Курсова робота - Економіко-статистичний аналіз виробництва плодово-ягідної продукції в сільськогосподарських підприємствах України - файл n1.docx

приобрести
Курсова робота - Економіко-статистичний аналіз виробництва плодово-ягідної продукції в сільськогосподарських підприємствах України
скачать (352.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx353kb.01.06.2012 14:36скачать

n1.docx

  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Кафедра обліку і аудиту

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА З СТАТИСТИКИ

Виконала студентка IV курсу

факультету менеджменту

43-зм групи

Шпак Олена Василівна

Керівник Бурляй Г.Л.

Робота подана____________

Перевірена_______________

Робота захищена__________

Оцінка___________________

Умань 2011

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. РОЗМІРИ, СКЛАД І СТРУКТУРА ПЛОЩ БАБАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ 5

2. ДИНАМІКА УРОЖАЙНОСТІ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ 12

Використовуючи секторну діаграму, розглянемо структуру реалізації за каналами плодів і ягід та винограду у звітному періоді і базисному з інтервалом у 5 років. За звітний прийнято 2009 рік, а за базисний – 2005 рік. 19

Рис.2.4. Структура реалізації плодово-ягідних культур за каналами 19

19

Рис. 2.5. Структура реалізації за каналами винограду3.ІНДЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВАЛОВОГО ЗБОРУ ТА СЕРЕДНЬОЇ УРОЖАЙНОСТІ 20

4. КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ 30

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ВСТУП


Біокліматичний потенціал України в цілому дає можливість вирощувати основні види плодово – ягідних культур. Кримський півострів має значний потенціал по виробництву цитрусових культур. Впровадження розроблених на принципах адаптивного садівництва технологій вирощування сучасних сортів є суттєвим засобом збільшення виробництва продукції садівництва. Ефективність усіх факторів інтенсифікації технологій вирощування садових культур повинна підвищуватися на основі дедалі зростаючого рівня агротехніки. Сучасні сорти плодових культур характеризуються високим біологічним потенціалом продуктивності, проте реалізація його у виробничих умовах досить низька. Сорти з високою потенційною продуктивністю більшою мірою "сканують" нерівномірний розподіл абіотичних і біотичних факторів середовища, тому завдання щодо одержання стабільних урожаїв нині набуває все більшої актуальності. Це потребує перегляду всієї концепції садівництва та розробки стратегії адаптивної інтенсифікації, яка ґрунтується на використанні адаптивного потенціалу всіх біологічних компонентів агроекосистеми.

За ряд останніх років на одну особу в країні вироблялося біля 12 кг плодів кісточкових культур, а в сільськогосподарських підприємствах - відповідно, лише 0,7 кг. Все це свідчить про гостроту проблеми збільшення виробництва цієї продукції та підвищення його ефективності. Цим і зумовлена актуальність дослідження комплексу питань економіки та організації виробництва плодово - ягідних культур.

Окремі питання економічної ефективності виробництва та промислової переробки плодів і ягід, а також взаємовідносин між цими підрозділами та, зокрема, сферою реалізації в умовах ринкової трансформації галузі досліджували такі провідні вчені як В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, М.П. Вітковський, О.Ю. Єрмаков, М.Ю. Коденська, М.Й. Малік, Т.А. Маркина, В.Я. Месель-Веселяк, В.А. Рульєв, П.Т. Саблук, О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко, В.В. Юрчишин та інші.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є економіко-статистичний аналіз виробництва плодово-ягідної продукції в сільськогосподарських підприємствах України.

Відповідно з метою в роботі поставлено такі завдання:

- опрацювати методичні підходи до виконання теми досліджень, зокрема, визначення економічної ефективності виробництва конкретних видів плодів кісточкових культур;

- здійснити аналіз виробництва плодів кісточкових культур у ретроспективі, дослідити зональне розміщення насаджень кісточкових культур, оцінити ефективність виробництва та промислової переробки їх плодів в умовах ринкової трансформації галузі;

- визначити економічні основи активізації державного протекціонізму подальшого розвитку виробництва плодів кісточкових культур і підвищення його ефективності.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень визначення економічної ефективності виробництва плодів та ягід у видовому розрізі і основні організаційно-економічні чинники її підвищення у сільськогосподарських підприємствах зони Південного Степу.

Об’єктом дослідження є насадження плодово – ягідних та виноградних культур в сільськогосподарських підприємствах України.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є класичні положення економічної теорії, діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення суспільних явищ і процесів, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічної ефективності виробництва і переробки продукції садівництва.

Джерелом інформації виступає статистична звітність України за період з 2002 року по 2009 рік.

1. РОЗМІРИ, СКЛАД І СТРУКТУРА ПЛОЩ БАБАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ


Економічний потенціал промислового садівництва і виноградарства є достатнім для значного розширення внутрішнього ринку плодів, ягід і винограду та продуктів їх промислової переробки. Це пов'язано з великою густотою населення, зосередженням його у великих містах і промислових центрах та наявністю широкої мережі плодопереробних підприємств і винзаводів. З підвищенням матеріального добробуту населення неодмінно зростатиме попит на плоди, ягоди і виноград. Крім того, є реальні можливості для значного збільшення виробництва цієї продукції на експорт. За умов забезпечення конкурентоспроможності та вдосконалення економічного механізму реалізації ця продукція матиме необмежений ринок збуту в Росії та інших країнах. Переконливим щодо цього є приклад сусідньої Польщі, яка за менш сприятливих природних умов для розвитку садівництва виробляє вдвічі більше яблук, ніж Україна, і у великій кількості експортує їх у Росію, Фінляндію, країни Прибалтики та інші.

В економічній ситуації, що склалася внаслідок раптового переходу від адміністративно-планової до ринкової системи, надто посилилися негативні тенденції в промисловому садівництві і виноградарстві: скорочуються площі насаджень, зменшуються валові збори продукції, знижується частка суспільного сектора в загальних обсягах її виробництва, виник загрозливий інвестиційний вакуум у цих галузях.

Виробництво садівницької продукції дедалі більше зосереджується у дрібних господарствах. Частка суспільного сектора у валових зборах цієї продукції в країні знизилась  до 12% (2006 р.). Виробництво плодів і ягід на одну людину за рік не перевищує 40-50 кг, а споживання — 35–37 кг, що становить 43–45% норми, тоді як  у США, Італії, Німеччині, Нідерландах — 100–140 кг.

Отже, збільшення виробництва плодів, ягід та винограду потрібно розглядати - важливе завдання розвитку промислового садівництва і виноградарства в країні.

На основі статистичних даних дослідимо склад та структуру площ плодово-ягідних і виноградних насаджень України за 5 років (табл. 1).

Таблиця 1.1

Площа плодово-ягідних і виноградних насаджень

Види культур

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

площа, тис га

питома вага, %

площа, тис га

питома вага, %

площа, тис га

питома вага, %

площа, тис га

питома вага, %

площа, тис га

питома вага, %

Площа плодово-ягідних насаджень

299

75,70

281

75,13

271

74,45

267

74,17

260

74,07

у тому числі у плодоносному віці

266

67,34

248

66,31

238

65,38

233

64,72

229

65,24

Площа виноградних насаджень

96

24,30

93

24,87

93

25,55

93

25,83

91

25,93

у тому числі у плодоносному віці

81

20,51

76

20,32

71

19,51

71

19,72

71

20,23

Всього площа багаторічних насаджень

395

100,0

374

100,0

364

100,0

360

100,0

351

100,0Рис. 1.1 Динаміка площ багаторічних насаджень

Отже в Україні спостерігається чітка тенденція до зменшення площі багаторічних насаджень, так за період з 2005 року по 2009 рік площа плодово-ягідних насаджень зменшилась з 395 тис. га. до 351 тис. га.

Для опису рядів динаміки використовують систему взаємопов'язаних характеристик: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту і абсолютне значення одного процента приросту. Обчислення характеристик ґрунтується на порівнянні рівнів ряду.

Залежно від бази порівняння кожну з наведених характеристик поділяють на базисну та ланцюгову. Середню динаміку ряду за весь період часу описують середніми цих характеристик.

При порівнянні якогось певного рівня з попереднім (база порівняння змінна) отримані показники називають ланцюговими.

Якщо всі рівні ряду динаміки порівнюють з одним і тим самим рівнем (база порівняння стала), то отримані показники називають базисними.

Сума послідовних ланцюгових абсолютних приростів дорівнює базисному за весь період, тобто кінцевому базисному приросту:

Абсолютний приріст (Aпр) характеризує збільшення (зменшення) рівня ряду за певний період в абсолютному вираженні:

Ланцюговий приріст Aпр=yt—yt-1 (1.1)

де yt — рівень щодо конкретного моменту або інтервалу часу t;

yt-i –рівень щодо попереднього моменту або інтервалу часу.

Базисний приріст Aпр=yt—yо, (1.2)

де yо — базисний рівень.

Коефіцієнт зростання (Tр) виражається у відсотках та показує, у скільки разів рівень yt більший (менший) від рівня, узятого за базу порівняння (становить кратне відношення рівнів) обчислюють за формулою:

базисний Тр= (1.3)

ланцюговий Тр= (1.4)

Темп приросту (Tпр) — це відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього (базисного), виражене у процентах:

базисний Тр= (1.5)

ланцюговий Тпр= (1.6)

Абсолютне значення одного процента приросту —відношення абсолютного приросту до темпу приросту:

Aпр1%= (1.7)

де Aпр1% – абсолютне значення одного процента приросту; Aпр – абсолютний приріст; Tпр – темп приросту.

Таблиця 1.2

Аналіз динаміки рядів площ плодовогідних насаджень в сільськогосподарських підприємствах України

Рік

Площі плодово-ягідних культур, тис. га

Абсолютний приріст, ц/га

Темп росту, %

Темп приросту %

Абсолютне значення 1 % приросту, га.

баз.

ланц.

баз.

ланц.

баз.

ланц.
2003

338

—– 

—– 

—– 

—– 

—– 

—– 

—– 

2004

316

-22

-22

93,5

93,5

-6,5

-6,5

3,38

2005

299

-39

-17

88,5

94,6

-11,5

-5,3

3,20

2006

281

-57

-18

83,1

94,0

-16,9

-6,0

3,00

2007

271

-67

-10

80,1

96,5

-19,9

-3,5

2,85

2008

267

-71

-4

79,0

98,5

-21,0

-1,5

2,66

2009

260

-78

-7

76,9

97,4

-23,1

-2,6

2,69

Абсолютні прирости, як базовий так і ланцюговий є від'ємними, що свідчить про постійне зменшення площ плодово-ягідних насаджень в сільськогосподарських підприємствах України. Так за період з 2003 року по 2009 рік базисне зменшення відбулось в розмірі 78 тис. га., або це становило 23,1%.

Таблиця1.3

Аналіз динаміки рядів площ виноградних насаджень в сільськогосподарських підприємствах України

Рік

Площі виноград- них насаджень, тис. га

Абсолютний приріст, ц/га

Темп росту, %

Темп приросту %

Абсолютне значення 1 % приросту, га.

баз.

ланц.

баз.

ланц.

баз.

ланц.
2003

99

—– 

—– 

—– 

—– 

—– 

—– 

—– 

2004

97

-2

-2

97,9

97,9

-2,1

-2,1

0,95

2005

96

-3

-1

96,9

98,9

-3,1

-1,1

0,90

2006

93

-6

-3

93,9

96,8

-6,1

-3,2

0,93

2007

93

-6

0

93,9

100

-6,1

0

0

2008

93

-6

0

93,9

100

6,1

0

0

2009

91

-8

-2

91,9

97,8

-8,1

-2,2

0,90


Проаналізувавши динаміку рядів площ виноградних насаджень (Табл.1.3) також помічаємо, що абсолютні прирости є від'ємними, що знову ж таки свідчить про зменшення площ виноградних насаджень так як і плодово-ягідних в сільськогосподарських підприємствах України. Так за період з 2003 року по 2009 рік базисне зменшення відбулось в розмірі 8 тис. га., або це становило 8,1%.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации