Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б. (ред.) Основи економічної теорії - файл n1.doc

приобрести
Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б. (ред.) Основи економічної теорії
скачать (998 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc998kb.08.07.2012 21:12скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Харківський політехнічний інститут»
ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Навчально-методичний посібник

для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання

За редакцією професора С. І. Архієреєва,
доцента Н. Б. Решетняк Затверджено редакційно-видавничою радою НТУ «ХПІ»
протокол № 3 від 28.12.2009 р.

Харків НТУ «ХПІ» 2010

УДК 330.1(75)

ББК 65.01

А87
Рецензенти: В. П. Решетило, д-р екон. наук, проф., Харківська національна академія міського господарства;

В. І. Литвинов, канд. екон. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»


Автори: С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк, В. М. Двінських та ін.; за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк
Основи економічної теорії: навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання / за ред. проф. С. І. Архієреєва, доц. Н. Б. Решетняк  – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 76 с.
ISBN
Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни «Основи економічної теорії», переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до заліку. Наведено 30 варіантів індивідуальних контрольних робіт та вказівки до їх виконання.

Призначається для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.
Іл. 13. Табл. 12. Бібліогр. 24 назв.
ББК 65.01

ISBN
© Колектив авторів, 2010
ЗМІСТ
Передмова…………………………………………………………………...5


Розділ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 7

Предмет економічної теорії 7

Методи економічного аналізу 9

Економічні потреби 9

Виробничі ресурси і проблеми їх обмеження 10

Альтернативна вартість та економічний вибір 12

Спеціалізація і розподіл праці 13

Економічна система 14

Власність 15

Товарне виробництво 16

Ринок 17

Ринкова інфраструктура 18

Економічний кругообіг 18

Контрольні запитання і завдання 20

Розділ II. МІКРОЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ 22

Фірма (підприємство) і організаційні форми підприємницької діяльності 22

Попит і закон попиту 23

Корисність та гранична корисність 24

Пропозиція і закон пропозиції 25

Ринкова рівновага 26

Витрати виробництва 28

Недосконала конкуренція 31

Ринки факторів виробництва і факторні доходи 32

Випадки ринкової неспроможності 33

Контрольні запитання і завдання 34

Розділ III. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ 36

Основні цілі макроекономіки 36

Валовий внутрішній продукт (ВВП) 37

Сукупний попит і сукупна пропозиція 38

Макроекономічна рівновага 39

AS 40

Економічний цикл 40

Безробіття 42

Гроші 43

Інфляція 45

Кредитна система та грошово-кредитна політика 46

Державний бюджет 47

Податки 48

Економічне зростання 49

Контрольні запитання і завдання 50

Розділ IV. ПОНЯТТЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 52

Світове господарство 52

Міжнародні економічні відносини 53

Економічна інтеграція 53

Митний тариф 55

Міжнародна валютно-фінансова система 57

Валютний курс 58

Платіжний і торговельний баланс 60

Контрольні запитання і завдання 60

Розділ V. варіанти індивідуальних контрольних робіт і вказівки до їх виконання 63

Варіанти індивідуальних контрольних робіт 63

Вказівки до виконання контрольної роботи 73

ДОДАТОК А. Зразок титульного аркуша 75

ДОДАТОК Б. Приклади бібліографічного опису джерел інформації 76

ДОДАТОК В. Рекомендована література 77

ДОДАТОК Г. Питання до заліку 79

ПЕРЕДМОВА
Вивчення економічної теорії як методологічної основи ряду економічних дисциплін завжди було нагальною потребою. Тим більше це актуально для студентів заочної форми навчання, які мають практичні навички економічної життєдіяльності.

Форми пізнання закономірностей функціонування економіки різноманітні, проте найбільш суттєвою з них була і залишається самостійна робота. Запропонований навчальний посібник являє собою системне викладення змісту фундаментальних понять економічної теорії, а також мікро-, макроекономіки та світової економіки. Знайомство з ними є відправною точкою глибшого пізнання суті економічних процесів, що проходять на рівні фірми, а також на рівні національної економіки, у тому числі, економіки України.

Посібник складено відповідно до навчальної програми курсу «Основи економічної теорії», що і відображено у відповідних розділах. Запропонована форма дозволяє дати концентровані відповіді на основні питання, які виникають у студентів під час вивчення навчального матеріалу. По кожному розділу навчального посібника пропонуються контрольні запитання і завдання для перевірки засвоєння студентами основних понять курсу. Цей матеріал є основою для написання контрольних робіт з курсу.


Розділ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
Предмет економічної теоріїТермін «економіка» складається з двох грецьких слів – «ойкос» – домашнє господарство, і «номос» – закон. Будь-яка наука, у тому числі і економіка, має свій особливий предмет дослідження.

Економічна теорія – це базова суспільна наука, що вивчає виробничі відносини, тобто відносини і зв'язки між людьми, що об'єктивно складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання матеріальних благ і послуг, духовних і соціальних цінностей з метою задоволення безмежно зростаючих потреб при обмежених ресурсах у межах певних економічних систем. Кожна з цих систем розвивається за своїми власними економічними законами, які вивчаються у взаємозв'язку з продуктивними силами суспільства, його соціальними відносинами і надбудовними явищами.

Економічні закони виражають внутрішню сутність процесів, їх необхідні зв'язки і залежності, носять тривалий і стійкий характер. Вони пізнаються людською свідомістю і формуються як категорії, закони і принципи науки, що одержала назву «економічна теорія». Наукове пізнання економічних процесів та їх закономірностей важливе для всіх класів, соціальних груп, націй і народів як необхідний елемент єдиної людської цивілізації, що базується на прогресуючому усуспільненні та інтернаціоналізації продуктивних сил і глобалізації світових господарських зв'язків і відносин. Ядром останніх служать суперечливі економічні інтереси індивідів і їх соціальних утворень, народів і націй, держав та їх об'єднань.

Загальна економічна теорія є методологічною основою всього комплексу галузевих і функціональних економічних наук і дисциплін, вона є методом, інтелектуальним інструментом, засобом економічного мислення, що дозволяє здійснювати вибір оптимально ефективних управлінських і господарських рішень на різних рівнях.

Економічна теорія складається з чотирьох розділів. У першому, крім предмета і методу науки, вивчаються найбільш загальні категорії та поняття, наприклад, власність, товарне виробництво та обмін, товар і гроші, ринок і його інфраструктура. Другий розділ присвячений мікроекономіці, де досліджується весь комплекс поведінки окремих економічних суб'єктів, фірм і галузей. У третьому розділі вивчаються проблеми макроекономіки, що охоплює аналіз таких величин, як національний обсяг виробництва, рівень зайнятості, обсяг доходів і витрат, рівень цін, коливання і рівновага, державне регулювання в масштабі суспільства в цілому. Нарешті, четвертий розділ присвячується проблемам мегаекономіки, світового господарства, закономірностям і тенденціям його розвитку, процесам глобалізації і економічним аспектам глобальних проблем.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации