Лекции по дисциплине формирование проектной команды - файл n1.doc

Лекции по дисциплине формирование проектной команды
скачать (537 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc537kb.01.06.2012 13:00скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ" Формування проектної команди "

ЗМІСТ

Тема 1. Загальне визначення проектної команди, основні поняття.

Тема 2. Формування та розвиток команди.

Тема 3. Організація ефективної діяльності команди.

Тема 4. Управління персоналом команди.
Тема 5. Психологічні аспекти управління персоналом.

Тема 6. Міждисциплінарне співробітництво.

Тема 1. Общее представление проектной команды, основне понятия.
ПЛАН


  1. Введение в учебную дисциплину.

  2. Основные понятия формирования и развития проектной команды.

  3. Необходимость формирования проектной команды.

  4. Проблемы формирования проектной команды.


Вопрос 1. Введение в учебную дисциплину.


Дана дисципліна є однією з основних в системі підготовки магістрів за спеціальністю “Управління проектами” в рамках кваліфікації “керівник проектів та програм”.

Будь-які проекти потребують створення ефективної команди задля успішної реалізації поставлених задумів. Проектна команда (ПК) – одне з найголовніших понять управління проектами. Створення ефективної проектної команди – один з найважливіших аспектів проектної діяльності.

Достатні знання основ формування та розвитку команди; організації ефективної діяльності команди; управління персоналом команди, а також психологічних аспектів управління проектом вкрай необхідні керівникам та відповідальним співробітникам всіх рівнів організації.

Курс базується на гуманітарних і соціально-економічних дисциплінах, які вивчалися студентами раніше.

Мета: сформувати у слухачів основи сучасної системи знань про шляхи, напрямки та можливості формування команди проекту; основи організації ефективної діяльності команди та управління персоналом.
Після вивчення курсу слухач повинен:

ЗНАТИ:

ВМІТИ:


Навчальні цілі:

  1. Надати основні поняття про сутнісну характеристику формування та управління проектною командою.

  2. Навчити проводити аналіз основних складових управління проектної команди.

  3. Навчити проводити оцінку проектної команди на ефективність функціонування.

  4. Виробити у слухачів навички творчого використання набутих знань при розв'язуванні питань формування та управління проектною командою

Очікувані результати.

Методи викладання навчання (навчальна стратегія).

Викладання дисципліни побудовано на читанні лекцій та проведенні практичних занять. Ключовим елементом підготовки слухачів є самостійна робота та виконання індивідуального контрольного завдання.

Оцінювання знань та форма підсумкового контролю.

Поточний контроль знань слухачів здійснюється на практичних заняттях, консультаціях та частково на лекціях.

Оцінка слухачам виставляється по п'ятибальній системі.

По закінченні 3 семестру слухачі складають іспит.

Обсяг дисципліни сягає – 54 години, з них: Лекції – 20 години, практичні заняття – 16 годин, самостійна робота – 18 години , іспит – 2 години.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Денна форма навчання


№ № п/п

Теми

Лекції

(год.)

Практ.

заняття (год.)

СРС

(год.)

Підсум.

контроль

(год.)

Іспит

1.

Загальне визначення проектної команди, основні поняття


2

22.

Формування та розвиток команди


4

4

3
3.

Організація ефективної діяльності команди

2

24.

Управління персоналом команди

4

4

9
5.

Психологічні аспекти управління персоналом

4

2

6
6.

Міждисциплінарне співробітництво

4

2
ВСЬОГО


20


16


18


2


Обсяг дисципліни сягає – 54 години, з них: Лекції – 12 години, практичні заняття – 12 годин, самостійна робота – 30 години, іспит – 2 години.

  1   2   3   4   5


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации