Корбутяк В.І., Толчанова З.О. Діловодство - файл n1.doc

приобрести
Корбутяк В.І., Толчанова З.О. Діловодство
скачать (917.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc918kb.08.07.2012 01:07скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5
В.І.Корбутяк, З.О.Толчанова

ДІЛОВОДСТВО
Навчальний посібник

Рівне – 2010


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та

природокористування

В.І. Корбутяк, З.О.Толчанова
ДІЛОВОДСТВО


Навчальний посібник

Для студентів напряму підготовки

6.030601 “Менеджмент”
Рівне-2010

УДК 651.456(075.8)

ББК 65.050.9(2)2я7

К 66
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування

(Протокол № 14 від 25 грудня 2009 р.)
Рецензенти:

Малевич Л.Д., канд. філолог. наук, доцент НУВГП;

Якимчук А.Ю., канд. економ. наук, доцент НУВГП.

Корбутяк В.І., Толчанова З.О.

К 66 Діловодство: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 122 с.


У посібнику наведено вимоги до створення й оформлення організаційно-розпорядчих, інформаційних, фінансово-розпорядчих та кадрових документів.

Запропоновано різноманітні зразки документів, які відображають особливості написання та оформлення реквізитів. За допомогою наведених тестів, запитань та завдань до самостійної роботи студенти зможуть підготуватися до складання екзамену чи заліку.

Посібник становить інтерес для викладачів і студентів економічних спеціальностей та всіх, хто цікавиться діловодством.


УДК 651.456(075.8)

ББК 65.050.9(2)2я7

© Корбутяк В.І.,

Толчанова З.О., 2010

© Національний університет водного господарства та природокористування, 2010

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………….....

4

1.

Робоча програма навчальної дисципліни …………….…..……..

5

2.

Зміст дисципліни та методичні рекомендації до її вивчення …..

17
Тема 1.

Вступ. Призначення та класифікація документів.…

17
Тема 2.

Стиль сучасного ділового письма ………………….

19
Тема 3.

Державний стандарт оформлення документів та їх реквізитів …………… . . . . ……………………………

22
Тема 4.

Інформаційні документи ……………………………...

41
Тема 5.

Розпорядчі документи ………………………………

43
Тема 6.

Документація з особового складу…………………..

44
Тема 7.

Фінансово-облікова документація ........………………

47
Тема 8.

Господарсько-договірна та господарсько-претензійна документація…………………………………………...

49

3. 

Методичні вказівки до складання і оформлення контрольної роботи для студентів заочної форми навчання ………………....

54
Розділ 1. Теоретичні положення ……………………………..

54
Розділ 2. Зразки документів …………………………….…….

55
Розділ 3. Особливості складання документів……………..…..

58

4.

Теми рефератів для виконання самостійної роботи……….……

92

5.

Завдання науково-дослідного характеру…………………..…….

94

6.

Види навчальної роботи та принципи їх оцінювання…………..

96

7.

Засоби діагностики знань студентів ………………………...…..

98
7.1.

Тести для самоконтролю знань студента. ..……………

98
7.2.

Контрольні вправи ..………………………………..…..

112
7.3.

Питання на екзамен ……………………………...……..

114

8.

Література………………………………………………..……….

118

Додаток 1……………………………………………….……………..

120

Додаток 2……………………………………………….……………..

121

П Е Р Е Д М О В А
Головна мета навчальної дисципліни „Діловодство” полягає в ознайомленні студентів з основними правилами складання документів, основами організації діловодства, теорією і практикою документування адміністративної та фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.

Основне завдання навчальної дисципліни:

Головною передумовою входження України до єдиного європейського освітянського простору є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка передбачає посилення ролі самостійної роботи студентів, використання тестового контролю знань.

Навчальний посібник комплекс розрахований на студентів економічних спеціальностей, а також фахівців, спеціалістів і службовців, які цікавляться питаннями діловодства.

1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена кафедрою регіонального управління (протокол № 1 від 15 вересня 2009 р.) та методичною радою факультету менеджменту (протокол № 2 від 27 жовтня 2009 р.)
Опис навчальної дисципліни

Опис предмета навчальної дисципліни "Діловодство" для студентів за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання представлено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Опис навчальної дисципліни “Діловодство”

Найменування

показників

Напрям

підготовки,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, відповідних ЕСTS - 3,0

Напрям

6.030601

"Менеджмент"


За вибором

студента

Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

3-ій

4-ий

Семестр

6-ий

7-ий

Загальна кількість - 108

Лекції

20

6

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,0

СРС – 3,4

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

бакалавр


Практичні

20

4

Самостійна робота

68

98

ІНДЗ: –

Вид контролю:

екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 37,0 % до 63,0 %.

для заочної форми навчання – 9,3 % до 90,7 %.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Основною метою викладання дисципліни „ДІЛОВОДСТВО” є ознайомлення студентів з основними з правилами складання документів, основами організації діловодства, теорією і практикою документування адміністративної, фінансово-господарської та кадрової діяльності підприємств і організацій.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

- знати основні вимоги до складання та оформлення документів;

- вміти застосовувати теоретичні знання з особливостей оформлення документів для складання інформаційних, розпорядчих, організаційних, господарсько-договірних, господарсько-претензійних, кадрових та обліково-фінансових документів.

Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Теоретичні вимоги до документів.

Державний стандарт оформлення реквізитів документів
Тема 1. Вступ. Призначення та класифікація документів
Місце дисципліни “Діловодство” у кваліфікаційній характеристиці бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент”. Основна мета дисципліни “Діловодство”, взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Основні теоретичні положення – вимоги до складання і оформлення документів та організація роботи з ними.

Поняття про документ, його роль та місце в управлінні. Класифікація документів. Поняття про діловодство.


Тема 2. Стиль сучасного ділового письма
Поняття про стиль сучасного ділового письма. Вимоги до змісту документів: достовірність, точність, повнота, стислість та переконливість. Правила написання тексту документів. Логічна структура тексту: вступ, доказ, закінчення, порядок їх розташування. Основні функції документів. Варіанти розташування реквізитів на бланках документів. Розміри берегів документів. Формати листків паперу призначеного для складання документів.
Тема 3. Державний стандарт оформлення документів та їх

реквізитів
Сучасні вимоги до оформлення змісту документів. Форми документації. Перелік та правила оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих документів: зображення Державного герба України та герба Автономної Рес­публіки Крим; зображення емблеми організації; зображення нагород; код організації; код форми документа; назва організації вищого рівня; назва організації; назва структурного підрозділу або територіального відділення, філії, посадової особи; довідкові дані про організацію; назва виду документа; дата документа; реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа; місце складання або видання документа; гриф обмеження доступу до документа; адресат; гриф затвердження документа; резолюція; заголовок до тексту документа; відмітка про контроль; текст документа; відмітка про наявність додатків; підпис; гриф погодження документа; візи документа; відбиток печатки; відмітка про засвідчення копії; прізвище виконавця і номер його телефону; відмітка про виконання документа і направлення його до справи; відмітка про наявність документа в електронній формі; відмітка про надходження документа до організації; запис про державну реєстрацію документа.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Види документів та особливості їх складання
Тема 4. Інформаційні документи
Поняття про інформаційні документи. Службові листи та їх різновиди: супровідні листи, лист-запит, лист-відповідь, характеристика змісту листів: запити, повідомлення, запрошення, претензії, зміни, уточнення, завдання, з’ясування, нагадування, підтвердження, рекомендації, пропозиції, зауваження, прохання, вимоги тощо. Доповідні і пояснювальні записки: внутрішні, зовнішні, звітні, інформаційні та ініціативні. Основні вимоги до написання телеграм, телефонограм та довідок, особливості їх складання. Документи колегіальних органів: протоколи (стислі, повні та стенографічні) та стенограми.
Тема 5. Розпорядчі документи
Поняття про розпорядчі документи. Особливості складання та види наказів: накази що стосуються особового складу; накази з констатаційною частиною, яка складається зі вступу, доведення та висновків, накази з констатаційною частиною, яка посилається на розпорядчий документ організації вищого рівня; накази без констатаційної частини. Характеристика структурних частин наказів: констатаційна та розпорядча. Розпорядчі документи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування: ухвали, постанови, розпорядження (загальні, часткові).

Тема 6. Документація з особового складу
Поняття про документи з особового складу. Заяви: вимоги до написання деяких реквізитів заяв. Накази з особового складу як кадрові документи, особливості їх складання. Основні складові частини характеристики. Вимоги до написання автобіографії: вичерпність та лаконізм викладу інформації. Особливості оформлення трудових книжок. Вимоги до складання трудових договорів та термін їх укладання: на невизначений строк, на визначений строк, на час виконання певної роботи (на виконання разової роботи).

Тема 7. Фінансово-облікова документація
Поняття про фінансово-облікову документацію. Основні документи, що відносяться до фінансово-облікової документації: акт, лист-відмова, відомість, гарантійний лист, заява-зобов’язання, заявка, квитанція, накладна. Структурні частини та вимоги до складання актів. Оформлення відкриття рахунків в банку. Особливості написання заяви-зобов’язання. Переписка про відмову від акцепту рахунків – платіжних вимог.
Тема 8. Господарсько-договірна та господарсько-претензійна документація
Поняття про господарсько-договірну документацію. Основні документи, що відносяться до господарсько-договірної документації. Вимоги до написання та основні види договорів: постачання, купівлі-продажу, закупівлі сільськогосподарської продукції, позики, наймання житлового приміщення тощо. Поняття про господарсько-претензійну документацію. Основні документи, що відносяться до господарсько-претензійної документації: протоколи розбіжностей, комерційні акти, претензійні листи, позовні заяви. Основні вимоги до складання протоколів розбіжностей та передумови їх складання. Комерційні акти – особливості їх написання та основні реквізити. Форма та види претензійних листів. Правила написання та основні реквізити позовних заяв.

Структура навчальної дисципліни
Відповідно до "Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра", напряму 6.030601 “Менеджмент” на вивчення дисципліни “Діловодство” передбачено 108 години. Із врахуванням зменшення аудиторного навантаження на студентів і збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом викладача, тематичний план та розподіл навчального часу для студентів стаціонарної та заочної форм навчання наведено у табл. 1.2.


Таблиця 1.2

Тематичний план та розподіл робочого часу


Назви змістових модулів

і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

інд

ср

л

п

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовий модуль 1. Теоретичні вимоги до документів. Державний

стандарт оформлення реквізитів документів

Тема 1. Вступ. Призначення та класифікація документів

14,0

2,0

-

-

12,0

4,0

-

-

-

4,0

Тема 2. Стиль сучасного ділового письма

16,0

2,0

2,0

-

12,0

4,0

-

-

-

4,0

Тема 3. Державний стандарт оформлення документів та їх реквізитів

28,0

6,0

8,0

-

12,0

44,0

4,0

-

-

40,0

Разом – змістовий модуль 1

58,0

10,0

10,0

-

38,0

52,0

4,0

-

-

48,0

Змістовий модуль 2. Види документів та особливості їх складання

Тема 4. Інформаційні документи

10,0

2,0

2,0

-

6,0

11,5

0,5

1,0

-

10,0

Тема 5 Розпорядчі документи

10,0

2,0

2,0

-

6,0

11,5

0,5

1,0

-

10,0

Тема 6. Документація з особового складу

10,0

2,0

2,0

-

6,0

11,5

0,5

1,0

-

10,0

Тема 7. Фінансово-облікова документація

10,0

2,0

2,0

-

6,0

10,0

0,5

0,5

-

10,0

Тема 8.Господарсько-договірна та господарсько-претензійна документація

10,0

2,0

2,0

-

6,0

10,5

-

0,5

-

10,0

Разом – змістовий модуль 2

50,0

10,0

10,0

-

30,0

56,0

2,0

4,0

-

50,0

Усього годин

108

20

20

-

68

108

6

4

-

98Теми та зміст практичних занять
Теми та зміст практичних занять з дисципліни “Діловодство” наведені в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Теми практичних занять

№ з\п

Назва теми

Кількість годин

денна форма нав-чання

заочна

форма

нав-чання

1

2

3

4

1.

Тема 2. Практичне заняття 1. Стиль сучасного ділового

письма.

Зміст роботи: ознайомити студентів із стилем сучасного ділового письма. Практичне застосування вимог до тексту документів. Складання вступу, доказу та закінчення тексту службового листа.

2,0

-

2.

Тема 3. Практичне заняття 2. Державний стандарт оформлення документів та їх реквізитів.

Зміст роботи: виробити практичні навички оформлення окремих реквізитів документів. Складання і оформлення реквізитів: зображення Державного герба України; зображення емблеми організації; зображення нагород; код організації; код форми документа; назва організації вищого рівня. Практичне ознайомлення із вимогами до бланків службових документів.

2,0

-

3.

Тема 3. Практичне заняття 3. Державний стандарт оформлення документів та їх реквізитів.

Зміст роботи: виробити практичні навички оформлення окремих реквізитів документів. Складання і оформлення реквізитів: назва організації; назва структурного підрозділу або територіального відділення, філії, посадової особи; довідкові дані про організацію; назва виду документа; дата документа; реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа; місце складання або видання документа.

2,0

-

4.

Тема 3. Практичне заняття 4. Державний стандарт оформлення документів та їх реквізитів.

Зміст роботи: виробити практичні навички оформлення окремих реквізитів документів. Складання і оформлення реквізитів: гриф обмеження доступу до документа; адресат; гриф затвердження документа; резолюція; заголовок до тексту документа; відмітка про контроль; текст документа; відмітка про наявність додатків; підпис; гриф погодження документа; візи документа; відбиток печатки.

2,0

-

Продовження табл. 1.3

1

2

3

4

5.

Тема 3. Практичне заняття 5. Державний стандарт оформлення документів та їх реквізитів.

Зміст роботи: виробити практичні навички оформлення окремих реквізитів документів. Складання і оформлення реквізитів: відмітка про засвідчення копії; прізвище виконавця і номер його телефону; відмітка про виконання документа і направлення його до справи; відмітка про наявність документа в електронній формі; відмітка про надходження документа до організації; запис про державну реєстрацію документа.

2,0

-

6.

Тема 4. Практичне заняття 6. Складання і оформлення інформаційних документів.

Зміст роботи: виробити практичні навички складання і оформлення інформаційних документів (службові листи та службові записки, доповідні та пояснювальні записки). Основні реквізити інформаційних документів.

2,0

1,0


7.


Тема 5. Практичне заняття 7. Складання і оформлення розпорядчих документів.

Зміст роботи: виробити практичні навички складання і оформлення розпорядчих документів (накази, постанови, розпорядження).

2,0

1,0

8.

Тема 6. Практичне заняття 8.Складання і оформлення кадрових документів.

Зміст роботи: виробити практичні навички складання і оформлення кадрових документів (заява, накази з особового складу, автобіографія, характеристика, резюме).

2,0

1,0

9.

Тема 7. Практичне заняття 9. Складання і оформлення фінансово-облікових документів.

Зміст роботи: виробити практичні навички складання і оформлення обліково-фінансових документів(акт, лист-відмова, відомість, гарантійний лист, заява-зобов’язання, заявка, квитанція, накладна).

2,0

0,5

10.

Тема 8. Практичне заняття 10. Складання і оформлення господарсько-договірних та господарсько-претензійних документів.

Зміст роботи: виробити практичні навички складання і оформлення господарсько-договірних документів: (договори постачання, купівлі-продажу, закупівлі с/г продукції, позики, наймання житлового приміщення тощо) та господарсько-договірних документів: (протоколи розбіжностей, комерційні акти, претензійні листи, позовні заяви).

2,0

0,5

Усього

20,0

4,0

Розподіл годин самостійної роботи
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

20 годин – підготовка до аудиторних занять;

18 годин – підготовка до контрольних заходів;

30 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять.
Завдання для самостійної роботи
Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем (для заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та залікових модулів (див табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Завдання для самостійної роботи

№ з\п

Назва теми

Питання, завдання для самостійного опрацювання

Кількість

годин

денна форма навчання

1

2

3

4

1.

Тема 1. Вступ. Призначення та класифікація документів

Поняття про документ, його роль та місце в управлінні. Класифікація документів. Поняття про діловодство.

2

2.

Тема 2. Стиль сучасного ділового письма

Вимоги до змісту документів. Правила написання тексту документів. Логічна структура тексту. Елементи тексту. Варіанти розташування реквізитів на бланках документів. Розміри берегів документів.

4

3.

Тема 3. Державний стандарт оформлення документів та їх реквізитів

Перелік та правила оформлення всіх реквізитів організаційно-розпорядчих документів.

12

4.

Тема 4. Інформаційні документи

Інформаційні документи: службові листи та їх різновиди, доповідні і пояснювальні записки, довідки, телеграми, телефонограми. Документи колегіальних органів: протоколи, стенограми.

3,0

Продовження табл. 1.4

1

2

3

4

5.

Тема 5. Розпорядчі документи

Розпорядчі документи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування: накази, ухвали, постанови, розпорядження.

3,0

6.

Тема 6. Документація з особового складу

Документація з особового складу: заяви, накази з особового складу, характеристики, автобіографії та трудові книжки.

3,0

7.

Тема 7. Фінансово-облікова документація

Вимоги до системи фінансово-облікової документації. Оформлення відкриття рахунків в банку. Заява-зобов’язання.

1,5

8.

Тема 8. Господарсько-договірна та господарсько-претензійна діяльність

Вимоги до написання господарсько-договірної документації: договори поставки, купівлі-продажу, закупівлі с/г продукції, позики тощо. Поняття про господарсько-претензійну документацію: протоколи розбіжностей, комерційні акти, претензійні листи, позовні заяви.

1,5

Разом

30,0Оформлення звіту про самостійну роботу
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни “Діловодство” є складання письмової роботи із зразками документів за темами вказаними в табл. 1.4.

Загальний обсяг роботи визначається за кількістю складених документів. Робота включає зразки таких документів: службові листи; доповідна записка; пояснювальна записка; протокол; накази, з різними видами констатаційної частини; характеристика; автобіографія; заява про прийняття на роботу; наказ про зарахування на роботу; договір; протокол розбіжностей до договору.

Робота оформляється на стандартному папері формату А4 (210297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 20мм, праве – 10мм. Робота може бути виконана рукописним або друкованим способом і виконується державною мовою.

Захист роботи із зразками документів відбувається в терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем.

Методи навчання
Під час лекційного курсу застосовується роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали, схеми.

На практичних заняттях:

- методичні вказівки для виконання практичних робіт;

- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів системного мислення, розвитку пам'яті;

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань.


Методи контролю
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в письмовій та усній формі. Контрольні завдання за темами модуля містять теоретичні питання (10 тестових запитань, одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) та одне практичне завдання.

Контроль самостійної роботи проводиться:

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів;

- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань;

- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки та захисту письмової роботи із зразками документів.

Підсумковий контроль знань відбувається на екзамені у письмовій формі у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які включають 25 тестів (одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) та одне практичне завдання.

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.


Розподіл балів, що присвоюють студентам
Розподіл балів, що присвоюють студентам для екзамену, представлено в табл. 1.5. Шкала оцінювання в КМСОНП та ЕСТS представлена в табл. 1.6.
Таблиця 1.5

Розподіл балів, що присвоюють студентам для екзамену


Поточне тестування

Підсумковий контроль

(екзамен)

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

40

100

5

5

20

6

6

6

6

6

30

30


Т1, Т2…Т12 – теми змістових модулів

Таблиця 1.6
Шкала оцінювання в КМСОНП та ЕСТSСума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Для екзамену

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим

повторним вивченням курсу


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇЇ

ВИВЧЕННЯ
Тема 1. Вступ. Призначення та класифікація документів
Управління суспільством, галуззю національної економіки чи підприємством являє собою з погляду технології процес отримання, обробки і передачі інформації. Переважна частина інформації, яка використовується в управлінні, фіксується. Це обов’язковий елемент управлінської діяльності, оскільки в сучасних умовах отримувати, зберігати і передавати інформацію можна, лише зафіксувавши її попередньо.

Документ (з лат. “спосіб доказу”, “повчальний приклад”) – це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини.

Документи розрізняють на папері, перфокарті, фото- і кіноплівці, диску, дискеті та ін.

Сукупність документів, оформлених відповідно до певних правил і які використовуються в управлінській діяльності, називаються управлінською документацією.

Діловодство – це діяльність із створення документів та організації роботи з ними. Організація роботи з документами означає створення умов, які забезпечують рух, пошук та зберігання документів у діловодстві.

1.2. Класифікація документів

Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої в ньому інформації до предмета чи до напрямку діяльності людини. Відповідно до цього виділяють такі види документів за ознаками класифікації:

 1. За спеціалізацією:

 1. За призначенням:

 1. За секретністю:

 1. За складністю:

 1. За походженням:

 1. За напрямом:

 1. За джерелом виникнення:

 1. За технікою відтворення:

 1. За терміном виконання:

 1. За стадіями створення:

Чорновий документ – це рукописний або машинописний документ, що відображає роботу автора над текстом.

Документ є оригіналом якщо відомості про автора, час та місце його створення, які він містить у собі, відповідають дійсності. Оригінал офіційного документа – це перший і єдиний його примірник.

Копія відтворює інформацію документа і всі його зовнішні ознаки або частину їх. В юридичному відношенні оригінал і копія рівноцінні.

 1. За терміном зберігання:

 1. За походженням:

Офіційний документ створюється організацією чи юридичною особою і оформляється в установленому порядку. Серед офіційних документів можуть бути виділені особисті, які засвідчують особу або її права, обов’язки, службовий або соціальний стан, а також містять інші відомості біографічного характеру.

Існують також приватні документи, які створюються особою поза сферою її службової діяльності або виконання громадських обов’язків.

Документи класифікують також на індивідуальні і типові.

Індивідуальні документи створюються в кожному окремому випадку для розв’язання конкретної управлінської ситуації.

Типові документи відображають однорідні питання і складаються за однаковими зразками.
Тема 2. Стиль сучасного ділового письма
Достовірним текст документа є тоді, коли викладені в ньому факти, події, явища відображають справжній стан речей.

Точним текст документа є тоді, коли в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та виразів.

Повним називається такий текст документа, зміст якого вичерпує всі обставини справи.

Стислим є текст, в якому відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи.

Переконливим є такий текст, який веде до прийняття адресатом пропозицій або виконання прохань, викладених у документі. Переконливо складений діловий лист може прискорити прийняття управлінського рішення і запобігти назріванню конфлікту.

Усі наведені вимоги до тексту існують у взаємозв’язку і взаємозалежності. Наприклад, текст документа не може бути переконливим без достатньої повноти.

Текст – це головний елемент документа, тому підготовка текстової частини – одна із найважливіших операцій в документуванні і діловодстві.

Текст будь-якого документа складається з таких логічних елементів (частин): вступ; доказ; закінчення.

У вступі адресат готується до сприйняття теми (зазначається привід укладання документа, викладається історія питання та ін.).

У доказі викладається суть питання (докази, пояснення, міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками та посиланнями на законодавчі акти).

У закінченні формулюється мета, заради якої складено документ. Закінчення може бути активним чи пасивним.

Залежно від змісту документа застосовують прямий або зворотній порядок розташування логічних елементів тексту.

Вимоги до розроблення бланків службових документів є важливим елементом діловодства. Бланк службового документа – це уніфікована форма службового документа з надрукованою постійною частиною реквізитів і наявним місцем для фіксування їх змінної частини.

Бланки службових документів виготовляють друкарським способом. Для цього використовують два основні формати паперу згідно з ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы": А4 (210 х 297 мм) і А5 (210 х 148 мм). Крім того, дозволяється використовувати бланки формату АЗ (297 х 420 мм) для оформлення документів у вигляді таблиць та А6 (105 х 148 мм) – для резолюцій.

Бланки повинні мати такі береги:

Бланки необхідно виготовляти на білому папері високої якості. Постійні реквізити та обмежувальні позначки для фіксування змінних реквізитів мають бути надруковані фарбами насичених кольорів, як правило, чорного, синього або зеленого.

Реквізити "Назва організації вищого рівня", "Назва організації", "Назва структурного підрозділу", "Довідкові дані про організацію" та "Назва виду документа", а також обмежувальні позначки для реквізитів "Дата документа", "Реєстраційний індекс документа", "Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь" у межах відповідних зон потрібно розмістити одним із способів:

Текст документів на папері формату А4 можна друкувати за допомогою шрифту розміром 14 пунктів через один міжрядковий інтервал або розміром 12 пунктів через півтора інтервали. Для тексту, викладеного на папері формату А5, найбільш прийнятними є розмір шрифту 12 пунктів та один міжрядковий інтервал.

Не слід набирати текст документа й іншу інформацію реквізитів безпосередньо в електронному шаблоні бланка, оскільки це може призвести до зміщення зон розташованості реквізитів.

Оформлюючи документи, слід дотримуватися таких відступів від межі лівого берега:

Текст документа складають державною (українською) мовою. У населених пунктах країни, де більшість населення становлять громадяни, які належать до національних меншин, у внутрішньому діловодстві дозволяється користуватися мовою відповідної національної меншини в порядку, встановленому законодавством. Тексти документів, які надсилають зарубіжним адресатам, можна складати українською мовою, мовою країни-адресата або однією з мов міжнародного спілкування. Документи, які направляють до органів державної влади України, необхідно складати українською мовою.

Тема 3. Державний стандарт оформлення документів та їх

реквізитів
Реквізит службового документа – це інформація, зафіксована у службовому документі для його ідентифікації, організації обігу та/чи на­дання йому юридичної сили.

Національним стандартом України "Державна уніфікована система доку­ментації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003) вста­новлено 32 реквізити. Пропонується дві схеми розта­шування реквізитів і меж зон на форматі А4: поздовжній бланк (Додаток 1); кутовий бланк (Додаток 2).

1. Зображення Державного герба України (реквізит 01) обов’язковий для документів, що видаються органами державної влади або державного управління відтворюють на бланках держав­них установ з обов’язковим додержанням про­порцій зображення герба відповідно до Поста­нови Верховної Ради України "Про Державний герб України" № 2137-ХІІ від 19 лютого 1992 р.

Зображення Державного герба України на бланках з кутовим розташуванням реквізитів розміщують на верхньому березі над серединою рядків з назвою організації, а на бланках з поздовжнім розташуванням реквізитів – у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота – 17 мм, шири­на – 12 мм.

2. Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) (реквізит 02) розміщують на лівому березі бланка на рівні назви організації, або частко­во чи повністю на площі, що відведена для реквізитів "Назва організації вищого рівня", "Назва організації", "Назва структурного під­розділу організації".

Емблему не відтворюють на бланку, на якому зображено Державний герб України. На бланках документів недержавних ор­ганізацій дозволяється розташовувати зображення емблеми на верхньому березі бланку там, де на бланках документів державних організацій розміщують зображення Державного герба.

Розміри зображення емблеми стандартом не встановлені, проте його висота за умови розташування на верхньому березі документа, не повинна перевищувати 17 мм.

3. Зображення нагород (реквізит 03) можна розміщувати за рішенням вищестоящої організації на лівому березі бланка на рівні назви організації або частково чи повністю на площі, що відведена для реквізитів: "Назва організації вищого рівня "Назва організації", "Назва структурного підрозділу організації". Якщо назву нагород включено згідно з нормативно-правовим актом до назви організації, надрукованої на бланку, то розміщувати на ньому зображення цієї нагороди вже не потрібно.

4. Код організації (реквізит 04) проставляють за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Ведення ЄДРПОУ здійснює Державний комітет статистики України.

Код організації є однією з головних пошукових ознак інформації в автоматизованих системах діловодства. Його фіксування сприяє прискоренню передавання документованої інформації засобами електрозв'яз­ку, зменшенню кількості помилок, що їх можливо припуститися під час передавання довгих назв організацій. Код проставляють після реквізиту "Довідкові дані про організацію".

5. Код форми документа (реквізит 05) проставляють згідно з ДК 010-99 "Державний класифікатор управлінської докумен­тації" (ДКУД), який затверджено наказом Держстандарту України № 1024 від 31 грудня 1998 р.

Код форми документа є цифровим позначенням уніфікованої форми документа, що визначає належність конкретного виду документа до певного класу та підкласу і уніфікованої системи управлінської документації, а також однією з головних пошукових ознак в автоматизованих системах діловодства.

Необхідність фіксування коду форми документа вирішується окремо для кожного виду документа. Цей реквізит друкують розміром шрифту 8 пунктів над реквізитом "Назва виду документа”.

6. Назву організації вищого рівня (реквізит 06) зазначають скорочено, а у разі відсутності офіційно зареєстрованого скорочення – повністю. Реквізит розміщують над назвою організації – автора документа:

  1   2   3   4   5


ДІЛОВОДСТВО Навчальний посібник
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации