Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом - файл n1.doc

приобрести
Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом
скачать (3540 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3540kb.08.07.2012 17:30скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства.

Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам управління персоналом підприємства, як: кадрове планування, організація набору і відбору кадрів, оцінка і атестація персоналу, управління процесом розвитку і рухом персоналу, управління процесом вивільнення персоналу, соціальне партнерство у підприємстві, оцінка ефективності управління персоналом. Для підготовки студентів та магістрантів з напрямків: 0502 «Менеджмент», для перепідготовки керівників та спеціалістів підприємств.


ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни

1.2. Управління персоналом як часткова функція менеджменту

1.3. Етапи історичного розвитку управління персоналом

Резюме

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

2.1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка

2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства

2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників

2.4. Компетентність працівника: сутність, види

Резюме

Розділ 3. ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Колектив як соціальна група

3.2. Етапи створення і розвитку трудового колективу

3.3. Структура та ефективність роботи трудового колективу

3.4. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства

Резюме

Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ

4.1. Згуртованість колективу: сутність, стадії

4.2. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління

4.3. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість

Резюме

Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Поняття і значення сучасної надрової політики підприємств

5.2. Стратегії управління персоналом підприємства

5.3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства

Резюме

Розділ 6. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІЇ

6.1. Організація роботи кадрової служби підприємства

6.2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства

Резюме

Частина II. ЗМІСТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ

7.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи

7.2. Види планування роботи з персоналом підприємства

7.3. Визначення потреби підприємства в персоналі

Резюме

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

8.1. Наймання персоналу у підприємство

8.2. Залучення персоналу

8.3. Відбір персоналу

8.4. Професійна орієнтація в системі управління персоналом

8.5. Управління трудовою адаптацією

Резюме

Розділ 9. ОЦІНЮВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст і методологія

9.2. Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві

9.3. Атестація персоналу підприємства

Резюме

Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ І РУХОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Кар'єра: сутність, види, етапи

10.2. Управління кар'єрою персоналу

10.3. Навчання персоналу

10.4. Управління мобільністю персоналу

10.5. Планування і підготовка кадрового резерву

Резюме

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

11.1. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення

11.2. Управління плинністю кадрів у підприємстві

11.3. Управління безпекою персоналу

Резюме

Розділ 12. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У ПІДПРИЄМСТВІ

12.1. Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції

12.2. Система регулювання соціально-трудових відносин у підприємстві

12.3. Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства

12.4. Закордонний досвід соціального партнерства

Резюме

Розділ 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

13.1. Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління персоналом підприємства

13.2. Оцінка комплексної ефективності управління персоналом підприємства

ПЕРЕДМОВА


Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції на ринку, орієнтація підприємств на задоволення попиту покупців, підвищення уваги до якості товарів); зміна форм організації праці на підприємствах; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу. У зв'язку з цим особливої актуальності на сучасному етапі набувають питання управління персоналом у підприємствах.

Вивчення дисципліни "Управління персоналом" передбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 "Менеджмент".

Програма дисципліни "Управління персоналом" виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами до вирішення проблем управління персоналом в умовах ринкової економіки.

Мета дисципліни: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних підприємствах, добору та розставлення персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємства.

Задачами дисципліни є теоретична підготовка студентів з таких питань:

• зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств;

• особливості управління персоналом як соціальною системою;

• формування колективу підприємства;

• соціальний розвиток колективу;

• діяльність служб персоналу в сучасних умовах;

• сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства;

• кадрове планування у підприємстві;

• організація набору і відбору персоналу;

• ділове оцінювання і атестація персоналу;

• управління процесом розвитку і рухом персоналу;

• управління процесом вивільнення персоналу;

• соціальне партнерство у підприємстві;

• оцінка ефективності управління персоналом.

У відповідності з метою та задачами дисципліни, а також згідно з нормативною програмою вивчення дисципліни побудовано зміст навчального посібника "Управління персоналом", який складається з двох частин та 13 розділів.

Мета навчального посібника "Управління персоналом" – сприяти формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких знань з управління персоналом, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності.

Посібник дозволяє вирішити такі задачі:

• ознайомити з основами управління персоналом підприємства в умовах ринку;

• забезпечити засвоєння студентами питань щодо здійснення процесу управління персоналом підприємства;

• навчити студентів застосовувати на практиці отримані знання з управління персоналом, формулювати цілі, забезпечувати та контролювати впровадження розроблених кадрових заходів. Дисципліна "Управління персоналом" тісно пов'язана з іншими дисциплінами – це "Основи менеджменту", "Менеджмент підприємства", "Організація праці менеджера", "Економіка підприємства", "Основи психології та педагогіки".

Навчальним планом спеціальності 6.050201 з даної дисципліни передбачені лекції, проведення семінарів та дискусій, індивідуальні заняття та самостійна робота.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации