Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник - файл n1.doc

приобрести
Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник
скачать (2057 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2057kb.08.07.2012 00:17скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


С.В. Васьківська


Основи психологічного консультування

Навчальний посібник

КИЇВ - 2004ББК88.4я75 В19

Рецензенти:

Л.Ф. Бурлачук -

доктор психологічних наук, професор, член-кор. АПН України;

А.Б Коваленко - доктор психологічних наук, професор

В19

Васьківська С.В.

Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. -К.: Четверта хвиля, 2004. - 256 с.

ISBN 966-529-064-9

Навчальний посібник знайомить зі спецификою консультативної психології, розкривае секрети індивидуального консультування як виду практичної діялыюсті психолога-консультанта.

В посібнику здіснено спробу інтегрувати методику, теорію i практику консультативної взаємодії в цілісний теоретико-практичний подхід. Поеднання основ навчального матеріалу з особистим досвідом автора робить книгу цікавою не тільки для початківців, але и для професіоналів, які прагнуть удосконалити свою майстерність.

Для психологів-практиків, викладачів психологічних дисциплін та широкого кола фахівців, які opiєнотвані на роботу з людьми и зацікавлені в підвищенні ефективності комунікаії.

ББК 88.4я75


ISBN 966-529-064-9


© Васьківська С.В., 2004 © ЗАТ «Четверта хвиля», 2004

Зміст

Передмова 5

Розділ 1. Специфіка практичної психолопчної допомоги 8

1.1. Сутність психологічного консультування 8

 1. Індивідуальне консультування як вид діяльності 8

 2. Філософія консультування 10

 3. Теоретичі засади консультування 15

 4. Механізми психологічного впливу в консультативній роботі 18

 5. Моделі консультативної допомоги 21

 6. Професійна позиція консультанта 23

 7. Етичі аспекти консультативної діяльності 26

1.2. Методичні настанови консультування 30

.2.1. Предмет роботи психолога-консультанта 30

.2.2. Кліент психолога-консультанта 33

.2.3. Особистість консультанта як інструмент впливу 35

.2.4. Психотерапевтичні взаємини: правило трьох 37

.2.5. Принципи наданния психологічної допомоги особистості 41

Розділ 2. Організація консультативної взаемодії 45

 1. Структура та хронотоп консультації 45

 2. Початок консультативної взаемодії 48

 3. Термінологічна „кухня" консультування 54

 4. Дослідження проблеми: збір інформації 62

 5. Первинна діагностика проблеми 65

2.6.Ідентифікація проблеми 72

 1. Постановка та розв'язання терапевтичного завдання 76

 2. Результативність консультативної роботи 81

Розділ 3. Технологія консультативної взаемодії 85

3.1. Налагодження ефективного контакту 85

 1. Поняття про рапорт 85

 2. Подстройка: фокус уваги та калібрування 88

 3. Сутність підстройки 92

 4. Робота з сенсорними модальностями 95

 5. Нетестова діагностика: поняття про психологічні ключі 99

3.2. Психотерапевтичні навички ведения консультативного інтерв'ю 103

3.2.1. Техніки прояснения іформації 104

 1. Рефлексивне слухання 104

 2. Заохочення мовлення 106

 3. Мікронавички з'ясовування та уточнения інформації 112

 4. Мікронавички розпізнавання емоційних переживань 119

3.2.2. Техніки відображення 124

 1. Відображення почутів 124

 2. Фокусування 128

3.2.2.3. Емпатійна відповідь...............................................................…………131

3.2.3. Відображення значень.....................................................................……136

Розділ 4. Засоби особистісної презентації та робота з ними.........................142

4.1. Мовлення як інструмент психотерапевтичної допомоги....................….142

4.1.1. Поняття про метамодель комунікації…….............................................143

4.1.2. Відновлення пропусків та заповнення прогалин у мовленні...............145

4.1.3. Визначення обмежень суб'ективного простору клієнта……...............148

4.1.4 Семантично помилкові формулювання..…….................................... 152

4.2. Мова тілесного симптому...................…................................................. 157

4.3. Активізація несвідомих процесів...….................................................. 162

4.4. Робота з образом i символом................................….................................166

4.5. Трансформация емоційних реакцій..................….................................... 170

4.6. Усвідомлення: чому так важливо перейти до переживань та відчутів 175

4.7. Життеві навички та аксіологія консультування...............…....................179

Розділ 5. Засоби впливу на клієнта: терапевтичний аспект консультування..……………………………………………………………….184

5.1. Техникіки зв'язування.................................................................................184

5.1.1. Фокусування інформації………..............................................................184

5.1.2. Неконгруентність та робота з нею………..............................................187

5.1.3. Зворотний зв'язок........………..................................................................189

5.1.4. Інтерпретація……................................................................................. 193

5.1.5. Конфронтація.....………......................................................................................198

5.1.6. Робота з опором та переносом.………....................................................200

5.1.7. Навіювання як основа інтерпритації…...................................................204

5.1.8. Психологічна інформація як чинник впливу...........………...................207

5.1.9. Визначення пріоритетів...……….............................................................212

5.2. Техніки трансформації…............................................................................216

5.2.1.Інсайт.....………..........................................................................................216

5.2.2. Маєвтика, або сократичний діалог..........………....................................219

5.2.3. Позиції відзеркалення..……….................................................................221

5.2.4. Директиви.....………...........................................................................................223

5.2.5. Переформування, або рефреймінг…….................................................. 227

5.2.6. Актуалізація pecypciв людини..............................................……...........233

5.2.7. Арсенал психотехнологій та еклектизм як свобода вибору.……........236

5.2.8. Психологічне консультування як крок до себе (замість епілогу)…. 239

Додатки............................................................................................................. 241

1. Етапи проблемного аналізу...........…............................................................241

2. Поняття про сенсорні репрезентативні системи..............…........................248

3. Основні параметри субмодальностей сенсорного сприймання..…......... 250

4. Примітка до виконання практичних завдань................…...........................250

5. Список тем або стимулів для початку консультативного діалогу............251

6. Концептуально-цінністні засади консультативної роботи автора.............251
5

Передмова

Психолопгічне консультування для українського загалу - справа нова. Активна проникнення індивидуального психологічного обслуговування в суспільне життя почалося 10-15 тому. I хоча зараз з'являеться багато цікавих новинок з індивідуального консультування, цей навчальний посібник мае переваги, бо є першим практикумом з підготовки майбутніх консультантів, який написано українською мовою.

Мета пос.ібника - сформувати цілісне бачення психологічного консультування не тільки як процесу практичної допомоги людині в конкретній ситуаци, але и як дiяльнocтi, що трансформуе світогляд, піднімае на новий рівень особистісного розвитку, поліпшує психологічний клімат в суспільстві. Інструментом творения більш досконалої суб'ективної картини світу та формування професійної ідентичності психолога виступае системний аналіз душевного життя людини.

Посібник базується на новітніх розробках у практичної психології та психотерапії. Biн складається з п'яти розділів, у яких послідовно викладено специфіку психолопчної допомоги, методичні настанови консультанту, секрети організації та технології ведения консультативної бесіди, методи та прийоми терапевтичного впливу на клієнта. Теоретичний матеріал посібника супроводжуеться практичними вправами та завданнями, що допомагають отримати первинні навички оптимізації психологічного спостереження та спілкування з людиною, формувати професійні установки та вміння. Серед практичних завдань багато авторських розробок, які підсумовують досвід педагогічної та тренінгової роботи автора по формуванню у студентів базових мікронавичок уважної поведінки та ведения консультативної бесіди.

В процесі освоєння курсу передбачено виршення наступних завдань:

• створити цілісне уявлення про процес індивідуально-психологічного консультування, його зміст, принципи та технологію;

• забезпечити тісний зв'язок теоретичного та практичного матеріалу;

• сформувати початковий досвід та професійну позищю фахівця щодо практичної діяльності психолога-консультанта;

• сприяти формуванню еталонів професійної оцінки результатів консультативної роботи психолога;

• розвивати професійну компетентність в області практичної психології.

Навчальним посібником можна скористатися як в умовах академічного навчального процесу, так i для самостійного навчання. Він вигідно відрізняеться від аналогічних видань тим, що відступае від традиційної схеми висвітлення основних психотерапевтичних напрямів i знайомить читача з найпростшими механізмами психолопчної трансформації людської свцюмості, що робить його цікавим i початківцю, i людині, що активно нарощує консультативну майстерність.

6

Коли ми з П. П. Горностаем1 в 1993 році створювали перший для України посібник з психологичного консультування, працювати доводилось майже наосліп: не було відповідної літератури, невеликим був досвід консультативної роботи. Зараз мені здаеться, що попередня спроба була в чомусь наївною i, можливо, дещо обмеженою, але перші посібники до цих пip не втратили свого обличчя, у них склалася публічна доля, а це головне для книги.

3 моменту нашего дебюту иройшло не так багато часу, однак ситуація зазнала кардинальних змін. Зараз icнyє багато хороших книг як з консультування, так i з психотерапії, вийшло чимало монографій та зарубіжних перекладів, що дають уявлення про те, що таке індивідуальне консультування. Дух i буква цього посібника навіяі сучасністю i тим, що мені як практику вдалося асимілювати з власного досвіду та запозичити з доробку колег по професійному цеху.

Часто з теплотою i захопленням я згадую своїх перших наставників, психологів-консультантів: Луїзу Джексон (США, Каліфорнійський університет) та професора Ріка Веломаєрса (Бельгія, Гентський університет), що залишили в памяті незабутні приклади цього нелегкого вміння гармонізувати людську душу. Випускаючи в світ нову книжку, хочу висловити подяку всім своїм вчителям, наставникам, колегам, тренерам-консультантам, які щедро ділилися практичним досвідом на всілякого роду лекціях, семінарах, психотерапевтичних тренінгах та групах. Всі вони мають пряме відношення до створення світоглядних установок, якими захотшося подшитися на сторінках цієї книги.

Я щиро вдячна своему чоловіку Павлу Петровичу - колезі, другу i помічнику, без якого цей посібник просто не відбувся б, своїм батькам та cіmї, що надихали i допомагали мені в роботі. А також - друзям, колегам, з якими обговорювались професійні питания, студентам, у роботі з якими вибудовувався каркас підручника, а найбільше - клієнтам - людям, які навчали i стимулювали до роботи найефективніше.

7
Коли людина починає шукати Бога зовні, а не в самій собі, вона може думати про Бога, молитися Богу, навіть „любити" Бога всім своїм єством, але вона ніколи не стане тотожною Богові. Людина ніколи не знайде Бога, шукаючи Його зовні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


С.В. Васьківська
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации