Дипломный проект - Модернизации МСС на участке УСП-АМТС ГТС г. Кызыл Орды на основе ВОЛС с применением технологии SDH - файл n1.doc

Дипломный проект - Модернизации МСС на участке УСП-АМТС ГТС г. Кызыл Орды на основе ВОЛС с применением технологии SDH
скачать (875.6 kb.)
Доступные файлы (17):
n1.doc30kb.22.03.2009 19:23скачать
n2.doc36kb.22.03.2009 18:36скачать
n3.doc26kb.22.03.2009 12:02скачать
n4.doc495kb.22.03.2009 19:56скачать
n5.doc51kb.22.03.2009 20:12скачать
n6.doc112kb.22.03.2009 20:12скачать
n7.doc85kb.22.03.2009 23:27скачать
n8.doc905kb.22.03.2009 22:45скачать
n9.doc452kb.22.03.2009 22:36скачать
n10.doc43kb.22.03.2009 22:53скачать
n11.doc48kb.22.03.2009 11:55скачать
n12.doc273kb.22.03.2009 19:58скачать
n13.doc259kb.22.03.2009 20:10скачать
n14.doc386kb.22.03.2009 22:10скачать
n15.doc154kb.23.03.2009 09:35скачать
n16.doc81kb.21.03.2009 22:45скачать
n17.doc120kb.20.03.2009 09:40скачать

n1.doc

Түйін
Осы ұсынылып отырған дипломдық жобада, Қызыл-Орда қаласының ҚТЖ-ң АҚТ мен АҚТС-ң арасындағы станция аралық байланыс жолдарын ТОБЖ негізінде SDH технологиясы қолдану есебінен жетілдіру сұрақтары қарастырылады

Жобаның аналитикалық бөлімінде қаланың біріншілік желісі сарапталып, оның дамуының негізгі бағыттары анықталған және тасымалдау желісінің цифрлық технологиялары, оптикалық талшық, кабель жөнінен негізгі ұғымдар берілген. Осы бөлімде әр түрлі оптикалық кабелдер салыстырылып, тиімдісі анықталған.

Жобаның техникалық бөлімінде желінің сапалық көрсеткіштері есептелінген, атап айтсақ, желіде пайда болатын жүктеменің қарқындылығының тексеру есебі жасалынған. Сол есепке сәйкес жобада қарастырылып отырған бөлімшеге және желіге қажетті Е1 ағындарының саны анықталған. Осы бөлімде, сонымен қатар оптикалық талшықтың және кабельдің параметрлері есептертері берілген.

«Жұмыс құжаттамасы» бөлімінде ТОТЖ-ң негізгі модульдарының қысқаша сипаттамасы беріліп, оптикалық кабельдің, желінің сенімділік көрсеткіштері есептелінген. Осы бөлімде, сонымен қатар ЦСИ желілерді ұйымдастыру және ТОБЖ-ң құрылысы жөнінен сұрақтар қарастырылған.

Жобада, сонымен қатар еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары да қаралған.

«Жобаның техника экономикалық маңыздандыру» бөлімінде жобаның тиімділігі арнайы есептер көмегімен дәлелденген.
Аннотация
В настоящем дипломном проекте рассматривается вопросы модернизации МСС на участке УСП-АМТС ГТС г. Кызыл Орды на основе ВОЛС с применением технологии SDH.

В аналитической части проекта произведен анализ первичной сети города, определены основные направления развития сети в целом, приведены основные понятия о цифровых технологиях транспортной сети, о оптических волокнах, кабелях. В этом разделе сравнены характеристики различных видов ОК и выбран оптимальный.

В технической части проекта рассчитаны качественные показатели сети, такие как проверочный расчет интенсивности возникающей нагрузки в сети. По ее результатам определена потребность в количестве потоков Е1 для рассматриваемого участка и сети в целом. В этом же разделе приведены расчеты параметров оптического волокна и кабеля.

В разделе «Рабочая документация» приведена краткая характеристика основных модулей ВОСП, произведены расчеты по определению надежности оптического кабеля, сети в целом. В этом разделе также рассмотрены вопросы организации сети с СЦИ, строительства ВОЛС.

В конце проекта затронуты вопросы по охране труда и техники безопасности, экологии.

Проект обоснован с помощью расчетов в разделе «Технико-экономическое обоснование проекта».

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации