Справочник - Відповіді на завдання ЗНО з фізики (2012) - файл n1.doc

приобрести
Справочник - Відповіді на завдання ЗНО з фізики (2012)
скачать (345 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc345kb.01.06.2012 14:20скачать

n1.doc

Відповіді на тести ЗНО з фізики

Фізика. Відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання (тестування)

ЗАВДАННЯ ТЕСТУ:

1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 - 3t + 2t2, де всі величини виражено в одиницях SI, Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху.

А

Б

В

Г

- 6 м/с

5 м/с

6 м/с

8 м/с


Правильна відповідь: 5 м/с

2. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу.

<>

<>

Правильна відповідь: А

3. Вантаж масою 5,19 кг підвішено до невагомих стержнів (див. рисунок). З'єднання у точках А, В, С є шарнірними. Довжина стержня АВ становить 70 см, довжина стержня ВС -35 см. Визначте силу, що стискає стержень АВ. Уважайте, що g = 10 м/с2, v3 = 1,73.

<>

А

Б

В

Г

20 Н

30 Н

50 Н

60 Н


Правильна відповідь: 60 Н

4. Брусок тягнуть угору похилою площиною. Рух бруска є рівномірним. Визначте ККД цієї похилої площини, якщо її довжина дорівнює 0,5 м, а висота - 0,2 м. Результати зважування бруска подано на фото, розміщеному праворуч. Уважайте, що g = 10 м/с2.

<>

А

Б

В

Г

85 %

80 %

75 %

50 %


Правильна відповідь: 80 %

5. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.

<>

Правильна відповідь: В

6. Повітряну кулю об'ємом 200 м3 наповнено теплим повітрям. Куля з підвішеним до неї вантажем плаває на невеликій висоті над землею, де густина зовнішнього повітря дорівнює 1,3 кг/м3. Загальна маса оболонки кулі та вантажу, що підвішений до кулі, становить 100 кг. Визначте густину повітря всередині кулі.

А

Б

В

Г

1,25 кг/м?

0,8 кг/м?

0,5 кг/м?

0,05 кг/м?


Правильна відповідь: 0,8 кг/м?

7. Визначте, під час якого із зазначених процесів з певною масою газу концентрація молекул газу не змінюється.

А

Б

В

Г

Ізохорний процес

Ізотермічний процес

Адіабатний процес

Ізобарний процес


Правильна відповідь: Ізохорний процес

8. Початковий об'єм газу становить 60 л. Визначте, яким стане об'єм цієї маси газу, якщо абсолютна температура підвищиться від 300 К до 450 К, а тиск зменшиться в 2 рази.

А

Б

В

Г

20 л

45 л

80 л

180 л


Правильна відповідь: 180 л.

9. Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 527 °С, а температура холодильника становить 7 °С. Визначте, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу, що дорівнює 5,2 кДж.

А

Б

В

Г

0,07 кДж

3,4 кДж

5,27 кДж

8 кДж


Правильна відповідь: 8 кДж

10. Відносна вологість повітря в закритому балоні дорівнювала 60 % за температури 30 °С, Визначте відносну вологість повітря в балоні після охолодження повітря до 11 °С.

Температура, С°

Густина насиченої водяної пари, г/м?

11
30

10
30
А

Б

В

Г

20 %

60 %

66 %

100 %


Правильна відповідь: 100 %

11. Уважаючи електричне поле у проміжку між контактами батареї гальванічних елементів "Крона" однорідним, визначте модуль напруженості цього поля. ЕРС батареї дорівнює 9 В, Відстань між контактами становить 6 мм.

А

Б

В

Г

9 В/м

540 В/м

1,5 кВ/м

9 кВ/м


Правильна відповідь: 1,5 кВ/м

12. Два конденсатори ємністю 10 мкФ і 20 мкФ були з'єднані у батарею за схемою, зображеною на рисунку 1. Потім ці самі конденсатори з'єднали за схемою, зображеною на рисунку 2, Визначте, як змінилася ємність батареї конденсаторів у результаті такої зміни їхнього з'єднання.

<>

А

Б

В

Г

Збільшилася у 4,5 раза

Збільшилася у 4 рази

Зменшилася у 4 рази

Зменшилася у 4,5 раза


Правильна відповідь: Збільшилася у 4,5 раза

13. Два однакових конденсатори заряджені до напруги 200 В, Один із них розрядили за допомогою резистора. У результаті протікання розрядного струму резистор нагрівся на 5 °С. Інший конденсатор розряджають через два такі самі резистори, з'єднані паралельно. На скільки градусів нагріються резистори у другому випадку? Уважайте, що вся енергія електричного поля конденсатора перетворюється на внутрішню енергію резисторів.

А

Б

В

Г

25°

10°2,5°


Правильна відповідь: 2,5°

14. Ділянка електричного кола складається з трьох однакових резисторів та вимикача (див. рисунок). Коли вимикач розімкнено, опір ділянки дорівнює 6 Ом. Визначте, яким буде опір ділянки електричного кола після замикання вимикача.

<>

А

Б

В

Г

3 Ом

4,5 Ом

6 Ом

9 Ом


Правильна відповідь: 4,5 Ом

15. Досліджуючи вольт-амперну характеристику суцільного шматка матеріалу, отримали зображений на рисунку результат. Визначте, який це міг бути матеріал.

<>

А

Б

В

Г

Алюміній

Залізо

Слюда

Кремній


Правильна відповідь: Кремній

16. Електрична лампа ліхтаря з вольфрамовою ниткою розжарення, що живиться від акумулятора напругою 12 В, має потужність 24 Вт. Обчисліть кількість електронів, які проходять через нитку розжарення лампи щосекунди. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6 х 10-19 Кл.

А

Б

В

Г

0,8 х 1019

1,25 х 1019

1,6 х 1019

3,2 х 1019


Правильна відповідь: 1,25 х 1019

17. Мідний провідник, маса якого дорівнює 2 г, довжина - 10 см, уміщений горизонтально в однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл. Вектор магнітної індукції горизонтальний і перпендикулярний до провідника. Визначте силу струму, яка повинна бути у провіднику, щоб він "завис" у магнітному полі. Уважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

0,1 А

10 А

20 А

10 000 А


Правильна відповідь: 10 А

18. У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 1,7 кГц. Визначте довжину хвилі, якщо швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

А

Б

В

Г

5 см

20 см

58 см

580 см


Правильна відповідь: 20 см

19. Посудина з водою, у дні якої є невеликий отвір, здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює 4 с. Вода потроху витікає. Визначте, яким буде період коливань, коли маса посудини з водою зменшиться в 4 рази.

А

Б

В

Г

16 с

1 с

4 с

2 с


Правильна відповідь: 2 с

20. Частота вільних коливань у коливальному контурі з ідеальних конденсатора та котушки дорівнює 2 кГц. Ті самі конденсатор і котушку з'єднали послідовно та підключили до джерела змінного струму. Визначте, як змінюватиметься амплітудне значення сили струму Im в колі, якщо частоту змінного струму повільно збільшувати від 1 до 3 кГц. Амплітуда напруги є сталою

Правильна відповідь: Im зростатиме, а потім зменшуватиметься

21. Індуктивність котушки коливального контура дорівнює 20 мГн. Визначте ємність конденсатора, якщо максимальна напруга на ньому становить 80 В, а максимальна сила струму в котушці дорівнює 2 А. Коливання в контурі вважайте незатухаючими.

А

Б

В

Г

2,5 мкФ

7,5 мкФ

12,5 мкФ

20 мкФ


Правильна відповідь: 12,5 мкФ

22. Увечері від хлопчика, що знаходиться не подалік ліхтарного стовпа, на землі утворилася тінь. Якщо хлопчик відійде на 1 м від ліхтарного стовпа, тінь хлопчика стане довшою на 50 см. Визначте висоту ліхтаря над землею, якщо зріст хлопчика дорівнює 1,5 м. Ліхтар закріплено на верхівці стовпа

А

Б

В

Г

3 м

3,5 м

4 м

4,5 м


Правильна відповідь: 4,5 м

<>

Правильна відповідь: відповідь "В"

24. Речовину по черзі опромінюють пучками різних частинок, що мають невелику кінетичну енергію. Визначте, які з них частинок можуть бути захоплені ядрами атомів.

А

Б

В

Г

? - частинки

електрони

протони

нейтрони


Правильна відповідь: нейтрони

<>

Правильна відповідь: відповідь "Г"

<>

Правильна відповідь: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д

<>

Правильна відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-Д

<>

Правильна відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А

29. У мішку з піском масою 1 кг, що висить на легкому підвісі завдовжки 10 м, застряє куля масою 10 г, яка летіла горизонтально зі швидкістю 1010 м/с. Визначте кут, на який відхилиться підвіс від вертикалі. Уважайте, що g = 10 м/с?. Відповідь запишіть у градусах.

Правильна відповідь: 60°

30. Визначте кількість теплоти, яку отримав ідеальний газ під час процесу, зображеного на графіку. Урахуйте, що внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від його температури. Відповідь запишіть у джоулях.

<>

Правильна відповідь: 200 Дж

31. Електричне коло складається з гальванічного елемента (1) з внутрішнім опором 0,5 Ом, магазину резисторів (2), реостата (3) та амперметра (4), Проведено два досліди (див. фотографії). Визначте кількість теплоти, що виділялася за 1 хв у обмотці реостата під час досліду 1. Опір реостата в обох дослідах однаковий. Результат запишіть у джоулях.

Довідка: магазин резисторів являє собою чотири послідовно з'єднані, дротяні спіралі, опори, яких дорівнюють 1 Ом, 2 Ом, 2 Ом, 5 Ом. Кожна спіраль може вмикатися в електричне коло чи вимикатися з нього шляхом видалення чи встановлення спеціальної металевої перемички. Коли всі перемички вставлені, загальний опір магазину можна вважати рівним нулю, коли всі видалені - рівним 10 Ом.

<>

<>

Правильна відповідь: 15 Дж

32. Під час роботи електродвигуна постійного струму сила струму в обмотці його ротора дорівнює 1 А, Якщо зупинити обертання ротора, сила струму в його обмотці збільшиться до 10 А. Визначте частку електричної енергії, що витрачається на нагрівання обмотки ротора під час його обертання. Напругу в мережі, від якої живиться електродвигун, уважайте сталою.

Правильна відповідь: 0,1

33. У електричному колі, зображеному на рисунку, внутрішній опір джерела струму дорівнює 1 Ом, повний опір реостата дорівнює 6 Ом, активний опір котушки дорівнює 2 Ом. Спочатку ковзний контакт реостата знаходився в крайньому лівому положенні, а ключ - у положенні 1. Коли ключ перевели в положення 2, у конденсаторі та котушці виникли вільні електромагнітні коливання. Визначте, у скільки разів збільшиться початкова амплітуда коливань, якщо установити опір реостата рівним 3 Ом та повторити дослід.

<>

Правильна відповідь: 1,5

34. На рисунку показано пучок монохроматичного світла, що проходить через дифракційну ґратку Д, яка має 1250 штрихів на один міліметр. Визначте довжину хвилі світла. Уважайте, що v2=1,41.

<>

Правильна відповідь: 564 нм

35. Монохроматичне світло падає на поверхні двох різних металів. Для першого з них робота виходу електронів дорівнює 1,1 еВ, а для другого вона дорівнює 2,9 еВ. Визначте максимальну швидкість фотоелектронів, що вилітають із другого металу, якщо для першого металу ця швидкість дорівнює 1000 км/с. Уважайте, що маса електрона дорівнює 9 х 10-31 кг, 1 еВ = 1,6 х 10-19 Дж. Відповідь запишіть у кілометрах за секунду.

Правильна відповідь: 600 км/с

Відповіді на тести ЗНО з фізики
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации