Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.Д. Шарапова - файл n1.doc

приобрести
Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.Д. Шарапова
скачать (10792.2 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc837kb.22.08.2002 12:02скачать
n2.doc46kb.06.08.2002 16:09скачать
rozd_1-2.doc518kb.31.07.2002 14:45скачать
rozd_10-1.doc10991kb.06.08.2002 10:26скачать
rozd_10-2.docскачать
rozd_10-3.doc24831kb.06.08.2002 10:28скачать
rozd_10.doc2839kb.17.07.2002 14:21скачать
rozd_3.doc12333kb.05.08.2002 17:24скачать
rozd_4.doc7063kb.02.08.2002 13:58скачать
rozd_5.doc2916kb.22.07.2002 12:03скачать
rozd_6.doc2389kb.02.08.2002 14:01скачать
rozd_7-1.doc7515kb.02.07.2002 09:30скачать
rozd_7-2.doc5236kb.02.07.2002 10:46скачать
rozd_7-3.doc5153kb.31.07.2002 15:34скачать
rozd_7.doc4846kb.17.07.2002 14:03скачать
rozd_8.doc529kb.02.08.2002 14:04скачать
rozd_9-1.doc15225kb.02.08.2002 14:12скачать
rozd_9-2.doc13605kb.05.08.2002 17:28скачать
rozd_9-3.doc6240kb.31.07.2002 16:59скачать
rozd_9-4.doc5408kb.03.07.2002 13:52скачать
rozd_9-5.doc6530kb.02.08.2002 14:16скачать
rozd_9.doc6504kb.31.07.2002 16:27скачать
n23.doc137kb.06.08.2002 16:10скачать
n24.doc453kb.22.07.2002 12:20скачать

n1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНавчально-методичний посібникЗа загальною редакцією О. Д. Шарапова

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України


Київ 2002

ББК 32.973 Розповсюджувати та тиражувати

Ш 25 без офіційного дозволу КНЕУ забороняється


Рецензенти:

А. П. Великий, д-р фіз.-мат. наук, чл.-кор. НАН України
(Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки)
О. П. Суслов, д-р екон. наук, проф.
(Держ. НДЕІ при Ін-ті стратег. дослідж.)


Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист №14/18.2-1585 від 29.07.02


Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д.

Ш 25 Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посіб­ник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с.

ISBN 966–574–378–3

Посібник написаний за нормативною програмою курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Сутність і зміст основних положень програми розкрито як у теоретичному відношенні, так і для практичної роботи з комп’ютерною технікою.

Посібник містить доступні теоретичні пояснення, практичні приклади, графічний матеріал, задачі та принципи їх розв’язання, і відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та оволодіння навичками практичної роботи з апаратним та програмним забезпеченням сучасних персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж.

Адресований студентам, слухачам магістратури, аспірантам, викладачам. Може бути використаний як самовчитель.

ББК 32.973

© О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко,

О. Д. Шарапов, 2002

ISBN 966–574–378–3 © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

КЛИМЕНКО Ольга Федорівна

ГОЛОВКО Наталія Робертівна

ШАРАПОВ Олександр Дмитрович

ІНФОРМАТИКА
ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА


Навчально-методичний посібник

За загальною редакцією О. Д. Шарапова
Редактор І. Судзіловська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Н. Мельник

Верстка Н. Мишко
Підписано до друку 05.08.02. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 31,15.

Ум. фарбовідб. 31,62. Обл.-вид. арк. 33,23. Наклад 6000 прим. Зам. № 01-2236.
Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458-00-66; 446-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации