Все до ЗНО з історії України - файл n1.doc

приобрести
Все до ЗНО з історії України
скачать (7867.5 kb.)
Доступные файлы (14):
n1.doc260kb.10.10.2009 18:39скачать
n2.doc1213kb.12.07.2007 17:31скачать
n3.pdf151kb.16.06.2010 10:15скачать
istoriya_ukraini.pdf334kb.30.11.2007 16:52скачать
VidpIst2010_II.doc1209kb.18.06.2010 17:43скачать
VidpIst2010_I.pdf845kb.17.06.2010 16:42скачать
VidpProgIst2010_II.pdf888kb.18.06.2010 17:49скачать
n8.pdf870kb.29.09.2009 16:45скачать
hist_ukr.pdf185kb.14.03.2008 14:57скачать
n10.pdf289kb.29.09.2009 13:43скачать
????????????.doc98kb.26.02.2010 10:43скачать
n12.pdf121kb.30.09.2009 13:13скачать
n13.pdf245kb.15.01.2010 10:39скачать
n14.pdf2581kb.30.09.2009 11:54скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8
Програма

зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Програму укладено на основі чинної програми з історії України для 11 річної школи.
Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінити знання і уміння випускників:

- про основні політичні, соціально-економічні, культурні події та видатних історичних діячів;

Розділ програми


Факти, дати, історико-географічні, історичні персоналії

Поняття й терміни

Предметні умінняВступ

Факти, події

поява людини на території сучасної України

Дати

1 млн. р до н. е. –поява людини на території сучасної України;

млн. -10 тис. до н.е. – палеоліт;

IX- VI тис. до н.е. –мезоліт;

VIIVтис. до н.е. –неоліт;

ІІІ-І тис. до н.е. - бронзовий вік;

І тис. до н.е. - залізний вік

Поняття й терміни: історичні джерела, археологія, археологічні пам'ятки, археологічна культура, неандерталець, кроманьйонець, кам’яний вік, палеоліт, мезоліт, неоліт, бронзовий вік, залізний вік

Визначати предмет історії України,

Називати періоди первісного суспільства в Україні.

Називати та пояснювати основні ознаки людини розумної

Характеризувати джерела, спираючись на їхню типологію.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.Стародавня історія України

Факти:

Заселення території України, перший суспільний поділ праці, прадержави та культури залізного віку, поява слов’ян на території України.

Дати: ІV-III тис. до н.е. – трипільська культура;

IX-VII ст. до н.е. – кіммерійський період;

VIIIII ст. до н. е. – скіфська доба;

VII-IVст. до н.е. – грецькі міста-держави;

ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. –розселення сарматів;

V-VII ст. – антський період в історії слов’ян

Персоналії: Вікентій Хвойка, цар Атей, Совмак, Прокопій Кесарійський, Страбон

Історикогеографічні назви: с. Королеве на Закарпатті, с. Молодове на Дністрі, Лука-Врублевецька на Дністрі, с. Мізин на Чернігівщині, Кам’яна Могила, Північне Причорномор'я (території Кіммерії, Скіфії, Сарматії, Античні міста – держави - Ольвія, Херсонес, Пантікапей).

Поняття й терміни: нео­літична революція, ремесло, осілий спосіб життя, кочо­вий спосіб життя, матріархат, патріархат, колонізація, венеди, анти, склавини.


Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду.

Позначати на картосхемі місця основних стоянок кам'яного віку (с. Королеве на Закарпатті, с. Молодове на Дністрі, Лука-Врублевецька на Дністрі, с. Мізин на Чернігівщині, Кам’яна Могила); території розселення трипільців, кіммерій­ців, скіфів та сарматів, місце розташування грецьких колоній Північного Причорномор'я, напрямки розселення слов'ян зі своєї прабатьківщини у VI - VII ст.

Називати імена значних діячів, пам’ятки культури цього періоду

Описувати заняття, знаряддя праці, побут давніх слов'ян.

Визначати форми об'єднання лю­дей періоду палеоліту та мезоліту; риси неолітичної революції на українських землях, причини занепаду Великої Скіфії, особливості грецької колонізації Пів­нічного Причорномор'я, причини занепаду колоній, вплив та значення Великого переселення народів на подальшу долю слов'ян.

Характери­зувати господарське, громадське та духовне життя трипільців, кіммерійців, сарматів, Великої Скіфії, грецьких колоній, давніх слов'ян

Аналізувати та оцінювати речові, писемні джерела з історії періоду.

Аналізувати та узагаль­нювати факти та різні точки зору на походження слов'ян.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.Виникнення та розквіт Київської Русі


Факти:

Розселення племінних союзів, утворення Київської Русі, введення погостів, уроків княгинею Ольгою, прийняття християнства, розвиток феодальних відносин, розквіт держави за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого, політична діяльність Володимира Мономаха.

Дати:

882 р. - завершення об'єднання північних та південних руських земель Олегом.

911 р. - похід на Візантію;

945 р.- повстання древлян проти Ігоря;

968, 970 рр. - дунайські походи Святослава;

988 р.- запровадження християнства;

1068 р. – повстання в Києві;

1097 р. - Любецький з'їзд

Персоналії: Олег, Ігор. Ольга, Святослав, Володимир І, Ярослав Мудрий

Історико-географічні назви: земля древлян, Київ, Новгород, торгівельний шлях «Із варяг у греки»

Поняття й терміни: пле­мінний союз, держава, Київська Русь, князь, бояри, віче, полюддя, погости, уроки, Руська правда, верства, язичництво, християнство, натуральне господарство, шлюбна дипломатія

Встановлювати хронологічну послідовність подій зазначеного періоду. Позначати на картосхемі території розселення східно-слов'янсь­ких племінних союзів у VIII - IX ст., шлях «з варяг у греки», територіальні межі Київської Русі за Олега, Святослава, походи на Візантію, місця повстання проти Ігоря, Воло­димира Великого та Ярослава Мудрого.

Називати імена значних діячів, пам’ятки культури цього періоду

Визначати пе­редумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії.

Характеризувати суспільний устрій, господарство та духовне життя східних слов'ян, внутрішню та зов­нішню політику Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого, зовнішньо та внутрішньополітичну діяльність Володимира Мономаха.

Аналізувати та оцінювати джерела з історії періоду („Руська правда”, „Правда Ярославичів”, «Устав Володимира Мономаха»).

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська

держава — правонаступниця Київської Русі

-


Факти:

Політична роздробленість, (ХІІ -ХIV ст.). Боротьба за Київський стол. Навала монголо-татар. Оборона Києва. Утворення Галицько-Волинської держави. Політична і державна діяльність Данила Романовича

Дати:

1169 р. - захоплення Андрієм Боголюбським Києва;

1187 р. – перша згадка назви „Україна”; 1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

1223 р. – битва на річці Калці;

1238-1264 рр. – правління Данила Галицького;

1240 р. – захоплення Києва

Персоналії:

Данило Галицький, Роман Мстиславович

Історико - географічні назви: Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, Галицьке та Волинське князівства у др. п. XII - XIII ст.,

Поняття й терміни: усо­биці, роздробленість, федеративна монархія, колектив­ний сюзеренітет, золотоординське ярмо.


Встановлювати хронологічну послідовність подій зазначеного періоду.

Називати імена значних діячів, пам’ятки культури цього періоду

Позначати на картосхемі Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, Галицьке та Волинське князівства у др. п. XII - XIII ст., місця битв та походи монголо-татар в українські землі.

Визначати причини і сутність політичної роздробленості Київської Русі, особливості процесу формування та значення утворення Галицько-Волинського князівства, причини та міжнарод­не значення коронації Данила, перебіг та наслідки монгольського походу на південно-західні руські землі, осо­бливості залежності українських князівств від Золотої Орди, наслідки золотоординського ярма для українських земель.

Характеризувати розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у др. п. XII - XIII ст., Галицького та Волинського князівств, внутрішню та зовнішню політику Данила Ро­мановича, його наступників. діяльність видатних постатей п

Аналізувати джерела з історії цього періоду („Повість минулих літ”, «Слово о полку Ігоревім»).

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.  1   2   3   4   5   6   7   8


Програма
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации