Дипломна робота - Формування міжнародної маркетингової товарної політики - файл n1.doc

Дипломна робота - Формування міжнародної маркетингової товарної політики
скачать (1597 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1597kb.11.06.2012 06:14скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6

Отже, на рис. 3.4. представлена стратегія позиціонування «ціна – якість». У вигляді кружечок зображені лічильники води різних виробників з різними цінами згідно табл. 3.11. Порівнючи ціни на лічильники води фірми «ТАКТ» та ДП «Новатор», можна сказати, що за показником ціни ДП «Новатор» перемагає, оскільки ціна досить низька, а за показником якості перемагає «ТАКТ». Переважно, такі підприємства як ДП «Новатор» додержуються стратегії низьких цін на товари, з метою проникнення на зовнішній ринок, збільшення частки свого товару на внутрішньому ринку, виходу на масовий ринок, завантаження виробничих потужностей, недопущення банкрутства на даному етапі. Але не потрібно забувати про якість товару. Адже все вдосконалюється, з‘являються нові фірми, нові товари, нові технології і підприємство,яке не змінювало технологію виробництва свого товару, а вданому випадку лічильника води, може зазнати краху.Ціна Висока ціна «GROSS»

«POWOGAZ»

«ТАКТ»
Низька Якість

якість Висока

якість

«Новатор»

Низька

ціна

Рис. 3.4. Стратегія позиціонування «ціна – якість»

Порівнючи лічильники води фірм «POWOGAZ» та «GROSS», варто зазначити, що товари Німеччини завжди прославлялись хорошою якістю. Тому за показником якості Німеччина перемагає, а за показником ціни – Польща.

Порівнюючи усі фірми, варто сказати, що краще придбати товар в ДП «Новатор», ніж товар фірми «ТАКТ» та зарубіжних фірм, оскільки лічильники води не сильно відрізняються за якістю один від одного. Якщо ж ридбати товар з Німеччини чи Польщі, потрібно буде понести додаткові витрати, а саме транспортування, доставка та ін.

Низькі ціни на лічильники води ДП «Новатор» являються хорошою стратегією, але все одно не потрібно забувати про якість, про удосконалення технології виробництва лічильників та просування їх на ринку.

Отже, будь-який продукт або організація потребує ясної стратегії позиціонування, щоб його або її передбачуване місце на ринку могло з достатньою виразністю відобразитися в свідомості споживача. Стратегія вимагає координації всіх маркетингових атрибутів для підтримки вибраної позиції. Зазвичай споживачі вибирають ті товари і послуги, які найповніше задовольняють їх потреби. Тому, перед вибором стратегії позиціонування, маркетологи ретельно аналізують основні конкурентні переваги своїх товарів або послуг. Повноцінне позиціонування конкретної торгової марки виражається в пропозиції цінності, тобто цілого ряду переваг товару або послуги, на основі яких і будується стратегія позиціонування. Міцну позицію не можна завоювати порожніми обіцянками. Якщо компанія позиціонує свій товар за допомогою пропозиції вищої якості або більшого об'єму послуг, вона потім повинна буде надати обіцяну якість і послуги. Інакше вона просто втратить цих клієнтів і навряд чи вона зможе завоювати їх увагу в майбутньому.

Компанії часто виявляють, що набагато легко вийти на ринок з хорошою стратегією позиціонування, чим реалізувати її. На завоювання певної позиції або її зміну зазвичай потрібний досить багато часу. Але легко загубити позицію, становлення якої зайняло багато років. Раз вже компанії вдалося завоювати необхідну позицію, їй слід докласти всі зусилля для того, щоб утримати цю позицію, постійно удосконалюючи свою діяльність і цілеспрямовано її рекламуючи.

Розроблені стратегії позиціонування за умови їх доопрацювання до потрібного стану (випуску рекламних роликів, плакатів і тому подібне) дозволять компанії вийти на вищий рівень в свідомості споживачів. Але важливо, раціональний напрям грошових коштів на розвиток торгових марок і позиціонування самого підприємства.

Крім того, реалізація посиленої маркетингової програми по первинному позиціонуванню товару винна проводиться в стислі, заздалегідь визначені терміни, а не розтягуватися на рік і більше.

Висновок до третього розділу

Отже, для того щоб краще побачити вплив економічних факторів на величину чистого доходу, було запропоновано побудувати кореляційно-регресійну модель. Дана модель показала, що на чистий дохід підприємства впливають багато чинників, а саме собівартість реалізованої продукції, інші операційні доходи, адміністративні витрати, основні засоби, матеріальні витрати, фонд оплати праці.

Відображенням позицій конкретного виду бізнесу у стратегічному просторі, що зображається двома осями координат є матриця Boston Conlsulting Group. Автором цієї моделі вважають Брюса Д.Хендерса, який і був власником однойменної компанії Boston Conlsulting Grouр, створеної в 1963 році. За допомогою цієї моделі порівнюють відомі або прогнозні частки ринку та темпи їх зростання для кожного виду продукції підприємтсва, оцінюють ефективність їх виробництва та реалізації, і визначають стратегію подальшого розвитку. Модель БКГ являє собою матрицю 2х2, на якій на осі ординат відкладається значення темпів зростання ринку, а на осі абсцис зображають відносну чатску ринку. Матриця ділиться на 4 квадранти, в яких товари розподіляються відповідно до категорій: «Зірки», «Дійні корови», «Важкі діти», «Собаки». При застосуванні даної моделі до товарів ДП «Новатор», було вияснено, що до категорії «важких дітей» відносять лічильник газу та апарат «Корона», що в свою чергу говорить про те, що дані товари не являються конкурентоспроможними та в майбутньому можуть не принести ніяких прибутків. Для таких товарів застосовується маркетингова стратегія «збору урожаю», згідно з якою не потрібно робити багато маркетингових зусиль та не варто вкладати кошти в дані товари. Частини до поштооброблюваної машини, контрольна апаратура та літаковий відповідач відносяться до категорії «собаки». Дані товар також не мають перспектив розвитку, тому слід застосувати до таких товарів стратегію елімінації, тобто вилучення з виробництва. Щодо «дійних корів», то ні один із запропонованих товарів не відносяться до цієї категорію. Це говорить про те, що хоча асортимент товарів ДП «Новатор» великий, підприємство знаходиться в пошуку найвигіднішого для продажу товару. Зараз ДП «Новатор» здебільшого займається виробництвом обладнання для літаків. Підприємство має надію на отримання з даного товару великих прибутків та ефективного розвитку.

Одним із найефективніших методів боротьби на споживчих ринках являється позиціонування товарів на ринку. Завдяки позиціонуванню товарів на ринку, споживачі легко ідентифікують товари порівняно із товарами конкурентами.

Зобразивши графічно стратегію позиціонування «ціна – якість», стало ясно, що товари ДП «Новатор» не являються конкурентоспроможними, не всі товари досить хорошої якості хоча на підприємстві виробляють товари відповідно до сертифікату якості ISO – 9001. Використання ДП «Новатором» стратегію низьких, підприємство приваблює багатьох споживачів та інвесторів.

ВИСНОВКИ

Усі підприємства, які хочуть ефективно функціонувати на внутрішньому та зовнішньому ринку використовують концепцію маркетингу як основну технологі досягнення успіху в економічній діяльності. Кожне підприємсвто намагається забезпечити виробництво такого товару та знайти таке місце його розташування, який би користувався найбільшим попитом у споживачів та приносив великі прибутки. Щоб досягнути цього, їм потрібно правильно сформувати маркетингову товарну політику.

Товар являється головним елементом в маркетинговій товарній політиці. Головними завданнями товарної політики являється управління якістю, конкурентоспроможність, життєвий цикл товарів, товарний асортимент та товарна номенклатура. За допомогою різноманітних методів аналізу можна здійснити модифікацію товарної номенклатури. Для підвищення товарної політики можна використовувати стратегію диверсифікації. Існує велика різноманітність стратегій диверсифікації. Серед них концентрична, конгломеративна, горизонтальна, вертикальна диверсифікація та спільне підприємство. Для підприємства також важлива організаційна структура служб маркетингу, яка буває функціональною, товарною, ринковою та змішаною. За допомогою правильно сформованої структури управління маркетинговою товарною політикою, в майбутньому підприємство може досягнути усіх поставлених цілей та успіху як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.

Для більш детального ознайомлення з темою маркетингової товарної політики, було проведено аналіз формування та здійснення маркетингової товарної політики на підприємстві ДП «Новатор».

Було досліджено, що ДП «Новатор» було створено 13 травня 2002 року шляхом перейменування державного підприємства «Хмельницький радіотехнічний завод». Для більше детального дослідження ДП «Новатор», було проведено аналіз основних техніко-економічних показників. Аналіз показав, що підприємство перебуває в досить хорошому фінансовому стані, так як дохід від реалізації збільшився на 27%, продуктивність праці збільшилась, незважаючи на зменшення середньооблікової чисельності персоналу. В свою чергу, зменшення середньооблікової чисельності може свідчити про покращення умов праці на підприємстві.

ДП «Новатор» співпрацює з Росією, Китаєм, Німеччиною, Грузією, Азейбарджаном, Вірменією та ін.

Товарами, що імпортуються є резистори, підложки, лапрол, алюмінієва фольга та дріт з нержавіючої сталі. Товари, що йдуть на експорт – це складові частини РЛПК, апарт «Корона», лічильники газу, контрольна апаратура та складові частини літакового відповідача.

За допомогою аналізу даних активу та псаиву балансу підприємства, було виявлено, що підприємство менше залежить від зовнішніх джерел фінансування, має можливість виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, його функціонування не залежить від позичкових коштів.

Абсолютні показники фінансової стійкості показали, що підприємство знаходиться в передкризовому стані. Платоспроможність в такому стані порушується, але є надія на те, що рівновагу між платіжними засобами та платіжними зобов’язаннями можливо відновити.

SWOT- аналіз допоміг визначити сильні та слабкі сторони підприємства. Сильними сторонами є добра репутація продукції, експорт переважає імпорт, надаються сервісні послуги для споживачів, відкриваються сервісні центри по регіонах. Слабкими сторонами є насиченість ринку аналогічними товарами, нестача кваліфікаційних кадрів, відсутність постійних замовлень. Неефективна організаційна структура та значні витрати на збут продукції.

У третьому розділі було запропоновано побудову кореляційно-регресійної моделі, яка показала вплив основних економічних показників діяльності ДП «Новатор» на чистий дохід. Між цими показниками, як показала кореляційно-регресійна модель, існує досить щільний зв‘язок, тобто кожен із наданих показників має великий вплив на чистий дохід підприємства.

Основними показниками, що впливають на чистий дохід підприємства є собівартість реалізованої продукції, інші операційні доходи та адміністративні витрати.

За допомогою матриці БКГ було досліджено ряд товарів, виробництвом яких і займається ДП «Новатор». У 1963 році було створено компанію Boston Consulting Group. Власником цієї компанії став Брюс Д.Хендерс. Саме його вважать автором матриці Boston Consulting Group (БКГ).

На осі ординат цієї матриці відкладається значення темпів зростання ринку, а на осі абсцис зображають відносну частку ринку. Вся матриця ділиться на чотири квадранти, кожен з яких має свою категорію. Розрізняють категорію «важкі діти», «собаки», «дійні корови» та «зірки». Такі товари ДП «Новатор» як лічильник газу та апарат «Корона» відносять до категорії «важких дітей». Дані товари не потребують значних маркетингових зусиль і, можливо, в майбутньому підприємство змушене буде вилучити з виробництва. Частини до поштооброблюваної машини, контрольна апаратура та літаковий відповідач відносяться до категорії «собаки». Дані товар також не мають перспектив розвитку, тому слід застосувати до таких товарів стратегію елімінації, тобто вилучення з виробництва. До категорії «зірок» увійшов лише один товар – це складові частини РЛПК. Це свідчить про те, що даний товар займає відносно велику частку ринку, яка зростає, це товар є лідером своєї галузі. Зараз підприємство, в основному, займається виробництвом даного товару, з надією на ефективний та довгостроковий розвиток.

Стратегія позиціонування передбачає проведення глибоких маркетингових досліджень, направлених на розуміння того, як споживачі сприймають продукт, які параметри на їх думку є найбільш важливими. За наслідками таких досліджень будуються карти сприйняття, на яких зображаються досліджувані продукти за допомогою найбільш значущих в очах споживачів параметрів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів.: Світ, 1995. – 291 с.

 2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з англ.: Уч. пос. - М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. - 608 с.

 3. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. – Л.: Обл. правл. ВНТОЭ, 1990.

 4. Вдовиченко А.А., Запривода А.М. Крізь час і простір : від покоління до покоління. Підприємству “Новатор” – 40. К. : Новий друк,2005. – 136 с.

 5. Власова A.M., Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. - К.: КНЕУ, 1997. - 92 с.

 6. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.

 7. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 100 с.

 8. Гаркавенко В.С. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2003. –540 с.

 9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. К.: Лібра, 2006. – 720 с.

 10. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.:Вища школа, 2004. – 327 с.

 11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.-2-е издание, переработанное и дополненое. -М.: Издательство «Финпресс», 2003.- 464с.

 12. Гончаров В.В. Новые прогрессивные формы организации в промышленности. - М.: МНИИПУ, 1998. - 176 с.

 13. Гончаров В.В. Специфика управления важнейшими ресурсами. - М.: МНИИПУ, 1998. - 176 с.

 14. Гончаров В.В. Управление различными стадиями производства. -М.: МНИИПУ, 1998. - 128 с.

 15. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия: Метод. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 334 с.

 16. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия: Учебник. - М.: "Филинъ", 2001. - 506 с.

 17. Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга: Учебное пособие / ГАС. - Ростов, 1992. - 128 с.

 18. Дункан У.Дж. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - 272 с.

 19. Дыбская В.В. Организация взаимодействия логистики и маркетинга как средство повышения конкурентоспособности фирмы // Логистика и управление цепями поставок. - 2005. - №5. - С. 45-47.

 20. Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США: Теория и практика формирования. - М.: Наука, 1998. - 253 с.

 21. Економіка підприємств: Навчальний посібник/А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. - 2-ге вид., - К.:Знання-Прес», 2002. - 335 с.

 22. Економіка підприємства: Підручн. / За ред. С.Ф. Покропивного.-К.: Хвиля-Прес, 1995.

 23. Економічний аналіз господарської діяльності / В.І. Іваненко, М.А. Болюх. - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. - 204 с.

 24. Економічний аналіз підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кругляк Б.С., Скиба Г.В. – Хмельницький: Хмельницький державний університет, 2004. – 420с.

 25. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. М.Г. Чумаченко. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.

 26. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування : з чого починається створення успішних брендів/Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. - К. : Знання - Прес, 2004. - 199 с.

 27. Ілляшенко С.М. Маркетингова торгова політика: підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : "Університетська книга", 2005. – 234с. 

 28. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 148 с.

 29. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 1999. - 135 с.

 30. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: навч.-метод. посiб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2000. – 124с.

 31. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: навч.-метод. посiб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2003. – 250с.

 32. Ковальчук С.В. Інноваційний маркетинг. (Товарна інноваційна політика): курс лекцій / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 266с.

 33. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.

 34. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 387 с.

 35. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В.Н. Маркетинг и логистика фирмы. - М.: Приоритет, 2000. - 128 с.

 36. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2001.

 37. Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент — СПб: Питер Ком, 1998. — 559 с.

 38. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2000. - 752 с. (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 39. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

 40. Кредисов А. И. Маркетинг - К.: Украина, 1998г. - 398с.

 41. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии - М.: АО "ФинстатИнформ", 1994г. - 184с.

 42. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2-ге вид. - Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. - 472 с.

 43. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. - 448 с.

 44. Кристофер М., Пэк Хелен. Маркетинговая логистика. Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Технология», 2005. - 200 с.

 45. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

 46. Маркетинг. Менеджмент. Право. Интегрированные системы управления: Учебник. - М.: Дело, 1998. - 336 с.

 47. Маркетинг: основи теорії та практики: Навчальний посібник / В.В. Липчук, А.П. Дудяк, С.Я. Бугіль; за заг. ред. В.В. Липчука. - 3-е вид., виправ. і доп.. - Львів: «Магнолія 2006», 2008. - 288 c.

 48. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2002. - 320 с.

 49. Мороз Л., Чухрай Н. Маркетинг: Навч. посібник.- Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1999. - 244 с.

 50. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 1997.

 51. Попов Е.В, Рыночный потенциал предприятия. – М.: ЗАО издательство «Экономика», 2002. – 554 с.

 52. Приймак Т.О. Економіка підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб., і доп. – К.: Вікар, 2003. – 219с.

 53. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 228 с.

 54. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006. — 259 с.

 55. Сахно А. Проблеми Інтернету в Україні// “Компаньон”, 2002р. - №20. - Май 2002.-26-28 с.

 56. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент – К.: Академвидав,2007.–472 с.

 57. Старостіна А.О. Маркетинг: навчальний посібник для студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Старостіна А.О., Зозульов О.В. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2003. - 326 

 58. Строкович А. Инвестиционная стратегия развития предприятия // Бизнес Информ. - 1997. - № 9. - С. 29 - 31.

 59. Телєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.

 60. Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с.

 61. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практ. пособие. М., 1993.

 62. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

 63. Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

 64. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003 - 160 с.

 65. Шкардун В., Ахтямов Т. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии // Маркетинг. – 2001. – № 3 (58).

 66. ABC–аналіз. – Доступний з: http://ubooks.com.ua/books/000220/inx44.

 67. Диверсифікація. – Доступний з: http://wp7.ru/diversifikaciya-tovarno%D1%97-politiki.

 68. Маркетинг. – Доступний з: http://uk.wikipedia.org/wiki/Маркетинг.

 69. Маркетинг-мікс. – Доступний з: http://uk.wikipedia.org/wiki/Маркетинг-мікс.

 70. Матриця БКГ. – Доступний з: http://www.yablonskikh.ru/?p=464.

 71. Матриця БКГ. – Доступний з: http://uk.wikipedia.org/wiki/Матриця БКГ.

 72. Матриця БКГ. – Доступний з:http://www.stplan.ru/articles/theory/bkg.

 73. Офіційний сайт підприємства : http://www.novator.km.ua.

Додаток А

Баланс ДП «Новатор» за 2008, 2009, 2010 роки

Актив

Код рядка

2008 рік

2009 рік

2010 рік

1

 

 

 

 

І.Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

 

залишкова вартість

010

44

19

29

первісна вартість

011

661

614

633

накопичена амортизація

012

617

595

664

Незавершене будівництво

020

6529

62

3

Основні засоби

 

 

 

 

залишкова вартість

030

103998

125787

117618

первісна вартість

031

250252

298897

298119

знос

032

(146254)

(173110)

(180501)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

-

первісна вартість

036

-

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

-

Відстрочені податкові активи

060

2091

2106

2092

Гудвіл

065

-

-

-

Інші необоротні активи

070

93

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

-

Усього за розділом І

080

112755

127974

119742

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

7467

6554

7171

Поточні біологічні активи

110

-

-

-

Незавершене будівництво

120

11546

13041

10651

Готова продукція

130

7619

4573

5001

Товари

140

821

882

1131

Векселі одержані

150

-

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

7027

7179

11990

первісна вартість

161

7027

7179

11990

резерв сумнівних боргів

162

-

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1610

2993

8177

за виданими авансами

180

2187

2840

8421

з нарахованих доходів

190

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

148

175

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

821

844

651

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

в національній валюті

230

673

441

196

у т.ч. касі

231

33

22

5

в іноземній валюті

240

3556

13

349

Інші оборотні активи

250

215

585

199

Усього за розділом ІІ

260

43542

40093

54112

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1629

1525

1478

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

-

Баланс

280

157926

169592

175332
1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации