Дипломна робота - Формування міжнародної маркетингової товарної політики - файл n1.doc

Дипломна робота - Формування міжнародної маркетингової товарної політики
скачать (1597 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1597kb.11.06.2012 06:14скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6

Додаток А.2

Баланс ДП «Новатор» за 2008, 2009, 2010 роки

Пасив

Код рядка

2008 рік

2009 рік

2010 рік

1

 

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

 

Статуний капітал

300

94500

94500

94500

Пайовий капітал

310

-

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

-

Інший додатковий капітал

330

38585

56406

51903

Резервний капітал

340

-

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(12344)

(14610)

(16987)

Неоплачений капітал

360

-

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

-

Накопичена курсова різниця

375

-

-

-

Усього за розділом І

380

120741

136296

127416

Частка меншості

385

-

-

-

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

-

 

415

-

-

-

 

416

-

-

-

 

417

-

-

-

 

418

-

-

-

Цільове фінансування

420

2468

2210

1953

Усього за розділом ІІ

430

2468

2210

1953

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

-

Інша довгострокові фінансові зобов'язння

450

15579

15158

11369

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

15579

15158

11369

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

9500

3801

10350

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

-

Векселі видані

520

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

796

1260

2822

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

4644

7011

14719

з бюджетом

550

462

540

889

з позабюджетних платежів

560

-

-

-

зі страхування

570

1162

830

1204

з оплати праці

580

2148

1855

3086

з учасниками

590

3

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

5

148

175

із необоротними активами та групами вибуття

605

-

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

418

483

1349

Усього за розділом IV

620

19138

15828

34594

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

-

Баланс

640

157926

169592

175332


Додаток Б

Звіт про фінансові результати ДП «Новатор» за 2008, 2009, 2010 роки

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Назва показника

Код рядка

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)

010

133719

138718

163925

Податок на додану вартість

015

(12310)

(10253)

(9923)

Акцизний збір

020

-

-

-

 

025

-

-

-

Інші вирахування з доходу

030

(4)

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

121405

128465

154002

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(104960)

(106492)

(128752)

Валовий:

 

 

 

 

прибуток

050

16445

21973

25250

збиток

055

-

-

-

Інші операційні доходи

060

54113

70408

91038

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

061

-

-

-

Адміністративні витрати

070

(15137)

(13001)

(17433)

Витрати на збут

080

(9107)

(11543)

(8285)

Інші операційні витрати

090

(44720)

(66538)

(91981)

Витрати від первісного визнання біологічнних активів і сільськогосподарської продукці

091

-

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

-

1299

-

збиток

105

(1406)

-

(1411)

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

-

Інші фінансові доходи

120

31

-

-

Інші доходи

130

3942

4439

4628

Фінансові витрати

140

(2416)

(2604)

(1608)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

-

Інші витрати

160

(3508)

(4424)

(4512)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

-

-

-

збиток

175

(3357)

(1290)

(2903)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

851

319

1073

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

15

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

190

-

-

-

збиток

195

(4208)

(1594)

(3976)

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

-

-

-

витрати

205

-

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

-

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

-

-

-

збиток

225

(4208)

(1594)

(3976)

Додаток Б.2

Звіт про фінансові результати ДП «Новатор» за 2008, 2009, 2010 роки

ІІ.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Матеріальні затрати

230

55043

64293

78671

Витрати на оплату праці

240

30867

26290

31425

Відрахування на соціальні заходи

250

11372

9486

11241

Амортизація

260

4246

4580

4611

Інші операційні витрати

270

6254

11286

13108

Разом

280

107782

115935

139056


1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации