Дипломная работа - Оптимизация телекоммуникационной сети города Талдыкорган (на казахском языке) - файл n1.doc

Дипломная работа - Оптимизация телекоммуникационной сети города Талдыкорган (на казахском языке)
скачать (513.7 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc1072kb.05.06.2010 14:14скачать
n2.doc25kb.04.06.2010 14:52скачать
n3.doc43kb.01.12.2009 17:14скачать
n4.doc33kb.01.12.2009 17:15скачать
n5.doc38kb.01.12.2009 17:14скачать
n6.doc47kb.01.12.2009 17:15скачать
n7.doc79kb.01.12.2009 17:18скачать
n8.doc39kb.01.12.2009 17:19скачать
n9.doc38kb.01.12.2009 17:14скачать
n10.doc49kb.01.12.2009 17:15скачать
n11.doc49kb.01.12.2009 17:15скачать
n12.doc44kb.01.12.2009 17:15скачать

n1.doc

1   2   3   4
3.5 Телефондық жүктеменің интенсивтілігін есептеу3.5.1 Абоненттен түсетін жүктеменің есептеленуі
Интенсивті жүктемені есептеу үшін желідегі станцияның абоненттерінің құрылымдық құрамын білу қажет, яғни әр бір категорияның абоненттер саны, сөйлесудің орташа ұзындығы және әрбір категорияның абоненттерінен бос болмауының орташа саны.

Желінің құрымдық сұлбасы 1.1 суретте көрсетілген. Біздің есеп үшін келесі мәліметтер берілген (3.4 кесте): К түрлі категорияның абоненттерінің пайыздық құрамы, ең үлкен жүктеме сағаты (ЧНН) жоғарғы жүктеме сағатындағы С шақырулардың орташа саны, РР сөйлесу мен бітетін, секундпен өлшенетін Т сөйлесудің орташа ұзақтығы және бос емес бөлігі. Ал станциялардың сыйымдылықтары жоғарыдағы 1.1 кестеде көрсетілген.
3.4 кесте - Желідегі АТС жүктемесінің параметрлері

Жүктеме қорының категориясы


К%

С

Т,с

Рр

1

Халық шаруашылық секторы,

0,35

2,7

90

0,5

2

Пәтерлік сектор,

0,65

1,2

140

0,5


Желідегі жүктеме параметрлері туралы мәліметтерінің жоқ болу кезінде, ВНТП 112-198 [6] технологияның жобалаудың ведомствалық нормалар ішінен алуға болады. Интеграциялық қызметтегі сандық желілердегі (ЦСИС) жүктеменің параметрлері.

3.4 кесте берілгені бойынша жүктеме қорының категорияларының ішіндегі әрбіреуі үшін бір бос болмауының орташа ұзақтығы және телефондық аппараттар түрлері анықталады:
tk=?kpp(tco+ntn+tc+tnb+Ti) (3.13)
мұндағы ?k=t(tkpp) - тәуелділік бойынша анықталатын болмай қалған сөйлесуді есептейтін коэффициент (3.4 сурет); tco=3с – станция жауабының сигналын тыңдауының орташа уақыты; n – нөмірдің терілетін белгілердің саны; tnb=1,5с – дискілі немесе кнопкалы нөміртергіші бар нөмірді берудің декадтық әдісі кезінде нөмірдің бір санды терудің орташа уақыты; t=0,8с – тағыда нөмірді берудің жиілікті әдісі кезінде; tс және tо – оншақты милисекунд тәртібінде өлшемін құрайтын сандық АТС-тер үшін сәйкесті қосуды қондырудың орташа уақыты немесе уақыттың соңы, сондықтан нөльге тең деп аламыз; tnb=7с – сөйлесу болған кезіндегі шақыруды жіберудің орташа уақыты.

Өрнегі бойынша халық шаруашылық секторының телефондық аппараттар үшін бір бос болмауының орташа уақытын анықтаймыз.

3.4. сурет ?k коэффициентінің Тк және Рр тәуелділігі
Тнх = 90 с кезінде ?k f (TkPp) 3.1 сурет тәуелділігі бойынша ?нх=1,22 екенін анықтаймыз.
tнх=1,22·0,5·(3+6·1,5+7+90)=66.49 с
Пәтерлі сектор мен таксoфондар ТА үшін бірдей есептеулер жүргізіледі. Есептеудің нәтижелері 3.2 кестеде көрсетілген.

Әрбір ТА категориясының санағын анықтаймыз.

Пәтерлік сектор мен таксафондар ТА үшін бірдей есептемелер жүргізіледі. Есептеменің нәтижелері 3.5 кестеде көрсетілген.

Бос болмаудың орташа уақыты мен түрлі категориялардың ТА сандары анықталған соң әрбір категория абоненттерінен АТС-ке түсетін жүктеменің екпінділігі есептеледі.
, Эрл (3.14)
Солай, халық шаруашылық сектор (ХШ) ТА-тары үшін:
Эрл
Әр түрлі категориялар қорынан түсетін жүктеменің екпінділігін есептеген нәтижелері, 3.5 кестеде берілген.

Жобаланатын станцияға түсетін жүктеменің екпінділігі түрлі категориялар көздерінен жүктеме екпінділігінің қосындысына тең болады.
3.5 кесте - АТС – ке түсетін жүктеменің екпінділігінің есептелген нәтижесі

Жүктеме көзінің категориясы

Рр

?

Ті, с

ti, с

Ni

Yi, Эрл

1

ХШ секторы

0,5

1,16

90

75,864

3852

192,089

2

Пәтер секторы

0,5

1,22

130

100,13

7156

150,8

Қорытынды: 11008

342,889


Эрл (3.15)
ТА-дан түсетін нөмердің сандары, нөмірді теру қабылдағышына қабылдану немесе негізгі сандық коммутациялық өрістің (СКӨ) бос емес болмауының терминалдық модульге байланысты, СКӨ бос болмау ұзақтығының аз есебінен, абоненттер тудыратын жүктемеден СКӨ жүктемесі аз болады. Абоненттік комплектің (АК) бос болмау уақыты (3.1) өрнегі мен анықталады. СКӨ-нің бос болмау ұзақтығы, станция жауабының сигналын тыңдау және нөмір теру уақытына, абоненттік комплектің бос болмау уақытынан аз.
(3.16)
Сәйкесті СКӨ-нің жүктеме АК-тің жүктемеден мына өлшемнен аз болады
(3.17)

Инженерлік есептеулер үшін коэффицентін электрондық және координаттық АТС-тер үшін 0,9-ға тең теп алуға болады.Сондықтан СКӨ жүктеменің мәні АК-дан 10 пайызға аз. АТС үшін қосылу бір санын тергеннен кейін қондырылады және коэффиценті 0,95-ке тең деп алынады. Сәйкесті СКӨ-нің жүктемесі мынаған тең болады:
(3.18)
Түсетін жүктеменің қосынды екпінділігі келесі бағыттармен таратылған.

1) Арналы қызмет жүктемесі Yж-нен 0,03 ретті өлшемін құрайды:
(3.19)
2) Станцияның өзінің абонентеріне станция ішіндік жүктеме:
(3.20)
Мұндағы ? – ішкі станциялық хабар коэффиценті, ол станция салмағының коэффиценті ?с арқылы табылады, ал ол түгел желінің абоненттерінен келетін жүктеме мен жобаланатын АТС-тің кірісіне келетін жүктеме екпінділігінің қатынасына тең. Егер барлық станциялардың жүктеме қорының құрылымдық құрамын бірдей деп алсақ, онда станция салмағының коэффиценті NN жобаланатын станция сыйымдылығының желінің сыйымдылығы қатынасына тең болады.
ή с=(Nж/Nжелi)·100% (3.21)
Пайызбен көрсетілген станция ішілік хабар коэффицентінің пайызбен өлшеніп станцияның салмақ коэффицентінен тәелділігі ВНТП 112-98 көрсетілген (3.3 кесте).

3) Тапсырысты қосу жолдары (ЗСЛ) бойындағы қалааралық және халықаралық шығыстық жүктеме бір абоненттен ҮЖС-на (ЧНН) Уm=0,009.....0,005 Эрл тең деп аламыз.Онда АМТС-ке түсетін жүктеме келесі түрде болады:
Yтқж=NжУm (3.22)
4) Желідегі АТСЭ-21-ден басқа АТСЭ-терге шығатын қосылған желі жүктемесі келесілерге тең:

Y21.шыг= Yж–Yсп–Yжж–Yтқж (3.23)
Біздің есеп үшін:

Y21=342,889·0,9 = 308,6 Эрл
Yсп=308,6 0,03 = 9,258 Эрл

Yтқж =11008·0,003=33,024 Эрл
3.6 кесте - Станция ішілік хабар ή % коэффицентінің станция салмағы ή с% коэффицентінен тәуелділігі

ή с

ή

ή с

ή

ή с

ή

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

16,0

18,0

18,7

19,0

19,2

19,4

19,7

20,0

20,2

20,4

20,7

21,0

217

22,6

23,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

20,0

25,0

30,0


24,2

25,1

25,8

26,4

27,4

27,6

28,6

30,0

31,5

32,9

33,3

38,5

42,4

46,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100

50,4

54,5

58,2

61,8

66,6

69,4

72,8

76,4

80,4

84,3

88,1

92,2

95,1

100


Станция ішілік жүктемені анықтау үшін станциялық салмақ коэффицентін есептейміз:
(3.24)
3.4 кестеге қарап ή=54,5 % станция ішіндік хабар коэффицентін және станция ішіндік жүктемені анықтаймыз:

Эрл
шығыстық жүктеме:
Y21.шыг= Yж- Yсп- Yжж- Yтқж=308.6–9.258–168.187–33.024=98.138 Эрл
(3.14)

Эрл
Эрл
YтқжАТСЭ-22 =4000*0,003=12 Эрл
YақАТСЭ-22=112.145*0,03=3.364 Эрл
ή с=(NАТСЭ-22/Nжелi)*100%=4000/26592*100%=15.042 %
3.4 кесте бойынша ή=33.3 % анықтаймыз
YАТСЭ-22 - АТСЭ-22=Y АТСЭ-22 *ή /100%=112.145*33.3/100=37.34 Эрл
YшығАТСЭ-22=YАТСЭ-22–YІЖ–Yақ АТСЭ-22–Yтқж АТСЭ-22
YшығАТСЭ-22=112.145-3.364-37.34-12=59.441 Эрл
АТСЭ-23 үшін:
Эрл
Эрл
YтқжАТСЭ-23 =1504*0,003=4.512 Эрл
YақАТСЭ-23=42.16*0,03=1.26 Эрл
ή с=(NАТСЭ-23/Nжелi)*100%=1504/26592*100%=5.65 %
3.4 кесте бойынша ή=20.8 % анықтаймыз.
YАТСЭ-23 - АТСЭ-23=Y АТСЭ-23 *ή /100%=42.16*20.8/100=8.769 Эрл
YшығАТСЭ-23=YАТСЭ-23–YІЖ–Yақ АТСЭ-23–Yтқж АТСЭ-23
YшығАТСЭ-23=42.16-8.769-1.26-4.512=27.619 Эрл
АТСЭ-25 үшін:
Эрл
Эрл
YтқжАТСЭ-25 =6080*0,003=18.24 Эрл
YақАТСЭ-25=170.447*0,03=5.113 Эрл
ή с=(NАТСЭ-25/Nжелi)*100%=6080/26592*100%=22.86 %
3.4 кесте бойынша ή=40 % анықтаймыз.
YАТСЭ-25- АТСЭ-25=Y АТСЭ-25 *ή /100%=170.447*40/100=68.17 Эрл
YшығАТСЭ-25=YАТСЭ-25–YІЖ–Yақ АТСЭ-25–Yтқж АТСЭ-25
YшығАТСЭ-25=170.447-68.17-5.113-18.24=78.924 Эрл
АТСЭ-26 үшін:
Эрл
Эрл
YтқжАТСЭ-26 =3008*0,003=9.024 Эрл
YақАТСЭ-26=84.327*0,03=2.529 Эрл
ή с=(NАТСЭ-26/Nжелi)*100%=3008/26592*100%=11.311 %
3.4 кесте бойынша ή=29 % анықтаймыз.
YАТСЭ-26 - АТСЭ-26=Y АТСЭ-26 *ή /100%=84.327*29/100=24.454 Эрл
YшығАТСЭ-26=YАТСЭ-26–YІЖ–Yақ АТСЭ-26–Yтқж АТСЭ-26
YшығАТСЭ-26=84.327-24.454-2.529-9.024=48.32 Эрл

АТСЭ-Заря үшін:
Эрл
Эрл
YтқжАТСЭ-Заря =992*0,003=2,976 Эрл
YақАТСЭ-Заря=27.81*0,03=0,8343 Эрл
ή с=(NАТСЭ-Заря/Nжелi)*100%=992/26592*100%=3,73 %
3.4 кесте бойынша ή=19,8 % анықтаймыз.
YАТСЭ-Заря - АТСЭ-Заря=Y АТСЭ-Заря *ή /100%=27,81*19,8/100=5,5Эрл
YшығАТСЭ-Заря=YАТСЭ-Заря–YІЖ–Yақ АТСЭ-Заря–Yтқж АТСЭ-22
YшығАТСЭ-35=27,81-5,5-0,83-2,976=18,504Эрл
Желінің АТСЭ-тер үшін қорытындылары 3.5 кестеде көрсетілген.
3.7 кесте - Станция ішілік жүктеменің екпінділігі және АҚТС-ке жүктемесі есептемелердің нәтижесіАТС түрі

Сыйымдылығы, №

Yj Эрл

ή с %

ή %

Yjj Эрл

Yjсп Эрл

Yтқж Эрл

YЭрл

1

АТСЭ-21

11008

342,88

41,39

54,5

308,6

9,25

33,024

168,18

2

АТСЭ-22

4000

124,60

15,04

33,3

112,14

3,36

12

37,34

3

АТСЭ- 23


1504


46,848

5,65

20,8

42,16

1,26

4,51

8,769

4

АТСЭ-25

6080

189,38

22,86

40

170,47

5,11

18,2

68,17

5

АТСЭ- 26


3008


93,696

11,31

29

84,327

2,52

9,02

24,454

66

АТСЭ-Заря

992

30,9

3,73

19,8

27,81

0,83

2,97

5,5


5 Еңбек қорғау бөлімі
5.1 Қолданылатын мекемедегі еңбек шартын анализдеу
Мекеменің сипаттамасы.

Жобаланатын станция 3 қабатты ғимараттың екіншісінде орналасқан. Ғимарат арнайы табиғат апаттарына, яғни жер сілкінісіне сейсмотұрақты етіп салынған.STAREX TX1 коммутация жүйесін орналастыру үшін, мекеме өлшемі: L=14м, B=8 м, биіктігі H=3 м, суретте бөлменің орналасу схемасы келтірілген. Осыған сай мекеменің ауданы мен көлемі мынаған тең: S=30 V=120 м2. Өндірістік мекеме көлемі бір жұмысшы үшін 15м, ал ауданы 4,5м кем болмауы керек. Операторлардың отыратын бөлмесінің ауданы мен көлемі: S= 112м2, V=336м2. Мекеменің мұндай көлемінде оның ішінде үш адамға дейін бола алады.

Барлық құрылғыларға қызмет көрсететін алты адам, олардың төртеуі сменмен жұмыс істейді, ал екуі күндізгі инженерлер болады.

12.1.005-76 ССБТ МЕСТ сай «Жұмыс аймағы ауасы, жалпы санитарлық гигиенаналық талаптары», байынша біздің мекемедегі адамдар жұмысы жеңіл физикалық категорияға жатады. Ол кесте 1 келтірілген.

5.1. сурет Бөлменің орналасу сұлбасы
5.1 Кесте - Организмнің энергия шығаруы бойынша жұмыс категориясы

Жұмыс

Категория


Организмнің

энергия

Дж/с (ккал/сағ)

Жұмыстың сипаттамасы

Жеңіл

физикалық

I а

<138

Жұмысты отырып жасайды және физикалық кернеу болмайды

Ауыр

физикалық

I б

138-172

Отырып, тұрып немесе жү жүреді және ол физикалық кернеулік түсіредіОсыған байланысты өндірістік мекеменің жеңіл категорияға жататын микроклиматы (температурасы, ылғалдылығы, ауа қазғалысы жылдамдығы) «Өндірістік мекемеменің микроклиматы санитарлық нормалары» талаптарына сай келуі керек. Ол нормалар 2 кестеде келтірілген.
5.2 Кесте - Байланыс өндірісі мекемесіндегі микроклимат нормасы

Жылдық

өзгеріс

Жұмыс орындарындағы

температура, С.

Қатысты ыл-

ғалдылық (%)

Қозғалу

жылдамдығы, м/с.

Оптимал

ды

Жіберілетін

Опти-

малды

Рұқсат

етілген

Опти-

малды

Рұқ-

Сат

Етіл

ген

Жоғары

шек

Төменгі

шек

Суық

21-23

24

20

40-60

75

0,1

<0.1

Жылы

22-24

28

22

40-60

60 27С

0,2

0,1-0,3


Жұмыс орнының жеткілікті жарықтанбауы әсерінен жұмыс жасау қабілеттілігі төмендейді. Сол сияқты жарықтандыру шамадан тыс болса да, жұмыс жасау қабілеттілігі төмендейді.

Берілген мекемеде құрылымдық ерекшеліктері бойынша сәйкестендірілген жарық , яғни жасанды және бүйірлік табиғи жарықтандыру жүйесін қолданады, терезе өлшемдері 200х180 м.

Жасанды жарықтандыру - ең қолайлы жарықтандыру болып табылады. Жарықтандыру өлшемін таңдау өндірілген жұмыс сипатынан тәуелді болады. Бұл жағдайда көз жұмысының разряды заттың қашықтығы және әртүрлілігі объектісіне тәуелді болады. Коммутация жүйесі аналогты болғандықтан қызметкерлердің негізгі жұмысы қызмет істейтін компьютер көмегімен станция жұмысын бақылау болып табылады. Осы жағдайда ажырату объектісі болып клавиатурадағы басқыш символдар және манитордағы символдар қарастырылады. Осы жолмен орындалатын операторлардың жұмысы жоғары дәлдікті жұмысқа жатады, яғни ІІІ-ші көрушілік разряды. Еденнен 1 м биіктікте орналасқан құрылғыларға қызмет көрсеткенде талап етілетін жарықтандыру 300 люкс. Біздің құрылғы дайын станцияның арнайы қызмет торабына орналастырылады (АҚТ) жобалануы кезінде жарықтандыру нормалары есепке алынғандықтан, жарықтандыру керек емес. Құрылғы келесі шарттарда жұмыс жасайды:

- тұрақты токпен қоркетендіріледі-кернеуі 47 ден 72 В дейін;

- қауіпсіздік шараларына қатыстыжұмыс істеу құрылғылар кернеулігі 1 кВ-қа дейін.

Бірақта қызмет көрсетуші қызметкердің токтыңтұрақты жиілігімен зақымдану ықтмиалдылығы бар.Қоректендіру блоктары, коммутация блоктарын және т.б. құрылғыларды ауыстыру кезінде оқшауланбаған элкетрлік бөліктерге жанасулар бошлуы мүмкін. Қорғаныс шараларын қолдана отырып жерлендіру қажет болады.

Барлық жоғары жиілікті құрылғылар, жұмысшыларғаәсер ететін сәулелер деңгейі норматтивті мәндерден 2 Вт («Радиожиіліктің электромагниттік өрісі. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары» МЕСТ 12.006-76-на сәйкес ) аспайтындай етіп жобаланған. Операторлар бөлмесінде 1 компьютер орналасқан.

5.2 Жұмыс орнының эргономикасы
Жұмыс орны және оның элементтерінің орналасуы антропометрикалық, физикалық және психалогиялық талаптарға сай келуі керек. Нақтырақ айтатын болсақ, бағдарламалаушының жұмыс орнын ұйымдастыру кезінде келесі шарттар орындалуы керек: жұмыс орны құрамына кіретін құрылғыларды оптималды орнату және барлық қажетті қозғалыстар мен қимылды жасауға мүмкіндік беретін жұмыс кеңістігі.

Бейне терминалдық жұмыс орындарын жобалаудың эргономикалық жағына мыналар қатысты: жұмыс бетінің биіктігі, аяқ қоятын кеңістік өлшемі, жұмыс орнындағы құжаттардың орналасуына қойылатын талап (құжат қыстырғыштың болуы және оның өлшемі, қолданушының көзі мен экранға,құжатқа, клавиатураға және т.б. дейінгі қашықтық), жұмыс орындығының сипаттамасы, жұмыс үстелінің бетіне қойылатын талап, жұмыс үстелінің элементтерінің басқарылуы. Бағдарламалаушының жұмыс орнының негізгі элементтері үстел мен кресло. Негізгі жұмыс жағдайы – отырған жағдай.

Отырып жұмыс жасау бағдарламалаушының тез шаршамауына әсер етеді. Жұмыс орнын рационалды түрде жобалау- еңбек құралдарын, құжаттарды және басқа заттарды тұрақты әрі нақты орналастыру. Жұмыс жасауға жиі қажет етілетін заттар оңай қол жекізілетін аймақта орналасады. Моторлық аймақ- адамның қозғалу қимылдары жүзеге асырылатын жұмыс орнының аймағы. Қолдың максималды жететін аймағы- қолдың иықтан созылып қозғалтқанда жасалатын доғамен қамтитын, моторлық аймақтың бөлігі. Оптималдық аймақ - шынтаққа сүйене отырып иықты қозғамай жасалған доғаның қамтитын, моторлық аймақтың бөлігі.

5.2. сурет Горизонталь жазықтықтағы қол жеткізу
Қол жететін аймақта құжаттар мен еңбек құралдарын орналастыру:

- ДИСПЛЕЙ а аймағында орналасады (ортада);

- ЖҮЙЕЛІК БЛОК үстелдің арнайы тағайындалған қуысында орналасады (үстел астында);

- КЛАВИАТУРА г және д аймағында;

- ТЫШҚАН в аймағында, оң жақта;

- СКАНЕР а мен б аймағында, сол жақта;

- ҚҰЖАТТАР: жұмыста қажетті- алақан оңай жететін аймақта – в, ал әдебиеттер мен сирек қолданатын құжаттар, үстелдің тартпасында.

Келесі суретте ДК-дің негізгі перефериялық құрамдас бөліктерінің бағдарламалаушы үстелінде орналасуы көрсетілген. Комфортты жұмыс орнын қамтамасыз ету үшін үстел келесі шарттарға сай келуі керек:


5.3. сурет Дербес компьютердің негізгі құрамдас бөліктері

1- сканер, 2-монитор, 3-принтер, 4-жұмыс үстелінің беті, 5-клавиатура, 6-«тышқан» типті манипулятор.

Жұмыс бетінің биіктігі 680-760мм етіп алынғаны жөн. Клавиатура орналасатын беттің биіктігі 650мм болуы керек.

5.4 сурет Оператордың жұмыс істейтін орны
Жұмыс креслосының сипатамаларына көп көңіл бөлінеді. Отыратын беттің еденнен биіктігі 420-550мм ьоғаны жөн. Орындық беті жұмсақ, алдыңғы ернеуі дөңгеленген, арқалығының көлбеулену бұрышы басқарылатын болуы керек.

Сол сияқты жобалау кезінде құжаттардың әртүлі жерде орналасуын қарастыру керек: бейнетерминалдың жанында, монитор мен клавиатура арасында т.с.с. Бейнетерминалдың бейне сапасы төмен болса, мысалы дірілдер болса, онда көзден құжатқа дейігі қашықтыққа қарағанда (300-450мм ), көзден экранға дейінгі қашықтықты үлкен қылу керек (700мм- дей). Ал егер бейне сапасы жоғары болса, көзден экранға, құжатқа және клавиатураға дейінгі қашықтықты бірдей етуге болады.

Экранның орналасуы келесіге сай болуы керек:

- оқу қашықтығы (0,6...0,7м );

- оқу бұрышы – көздің бағыты экран центріне қарағанда горизонтпен арасындағы бұрыш 200болуы керек, ал экран осы бағытқа перпендикуляр.

Сонымен қатар экранды басқару мүмкіндігі қарастырылуы керек:

- биіктік бойынша +3см;

- көлбеу бойынша -100 –тан +200 – қа дейін,вертикалға қатысты;

- сол және оң бағытта;

- жұмысшының дұыс отыруына да үлкен мән беріледі.

Егер жұмысшы ыңғайсыз отыратын болса- бұлшықетттерде, буындарда, және сіңірлерде аурулар пайда болады. Бейнетерминалмен жұмыс жасайтын адамға келесі түрде отыру талабы қойылады:

- Бас200 –тан артық иілмеуі керек;

- Иықтар бос ұсталуы керек;

- Шынтақтар 800..1000 – пен орналасуы керек;

Қолданушының дұрыс отырмауы келесі факторларға байланысты: құжаттарға арналған қыстырғыштың болмауы, клавиатураның өте жоғары орналасуы, құжаттардың төмен орналасуы, білек пен шынтақ қоятын жердің болмауы, аяқ қоятын кеңістік болмауы. Белгілердің өлшемі, олардың орналасу тығыздығы, символдармен фонның қатынасы, контрасты өнімді әрі сапалы жұмысқа айтарлықтай әсерін тигізеді. Егер оператордың көзінен экранға дейінгі оптималды қашықтық 60...80см болса, онда белгілердің биіктігі 3мм – ден кем болмауы керек, белгінің биіктігі мен енінің арақатынасы 3:4, ал белгілер арасындағы арақашықтық – олардың биіктігінің 15...20 %-не тең болуы керек. Экран фонының жарықтығы мен символдар қатынасы - 1:2-ден 1:15-ке дейін. Дәрігерлер кеңесі бойынша – компьютермен жұмыс істеген кезде мониторды 50-60см қашықтықта ұстауға кеңес береді.


5.3 Жарықтандыруды есептеу
Қазіргі заманғы жарық техникасының жетістіктерін пайдаланып, жарықты тиімді пайдалану- еңбек өнімділігі мен сапасын артырудың, травматизмді азайтудың және адамдар денсаулығын сақтаудың маңызды резерві.

Өндірісті кәсіпорындардағы жасанды жарықтандыру шарты адамдардың көру қабілеттілігіне, физикалық және моральдық күйлеріне үлкен әсерін тигізеді. Яғни оның- жұмыс өнімділігіне, өнім сапасына және өндірістік травматизмге де әсері бар.

Жұмыс жасауға қолайлы жағдайды қамтамасыз ету үшін, жасанды жарықтандыру мынандай талаптарға сай келуі керек:

- жұмыс орнындағы жарықтандыру гигиеналық нормаларға сәйкес келуі керек;

- жұмыс орнындағы және қоршаған кеңістік көлеміндегі жарықтың мүмкіндігінше біркелкі таралуы керек;

- жұмыс орнында оқыс көлеңкелер болмауы керек, егер олай болатын болса, жарықтың біркелкі таралмауына әкеледі;

- көзге түсетін аудан көлемінде шағылу болмауы (тікелей немесе қисық) керек;

- жарықтандыру түсті дұрыс көрсету үшін қажетті спектралдық құрамды қамтамасыз ету керек.

Есептеу негізінен екі әдіспен орындалады: қолдану коэффициенті әдісі және нүктелік әдіс. Қолдану коффициенті әдісі- үлкен көлеңке түсіретін заттар болмаған жағдайда горизонталды беттерді біркелкі жарықтандыруды жалпы есептеуге арналған.

Ал нүктелік әдіс бойынша- көлеңке түсіретін заттар болған кезде, жалпы локалданған және біркелкі жалпы жарықтандыруды есептеуге арналған.

Біздің жұмыс орны компьютерлік зал болғандықтан, онда өндірістегідей көлеңке түсіретін заттар жоқ. Сонымен қатар ол горизонталды бектке жарықтың біркелкі таттылуын есептейді - компьютерлік стол. Сондықтан біздің есепте жарықтандыруды есептеуге осы әдіс пайдаланылады.

Қолдану коэффициенттер әдісі. Қарастырылып отырған бұл әдіс – есептелетін бетке түсетін жарық ағымының, жарықтандырушы аспаптың толық жарық ағымына қатынасына тең болатын ? коэффициентін анықтау болып табылады.

Есептеу нәтижесінде ?-ның мәні – бөлменің геометриялық өлшемін (бөлме индексі і) оның оптикалық сипаттамасымен (төбенің шағылу коффициенті) арақатынасынан көрсететін кестеден анықтайды.

Біздің есептейтін жұмыс бөлмесінің өлшемдері мынандай:

Ұзындығы А=14 м, ені В=8м,биіктігі Н=3м;

Еденнен жұмыс орнының бетіне дейінгі биіктік hеден =0,7 м;

Төбенің шағылу коэффициенті Ртөбе=70%;

Қабырғадан шағылу коэффициенті Рқаб=50%;

Еденнен шағылу коэффициенті Реден=30%;

Бөлме индексі келесі формуламен анықталады:
(4.1)
мұндағы А, В сәйкесінше бөлменің ұзындығы мен ені, h - шамның жұмыс бетінің үстінде іліну биіктігі.

h=Н-hеден
мұндағы Н- бөлме биіктігі.
h=3-0.7= 2.3
Енді бөлменің индексін анықтаймыз:


Есепті әрі қарай жүргізуге қажетті мәліметтерді 4.3 - кестеден аламыз.
4.3 Кесте - Жасанды жарықтандыру кезіндегі жарықтандыру нормалары және табиғи мен аралас жарықтандыру кезіндегі ТЖК

Көз жұмысының

Сипаттамасы

Объектінің ең кіші өлшемі,мм

Көз жұмысының разря разряды

Көз жұмысының екінш екінші реті

Объектімен

фонның контрасты

Фонның сипаттамасы

Жарықтандыру

ТЖК, %
жасанды

Таб


Біріктірілген

аралас

жалпы

Жоғарғы және аралас

бүйір

Жоғары және аралас

бүйір2

3

4

5

6

-

8

9

10

11

12

Орташадәлдікті

0,5-1,0

IV

а

Төмен

Қараң-

ғы

750

300


0,9

б

Төмен

орташа

Орта-

ша

қаран-

ғы

500

200

в

Төмен

Орташа

Үлкен

Жарық

Орта-

ша

Қаран-

ғы

400

200

4

1,2

2,4
г

Орташа

үлкен

Жарық

Орташа

300

150Көз жұмысының сипаттамасы: орташа дәлдікті;

Көз жұмысыеың разряды: IV;

Объекті мен фонның контрасты: орташа;

Нормаланған жарықтандыру: Ен=200 лк;

Қолдану коэффициенті ŋ=60%;

Шамдар саны: N=10 дана;

Қор кокоэфициенті: Кқ=1,5;

Жарықтандырудың біркелкі еместігінің кэоффициенті Z=1.1-1.2;

әрбір жарық шамның қажетті жарық ағынын формуламен анықтаймыз:(4.2)


Осыған сәйкес 80 Вт болатын, люминисцентті шамның ЛБ түрін аламыз. Оның диаметрі 40мм, ұзындығы 1514мм. Жалпы жарықтандыруға арналған шамдарды орналастыру келесі тәртіппен анықталады:

- Н - бөлме биіктігі;

- h - жұмыс бетінің үстінде іліну биіктігі;

- ? - көрші қыздыру жарықшамдардың немесе люминисцентті шамдар арасындағы арақашықтық;

- l -шамдардың шеткі қатарынан қабырғаға дейінгі қашықтық.

h = Н- hеден=2,3 м
Көрші шамдар арасындағы арақашықтық: -тың мәнінен анықтайды.

?= 1,4*2,3=3,22

Қабырғадан шамға дейінгі қашықтық l= (0,25-0,3)*?:

l=0,3*3,22=0,966 м
Табиғи жарықтандыру өзінің спкетралдық құрамы жағынан анағұрлым ыңғайлы болып есептеледі. Табиғи жарықтандыру- табиғи жарықтану коэффициентімен ТЖК (е ) сипатталады. ТЖК – бөлме ішіндегі беттің белгілі бір нүкткесіндегі табиғи жарықтың (тікелей түсетін немесе шағылған), сыртта аспан ашық болған кездегі горизонталды жарықтануға қатынасы, табиғи жарықтандыруды есептеу - жарық түсетін орындардың аудандарын анықтауға негізделген.

5.4 Шуылды есептеу
Автоматты залда жалғаулы жабдықтар орналасқан, оларға абоненттiк жинақ ( АК ), топтық iздегiш ( ГИ ), шығыс баусым жинағы ( ИШК ) жатады. Автозалдағы шуылдың негiзгi көзi болып абоненттiк жинақ ( АК-АВ ) табылады, ол залдың енi бойынша 14 м-ге орналасады. Автозалда есептеу нүктесiнiң (РТ) орналасу сұлбасы 5.5-суретте көрсетiлген.


5.5 Сурет Есептеу нуктесiнiң (РТ) автвозалда орналасу сұлбасы.
Есептеу нүктесi шағылысқан дыбыс аумағында болып табылады. Бұл аумақ үшiн дыбыс қысымының деңгейi былайша есептеледi:

4 =Lp – 10 lg? + 6 (4.3)

мұндағы L р – шуыл көзiнiң дыбыс қуатының октавты деңгейi, gБ.

B - бөлме тұрақтысы, мІ, мына формуламен анықталады:

B=B1000*µ, (4.4)

мұндағы В 1000 – 1000 Гц орташа геометриялық жиiлiктегi бөлме тұрақтысы:

В 1000 =V/20=(34*16*4)/20=108,8м І

µ- СН и П П – 12 – 77 “ Защита от шума ” кестесiмен анықталатын жиiлiктiк көбейткiш, 1000 гц жиiлiк үшiн ол бiрге тең, сондықтан

В = 108,8*1= 108,8

? - бөлмедегi дыбыс өрiсiнiң диффузияның ескеретiн коэффицент , ол тәжiрбиелiк деректер бойынша алынады, егер ол жоқ болса,В/S огр (СНиП П12-77) тәуелдiк графигiнен алынады. Бөгеттеушi конструкцияның ауданы S=1488mІ тең, сондықтан В/Sогр=00,7, онда ?=1

1000Гц орта геометриялық жиiлiк үшiн есептеу жүргiземiз. Абоненттiк жинақтың шуылының октавты деңгейi 85 gБ. Онда бiр шуыл көзiнiң шағылысқан дыбыс аумағындағы есептеу нүктесiндегi дыбыс қысымының деңгейi мынаған тең:

L= 85-10 lg 108.8 + 10 lg1 + 6 =71 gБ

Шуыл көзiнiң саны n = 6 тең болғандықтан, дыбыс қысымының қосындысын есептеймiз:

Lс= 4 – 10 lg n = 71 + 10 lg 6 = 72 gБ

Табылған шамаларды МЕСТ 121.003 – 83 бойынша салыстырамыз,

L доп = 80 gБ, яғни дыбыс қысымының деңгейi рауалы деңгейден аспайды


5.5 Электр қауiпсiздiгi
Автозал қауiпсiздiгi жоғары емес бөлме болып саналады, себебi мұнда жоғары қауiп белгiлер-жоғары ылғалдылық, жоғары температура, шаң, тоқ өткiзгiш еден жоқ.

Зал жабдығы тұйықталып жерге қосылған бейтарап кернеу 380/220В желiсiнен қоректенедi.

Адамның қалыпты режiмде бiр фазалық қол тигiзуiн қарастырайық

(5.6-суретте). Бұл жағдайда тоқ адам арқылы өтедi.5.6 сурет Бір фазалық қол тигізу
Адамның қалыпты режiмде жерге қосылған бейтарапты үш фазалы төрт сымды желiнiң фазалық сымына қол тигiзуi(4.5)

мұндағы Rh=1000 Oм,адам денесiнiң кедергiсi ;

Ro=4 Ом,жерге қосылған бейтараптың кедергiсi;

Rоб=0,аяқ киiмнiң кедергiсi;

Rn=0,адам тұрған жердiң кедергiсi.

Онда, =мА

Мұндай тоқ фибрилляциалы болып табылады, яғни адам өмiрiне қауiптi. Апаттық режiм (бiр фаза жерге тұйықталған кезде)

5.7 сурет Апаттық режiмде адамның жерге қосылған бейтарабы бар үш фазалық төрт сымды желiнiң фазалық сымына қол ти- гiзуi.
(4.6)


мұндағы rзм=0, фазаның жерге тұйықталған жерiндегi кедергiсi.

Онда тоқ:

(4.7)


5.8 сурет Фазаның қаптамаға тұйықталуы.

Фазаның қаптамаға тұйықталуы кезiнде жер арқылы пайда болған тiзбектен мынадай тоқ өтедi:мұндағы rk - қаптаманың жерге қосылуының кедергiсi, rk= 4 Ом.

Қаптамада жерге қатысты кернеу пайда болады:

U=

Мұндай тоқта фибрилляциялы болып саналады. Қызметкерлердi электр тоғынан қорғау қажеттiгi туындайды. Бiздiң желi үшiн ең тиiмдi қорғау шарасы нөлдеу болып табылады. Автоматты залдың жабдықтарын нөлдеу есептеулерiн жүргiземiз (Сурет - 5.8).5.9 сурет Желi сұлбасы.
380/220В жол 400 кВ, 6/0,4 кВ қуатты трансформатордан қоректе-недi, ал жабдықтар үлестiрушi бөлiмшелерден (РП) қоректенедi.Фазалық сымдар аллюминийден жасалған, бөлiмдегi нөлдiк өткiзгiш I1 болат түтiкпен (труба) өткiзiлген.Аппарат ретiнде жатық қорғаушыларды (предохранитель) аламыз.
Жүктеме тоғын есептеймiз:

Iн1= (4.8)
Жатық қорғаушылардың ставкаларының есептеу тогы:

Кп Iн

IРПВ=——— (4.9)

Кт
мұндағы Кп=5 - жүргiзу тоғының еселiгi(кратность);

Кт=2,5-жабдықты жүргiзуiн ескеретiн коэффициент.

IРПВ=
IРПВ2

ПН2-100 типтi қорғаушыларды орнатамыз:

IНПВ1=100 А; IНПВ2=60 А.
Фазалық және нөлдiк өткiзгiштердiң кедергiсiн есептеймiз.

Бiрiншi бөлiмде үлестiрушi бөлiмшеге дейiн:

l1 70

Rф1=?— =0,028—— =0,196 Ом

Sф 10 2
мұндағы Sф1=10мм -фазалық сымның қимасы.

Диаметрi 40 мм, ұзындығы 70 м болат түтiктiң активтi және индуктивтi кедергiсi мүмкiн болатын қысқа тұйықталу тоғына байланысты табылады:

Iк=IНПВ1*К=100*3=300 А (4.10)

мұндағы 2К=3 қорғаушы еселiгi.

STP=978мм - түтiк қимасы.

Тоқ тығыздығы:

i= (4.11)

Онда, rw=1,32 Ом/км, XW=0,78 Ом/км /2/

RH1=rw*4=1,32*0,07=0,092 Ом,

XH1=XW*XL=0,78*0,07=0,054 Ом.

Екiншi бөлiм үшiн:

Ом

Нөлдiк өткiзгiштiң қимасы фазалық өткiзгiш қимасынан 50%-тен кем болмауы тиiс.

Индуктивтi кедергiлерi:

Хф2=0, Хн2=0.

Үшiншi бөлiмде:

Ом

Ом

Индуктивтi кедергiлерi:Хф3=0;Хн3=0.

Өзара индуктивтiк кедергiсi:Хп=Хп*L,

мұндағы Хп-Сыртқы меншiктi индуктивтi кедергi

Хп=0,335 Ом/км нөлдiк және фазалық сым арасындағы арақашықтыққа 0,1 м сәйкес келедi.

Хп1=0,335*0,07=0,023 Ом.

Хп2=0,335*0,015=0,005Ом

Хп3=0,335*0,01=0,00335Ом

Фаза - нөл тұзағының кедергiсi:

(4.12)

(4.13)

Ом.

Трансформатор орамаларының кедергiсi: Zтр=0,195 Ом

Қорғаушылардың жұмыс iстеу шартын тексеремiз:
Iкз1 574

—— = —— = 5,74>3- шарт орындалады

Iнпв1 100
Iкз2 346

—— = —— = 5,76>3- шарт орындалады

Iнпв2 60

Қорғаушылардың жұмысқа қосылу уақыты:t=0,1 /2/-ден

Зақымдалған жабдық қамтасының потенциалы:

Uк1= Iкз1 *Zн2 =574*0,07 =40 В

Uк2= Iкз2*Zн3 =346*0,093 =32 В

Адам арқылы өтетiн ток:

мА

мА

“Ток және кернеудiң қол тигiзуiнiң шектiк рауалы деңгейi”

12*1*038-82 МЕСТ-ке сәйкес жұмыс қосылу уақытындағы t=0,1 с рауалы деңгейлер:

Uдоп.пр.=500В; Ih1= 500 мА.

Бiздiң жағдайда: Ih
Сәйкесiнше жүйенi нөлдеу параметрлерi дұрыс таңдалынған.
5.6.Автоматты залдың өртке қарсылығы
Автозал бөлмесi В категориясына (өртке қауiптi) жатады.Өрт электр сипатты себептен пайда болуы мүмкiн, оларға төмендегiлер жатады:

- электр аппараттардың, машиналардың ұшқындауы, электрлiк раз - рядталу және найзағайдың түсуi;

- қысқа тұйықталу токтары және электр құрылғы орамалары мен сымдардың артық жүктелуi, сондықтан олар жоғары температураға дейiн қызады;

- сымдардың қосылған жерлерiндегi өтпелi кедергiнi тудыратын на-шар түйiспелер, мұнда өте үлкен жылу бөлiнедi;

- жалғаушы аппараттың қате операциясының қорытындысынан пайда болатын электр доғасы;

- аккумуляторлық батарейлердi зарядтау кезiнде сутектiң, оттектiң бөлiнуi.

Өрт сөндiрушi заттар ретiнде ең көп қолданылатын ұнтақты өрт сөндiру құрылғылары болып табылады, себебi ұнтақты құрамдар, металл хлоридтерiнiң қоспасы, өте жақсы диэлектрик; өрттi тез сөндiредi; жабдықтар тоттанбайды; кез келген температурада қолдануға болады.

Ұнтақты өрт сөндiру құрылғылары 1000 В кернеулi электр жаб-дықтарын сөндiруге қолданылады. 34*16*4 өлшемдi станциялық зал үшiн өрт сөндiрудiң көлемдi тәсiлiн таңдаған дұрыс. Бұл тәсiл ең прогрессивтi болып саналады, себебi қорғанылатын ауданның кез келген нүктесiнiң жануын тез және сенiмдi тоқтатады және осы ауданның флегматизациясын, яғни жарылу қаупi бар аймақтың пайда болуын ескертедi. Сонымен қатар, бұл тәсiл экономика жағынан ең тиiмдi болып саналады, себебi оны автоматтандыру оңай,ол тез әрекеттесуiмен және басқа да жетiстiктерiмен ерекшеленедi.

Көлемдi өрт сөндiру құрылғылары қорғанылып отырған бөлменiң барлық көлемiнiң жануын болдырмауын қолдайтын аймақ жасауға арналғандықтан, тұйықталған кеңiстiк болып табылатын объектiлердi қорғауға ғана қолдануға болады.

Көлемдi өрт сөндiру құрылғылары конструктивтi орындалуы жағынан шашыратқыштар орнатылған түтiксымды үлестiрушi желiсi бар қондырғы болып табылады.

Үлестiрушi желiнiң конструкциясы шашыратқыштарды арасында өрт сөндiрушi ұнтақты бiркелкi үлестiрудi қамтамасыз етедi.Қорғанылатын бөлменiң төбесiнде үлестiрушi түтiксымда тұрақты орнатылған шашыратқыштан өрт сөндiрушi ұнтақ,әрине, жоғарыдан берiледi.

В классты өрттi (қатты,сұйық заттардың және тоғы бар жабдықтар-дың жануы) сөндiру үшiн ПСБ-3 маркалы өрт сөндiрушi ұнтақты қолданамыз.

ПСБ ұнтағы арзан, натрий бикарбонатынан дайындалады, жақсы пайдалану қасиеттерi бар, оның негiзгi құраушысы табиғатта көп кездеседi.

Көлемдi өрт сөндiру қондырғыларының негiзгi параметрлерiн есеп-теймiз, алдын ала мынадай деректер берiлген:

- қорғанылатын бөлменiң көлемi-2176 м

- қорғанылатын конструкцияның ауданы-1488 м .

Осы бөлменi қорғауға қажет өрт сөндiрушi ұнтақтың (ОП) минималды массасы (4.8.) формуласымен есептелiнедi:

Ммин=М1+М2+М3 (4.14)

мұндағы М1 - өрт сөндiрушi ұнтақтың негiзгi массасы, қорғанылатын бөлменiң көлемiне пропорционалды, кг;

М2 – ашық қуыс арқылы түсетiн ұнтақтың есесiн қайтаруға арналған өрт сөндiрушi ұнтақтың қосымша массасы, әрбiр қуыстардың ауданы Sn1 қорғанылатын құрылыс конструкциясының жалпы ауда-нының Sor 5%-нен аз болады және мұндай қуыстардың ауданының қосындысы 1%-тен көп, бiрақ Sor –дан 15%-ке кем, кг;

М3-ескiрген ұнтақтың есесiн қайтаруға арналған өрт сөндiрушi ұн-тақтың қосымша массасы.

М1=gvo*V3 (4.15)

М2=2,5*?Sп1 (4.16)

М3=5*?Sп2 (4.17)

мұндағы gvo – көлемдi сөндiруге арналған өрт сөндiрушi ұнтақты беру нормасы, кг*мі ;

V3 – қорғанылатын бөлменiң ауданы, м і ;

Sп1- әрбiр қуыстардың ауданы, м І ;

Sп2-қорғанылатын кеңiстiктiң жалпы ауданынан 5%-тен үлкен әрбiр қуыстардың ауданы, мІ ;

2,5-Sп1 – ауданды қуыс арқылы кететiн ұнтақтың есесiн қайтаруға арналған өрт сөндiрушi ұнтақтың қосымша массасын беру нормасы, кг*мІ ;

5-Sп1 – ауданды қуыс арқылы кететiн ұнтақтың есесiн қайтаруға арналған өрт сөндiрушi ұнтақтың қосымша массасын беру нормасы, кг*мІ .

Өрт сөндiрушi ұнтақты қолдану кезiнде беру нормасы

gvo=0,6кг*мі .

Қондырғы қамтамасыз ететiн өрт сөндiрушi ұнтақтың минималды шығыны төмендегiдей анықталады:

(4.18)

Сонымен, жоғарыда келтiрiлген формулалармен мыналарды табамыз:

М1=0,6*2176=1305,6 кг2 (4.19)

Sп1=0,03*1488=44,64 м2

?Sп1=44,64+44,64=89,28 м

M2=2,5*89,28=223,2 кг2

Sп2= 0,05 * 1488= 74,4м2

?Sп2=74,4+74,4+74,4=223,2 м

M3=5*223,2=1116 кг

Ммин=1305,6+223,2+1116=2644,8 кг.

Өрт сөндiрушi ұнтақтың минималды шығынын табамыз:

G
Көлемдi өрт сөндiру қондырғысының жұмысы кезiнде өрт сөндiрушi ұнтақтың таусылу ұзақтығы ty=20ч30 с болу керек.

Ммин,Gмин, ty мәндерiнiң негiзiнде өрт сөндiрушi ұнтақтың қажет шамасын сақтайтын және оны белгiлi мөлшерде беретiн қондырғы таңдалынады. Сонымен қатар шашыратқыштары бар түтiксымды үлестiрушi желi қорғанылатын бөлменiң ауданында өрт сөндiрушi ұнтақтың бiркелкi үлестiрiлуiн максималды түрде қамтамасыз етуi керек. Үлестiрушi желi қондырғыларының қосулары, түтiксымдар және шашыратқыштар жанбайтын материалдан дайындалынады, физикалық және химиялық қасиеттерi қоршаған ортаның әсерлесу факторларына, өрт шарттарына айтарлықтай қарсы тұруды және мықтылықты қамтамасыз етедi. Қондырғылардың түтiксымдары көбiне болат түтiктен жасалынады. Түтiксымды қосылыстары фланщтiк болуы мүмкiн.Үлестіруші желі қондырғыларының түтіксымдарын құрастыру кезінде түтіксымдардың горизонталь бөліктері шашыратқыш бағытында 0,01 көлбеулікпен төселуі керек.Шашыратқыштардан түтіксымдарды қосу жерлеріне дейінгі қашықтығы 0,1-0,5 метр болуы қажет.Таңдалынған пневматикалық қосуы бар автоматты ұнтақты сөндіру қоңдырғысы сурет - 4.9 келтірілген.

Өрт кезінде өрт бергіштер 16 өрттің бір немесе бірнеше факторларында түтін,жылу,жарық,температураның жоғарлау жылдамдығы және т.с.с іске қосылады.Өрт бергіштер16 жол 6 бойынша импульсті сигналға түрлендіретін басқару ұлшығына импульс жіберді,олардың әсерінен бекітпе бастиегі іске қосылады және өрт дабылының сигналы беріледі.Бекітпе бастиегі  қосылған кезде газды сым  бойынша редуктор  арқылы ұнтағы бар ыдысқа  баллоннан  сығыстырылған газ келеді. Ыдыста  ұнтақ қопсиды және ақырындап қысым жоғарылайды.Ыдыстағы қысым белгілі бір дәрежеге жеткенде жүргізу клапыны  іске қосылады және оятқышпобудительная түтік 14 бойынша сығыстырылған газ шар тәріздес түзу пневмоклапанның орындаушы механизміне  келіп түседі. Сығыстырылған газдың қысымымен пневмоклапан  ашылады, түтіксым  бойынша оросительдер  арқылы ұнтақ өрт көзіне тасталынады.

Қондырғы жұмысы аяқталғаннан кейін пневмоклапанды жабады және қалған ұнтақтақтан түтіксым жүйесін тазалау үшін вентильді  ашады.

1 - сығыстырылған азоты бар баллон; 2 - қондырғыны басқару ұяшығы; 3 - сигналдау жолы; 4 - оятқыш жол; 5- бекітпе бастиегі; 6 - өрт бергіш жолы; 7 - газды сым; 8 - редуктар; 9 - манометр; 10 - сақтандырушы клапан; 11 - люк; 12 - ұнтағы бар ыдыс;

13 - жүргізу клапаны; 14-оятқыш түтік; 15 - пневмоклапан; 16 - өрт бергіштер; 17 - оросительдер;18 - ұнтақты беруге арналған түтіксым; 19-вентиль; 20-сүзгі; 21-люк5.10 сурет Автоматты ұнтақты сөндіру қондырғысы.
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
1   2   3   4


3.5 Телефондық жүктеменің интенсивтілігін есептеу
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации