Дипломная работа - Оптимизация телекоммуникационной сети города Талдыкорган (на казахском языке) - файл n7.doc

Дипломная работа - Оптимизация телекоммуникационной сети города Талдыкорган (на казахском языке)
скачать (513.7 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc1072kb.05.06.2010 14:14скачать
n2.doc25kb.04.06.2010 14:52скачать
n3.doc43kb.01.12.2009 17:14скачать
n4.doc33kb.01.12.2009 17:15скачать
n5.doc38kb.01.12.2009 17:14скачать
n6.doc47kb.01.12.2009 17:15скачать
n7.doc79kb.01.12.2009 17:18скачать
n8.doc39kb.01.12.2009 17:19скачать
n9.doc38kb.01.12.2009 17:14скачать
n10.doc49kb.01.12.2009 17:15скачать
n11.doc49kb.01.12.2009 17:15скачать
n12.doc44kb.01.12.2009 17:15скачать

n7.doc

ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл дипломдық жұмыста Талдықорған қаласында ГМЖ технологиясы арқылы STAREX-TX1 құрылғысы көмегімен жобалау.

MapInfo Professional программалық қамтамасыздандыру арқылы жұмыс іске асты.Бұл программа осы замаңғы мәліметтік жүйеде алдыңғы қатарлы орынға ие.Осы дипломдық жұмыста геомәліметтік жүйе технологиясы арқылы кейбір мәселелерді шешуді қарастырдым .

Мәселелерді шешуде келесілер қарастырылды:

- Талдықорған қаласындағы жобаланатын қалалық телефон станциясында (ГТС) байланысты ұйымдастыру структурасы .

- енгізіліп жатқан обьектілер мен қаладағы бар АТС- тердің байланыс әдіс-тері көрсетілген.

- STAREX-TX1 құрылғысының техникалық сипаттамасы ,аппараттық құры-лымның структурасы мен топологиясы , басты блоктар мен структуралық бір-ліктері қарастырылды.

- структуралық матрица мен желінің сенімділігін қолдану арқылы ең тиімді жолдары анықталды . АТС-дің қолайлы орналасуы мен таратушы шкафтардың

есептеулері жүргізілді .

- экономика бөлімінде кететін шығындары мен қандай уақытта ақталатыны көрсетілген .

Дипломдық жұмыста еңбек қауіпсіздігі сұрақтары да қарастырылды .ГМЖ таңдауда оның экономикалық тиімділігі ,іске асуы .Басты экономикалық көр-сеткіштерінің есептелуі .

Берілген тапсырмаға байланысты жұмыс іске асырылды . Қалалық телефон желісінде ГМЖ технологиясы пайдаланып , жобалау іске асырылды.Практика-лық құндылықтарға ие шешімдер алынды.

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ


АМТС

Автоматтық қалааралық телефондық станция

АТС

Автоматтық телефондық станция

АТСК

Координаттық автоматтық телефондық станция

БД

Мәліметтер базасы

ГТС

Қалалық телефон станциясы

ГИС

Геомәліметтік жүйе

ИС

Мәліметтік жүйе

РАТС

Аудандық автоматтық телефондық станция

РРЛ

Радиорелейлі желі

РШ

Үйлестіргіш шкаф

САПР

Автоматтық программалау жүйесі

СКС

Анықтамалық картографиялық жүйе

СК

Коммутация жүйесі

СУБД

Мәліметтер базасын басқару жүйесі

ТА

Телефондық аппарат

ТПП

Телефонды полиэтиленді

ТфОП

Ортақ қолданыстағы телефондық желі

ЛКХ

Желі кабелді шаруашылық

М

Масштаб

ОАО

Ашық акционерлік қоғамы

ОС

Операционды жүйе

ЭВМ

Электронды есептеу жүйесі

AC

Alternating Current; Айнымалы тоқ

CHAM

Charging and Accounting Module (Есептеу және тарификация модулі)

CDGIU

Charging Data Gathering Unit for ISDN (ISDN-дағы мәліметтер жинау блогының тарификациясы)

CDGPU

Charging Data Gathering Unit for Packet (Пакетті тарату желісіндегі мәліметтер жинау блогының тарификациясы )

CDGU

Charging Data Gathering Unit for non-ISDN (Желідегі мәліметтер жинау блогының тарификациясы,ISDN-нен бөлек)

SSP

Switching Subsystem Processor (Жүйеасты коммутация процессоры)

OCP

Operations Control Processor (Операцияларды басқару процессоры)

RCHU

Remote Charging data Handling Unit (Алыстан мәліметтерді өңдеу блогының тарификациясы)

CHVU

Charging Controller Unit (Мәліметтерді тексеру блогының тарификациясы)

CHCU

Charging Controller Unit ( Контроллер блогының тарификациясы)

CHAU

Charging and Accounting Unit (Аударым платасы мен тарификация мәліметтер блогы)

DUC

Data Update Controller (Мәліметтер модификация контроллері)

DDC

Distributed Data Controller (Үйлестірілген мәліметтер контроллері)

DRC

Data Retrieval Controller (Мәліметтерді іздеу контроллері)

RAC

Request Analysis Controller (Сұранысты анализдеу контроллері)

DBTU

DataBase Transaction Unit (Мәліметтер базасының транзакция блогы)

TSLU

Time Switch and Link Unit (Желі мен уақытылы контроллер блогы )

DBBU

DataBase Back-Up Unit (Мәліметтер базасын архивтейтін блогы)

DODC

Disk Only Data controller (Мәліметтер контроллері,тек қана дискте сақталатын)

SCANNER

Command SCANNER (SCANNER командасы)

VDC

View Data Controller (Мәліметтерді қарауға арналған контроллер)

TRC

Transaction Controller (Транзакция контроллері)

CAC

Concurrent Access Controller (Паралельді енім контроллері)

GSDC

Global Service Device Controller (Глобальды қызмет ету құрылғы контроллері)

R2 MFC

R2 Multi-Frequency Compelled (Көпжиілікті сигнализация R2)

TSDC

Time Switch and Signaling Device Controller (Уақытша коммутатор және сигнализация құрылғыларының контроллері)

DSPU

Digital Signaling Processing Unit (Цифрлы сигнализации блогы)

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency (Екітональді көпжиілікті жинау)

GSIU

Global Service Interface Unit (Глобальді қызмет ету интерфейс блогы)

TLAM

Trunk and Line Access Module (Желі мен магистральға рұқсат модулі)

TRIU

TRunk Interface Unit (Қосылатын желілердің интерфейс блогы)

ASIU

Analog Subscriber Interface (Аналогты абонентті желілердің интерфейс блогы)

SUDC

SUbscriber Device Controller (Абоненттік желілердің жиын контроллері)

TIP

Trunk Interface Processor (Қосылатын желілердің интерфейс процессоры)TSLM

Time Switch and Data Link (Уақытша коммутатор немесе мәліметтер звеносы )

TRCM

Traffic Control Module (Трафикпен басқарылатын модуль)

TDMU

Telephony Device Maintenance Handling Unit (Телефония құрылғыларын техникалық қызмет ету блогы)

OTLM

Out Test Line Module (OUT сызықты тест модулі)ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Аваканов Р.А.,Шилов О.С., Исаев В.И. Основы автоматтической коммутации; Учебник для ВУЗ –ов: Радио и связь, 1981 – 288 стр.

2. Аваканов Р.А., Игнатьев В.О., Папова А. Г.,Чагаев Н.С. Управлющие системы электросвязи и их программное обеспечение.- М: Радио и связь , 1991 – 256 стр.

3. Баклашов Н.И., Китаев И.Ж. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды- М: Радио и связь, 1989 – 189 стр.

4. Буланов А.В. Буланова Т.А. Слепова Г.А. .Основы проектирования электронных АТС типа АТСЭ –200;Учебное пособие/МИС: - М:, 1989-63стр.

5. Иванов В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи – М: Радио и связь, 1995 – 265 стр.

6. Вестник связи №12 – М:, 2002 – 46 стр.

7. Добрынин А. Офисные мониторы / Мир ПК №10/96

8. Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л.. Теория распределения информаций – М: Радио и связь, 1989 – 292 стр.

9. Носов Г.Я. Техника безопасности и противопожарная техника на предприятиях связи – М: Связь, 1972 – 232 стр.

10. Охрана труда на предприятиях связи: Учебник для вузов /под редакцией Н. И. Баклашова. – М.: Радио и связь,1985-280стр.

11. Папаев С. Т. Охрана труда :Учебное пособие. - М.: Издательство стандартов, 1998 - 240 стр.

12. СН 245-71 и ГОСТ 12. 2005-76 “Воздух рабочей зоны“.

13. Срапионов О.С. Экономика и менеджмент. М:,”Связь”, 1998 – 167 стр.

14. Экономика предприятия. Под ред. О.С. Срапионова. – М: Радио и связь, 1998 – 228 стр.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации