходи до проблеми ціноутворення:

Установлення цін на новий товар. Установлення цін на справжню новинку (захищену патентом). Стратегія «зняття вершків».

На новинку встановлюються найвищі ціни, що тільки можливо запросити у визначеному сегменті ринку. Після того як початкова хвиля збуту сповільнюється, фірма знижує ціну, щоб залучити наступний сегмент ринку, який влаштовує нова ціна. Діючи подібним чином, фірма знімає максимально можливі фінансові «вершки» із самих різних сегментів ринку. Використання методу «зняття вершків» з ринку має сенс за наступних умов:

Стратегія глибокого проникнення на ринок. Установлення на новинку порівняно низької ціни в надії на залучення більшого числа покупців і завоювання більшої частки ринку. За рахунок великої частки ринку скорочуються витрати виробництва і по мірі їх скорочення продовжується поступове зниження цін.

Установленню низької ціни сприяють наступні умови:

Ціноутворення в рамках товарної номенклатури

Підхід до ціноутворення змінюється, якщо товар є частиною товарної номенклатури. У цьому випадку фірма розробляє систему цін, що може забезпечити одержання максимального прибутку за номенклатурою в цілому.

Установлення цін у рамках товарного асортименту. Фірма повинна прийняти рішення про східчасте диференціювання цін на товари визначеного асортименту. При встановленні цінової сходинки кожного рівня необхідно враховувати розходження в собівартості, різницю в оцінках їхніх властивостей покупцями, а також ціни конкурентів. При незначному розриві в цінах між двома сусідніми товарами асортименту споживачі будуть купувати більш сучасний, а при значному – менш сучасний.

Установлення цін на обов'язкові приналежності. У ряді галузей промисловості виготовляють обов'язкові приналежності, що використовуються разом з основним товаром. Виробники основних товарів можуть призначати на них низькі ціни, а на обов'язкові приналежності установлювати високі націнки. Іншим виробникам, що не пропонують власні додаткові приналежності, приходиться для одержання такого ж виторгу встановлювати на свої основні товари більш високі ціни.

Установлення цін за географічним принципом

Географічний підхід до ціноутворення припускає ухвалення рішення про установлення фірмою різних цін для споживачів у різних частинах країни (виходячи з витрат по доставці).

Установлення цін ФОБ (free on board) у місці походження товару. Цей метод означає, що товар передається перевізнику на умовах франко-вагон, після чого усі права на цей товар і відповідальність за нього переходять до замовника, що оплачує усі витрати з транспортування, страховки й інші витрати від місця перебування фірми до місця призначення.

Установлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки. Цей метод є повною протилежністю методу ФОБ у місці походження товару. У даному випадку фірма стягує єдину ціну з включенням у неї однієї і тієї ж суми транспортних витрат незалежно від місцезнаходження клієнта. Плата за перевезення дорівнює середній сумі транспортних витрат. Вигоди методу – відносна простота застосування і можливість для фірми рекламувати єдину ціну в загальнонаціональному масштабі.

Установлення зональних цін. Метод являє собою щось середнє між методами ціни ФОБ у місці походження товару і методом єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки. Фірма виділяє дві і більше зони. Усі замовники, що знаходяться в межах окремої зони, платять ту саму сумарну ціну, що стає вище по мірі збільшення відстані зони.

Установлення цін стосовно до базисного пункту. Метод дозволяє продавцю вибирати те чи інше місто в якості базисного і стягувати з усіх замовників транспортні витрати в сумі, рівній вартості доставки з цього пункту, незалежно від того, відкіля в дійсності відбувається відвантаження. Перевага використання базисного пункту поза районом розташування фірми полягає в тому, що одночасно з підвищенням розмірів сумарної ціни для замовників, що знаходяться неподалік від фірми, для віддалених замовників ця ціна знижується.

Установлення цін із прийняттям на себе витрат з доставки. У цьому випадку, щоб забезпечити надходження замовлень, фірма частково чи повністю приймає на себе фактичні витрати з доставки товару, у надії розширити обсяги продажів і знизити витрати, що з лишком покриє додаткові транспортні витрати.

Цим методом користаються для проникнення на нові ринки, а також для утримання свого положення на ринках з конкуренцією, що загострюється.

Установлення цін зі знижками і заліками

Знижки за платіж готівкою – це зменшення ціни для покупців, що оперативно оплачують рахунки.

Знижки за кількість закуповуваного товару – зменшення ціни для покупців, що замовляють велику кількість товару. Знижки за кількість не повинні перевищувати суми економії витрат продавця. Економія складається за рахунок скорочення витрат із продажу, підтримці запасів і транспортування товару.

Функціональні знижки (знижки в сфері торгівлі). Виробники пропонують службам товароруху, що виконують визначені функції з продажу товару, його збереження тощо.

Сезонні знижки – зменшення ціни для споживачів, що роблять позасезонні покупки товарів чи послуг. Сезонні знижки дозволяють продавцю підтримувати більш стабільний рівень виробництва протягом усього року.

Заліки – це інші види знижок із прейскурантної ціни.

Товарообмінний залік – це зменшення ціни нового товару за умови здачі старого.

Заліки на стимулювання збуту – чи виплати знижки з ціни для винагороди дилерів за участь у програмах реклами і підтримки збуту.

Установлення цін для стимулювання збуту

а) установлення цін як на «збиткових лідерів» заради залучення покупців у надії, що вони заодно придбають і інші товари зі звичайними націнками;

б) установлення цін для особливих випадків (зимові, весняні, передсвяткові розпродажі);

в) інші види знижок.

Установлення дискримінаційних цін

З урахуванням розходжень у споживачах, товарах, місцевостях фірми часто вносять корективи у свої ціни. При встановленні дискримінаційних цін фірма продає товар за різними цінами без урахування розходжень у витратах.

Установлення дискримінаційних цін відбувається в різних формах.

а) з урахуванням різновидів покупців.

Різні покупці платять за той самий товар різні ціни.

б) з урахуванням місцезнаходження.

Товар продається за різною ціною в різних місцях, хоча витрати його в цих місцях однакові.

в) з урахуванням часу.

Ціни змінюються в залежності від сезону, дня тижня і навіть години доби.
Ключові терміни і поняттяПитання для повторення


 1. Визначте основні функції ціни.

 2. Які принципи покладено в основу ціноутворення?

 3. Які методи ціноутворення Ви знаєте?

 4. Як формуються внутрішні ціни на продукцію?

 5. Як визначаються можливі знижки на продукцію?


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Докладна характеристика методів формування внутрішніх цін.

 2. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих відносин.

 3. Особливості встановлення верхньої та нижньої меж на нову продукцію.

 4. Формування внутрішніх цін на продукцію підрозділів – центрів витрат.

 5. Структура внутрішніх цін на продукцію підрозділів – центрів прибутку.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 5. Система і порядок планування

діяльності на підприємстві
Мета заняття: засвоїти особливості планування діяльності підприємства в ринкових умовах його функціонування
Питання для обговорення


 1. Планування як функція управління підприємством.

 2. Призначення внутрішнього планування.

 3. Складення плану структурних виробничих одиниць підприємства.

 4. Принципи і методи розроблення внутрішніх планів.

 5. Методи планування діяльності на підприємстві.

 6. Ієрархічне планування діяльності підрозділів підприємств.

 7. Встановлення норм і нормативів для складення внутрішніх планів.

 8. Розрахунково-аналітичний, дослідно-аналітичний і дослідно-статистич-ний методи встановлення нормативів для планів.

 9. Особливості бізнес-планування на підприємстві та його призначення.

 10. Контролінг та його призначення.

  1   2   3   4   5   6   7   8


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации