Контрольна робота - Охорона праці в галузі. Варіант №3 - файл n1.docx

Контрольна робота - Охорона праці в галузі. Варіант №3
скачать (87.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx92kb.12.01.2010 19:59скачать

n1.docx

  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності

Контрольна робота

з курсу:

« Охорона праці в галузі»

Виконав:

студент 6-го курсу

ТБК-61 ЗВ ФБА

Богданець Микола

Анатолійович

шифр 241393

Перевірив:

доц. Туровська Г.І.

Рівне 2010

Зміст

1. Функції та структура СУОПГ.

2. Порядок розробки інструкцій з техніки безпеки для характерних видів професійної діяльності в умовах галузі.

3. Оцінка стану безпеки праці на робочих місцях, дільницях і структурних підрозділах галузі.

4. Стан умов праці в структурних підрозділах.

5. Оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні умови праці в структурних підрозділах праці.

6. Професійні захворювання, що можуть спричинені вібраційним чинником в умовах праці.

7. На які класи поділяються засоби індивідуального захисту за призначенням.

8. Травмонебезпечні виробничі чинники та стан виробничого травматизму в галузі.

9. Види сигналізації, які застосовуються на виробничих процесах для профілактики травматизму у галузі.

10. Категорії вибухопожежонебезпечності галузевих об’єктів.

Список використаної літератури.


1. Функції та структура СУОПГ.

Головним у системі управління охороною праці є те, що вона дає можливість в кожному структурному підрозділі галузі виявити технічні, економічні, соціальні і організаційні можливості щодо покращення умов праці і спрямувати їх на збереження здоров’я і працездатності людини.

Для кожної СУОПГ повинні бути розроблені та визначені основні і допоміжні функціональні обов’язки.

Згідно з аналізом існує понад 110 функцій СУОПГ. Ці функції можна об’єднати за основними напрямками, що будуть визначати зміст профілактичної роботи з охорони праці. До основних напрямків можна віднести такі питання:

1. Розробка і впровадження організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів; комплексний план покращення умов праці і санітарно-оздоровчих заходів на п’ять років; комплексний план заходів по запобіганню виробничого травматизму, професійного та загального захворювання на майбутній рік; номенклатурні заходи з охорони праці в колективному договорі; заходи щодо зниження рівня шуму і вібрації. В цей напрямок входить також розробка заходів по впровадженню технічних засобів захисту у весняно-літній та осінньо-зимовий період року. Головні спеціалісти, спеціалісти служби охорони праці розробляють заходи за результатами обстеження стану охорони праці у структурних підрозділах та результатами аналізу рівня виробничого травматизму та професійних захворювань.

2. Контроль за станом безпеки, оцінка роботи посадових осіб щодо охорони праці на всіх рівнях оперативного контролю, який існує на галузевих об’єктах. Виконання перевірок стану охорони праці в галузі контролюючими державними органами нагляду, а також комісіями вищих господарських органів. За результатами перевірок щомісячно проводиться оцінка умов праці на робочих місцях структурних підрозділах галузі.


3. Навчання безпечним методом праці і правилам з техніки безпеки. До цього напрямку належать всі види і форми навчання з питань охорони праці, як тих працівників що тільки наймаються на працю, так і тих, що працюють в галузі по програмі ввідного інструктажу, первинного на робочому місці, періодично повторного, позапланованого і цільового. Сюди належать всі види навчання з відривом від виробництва і за професією, а також щорічна перевірка знань працюючих з техніки безпеки.

4. Наради, збори по техніці безпеки. Цей напрямок включає проведення на всіх рівнях нарад за результатами роботи з техніки безпеки за квартал, півріччя, рік. Головний інженер галузевої організації щомісячно проводить наради спеціалістів, де розглядаються питання охорони праці, виконання планів робіт з охорони праці, наказів, постанов, указів уряду і інших директивних документів.

5. Розлідування нещасних випадків. В цей напрямок входить розслідування нещасних випадків, розслідування і аналіз причин нещасних випадків, розробка відповідних заходів, наказів і розпоряджень стосовно конкретних нещасних випадків за місяць, квартал, рік та розробка додаткових заходів по їх запобіганню.

6. Громадський вплив та покарання порушників правил
безпеки. В цьому напрямку використовують системи заходів
впливу на тих працюючих, що не дотримуються відповідних
правил та норм щодо охорони праці. Цей напрямок включає
систему дисциплінарного впливу (позбавлення винагороди,
відсторонення від роботи, притягання до адміністративної або
кримінальної відповідальності, звільнення з роботи).

7. Матеріальне і моральне заохочення. До цього напрямку
належить: нагорода, грамота, подяка за високоефективну
безаварійну роботу та нестворення травмонебезпечних ситуацій.

8. Звітність з охорони праці. Періодичність звітності
(квартальної, річної) встановлюється залежно від структури
галузевих підприємств.

Кожна ланка системи управління охороною праці повинна виконувати належні їй функції щодо охорони праці по створенню здорових і безпечних умов праці і тим самим здійснювати управління конкретною ділянкою керованої системи у галузі.

СУОПГ передбачає прямий і зворотній зв'язок. Такий двосторонній зв'язок дає можливість швидко реагувати на фактичний стан охорони праці у кожному структурному підрозділі. Керівники структурних підрозділів, що отримали сигнал зворотного зв'язку про відхилення від норм виробничого обладнання або технологічного процесу, повинні негайно прийняти і реалізувати управлінські рішення. Від такого стану речей буде залежати ефективність СУОПГ і надійність її функціонування.

Всією роботою різних структурних підрозділів, будівельних та гідромеліоративних об'єктів галузі по забезпеченню безпечних умов праці керує служба охорони праці, керівник якої є замісником головного інженера підприємства.

2. Порядок розробки інструкцій з техніки безпеки для характерних видів професійної діяльності в умовах галузі.

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові
для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні
ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях,
у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних
майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи
уповноваженого ним органу (далі - роботодавець) виконуються ці
роботи, трудові чи службові обов'язки.

Інструкції поділяються на:

- інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних
актів про охорону праці;

- примірні інструкції;

- інструкції, що діють на підприємстві.

Інструкції, що належать до державних міжгалузевих
нормативних актів про охорону праці, розробляються для персоналу,
який провадить вибухові роботи, обслуговує електричні установки та
пристрої, вантажопідіймальні машини та ліфти, котельні установки,
посудини, що перебувають під тиском, і для інших працівників,
правила безпеки праці яких установлені міжгалузевими нормативними
актами про охорону праці, затвердженими органами державного
нагляду за охороною праці.

Ці інструкції затверджуються відповідними органами державного
нагляду за охороною праці за узгодженням з міністерствами або
іншими органами, до компетенції яких належить дана інструкція або
окремі її вимоги, і їх дотримання є обов'язковим для працівників
відповідних професій або при виконанні відповідних видів робіт на
всіх підприємствах незалежно від їх підпорядкованості, форми
власності та виду діяльності.

Примірні інструкції затверджуються міністерствами або
іншими органами виконавчої влади, виробничими, науково-виробничими
та іншими об'єднаннями підприємств, які мають відповідну
компетенцію, за узгодженням з органами державного нагляду за
охороною праці, до компетенції яких належить дана інструкція або
окремі її вимоги, і Національним НДІ охорони праці. Ці інструкції
можуть використовуватись як основа для розробки інструкцій, що
діють на підприємстві.

Інструкції, що діють на підприємстві, належать до
нормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного
підприємства. Такі інструкції розробляються на основі чинних
державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону
праці, примірних інструкцій та технологічної документації
підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог
безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації
підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується на
даному підприємстві. Вони затверджуються роботодавцем і є
обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або
при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.

Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій,
що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про
охорону праці, здійснюються згідно з Положенням про опрацювання,
прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і
галузевих нормативних актів про охорону праці.

У разі неповного відображення в інструкції, що є
державним міжгалузевим нормативним актом про охорону праці, вимог
щодо охорони праці працівників, безпечного виконання робіт, умов
безпечної експлуатації машин, механізмів, обладнання, установок і
пристроїв, властивих для даного підприємства (дільниці, робочого
місця), або за наявності в ній поряд з вимогами, обов'язковими для
дотримання працівниками даного підприємства, вимог безпеки щодо
робіт, не властивих для нього, роботодавець у встановленому порядку,
організовує розробку на основі цієї інструкції, з урахуванням конкретних умов підприємства, відповідної інструкції, що діє на підприємстві, і затверджує її за узгодженням з місцевими органами
Держнаглядохоронпраці.

Примірні інструкції для працівників, зайнятих на
роботах, що є провідними для певної галузі виробництва, регіону,
виробничого, наукового-виробничого чи іншого об'єднання
підприємств, розробляються базовими організаціями з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці, науково-дослідними, проектно-конструкторськими і проектно-технологічними організаціями, регіональними навчально-методичними центрами (кабінетами) охорони праці, а також окремими підприємствами чи групами фахівців (далі - організація-розробник) під координацією і за методичною допомогою Національного науково-дослідного інституту охорони праці.

Примірні інструкції для працівників, які залучатимуться до
виконання робіт за новими технологіями і впровадження нових
технічних засобів виробництва, матеріалів, видів енергії і т. ін.,
опрацьовуються організаціями-розробниками цих технологій, засобів
виробництва, матеріалів і підприємствами-виготовлювачами одночасно
з розробкою відповідної технологічної, проектно-конструкторської,
експлуатаційної та ремонтної документації і є невід'ємною
складовою частиною цієї документації.

Розробка примірних інструкцій здійснюється згідно з
планами робіт з охорони праці, затвердженими міністерствами чи
іншими органами виконавчої влади, відповідними об'єднаннями
підприємств, а також на підставі наказів (розпоряджень) їх
керівників.

Розробка примірних інструкцій здійснюється за такими
основними стадіями:

- розробка першої редакції проекту примірної інструкції і
направлення його на відзив;

- розробка остаточної редакції проекту примірної інструкції;

- узгодження і подання остаточної редакції проекту примірної
інструкції на затвердження і реєстрацію;

- видання (тиражування) затвердженої примірної інструкції і її
розповсюдження.

Примірна інструкція затверджується наказом міністерства чи іншого органу виконавчої влади або об'єднання підприємств.

Розробка, узгодження і затвердження інструкцій, що діють на підприємстві, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві" .

Інструкції, що діють на підприємстві, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби організації праці та заробітної плати.

Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій на підприємстві покладається на роботодавця.

Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної
розробки (перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними
інструкціями.

Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють на
підприємстві, здійснюється безпосередніми керівниками робіт
(начальник виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та
інших відповідних їм підрозділів підприємства), які несуть
відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.

Здійснення систематичного контролю за своєчасною
розробкою нових та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій
вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та
своєчасним внесенням змін і доповнень до них, а також подання
відповідної методичної допомоги розробникам і організація
придбання для них примірних інструкцій, стандартів ССБП та інших
нормативно-технічних і організаційно-методичних документів про
охорону праці покладається роботодавцем на службу охорони праці
підприємства.

Інструкція, що діє на підприємстві, набуває чинності з
дня її затвердження, якщо інше не передбачене наказом роботодавця.
  1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации