Справочник - Відповіді на тести ЗНО з історії України (2012) - файл n1.docx

приобрести
Справочник - Відповіді на тести ЗНО з історії України (2012)
скачать (58.4 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx59kb.01.06.2012 14:15скачать

n1.docx

Відповіді на тести ЗНО з історії України

Історія України. Відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання (тестування)

1. Первісна людина з'явилася на території сучасної України близько:

Правильна відповідь: 1 млн років тому

2. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:

«Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?

Правильна відповідь: Ярослава Мудрого

3. Основу економічного розвитку Київської Русі становили:

Правильна відповідь: землеробство та чорна металургія

4. Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в:

Правильна відповідь: зміні унітарної монархії монархією федеративною

5. Неповноправних людей на Русі, які через певні причини вийшли зі свого соціального середовища та втратили з ним законний зв'язок, називали:

Правильна відповідь: ізгої

6. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ-ХІІІ ст. були пов'язані з:

Правильна відповідь: появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з'їздів

7. Яка пам'ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

«... Паче всього - убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих - як братів. Лжі бережися, і п'янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»

Правильна відповідь: «Повчання дітям» Володимира Мономаха

8. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено:

Правильна відповідь: зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках

9. У якому столітті відбулися описані події?

«...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших в полон взяли».

Правильна відповідь: XVІ ст.

10. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI - першій половині XVII ст. перебували:

Правильна відповідь: Галичина, Східне Поділля

11. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називався:

Правильна відповідь: рада

12. Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV-XVI ст.?

Правильна відповідь:

13. Братства в історії України - це:

Правильна відповідь: релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI-XVII ст.

14. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими:

Правильна відповідь: друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

15. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела?

«У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об'єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

Правильна відповідь: інтермедія

16. На карті позначено територію Гетьманщини<> http://osvita.ua/doc/images/news/37/3786/images/vidphistukr2009-6.jpg

Правильна відповідь: на час укладення українсько-російського договору 1654 р. та сусідні землі, контрольовані Військом Запорозьким у 1654-1657 рр.

17. Період Руїни характеризувався:

Правильна відповідь: внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

18. У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?<> http://osvita.ua/doc/images/news/37/3786/images/vidphistukr2009-2.jpg

Правильна відповідь: бароко

19. Козацьке повстання 1702-1704 рр. під проводом С. Палія спричинено:

Правильна відповідь: ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні

20. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» - угода, укладена між гетьманом П. Орликом і

Правильна відповідь: козацькою старшиною та запорозькими козаками

21. На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої. Результати якого з поділів відображено на карті?<> http://osvita.ua/doc/images/news/37/3786/images/vidphistukr2009-5.jpg

Правильна відповідь: Першого та Другого

22. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом:

Правильна відповідь:

23. Знищення Задунайської Січі спричинено:

Правильна відповідь: переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

24. Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«...політичне об'єднання слов'ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об'єднанні кожне слов'янське плем'я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем'я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов'янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

Правильна відповідь: Кирило-Мефодіївське братство

25. Унаслідок проведення в 1770-1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії:

Правильна відповідь: змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви

26. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860-1870-х років у Російській імперії?

Правильна відповідь:

27. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали:

Правильна відповідь: москвофіли

28. Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов'язана з:

Правильна відповідь: активізацією діяльності об'єднань української інтелігенції - громад

29. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні:

Правильна відповідь: утверджено приватне селянське землеволодіння

30. У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців:

Правильна відповідь: бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

31. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада:

Правильна відповідь: відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

32. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».
2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі - Всеукраїнському з'їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».

Правильна відповідь: листопад - грудень 1917 р.

33. На карті заштриховано територію:<> http://osvita.ua/doc/images/news/37/3786/images/vidphistukr2009-7.jpg

Правильна відповідь:

34. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено:

Правильна відповідь: загостренням відносин УЦР з німецьким і австро-угорським командуванням

35. Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це - справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...»

Правильна відповідь: Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

36. Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?

Правильна відповідь: Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна

37. Державно-політичний статус УСРР у 1921-1922 роках визначався

Правильна відповідь: «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади.

38. У результаті здійснення в Україні в 1920-1930-х роках політики коренізації

- реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.
- замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою.
- збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату.
- розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном.

Правильна відповідь: збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату.

39. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне

Правильна відповідь: функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.

40. Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що стало характерним для промисловості України кінця 1930-х років порівняно з 1920-ми роками.

Співвідношення між великою та дрібною промисловістю в загальному промисловому виробництві України (у %)

Види промисловості

Роки

1925-1926

1938

Велика промисловість

Кількість підприємств

0,6

8,6

Кількість робітників

43,2

83,0

Валова продукція

68,7

92,5

Дрібна промисловість

Кількість підприємств

99,4

91,4

Кількість робітників

56,8

17,0

Валова продукція

31,3

7,5

 

Правильна відповідь: Концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському секторі, що домінував у виробництві промислової продукції республіки.

41. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках?

Правильна відповідь:

42. «Розстріляне відродження» - умовна назва

Правильна відповідь: літературно-мистецької генерації України 1920-1930-х років, репресованої сталінським режимом.

43. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?

Правильна відповідь: 1939 р.

44. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920-1930-х роках?

Правильна відповідь: «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов'язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

45. Друга світова війна розпочалася нападом

Правильна відповідь: Німеччини на Польщу.

46. Рейди партизанських з'єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних цілей, передбачали

Правильна відповідь: нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.

47. Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході

Правильна відповідь: Сталінградської битви.

48. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об'єднаних Націй?

Правильна відповідь: 1945 р.

49. Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 - початок 1950-х років) визначалася

Правильна відповідь:

50. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 - початок 1950-х років) полягала в

Правильна відповідь: уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

51. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 - середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?

Правильна відповідь:

52. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 - першій половині 1960-х років пов'язана зі створенням раднаргоспів?

Правильна відповідь: Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

53. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено

Правильна відповідь: лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

54. Яка особливість економічного розвитку України 1970 - початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50-60% і більше».

Правильна відповідь: деформованість структури економіки.

55. Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?

Правильна відповідь:

56. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 - першій половині 1980-х років?

Правильна відповідь: мирний, ненасильницький характер боротьби.

57. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали - зобов'язані були знати! - весь трагізм ситуації, що склалася...»

Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою

Правильна відповідь: приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи.

58. Важливим кроком до об'єднання національно-демократичних сил наприкінці 1980-х років було

Правильна відповідь: формування всеукраїнської організації - Народного руху України за перебудову.

59. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки - на кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».

Правильна відповідь: депопуляцію

60. Які завдання державотворення в Україні було вирішено на початку 1990-х років?

Правильна відповідь:

61. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

 1. «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на високому місці посеред города...

 2. «Заложив він в городі Києві ворота Золоті, ...також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам'яну...»

 3. «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди... Цесарград двомастами кораблів оточили. ...знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило...»

 4. «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...»

Правильна відповідь:

62. Установіть відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини середини XVII-XVIII ст. та їхньою компетенцією.

 1. Генеральна військова канцелярія

 2. Генеральна військова рада

 3. Генеральний військовий суд

 4. Генеральна скарбова канцелярія

  • Представницький інститут, який розглядав загальні державні справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання «статей» при обранні гетьмана.

  • Орган, що відав справами збору натуральних і грошових податків з населення, прибутками та видатками держави, військовими та ранговими маєтностями.

  • Орган, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом.

  • Військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою, вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру.

  • Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя.

Правильна відповідь:

63. Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії).

 1. М. Лисенко

 2. М. Пимоненко

 3. С. Гулак-Артемовський

 4. М. Леонтович

Правильна відповідь:

64. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1. Радянська модернізація (1929-1938)
2. Велика Вітчизняна війна (1941-1945)
3. Післявоєнна відбудова (1945-початок 1950-х)
4. Десталінізація (1953-1964)

Правильна відповідь:

65. Установіть відповідність між датами та подіями.

 1. 16 липня 1990 р.

 2. 24 серпня 1991 р.

 3. 28 червня 1996 р.

 4. 28 листопада 2006 р.

Правильна відповідь:

66. Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України.

Правильна відповідь:

 1. кіммерійці

 2. скіфи

 3. сармати

 4. гуни

67. Установіть послідовність описаних нижче подій національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

Правильна відповідь:

 1. «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...»

 2. «Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний...»

 3. Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля...»

 4. «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і все наше Військо Запорозьке пожалували - веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями...»

68. Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвиткові України.

Правильна відповідь:

 1. виникнення ремесла

 2. виникнення мануфактури

 3. промисловий переворот

 4. виникнення фабрики

69. Установіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945).

Правильна відповідь:

 1. «Битва за Дніпро»

 2. Кримська наступальна операція

 3. Львівсько-Сандомирська операція

 4. Карпатсько-Ужгородська операція

70. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950-1970-х років.

Правильна відповідь:

 1. Виступ на ХХ з'їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки».

 2. Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки - Л. Лук'яненком, І. Кандибою та іншими.

 3. Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

 4. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.


Відповіді на тести ЗНО з історії України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации