Реферат - Роль інформації в комерційній діяльності - файл n1.doc

Реферат - Роль інформації в комерційній діяльності
скачать (83.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc84kb.08.07.2012 15:28скачать

n1.doc
Реферат

на тему:
Роль інформації в комерційній діяльності

План

Вступ

 1. Роль інформації в комерційній діяльності

 2. Стратегія комерційної інформації.

 3. Технологія комерційного поширення інформації.

Висновки

Список використаних літературних джерелВступ

Поширення інформації вже не мислимо без застосування нових інформаційних технологій. Нові інформаційні технології вже давно пройшли той етап, коли вони розроблялися для внутрішніх потреб тієї або іншої організації, перетворившись у самостійний і досить прибутковий вид бізнесу, спрямований на задоволення різноманітних інформаційних потреб широкого кола користувачів.

Уже ні для кого не секрет, що у світовій економіці в цей час доля комп'ютерних і інформаційних технологій дуже істотна. Комп’ютерно-Інформаційна індустрія, як і всяка інша індустрія розвивається по звичних економічних законах. Але все-таки вона має деякі істотні особливості, які в корені відрізняють її від всієї попередньої соціально-економічної практики.

Під індустрією комерційного поширення інформації розуміється індустрія, що надає споживачам і користувачам інформаційні продукти й послуги в комерційному режимі; заснована на застосуванні нових інформаційних технологій, під якими маються на увазі сучасні види інформаційного обслуговування, організовані на базі засобів обчислювальної техніки й засобів зв'язку.

У даній роботі пропонується розглянути питання пов'язані :


1. Роль інформації в комерційній діяльності

Щоб успішно орієнтувати виробництво на вимоги ринку, потрібно перш за все добре його знати. Інформаційний інструментарій комерційної діяльності – це, по суті, його буквар, який повинен бути освоєним кожним, хто взявся за цю справу. Вивчення ринку – важлива функція комерційної діяльності, в результаті реалізації якої, підбираються потенційні покупці. Перша ступінь в цьому процесі – сегментація ринку, поділ його, що дозволяє модифікувати якісні характеристики товару у відповідності з запитами окремих груп потенційних споживачів, створює основу для вибору стратегії і дає можливість більш-менш точно визначити сумарний об’єм ринку. Сегментація дає конкретні аргументи для реклами і продажу товарів відповідної номенклатури, визначених споживчих властивостей.

У діяльності великих фірм, особливо в ТНК, що представляють собою комплекси великого числа повсякденно зв'язаних і взаємодіючих підприємств, розташованих у різних країнах, передача інформації є неодмінним і першорядним фактором нормального функціонування фірми. При цьому особливого значення набуває забезпечення оперативності й вірогідності відомостей. Для багатьох фірм система внутріфірмової інформації вирішує завдання організації технологічного  процесу й носить виробничий характер. Це стосується насамперед процесів забезпечення підприємств кооперованою продукцією, що надходять зі спеціалізованих підприємств по внутріфірмових каналах. Тут інформація відіграє важливу роль у наданні відомостей для прийняття управлінських рішень і є одним з факторів, що забезпечують зниження витрат виробництва й підвищення його ефективності. Особливу роль грає прогнозування ринкових процесів.

Важливе значення має інформація про виникнення в ході виробництва  відхилень від планових показників, що вимагають прийняття оперативних рішень.

Істотну роль у прийнятті рішень грає науково-технічна інформація, що містить нові наукові знання, відомості про винаходи, технічних новинках своєї фірми й фірм-конкурентів. Це безупинно поповнюваний загальний фонд і потенціал знань і технічних рішень, практичне й своєчасне використання якого забезпечує фірмі високий рівень конкурентоспроможності.

Інформація є основою для підготовки відповідних доповідей, звітів, пропозицій для вироблення й прийняття управлінських рішень.

Зміст кожної конкретної інформації визначається потребам управлінських ланок і вироблюваних управлінських рішень. До інформації, пред'являються певні вимоги:

-стислість, чіткість формулювань;

-точність;

-вірогідність.

Особливу роль для фірм має зовнішня інформація, що надходить із зовнішнього середовища. Найчастіше такою інформацією є інформація про кон'юнктуру, що складається на ринку. Особливу важливість ця інформація здобуває  для фірм і підприємств, що збираються виходити на ринок. Ця інформація розв'язує таких важливих проблемы для фірм: що робити, у якому обсязі, і для кого буде випускатися продукція. Без рішення цих проблем, фірма приречена. Інформація подібного роду може бути отримана куплена за певну суму в спеціалізованих компаній, що займаються збором інформації, у фірм-конкурентів, статистичних органів, крім того, може бути отримана із засобів масової інформації й інших джерел. Таким чином, інформація відіграє величезну роль і є невід'ємною частиною її функціонування .
2. Стратегія комерційної інформації.

У цей час програма загальної інформатизації суспільства має на увазі застосування стратегії комерційної інформації на всіх рівнях суспільного устрою (мікро й макро рівні).

Мікро рівень. Стратегія являє собою детальний всебічний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації й досягнення його цілей. Стратегічні плани повинні бути розроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними в плині тривалих періодів часу, але й бути досить гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити їхню модифікацію й переорієнтацію. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що направляє діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, усвідомлюючи тім, що конфліктна й постійно мінлива ділова й соціальна обстановка робить постійні коректування неминучими.

Стратегічний план повинен обґрунтовуватися великими дослідженнями й фактичними даними. Щоб ефективно конкурувати в сьогоднішньому світі бізнесу, фірма повинна постійно займатися збором і аналізом величезної кількості інформації про галузь, ринок, конкуренції й інших факторах.

В 80-е роки відбувся перехід від окремих управлінських інформаційних систем до створення єдиної внутріфірмової системи збору, обробки, зберігання й надання інформації (ВСИ). Відбулася переорієнтація всієї діяльності в сфері обробки інформації на забезпечення її кінцевої мети: задоволення потреб в інформації керівників на всіх рівнях внутріфірмового керування. У зв'язку із цим головну увагу приділяється точному формулюванню питань, що виникають у сфері оперативного керування, і одержанню інформації в найкоротший термін для прийняття необхідних рішень. Залежно від характеру й змісту необхідної інформації визначаються відповідні технічні засоби й методи обробки інформації.

У сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, що складається в зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття обоснованих управлінських рішень. Передача інформації про положення й діяльність фірми на вищий рівень керування й взаємний обмін інформацією між всіма взаємозалежними підрозділами фірми здійснюється на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки й інших технічних засобів зв'язку.

Макро рівень. Ціль створення, функціонування й широкого поширення інформаційних технологій - рішення проблеми розвитку інформатизації суспільства й всієї життєдіяльності в країні. Як показує практика промислово розвинених країн (США, Англії, Японії), рішення проблеми інформатизації суспільства є глобальною метою розвитку й зв'язується з виходом країни в наступному тисячоріччі на новий рівень цивілізації. В основі такої цілеспрямованої діяльності лежить довгострокова програма створення інформаційної інфраструктури. Під інформаційною інфраструктурою розуміється структура системи інформаційного забезпечення всіх споживачів інформації в країні, що надає їм можливість використання нових інформаційних технологій на базі широкого застосування інформаційно-обчислювальних ресурсів і автоматизованої системи зв'язку. Зокрема, впроваджувана в США програма "Національна інформаційна інфраструктура" є найбільшим перспективним проектом. Відповідно до проекту інформаційна інфраструктура повинна розвиватися эволюционно, шляхом злиття комп'ютерних систем із засобами масової інформації, об'єднання декількох галузей - комп'ютерного, телекомунікаційної, інформаційного постачання. Дана інфраструктура покликана забезпечити необхідними відомостями зацікавлених користувачів, надавати їм інформацію в різних областях людської діяльності. Мається на увазі, що інформаційна інфраструктура ((( століття дозволить американцям одержувати доступ до інформації й спілкуватися один з одним просто, надійно, безпечно, відносно не дорого, у будь-якій формі (мова, дані, зображення, відео) у будь-який час, у будь-якому місці.

У нашій країні основу інформаційної інфраструктури становлять мережні технології - область досить нова й дуже що швидко розвивається. Ведеться широкомасштабне оснащення обчислювальною технікою самих різних підприємств і організацій. Створюються умови для вільного доступу споживачів до збереженого в системах інформації завдяки організації спеціалізованих робочих місць локальних обчислювальних систем і багаторівневих розгалужених обчислювальних мереж. Крім новітніх наземних, усе більше актуальним стає використання інформаційних технологій супутникових мережних систем. У результаті подальшого розвитку інфраструктури повинні бути створені реальні умови для функціонування на підприємствах, у банках, фінансових, комерційних організаціях автоматизованих офісів, надання користувачам повного спектра послуг з обробки документації, включаючи контроль і захист даних у світових телекомунікаційних мережах.

Стратегія комерційної інформації має на увазі також професійну підготовку й перепідготовку кадрів в області ефективного використання  інформаційних і телекомунікаційних ресурсів.3. Технологія комерційного поширення інформації.

Результатом застосування нових інформаційних технологій є надання користувачеві його даних, що цікавлять, у вигляді інформаційних послуг на базі інформаційних продуктів. При цьому дані визначаються як події, записи або інструкції, представлені в будь-якій конвенціональній формі, що виражають будь-яку інформацію й піддаються комп'ютерній обробці.
Сукупність даних, сформованими їхніми виробниками для подальшого поширення, являє собою інформаційний продукт, або продукт інформаційної діяльності, що може існувати як у речовинної, так і в нематеріальній формі. Таким чином, інформаційний продукт відбиває інформаційну модель виробника, у якій втілені в першу чергу його власні подання про деяку предметну область. Однак цінність інформаційного продукту для користувачів, а отже, і його комерційний успіх залежать від того, наскільки він зможе задовольнити потреби користувачів. При цьому одержувана інформація сприймається як первинні дані, яким ще тільки має бути стати інформацією, будучи сприйнятої в рамках інформаційних моделей користувачів (подань користувачів про їхню предметну область, що цікавить).

Зрозуміло, виробники комерційних продуктів намагаються врахувати у своїх моделях також і моделі користувачів. Проте інформаційні моделі виробників і користувачів ніколи не можуть повністю збігтися, тому що:
користувачі часто не оформляють (явно або неявно) свої досить неясні подання про те, яка інформація їм потрібна, у чіткі інформаційні моделі, що перешкоджає обліку цих подань у концепції продукту;
якщо навіть такі моделі якимсь образом і існують, то, по-перше, виробник може про їх не знати й/або невірно їх сприймати й, по-друге, ці моделі в різних користувачів можуть не збігатися один з одним, роблячи тим самим побудова абстрактної інформаційної моделі "користувача взагалі" удалечінь, а нерідко - і не має практичного змісту, завданням.

Розбіжність інформаційних моделей виробників і користувачів проявляються головним чином у тім, що користувачеві потрібні дані в іншому обсязі й в іншій структурі в порівнянні з тим, як це зроблено в інформаційному продукті. При традиційних інформаційних технологіях такі розбіжності звичайні. Нові інформаційні технології, у відмінності від традиційних, припускає надання користувачеві не тільки інформаційного продукту, але й засобів доступу до нього (засобів пошуку, обробки, подання й т.п.). ці засоби дозволяють користувачеві не просто визуализировать зміст комп'ютерних файлів, у яких втілений інформаційний продукт, але й одержати інформацію в обсязі й форматі, які релевантні саме його потребам.

В ідеальному випадку засобу доступу повинні забезпечити пошук і подання інформації, що відповідає потребам користувача, де б вона не перебувала. Подібна можливість традиційно зв'язується з поняттям інформаційної послуги.

Поява інформаційних послуг розширило попит на інформаційні продукти, тому що сприяло індивідуалізації пропозиції даних - його наближення до індивідуальних переваг окремих користувачів, а також зближенню інформаційних моделей виробників і користувачів. Крім того, користувачеві не обов'язково вже мати цілком інформаційний продукт, що за інших рівних умов удешевляет реально одержувану інформацію.

Таким чином, інформаційна послуга є на ряді з інформаційним продуктом найважливішою характеристикою нових інформаційних технологій (ця єдність відбивається й в, що ввійшла за останній час у побут абревіатурою "ИПУ" - "інформаційні продукти й послуги"). У найбільш загальному виді сучасні технології комерційного поширення інформації мають на увазі, що користувачі зі свого термінального пристрою "спілкуються" з інформаційними продуктами, основними з яких є бази даних (БД), за допомогою спеціальних програмних засобів. Оскільки подібне "спілкування", або сеанс, здійснюється за схемою "запит - відповідь" і протікає в реальному часі (тобто відгук на запити з'являється безпосередньо в ході сеансу, а не по його закінченні, як при пакетному (batch) режимі), про відповідні технології говорять як про діалоговий, або інтерактивних (online). Основні їхні види - вилучені банки даних, ИПУ на технічних носіях, відеотекст.

Висновки

На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки. Комерційна інформація являє собою відомості про ситуацію, що склалася на ринку різних товарів і послуг. Комерційна інформація дозволяє торговим фірмам проводити аналіз своєї діяльності, планувати і здійснювати контроль за її результатами (тобто за отриманням прибутку). Комерційна таємниця – економічні інтереси, що навмисно приховуються з комерційних міркувань, відомості про різні сторони і сфери виробничо-господарської, управлінської, науково-технічної і фінансової діяльності фірми, охорона яких зумовлена інтересами конкуренції і можливими загрозами економічній безпеці фірми. Комерційна таємниця виникає тоді, коли вона представляє інтерес для комерції. Аналізуючи зарубіжний і вітчизняний досвід щодо створення механізму захисту комерційної інформації, можна виділити наступні основні блоки, з яких він складається: норми права, направлені на захист інтересів її власників; норми, що встановлюються керівництвом підприємства, фірми і

Інформація - це відомості, які повинні зняти в більшому або меншому ступені існуючу до їхнього одержання невизначеність в одержувача, поповнити систему його розуміння об'єкта корисними відомостями. Інформація відіграє важливу роль у наданні відомостей для прийняття управлінських рішень і є одним з факторів, що забезпечують зниження витрат виробництва й підвищення його ефективності. До інформації пред'являються певні вимоги:  стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження;  задоволення потреб конкретних керуючих; точність і вірогідність, правильний відбір початкових відомостей, оптимальність систематизації й безперервність збору й обробки відомостей.

У цей час програма загальної інформатизації суспільства має на увазі застосування стратегії комерційної інформації на всіх рівнях суспільного устрою (мікро й макро рівні).

     Найбільше поширення з технологій передачі й поширення комерційної інформації одержали :  автоматизовані банки даних,  інформаційні продукти  послуги на технічних носіях, відеотекст.

¶¶¶¶

Список використаних літературних джерел:

 1. Закон України "Про рекламу".

 2. . Виханский О. С. Менеджмент/ О.С. Виханский, А. И. Наумова. – М.: Гадарики, 2001. – 283с.

 3. Гаркавенко С. С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2003.– 384 с.

 4. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. –К.: Вища шк., 2001.– 327 с.

 5. Економіка підприємства /За ред. С.Ф.Покропивного. – К.:КНЕУ, 2000. – 528с.

 6. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 2003 – 448 с.

 7. Робачевский.А. Операционная система UNIX, електронна версія..

 8. Ситник В.Ф. «Основи інформаційних систем», електронна версія.

 9. Твердохліб М.Г. «Інформаційне забезпечення менеджменту», електронна версія.
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации