Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни Проектна діяльність - файл n1.doc

приобрести
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни Проектна діяльність
скачать (1283.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1284kb.22.08.2012 14:55скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Н.Ю. Мущинська, М.К. Сухонос

Методичні рекомендації

для виконання практичних робіт

з дисципліни

«Проектна діяльність»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання

спец. 7.000003 - „Управління проектами” )


Х


арків – ХНАМГ – 2009
Мущинська, Н.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.000003 - „Управління проектами”)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Мущинська Н.Ю., М.К. Сухонос – Х.: ХНАМГ, 2009. – 52 с.


Укладачі: Н.Ю. Мущинська,

М.К. Сухонос
Рецензент: Г.В. Висоцька


Рекомендовано кафедрою управління проектами

в міському господарстві й будівництві,

протокол № 4 від 24 грудня 2008 р.


Зміст

Стор.

Вступ ……………………………………………………………………….

4

ЗМ1. Організація і управління проектами ………………………………

4

УНЕ1.1 Загальна характеристика управління проектами

4

УНЕ 1.2 Ефективність проекту …………………………………………..

5

ЗМ 2. Планування і контроль проектів ………………………………….

14

УНЕ 2.1 Методичні основи планування і контролю проектів …………

14

УНЕ 2.2 Основи сіткового і календарного планування проекту ………

15

УНЕ 2.3 Планування ресурсів проекту ………………………………….

44

Додаток …………………………………………………………………….

50

Список літератури ………………………………………………………...

51ВСТУП
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Проектна діяльність” призначені для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.000003 - „Управління проектами”.

Основним їх завданням є визначення загальних вимог до організації і проведення практичних занять з метою поглибленого ознайомлення студентів з тематикою, структурою і змістом навчальної дисципліни „Проектна діяльність”.
ЗМ 1. Організація і управління проектами

УНЕ 1.1. Загальна характеристика управління проектами
Ситуація 1.

Розглядається проект озеленення міста. На підставі влас­них обмежень і можливих передбачень щодо даного проекту визначте і опишіть:


Ситуація 2.

Розглядається проект будівництва готельного комплек­су на березі р.Дніпро в м.Києві. Упорядкуйте види робіт за стадіями життєвого циклу проекту:


Ситуація 3.

Ви — керівник проекту, метою якого є створення бізнес-центру на базі університету. В процесі реалізації проекту адміністрація відмовилася від безоплатного фінансування вашого проекту. Керівниц­твом проекту було прийнято рішення про внесення змін, а саме, отри­мання безоплатного кредиту з місцевого бюджету для фінансової під­тримки студентської ініціативи для створення приватної справи. Проаналізуйте, як дана зміна вплине на:

- вартість проекту;

- заплановані показники робіт;

- графік виконання робіт;

- результат проекту.
УНЕ 1.2 Ефективність проекту

Завдання 1.

Визначити відповідно до варіанту завдання найбільш прийнятний проект. Охарактеризуйте проекти за показником ризику їх реалізації.
Таблиця 1.1

№ варіанта

Проекти

1

1

2

3

2

1

2

4

3

1

2

5

4

3

4

6

5

1

3

5

6

1

4

6

7

2

3

4

8

2

4

5

9

3

4

5

10

1

4

6Характеристика проектів до варіантів завдання

Таблиця 1.2

№ проекту

Прибуток

Імовірність

1

2

3

1

3000

0,50

4000

0,30

4500

0,20

2

1000

0,25

1500

0,60

2000

0,15

3

1500

0,10

3000

0,70

4000

0,20

4

5000

0,55

5100

0,25

5500

0,20

5

4000

0,15

5000

0,20

6000

0,65

6

3000

0,35

3750

0,40

4000

0,25


Приклад. Інвестор вирішує, куди вкласти гроші: в кіоск з продажу морозива (проект А) чи хліба (проект Б). Охарактеризуйте проекти за показником ризику їх реалізації. Можлива величина прибутку й імовірність одержання наведені в таблиці.


Проект А

Проект Б

прибуток

імовірність

прибуток

імовірність

3000

0,3

5000

0,3

5000

0,5

5500

0,6

10 000

0,2

6500

0,1


У випадку, коли мається кінцева кількість сценаріїв і вірогідності їх завдані, очікуваний інтегральний ефект проекту розраховуємо за формулою математичного очікування:

,

де: M(x) – математичне очікування інтегрального ефекту проекту;

xi – інтегральний ефект при i-му сценарії;

Рi – вірогідність реалізації цього сценарію.

Невизначеність характеризується розсіянням можливих значень випадкової величини xi довкола її очікуваного значення.

Для характеристики ризику як міри невизначеності використовують такі показники:

1) дисперсія

D(х)=;

2) середньоквадратичне відхилення

;

3) коефіцієнт варіації

.

У проектах з однаковим значенням очікуваного доходу найчастіше як міру ризику використовують середньоквадратичне відхилення. Чим більше його значення, тим більший ризик. Якщо порівнюють проекти з різним очікуваним значеннями доходу, то використовують коефіцієнт варіації, який показує частку ризику на одиницю очікуваного значення доходу.

Інструмент, за допомогою якого проводять імовірнісну оцінку ризиків, називається матрицею оцінки імовірностей та наслідків.

Рішення:

М(хА)=3000*0,3+5000*0,5+10 000*0,2=5400

М(хБ)=5000*0,3+5500*0,6+6500*0,1=5450

За цими результатами інвестору краще вкладати кошти у хлібний кіоск. Розрахуємо ризик цих проектів.

D(хА)=(5400-3000)2*0,3+(5400-5000)2*0,5+(5400-10000)2*0,2= 6040000

D(хБ)=(5450-5000)2*0,3+(5450-5500)2*0,6+(5450-6500)2*0,1= 172500

var(xA)= 2457,641/5400=0,455

var(xБ)= 415,331/5450=0,076

Таким чином, разом з тим, що математичне очікування доходу від проекту А менше за проект Б, ризик від вкладання коштів у хлібний кіоск (проект Б) менше за ризик вкладання у кіоск з продажу морозива (проект А) (М(хА)<М(хБ); var(xA)>var(xБ)). У цьому випадку рішення можна прийняти однозначно на користь проекту Б.

У випадку, коли математичне очікування доходу проектів вказує на необхідність прийняття одного рішення, а оцінка ризику – протилежного, обрання проекту залежить від ставлення до ризику особи, яка приймає рішення про реалізацію проекту.
Завдання 2.

Характеристика проектів до варіантів завдання

Визначити у відповідності з варіантом завдання ЧДД, період окупності, ВНД за умови ставки дисконту r =10%.

Таблиця 1.3Витрати

(1-й рік), тис. грн

Грошові надходження, тис. грн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

1

120

30

35

50

50

2

130

40

40

50

55

3

100

20

30

40

50

4

100

25

30

50

50

5

105

25

35

45

50

6

95

20

30

50

60

7

90

10

30

50

65

8

100

35

35

40

50

9

110

30

40

50

60

10

115

15

40

60

50


Приклад. Інвестор вкладає гроші в підприємство з виробництва меблів. Витрати й грошові надходження від проекту наведені в таблиці. Розрахувати ЧДД, якщо ставка дисконту дорівнюватиме 10%. Визначити, при якому значенні ВНД проект є прийнятним.

Таблиця 1.4Витрати

(1-й рік), тис. грн

Грошові надходження, тис. грн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

1

110

20

30

50

50


Рішення:

1. ЧДД– чистий дисконтований дохід визначають як суму потокових ефектів (тобто перевищення результатів над витратами) за весь розрахунковий період існування проекту, приведених до початкового періоду:

,

де Pt – грошові надходження за період t;

ICt – інвестиції (витрати), зроблені за період t;

r – ставка дисконту;

t – порядковий номер року.

Для визначення ЧДД можна застосовувати модифіковану методику, яка базується на порівнянні витрачених дисконтованих інвестицій ІС із загальними дисконтованими грошовими надходженнями:

1.ЧДД=(20-110)/1,1+30/1,12+50/1,13+50/1,14 = -90/1,1 + 30/1,21 +50/1,33 + +50/1,46 = -81,82 + 24,79+37,57+ 34,15 = 14,69 тис грн

2. ВНД (IRRInternal Rate of Return) є нормою дисконту r при ЧДД =0. ВНД дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.

Завдання виконуємо з використанням методу послідовних наближень

При r =10% ЧДД =14, 69 >0

1-е наближення

при r = 30% ЧДД = -90/1,3+30/1,32+50/1,33+50/1,34= -90/1,3 + 30/1,69 + +50/2,197 +50/2,8561=-69,23 + 15,78 +22,76+17,51=-11,21<0

Отже 10%< ВНД <30%.

2-е наближення

Значення дисконту для 2-го наближення знаходимо за формулою:

ВНД=,

де d1 – значення дисконту, при якому ЧДД>0;

d2 - значення дисконту, при якому ЧДД<0;

- значення ЧДД при d1;

- значення ЧДД при d2.

Отже :

ВНД = 10+= 21,34%

при r = 21,34% ЧДД = -2,74 <0

Отже 10%< ВНД <21,34%.

3-є наближення

Візьмемо для розрахунків значення ВНД близьке до 20% - це, наприклад, 18%.

при r = 18% ЧДД=1,5>0.

18%< ВНД <21,34%.

ВНД = 18+= 19,17

при ВНД=19,17% ЧДД0

Таким чином, ВНД19,17%
Завдання 3.

Характеристика проектів до варіантів завдання

Визначити у відповідності з варіантом період окупності проекту.
Таблиця 1.5

№ варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Початкові інвестиції, млн. грн

100

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Щорічні надходження, млн.грн

27

17

10

75

55

25

35

45

65

55


Приклад. Для реалізації проекту необхідні початкові інвестиції в розмірі 250 млн. гривень. Менеджери планують отримувати від реалізації проекту щорічні надходження в розмірі 90 млн. гривень. Визначити період окупності проекту.
Рішення:

ПО (РР- Payback Period)- період окупності - це мінімальний часовий інтервал, за межами якого інтегральний дохід від проекту стає і залишається позитивним.

Строк окупності цього проекту може бути розрахований таким чином:
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации