Справочник - Відповіді на тести ЗНО з біології (2012) - файл n1.doc

приобрести
Справочник - Відповіді на тести ЗНО з біології (2012)
скачать (500.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc501kb.01.06.2012 14:20скачать

n1.doc

Відповіді на тести ЗНО з біології

Біологія. Відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання (тестування)


1. Вимерлі організми досліджує наука:

Правильна відповідь: палеонтологія

2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об'єднуються у системи органів?

Правильна відповідь: організмовий

3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?

Правильна відповідь: купруму

4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:

ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА

Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю "Генетичний код", подану на останній сторінці Вашого зошита)

Правильна відповідь: гіс - арг -лей - глі - сер - цис

5. Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?

<>

Правильна відповідь: осморегуляції

6. Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються

Правильна відповідь: фітогормони

7. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю:

Правильна відповідь: пластид

8. Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?

Правильна відповідь: 22 аутосоми та X-хромосому

9. Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?

Правильна відповідь: ендоплазматична сітка

10. У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?

Правильна відповідь: 8 ядер з 12 хромосомами в кожному

11. Послідовне перетворення органічних кислот (цикл Кребса) відбувається в:

Правильна відповідь: матриксі мітохондрій

12. Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 році довів існування

Правильна відповідь: вірусів

13. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони:

Правильна відповідь: отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин

14. Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються за участю нервової системи, це:

Правильна відповідь: рефлекси

15. В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій - розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий реагент. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. Що було додано у пробірки?

Правильна відповідь: дріжджі

16. Яку речовину, що використовують як індикатор в хімії, добувають із лишайників?

Правильна відповідь: лакмус

17. Розгляньте рисунок клітин спірогіри і вкажіть, яку складову клітини позначено буквою Х:

< strong>

Правильна відповідь: хлоропласт

18. У якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу?

Правильна відповідь: стеблі

19. У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв'язку з чим виникло це пристосування?

Правильна відповідь: для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи

20. Характерними ознаками більшості однодольних рослин є:

Правильна відповідь: мичкувата коренева система та паралельне жилкування листків

21. Яка тканина розташована в зоні поділу кореня?

Правильна відповідь: твірна

22. Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них зображено лійкоподібні квітки

А

<>

Б

<>

В

<>

Г

<>

Правильна відповідь: В

23. Видозмінами листка є:

Правильна відповідь: лусочки цибулі, вусики гороху

24. У представників типу Найпростіші реакції на будь-які подразнення проявляються у вигляді:

Правильна відповідь: проявляються у вигляді таксисів

25. Який мутуалістичний організм живе у травному каналі травоїдних ссавців?

Правильна відповідь: інфузорія

26. У якої серед зазначених тварин найдовший кишечник?

Правильна відповідь: козулі

27. Які з поданих нижче клітин розташовані в зовнішньому шарі тіла гідри?

Укажіть правильну комбінацію:

Правильна відповідь: 2, 3, 4

28. За допомогою якого органа кісткові риби можуть змінювати глибину занурення?

Правильна відповідь: плавального міхура

29. Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов'язана з пристосуванням до польоту?

Правильна відповідь: порожнисті кістки

30. Лише у сенсорних системах ссавців наявна:

Правильна відповідь: вушна раковина

31. Розгляньте рисунки. Визначте, на якому з них зображено хрящову тканину:

А

<>

Б

<>

В

<>

Г

<>

Правильна відповідь: А

32. Яка кістка входить до складу передпліччя?

Правильна відповідь: ліктьова

33. Яким шляхом проходить нервовий імпульс в організмі?

Правильна відповідь: В дендрит ? тіло нейрона ? аксон ? синапс

34.Яку першу допомогу потрібно надати людині, яку вкусила отруйна змія?

Правильна відповідь: тимчасово накласти джгут вище місця укусу

35. Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено:

Правильна відповідь: підвищенням концентрації СО2 у крові.

36. Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та активує ферменти?

Правильна відповідь: хлоридна кислота.

37. Загальною функцією для надниркових залоз, підшлункової залози і печінки людини є:

Правильна відповідь: участь у регуляції рівня глюкози у крові.

38. Утворенню вітаміну D в організмі сприяє:

Правильна відповідь: ультрафіолетове випромінювання.

39. У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його матері - ІІ, а в батька - ІІІ. Яка ймовірність того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат?

Правильна відповідь: 1/4 або 25%

40. Голландський учений Г. де Фріз помітив наявність різних форм рослини енотери. Він дослідив, що каріотип нормальної форми складається з 14 хромосом, а гігантської - 28. Поява гігантської форми є результатом:

Правильна відповідь: геномної мутації.

41. Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків?

Правильна відповідь: забезпечує розселення

42. Унаслідок дії яких променів підвищується температура тіла змій, ящірок і комах?

Правильна відповідь: інфрачервоних

43. Які адаптивні біологічні ритми впливають на зміну забарвлення ваблячого краба?

Правильна відповідь: припливно-відпливні

44. Яку властивість біогеоценозу можна встановити, спостерігаючи вплив популяції хижаків на популяцію здобичі?

Правильна відповідь: саморегуляцію

45. Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані, проте, як правило, не обмежує його поширення на суходолі?

Правильна відповідь: освітленість

46. Утворення рослинами вуглеводів є результатом процесу:

Правильна відповідь: фотосинтезу

47. Поклади якої корисної копалини утворилися, зокрема, вимерлими Папоротеподібними?

Правильна відповідь: кам'яного вугілля

48. Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав'янисті рослини ? парнокопитні ? лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2:

Правильна відповідь: 20 000

49. Визначте правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії:

Правильна відповідь: лишайники ? мохи ? трав'янисті рослини

50. Ароморфозом є:

Правильна відповідь: поява матки у ссавців.

51. Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та рівнями їхньої організації.

1. листяний ліс

А молекулярний

2. конвалія травнева

Б клітинний

3. хлорофіл

В органний

4. листок

Г організмовий
Д біогеоценотичний


Правильна відповідь:

листяний ліс

біогеоценотичний

конвалія травнева

організмовий

хлорофіл

молекулярний

листок

органний


52. Установіть відповідність між органелами, зображеними на рисунках, і функціями, які вони виконують:

1.

<>

2.

<>

3.

<>

4.

<>

Правильна відповідь:

1 - синтез АТФ; 2 - дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин; 3 - синтез білків; 4 - здійснення фотосинтезу.

53. Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать:

1. опорно-рухова

<>

2. видільна

<>

3. сенсорна

<>

4. ендокринна

<>

Правильна відповідь: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Д

54. Установіть відповідність між назвою плоду та його зображенням:

1.

<>

2.

<>

3.

<>

4.

<>

5.

<>

Правильна відповідь: 1- стручок; 2 - ягода; 4 - біб; 5 - яблуко

55. У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) - над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства:

Ccdd Ч Ccdd

А 9 : 3 : 3 : 1

CcDd Ч ccdd

Б 3 : 1

CcDd Ч CcDd

В 1 : 1

Ccdd Ч ccdd

Г 1 : 2 : 1
Д 1 : 1: 1 : 1


Правильна відповідь:


Ccdd Ч Ccdd

3 : 1

CcDd Ч ccdd

1 : 1: 1 : 1

CcDd Ч CcDd

9 : 3 : 3 : 1

Ccdd Ч ccdd

1 : 1


56. Установіть відповідність між організмом і трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він знаходиться:

Вуж

А продуцент

самець комара

Б консумент І порядку

Сокіл

В консумент ІІ порядку

Жаба

Г консумент ІІІ порядку
Д консумент IV порядку


Правильна відповідь:

Вуж

консумент ІІІ порядку

самець комара

консумент І порядку

Сокіл

консумент IV порядку

Жаба

консумент ІІ порядку


57. До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє:

Рудименти

А забарвлення у клопа-солдатика

Атавізми

Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

аналогічні органи

В тазові кістки дельфіна

гомологічні органи

Г зябра риби та зябра рака
Д багатососковість у людини


Правильна відповідь:

Рудименти

тазові кістки дельфіна

Атавізми

багатососковість у людини

аналогічні органи

зябра риби та зябра рака

гомологічні органи

верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня


58. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі:

- біполярні клітини
- потилична частка кори великих півкуль
- колбочки
- зоровий нерв


Правильна відповідь:

59. Визначте послідовність етапів обміну жирів:

60. Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука:

1.

<>

2.

<>

3.

<>

4.

<>

Правильна відповідь: 4, 2, 3, 1.

Відповіді на тести ЗНО з біології
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации