Борзенко О.І., Гетьманець М.Ф. Українська мова та література. Довідник. Книга 2 - файл Borzenko_Hetmanets_Ukr_mova_ta_literatura._Dovidnyk._Knyha_2_Ukr_literatura_2008.doc

приобрести
Борзенко О.І., Гетьманець М.Ф. Українська мова та література. Довідник. Книга 2
скачать (974.3 kb.)
Доступные файлы (1):
Borzenko_Hetmanets_Ukr_mova_ta_literatura._Dovidnyk._Knyha_2_Ukr_literatura_2008.doc1822kb.09.04.2008 14:58скачать

Borzenko_Hetmanets_Ukr_mova_ta_literatura._Dovidnyk._Knyha_2_Ukr_literatura_2008.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Український центр оцінювання якості освіти

О. І. Борзенко, Μ. Φ. Гетьманець


УКРАЇНСЬКА МОВА

ТА ЛІТЕРАТУРА
Довідник

Книга 2. Українська література

Універсальне видання для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання2008ББК 74.268. ІУкр У 45

УКРАЇНСЬКИЙ

ЦЕНТР

ОЦІНЮВАННЯ

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

2008

Серія журналу «Вісник ТІМО»

{Тестування імоніторінг в освіті, передплатний індекс 94575)

Видання підготовлено спільно з фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти

Укладено відповідно до програмових вимог ЗНО-2008, рекомендованих Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-8546 від 28.11.2007 р.)
Інформаційна підтримка

ПІМО

^титуіаииі ι іюнтоніяг в освт ►

У 45 Українська мова та література. Довідник. Книга 2: Українська література/ Борзенко О. І.,

Гетьманець М. Ф.: Навч. посіб. — X.: Факт, 2008. — 112 с — (Серія журналу "Вісник ТІМО").

ISBN 987-966-637-514-1.

Навчальний посібник містить матеріали, які допоможуть випускникам загальноосвітніх навчальних закладів на високому рівні підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури.

Посібник містить програмові вимоги ЗНО-2008 МОНУ, рекомендації щодо користування посібником, розділи "Давня українська література", "Література кінця XVIII—початку XX ст.", "Література XX ст.", "Твори українських письменників-емігрантів", "Сучасний літературний процес", "Літературні угруповання, школи та періодичні видання", які складаються з оглядових статей, біографічних довідок про письменників і аналізу їх творчості. Розділ "Теорія літератури" подано у вигляді словника літературознавчих термінів.

Призначено для випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.

ББК 74.268.1Укр

Ви можете замовити ці посібники післяплатою, скористувавшися послугами служби «Книга-поштою»:

а/с 3355, Харків, 61045, «Ранок. ЗНО-2008», (057)717-74-55, pochta@ranok.kharkov.ua, або придбати за ціною видавництва у регіональних представників:

у Києві — (044) 5991453,4172080; Донецьку — (062) 3459824; Житомирі — (0412) 412795;

Дніпропетровську — (0562) 396160, 396354; Львові — (032) 2430885;

Сімферополі — (0652) 228701, 229530; Тернополі — (0352) 268694, 533201,

Миколаєві — (0512) 354039, Рівному — (0362) 237864

E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua

ISBN 978-966-637-514-1

© Шабельник Т. М., Паращич В. В., 2008

© Видавництво «Факт», 2008

© Редакція журналу «Вісник ТІМО», серія, 2008

ШАНОВНІ СТАРШОКЛАСНИКИ!

В Україні з 2004 року проводиться зо­внішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх нав­чальних закладів з української мови. 2008 року такий іспит складатиметься з двох предметів — української мови та літера­тури. Усі, хто бере в ньому участь, мають можливість зарахувати отримані результа­ти як державну підсумкову атестацію та як вступні екзамени до вищих навчальних за­кладів.

Мета зовнішнього незалежного оціню­вання з української мови та літератури:

системна підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання має здійснювати­ся шляхом поглибленого засвоєння й сис­тематизації знань та вмінь з української літератури, набутих у базовій школі. Така робота може бути ефективною за умови ціле­спрямованого її проведення протягом трьох років (у 9, 10 та 11 класах).

Саме для цього й створено пропонований довідник.

Структура довідника •••••••• Посібник укладено за програмою з ук­ра­їнської літератури для зовнішнього оці­ню­вання.

Теоретичний матеріал розташовано в до­віднику за розділами: Усна народна твор­чість. Давня українська література. Літера­тура кінця XVIII — початку XX ст. Літе­ратура XX ст. Твори українських письмен-ників-емігрантів. Сучасний літературний процес. Літературні угруповання, школи та періодичні видання. Теорія літератури.

Призначення довідника •••••••••• Матеріали посібника можуть бути ви­користані для повторення вивченого з ук­раїнської літератури в 9—11 класах з метою ефективної підготовки випускників до зо­внішнього незалежного оцінювання в 2008 році, а також для проведення тематичного оцінювання в 9—11 класах за чинною про­грамою з української літератури для загаль­ноосвітніх навчальних закладів з українсь­кою та російською мовами навчання.

Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, можна скористатися таким ви­данням серії «Зовнішнє оцінювання»:

Шабельник Т. М., Паращич В. В. Зо­внішнє оцінювання (підготовка). Українсь­ка мова та література: Тренувальні завдан­ня. — X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. 96 с

Укладачі й видавництво переконані, що видання зазначеної серії допоможе вам, ша­новні старшокласники, добре підготуватися до важливого іспиту — зовнішнього неза­лежного оцінювання з української мови та літератури.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ (загальна характеристика)

Усна народна творчість — словесна час­тина складних явищ народної культури, які нерідко поєднують у цілісному комплексі різні види й форми творчої діяльності (слово, музику, хореографію тощо). На означення таких явищ європейська наукова традиція пропонує термін фольклор, що в перекладі з англійської означає «народні знання, на­родна мудрість». Науку про усну народну творчість називають фольклористикою.

Фольклорні твори за родовою ознакою поділяють на епічні, ліричні і драматичні. В межах родів твори відповідно до поетики та функціональних прикмет поділяють на жанри. В залежності від історичних умов кожен жанр переживав «сприятливий» і «несприятливий» періоди свого побутуван­ня, виявлені в етапах виникнення, поши­рення, включення до масового репертуару, старіння та занепаду.

Найдавніші прояви словесної творчості припали на період формування людської мови. Протягом ряду століть у всіх народів переважав фольклорний тип поетичної твор­чості. Йому властиві такі риси: усність, тра­диційність, варіантність, поєднання слова з елементами інших мистецтв, безпосеред­ність контакту виконавця зі слухачем, ко­лективність.

Фольклор тісно пов'язаний з народним життям. Він віддзеркалює народні міфоло­гічні уявлення, вірування, мораль, родинні взаємини та історичну пам'ять. Усна народ­на творчість співвідноситься з таким етапом людського буття, коли «фольклорним» спо­собом відбувалося пізнання та відображення дійсності, а також акумулювався засвоєний досвід. За типом світосприйняття фольклор тісно пов'язаний зі світом міфології, однак як явище мистецтва, споріднений з літера­турою. Подвійна природа фольклору ро­бить його посередником між найдавнішою міфологією та літературою. Остання вини­кає разом із зародженням писемності. І хоч історично література пов'язана з усною

народною творчістю, характер писаного сло­ва значно відрізняється від усного.

На відміну від літературного твору, який має визначене авторство, фольклор — це творчість анонімна. Нерідко траплялося так, що пісню складав один народний спі­вець, орієнтуючись на культурні очікування певного кола слухачів. Передаючись з уст в уста та зазнаючи змін, вона втрачала ав­торство і ставала надбанням колективної пам'яті. Таким чином, фольклор є колек­тивним явищем.

Колективність фольклорної творчості не означає її повного знеособлення. Талановиті народні автори та виконавці відчутно впли­вали на вдосконалення творів, враховуючи історичні зміни та Пов'язані з ними акту­альні культурні запити колективу. Деякі фольклорні жанри набували масового по­ширення, натомість інші вимагали від ви­конавця спеціального навчання, особливого музикального або акторського обдарування. У ряді випадків можна говорити про про­фесіоналізацію народних виконавців. Вини­кали своєрідні професії, що відповідали ду­ховним потребам тих чи інших суспільних груп. Такими професійними виконавцями в українській народній традиції були, зо­крема, лірники, кобзарі, бандуристи, тісно пов'язані з ідеологією козацької верстви.

Важливо усвідомлювати, що запис словес­ної частини фольклорного тексту — це лише сурогатна форма, яка не враховує реальної ситуації побутування народного мистецтва. Ця ситуація передбачає існування фольклор­ного твору в цілісному мистецькому комп­лексі та одночасно в кількох рівноцінних варіантах. Варіантність є наслідком усного побутування фольклорного твору в різних регіонах та в різні історичні періоди. Поши­рення в численних варіантах забезпечувало тривале існування твору, оскільки зміни, які вносилися виконавцями, сприяли адаптації текстів до вимог конкретного культурного середовища та актуальних запитів часу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации