Vuzlit ru рефераты, курсовые, дипломные - файл

скачать (2366.7 kb.)


Studlancer.net - закажи реферат, курсовую, диплом!

Вступ
Базовим підприємством для написання роботи було обрано ПАТ «Вінницький молочний завод «Рошен».

Бершадський молочноконсервний комбiнат створений у 1970 роцi. В жовтнi 1991 року колектив комбiнату уклав договiр оренди з «Укрконсервмолоко» з правом викупу і в 1995 році Орендне підприємтво «Бершадський молочноконсервний комбiнат» отримало свiдоцтво на право власності цiлiсним майновим комплексом.

Закрите акціонерне товариство «Бершадьмолоко» було засновано згідно з рішенням засновників відповідно до Установчого договору про створення Закритого акціонерного товариства «Бершадьмолоко», протоколу №3 Установчої конференції від 13.03.1998 року, шляхом реорганізації Орендного підприємтва «Бершадський молочноконсервний комбiнат». Засновниками Товариства виступили фізичні особи, члени Організації орендарів Орендного підприємтва «Бершадський молочноконсервний комбiнат».

У зв’язку із необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства», відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 15.04.2011 року найменування Закритого акціонерного товариства «Бершадьмолоко» було змінено на Публічне акціонерне товариство «Бершадьмолоко».

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2014 року найменування Публічне акціонерне товариство «Бершадьмолоко» було змінено на Публічне акціонерне товариство «Вінницький молочний завод «Рошен»».

Основними видами продукції, що виробляє підприємство і за рахунок реалізації, якого отримало 98,4% доходу за 2015 рік, є жир молочний, масло солодковершкове екстра 82,5% жиру, молоко сухе знежирене, молоко сухе незбиране, продукт згущений «МОЛС» та інша молочна продукція

На сьогодні, ПАТ «Вінницький молочний завод« Рошен є найбільшим підприємством в Східній Європі, обладнане найсучаснішими технологічними лініями провідних європейських фірм. Виробничі потужності підприємства дозволяють щодня переробляти 600 тонн сирого молока, а ретельна селекція і постійний лабораторний контроль створюють умови для виробництва молочних продуктів, безпеку і високу якість яких підтверджено, а також міжнародними сертифікатами (ISO9001, ISO22000, Halal, Kosher і ін.), Так і відгуками постійних партнерів: Nestle, Unilever, Mondelez і багатьох інших.

Інформаційною базою для написання звіту стали: навчальна наукова література, фінансова звітність, статистична звітність.


Лабораторний практикум № 1
Тема: Спосіб порівняння

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу використовуючи спосіб порівняння;

- отримати практичні навики проведення аналізу використовуючи спосіб порівняння;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу порівняння.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. За даними таблиці 1.1. необхідно визначити ступінь виконання плану виробництва продукції способом порівняння. Зробити висновки.

3.2. За даними таблиці 1.2. необхідно порівняти фактично досягнуті результати підприємства з даними минулих років. Зробити висновки.

3.3. За даними таблиці 1.3. необхідно розрахувати вплив факторів на зміну фонду заробітної плати способом порівняння. Зробити висновки.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Виконання лабораторного практикуму:

При виконанні завдання 1.1. за даними таблиці визначимо ступінь виконання плану виробництва продукції, шляхом порівняння планових значень з фактичними. Таке порівняння дає можливість бачити хід виконання запланованих показників і задачі на майбутній період.

Примітки:

При заповненні табл. 1.1 дані обсягу виробництва по видам продукції візьмемо з додатку 1.1, відповідно до свого варіанту №9. Розрахунки будемо проводити за наступними формулами:
Абсолютне відхилення = обсяг виробництва фактичний – обсяг виробництва плановий
Виконання плану = обсяг виробництва фактичний /обсяг виробництва плановий * 100 %
Таблиця 1.1

Вид продукції

Обсяг виробництва,

Абсолютне відхилення,

Виконання плану,

тис. грн.

+ / -

%

план

фактА

4360

4490

130

103,0

Б

3890

2390

-1500

61,4

В

4690

4790

100

102,1

Разом

12940

11670

-1270

90,2

Висновки: при збільшенні запланованого обсягу виробництва продукції А на 130 тис.грн. маємо перевиконання плану на 3 %, продукції Б було виконано менше, аніж заплановано на 1500 тис.грн., тому виконання плану було менше на 38,6 % за встановленого, продукції В було виконано на 100 тис.грн більше, аніж заплановано, це у свою чергу спричинило перевиконання плану на 2,1 %. Загалом можна дійти до висновку, щоб керівнику підприємства потрібно збільшити % виконання плану по виготовленню продукції Б, оскільки її обсяги виробництва негативно позначаються на загальному відсотковому виконанні плану, а саме відставання на 9,8 тис.грн.

При виконанні завдання 1.2. порівняємо фактично досягнуті результати підприємства з даними минулих років. Це дає можливість оцінити темпи зміни досліджуваних показників і визначити тенденції та закономірності розвитку економічних процесів.
Таблиця 1.2

Рік

Валова продукція

Чисельність працівників

Продуктивність праці

млн. грн.

у % до базисного року

чол.

у % до базисного року

млн. грн.

у % до базисного року

2012

3920

-

1184

-

3,3

-

2013

4000

102

1177

99,4

3,4

102,65

2014

4120

105,1

1165

98,4

3,5

106,82

2015

4240

108,2

1154

97,5

3,7

110,98

Висновки: випуск валової продукції у порівнянні із базисним роком зріс на 320 млн. грн, при цьому кількість робітників за цей час зменшилась на 30 чоловік, що свідчить про збільшення продуктивності праці. Зміни валової продукції до базисного року у 2013 році-102%, у 2014-105,1 %, 2015-108,2%. Зміни чисельності працівників до базисного року у 2013 році становлять 99,4 %, у 2014 році – 98,4 %, у 2015 році – 97,5%. Продуктивність праці у 2013 році 102,65%, у 2014 році – 106,82%, у 2015 році – 110,98 %. Взагальному можна сказати, що продуктивність праці зростає щорічно на ≈ 4% у зв’язку із зменшенням кількості працівників та збільшенні валової продукції.

Примітки:

При заповненні табл. 1.2 дані валової продукції та чисельності працівників візьмемо з додатку 1.2, відповідно до свого варіанту (№9).

Базисним будемо вважати 2012 рік.
Валова продукція у % до базисного року = Валова продукція 2013 /Валова продукція 2012 *100%

Чисельність працівників у % до баз. року = Чисельність прац. 2013 / Чисельність прац. 2012 * 100%

Продуктивність праці (млн.грн.) = Валова продукція /Чисельність працівників

Продуктивність праці у % до баз. року = Продуктивність праці 2013 / Продуктивність праці 2012*100%


При виконанні завдання 1.3.визначимо вплив факторів на зміну фонду заробітної плати способом порівняння.
Таблиця 1.3

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення,

Виконання плану,

t 0

t 1

+ / -

%

1

2

3

4 = 3 -2

5 = 3/2 *100%

Чисельність працівників, чол.

190

317,06

127,06

166,88

Середня зарплата одного працівника, тис. грн.

16,26

126

109,74

774,76

Фонд заробітної плати, тис. грн.

3090,00

39950

36860

1292,88

Висновки: велике збільшення чисельності працівників на 127 чоловік вплинуло на збільшення фонду заробітної плати у 12,9 разів та збільшення середньої зарплати одного працівника у 7,7 разів. Це все спричинило також збільшення виконання плану до 1292,08 %, тому керівники підприємства мають розробити подальшу стратегію для повного використання трудових ресурсів з метою виконання плану.

Примітки:

При заповненні табл. 1.3 дані по чисельності працівників, середньої заробітної плати одного працівника та фонду заробітної плати візьмемо з додатку 1.3, відповідно до свого варіанту (№9).

Абсолютне відхилення = значення показника t 1 - значення показника t 0
Виконання плану = значення показника t 1 /значення показника t 0 * 100 %
Таблиця 1.3.1 - Факторний аналізЧисельність працівників, чол.

Середня зарплата одного працівника, тис. грн.

Фонд заробітної плати, тис. грн.

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

190

16,26

3 090,00

2

317,06

16,26

5 156,45

чисельність працівників

2 066,45

3

317,06

126

39 950,00

середня з/п

34 793,55

Висновки: збільшення чисельності працівників на 27 чоловік та середньої заробітної плати одного робітника у 7,7 разів призвело до збільшення фонду оплати праці на ≈36852 тис.грн.


Лабораторний практикум № 2
Тема: Відносні та середні величини

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу використовуючи способи відносних та середніх величин;

- отримати практичні навики проведення аналізу використовуючи способи відносних та середніх величин;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу порівняння.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. За даними таблиці 2.1. необхідно розрахувати середньомісячну зарплату робітників торговельного підприємства використовуючи спосіб середніх величин. Зробити висновки.

3.2. За даними таблиці 2.2. необхідно розрахувати середню ціну реалізації картоплі на ринках трьох районів області. Зробити висновки.

3.3. За даними таблиці 2.3. необхідно розрахувати відносні показники динаміки (базисні та ланцюгові) реалізації товарів магазином. Зробити висновки.

План:

1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 2.1. за даними таблиці розрахуємо середньомісячну зарплату робітників торговельного підприємства використовуючи спосіб середніх величин.

Примітки:

При заповненні табл. 2.1 дані розміру зарплати та кількості працівників візьмемо з додатку 2.1, відповідно до свого варіанту (№9).

Використаємо формулу середньої арифметичної простої:

Х = Σ Х/N
Таблиця 2.1

Розмір зарплати, грн. (Хі)

Число робітників, осіб (Nі )

Хі · Fі

2190

3

6570

2390

4

9560

3090

2

6180

3290

1

3290

10960

10

25600
середня арифметична1096

середня зважена 2560

Висновки: за даними результатами можна дійти до висновку, що середня зважена на 1464 більша за середню арифметичну, а також ,що розмір зарплати 2390 грн найбільш поширений серед робітників підприємства.

При виконанні завдання 2.2. розрахуємо середню ціну реалізації картоплі на ринках трьох районів області.

Примітки:

При виконанні задачі дані по ціні та сумі реалізації візьмемо з додатку 2.2, відповідно до свого варіанту (№9).

Використаємо формулу середньої гармонічної зваженої:

Х = Σ Wі/Σ ( 1/ Хі ) · Wі
Таблиця 2.2.

Район

Ціна за кг, грн.

Сума реалізації, тис. грн. (Wі)

1/хі

(1/хі)*wi

середня гармонічна:

А

3

690

0,33

230

2,95

Б

2,8

1490

0,36

532,14
В

3,5

440

0,29

125,71

Разом

-

2620887,86

Висновки: проаналізувавши ціни на картоплю на трьох ринках картоплі можна зазначити, що ціни коливаються від 2,8 до 3,5,розрахувавши середню ціну ,що становить 2,95 купувати картоплю найкраще у районі Б так як там ціна найнижча за 1 кг із суми реалізації видно, що краще реалізується картопля за найнижчою ціною у районі Б.

При виконанні завдання 2.3. необхідно розрахувати відносні показники динаміки (базисні та ланцюгові) реалізації товарів магазином.

Примітки:

При розв’язку задачі дані суми реалізації необхідно взяти з додатку 2.3, відповідно до свого варіанту (№9).

Розрахунок відносних показників динаміки:

- базисні ( база – рівень реалізації у січні )
К лютий/січень = ( Р лютий / Р січень ) · 100%

К березень/січень = ( Р березень / Р січень ) · 100%


- ланцюгові
К лютий/січень = ( Р лютий / Р січень ) · 100%

К березень/лютий = ( Р березень / Р лютий ) · 100%


Таблиця 2.3.

Місяць

Сума реалізації, тис. грн. ( Рі )

Ланцюговий

Базисний

Січень

1079

Лютий

1140

105,65

105,65

Березень

1265

110,96

117,24

Висновки: розрахувавши відносні показники динаміки базисним та ланцюговим способом можна сказати, що сума реалізації продукції збільшується у динаміці , при ланцюговому способі зростання становить в порівнянні з попередніми періодами +5,6 %,і 10,9 % відповідно, використовуючи базисний спосіб де базисним є січень місяць зростання становить 5,6% і 17,2 % відповідно.


Лабораторний практикум № 3
Тема: Балансовий спосіб. Табличний і графічний спосіб.

Мета:


- закріпити отримані знання щодо сутності та аналізу використовуючи балансовий, табличний і графічний спосіб;

- отримати практичні навики проведення аналізу використовуючи балансовий, табличний і графічний спосіб;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу порівняння.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. За даними таблиці 3.1. необхідно провести аналіз залежності виконання плану реалізації від виконання плану випуску продукції та змін її залишків балансовим методом. Зробити висновки.

3.2. За даними таблиці 3.2. необхідно побудувати графіки трьох видів (планово-лінійні, стовпчикові та кругові). Зробити висновки.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3.1. за даними таблиці проведемо аналіз залежності виконання плану реалізації від виконання плану випуску продукції та змін її залишків балансовим методом.

Примітки:

При заповненні табл. 3.1 дані планових і фактичних значень візьмемо з додатку 3.1, відповідно до свого варіанту (№9).


Δ РП = Δ ВП + ( ЗНп – ЗНк )
Таблиця 3.1

Показник

За планом

Фактично

Відхилення від плану

Залишки нереалізованої продукції на початок року

330

370

40

Випуск товарної продукції за рік

16090

16890

800

Залишки нереалізованої продукції на кінець року

290

310

20

Реалізація продукції зарік

16130

16950

820

Висновки: проаналізувавши фактично реалізовану продукцію можна судити про збільшення реалізації на 820 порівняно із планом, це свідчить про якісну роботу, про те, що продукція користується попитом і про правильну маркетингову політику.

При виконанні завдання 3.2. за даними таблиці побудуємо графіки трьох видів (планово-лінійні, стовпчикові та кругові).
Таблиця 3.2 - Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво України у 2007-2012 pp., у фактичних цінах, млн. грн.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Обсяг інвестицій

3404

4132

4729

6190

8762

12017Висновки: аналізуючи інвестиції, можна сказати про значне збільшення інвестицій в житлове будівництво, що говорить про значний попит на житло та сприятливий інвестиційний клімат для розвитку будівництва.
Лабораторний практикум № 4
Тема: Спосіб ланцюгових підстановок

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу використовуючи спосіб ланцюгових підстановок;

- отримати практичні навики проведення аналізу використовуючи спосіб ланцюгових підстановок;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. За даними таблиці 4.1. необхідно визначити вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника способом ланцюгових підстановок. Зробити висновки.

3.2. За даними таблиці 4.2. необхідно визначити вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника способом ланцюгових підстановок. Зробити висновки.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 4.1. за даними таблиці визначимо вплив окремих факторів на зміну результативного показника, з допомогою поступової заміни базисної величини кожного факторного показника на фактичну величину у звітному періоді.


Таблиця 4.1

Номер підстановки та назва факторів

Чисельність робітників, А

Середня к-ть днів одного робітника, Б

Середня тривалість робочого дня, год., В

Середнього динний виробіток, грн.,Г

Обсяг товарної продукції, тис. грн. = А*Б*В*Г

Величина впливу фактора, тис. грн.

Нульова підстановка

209

22,01

8

8,50

312800

-

1. Вплив чисельності робітників

189

22,01

8

8,50

282866,98

-29933,01

2. Вплив середньої кількості днів роботи одного робітника

189

20,95

8

8,50

269280

-13586,99

3. Вплив середньої тривалості робочого дня

189

20,95

7,8

8,50

262548

-6732

4. Вплив середнього денного виробітку

189

20,95

7,8

9,50

293449

30901

Разом

-19351

Таблиця 4.1.2.Показник

План

Факт

Товарна продукція за місяць, тис. грн.

312809

293449

Середньоспискова чисельність робітників

209

189

Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин

36800

30888

Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів

4600

3960

Висновки: при змінні чисельності працівників на 20 чоловік, загальний обсяг товарної продукції зменшився на 29933,01 тис.грн.,при змінні середньої кількості днів одного робітника на 1 день загальний обсяг товарної продукції зменшився на 13586,99 тис.грн., при змінні середньої тривалості робочого дня на 0,2 год, загальний обсяг товарної продукції зменшився на 6732 тис.грн., при збільшенні середньоденного виробітку на 1 день, загальний обсяг випуску товарної продукції збільшився на 30901 тис.грн..

Примітки:

При заповненні табл. 4.1 дані по задачі необхідно взяти з додатку 4.1, відповідно до свого варіанту (номер у журналі).

Обсяг товарної продукції розраховується шляхом множення всіх факторів

Величина впливу факторів розраховується шляхом віднімання обсягу товарної продукції даного показника від попереднього.

При виконанні завдання 4.2. за даними таблиці визначимо вплив окремих факторів на зміну результативного показника, з допомогою поступової заміни базисної величини кожного факторного показника на фактичну величину у звітному періоді.
Таблиця 4.2

Номер підстановки

Кількість верстатів,А

Кількість годин відпрацьованих одним верстатом,Б

Випуск продукції за одну верстато-годину,В

Загальний випуск товарної продукції=а*б*в, тис. грн.

Величина впливу фактора, тис. грн.

0

48

220

80

844800

-

1

59

220

80

1038400

193600

2

59

160

80

755200

-283200

3

59

160

90

849600

94400

Таблиця 4.2.1Показник


Обсяг товарної продукції

9
844800

849600

Кількість верстатів

48

59

Відпрацьовано годин одним верстатом

220

160

Випуск продукції за одну верстато-годину

80

90

Висновки: збільшення верстатів на 9 одиниць призводить до збільшення випуску товарної продукції на 193600грн.

Зменшення кількості годин на 60 призводить до зменшення випуску товарної продукції на 283200 грн.

Збільшення випуску продукції на 10одиниць за 1 верстато -годину призводить до збільшення випуску товарної продукції на 94400грн.

Загальний випуск товарної продукції зменшився на 4800 грн. за рахунок збільшення кількості верстатів на 9одиниць,зменшення кількості годин, відпрацьованих одним верстатом на 60 год та збільшення випуску продукції на 1 верстато -годину.

Примітки:

При заповненні табл. 4.2 дані по задачі візьмемо з додатку 4.2, відповідно до свого варіанту (№9).

Обсяг товарної продукції розраховується шляхом множення всіх факторів

Величина впливу факторів розраховується шляхом віднімання обсягу товарної продукції даного показника від попереднього.
Лабораторний практикум № 5
Тема: Спосіб абсолютних різниць

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу використовуючи спосіб абсолютних різниць;

- отримати практичні навики проведення аналізу використовуючи спосіб абсолютних різниць;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. За даними таблиці 5.1. необхідно розрахувати вплив факторів на приріст результативного показника способом абсолютних різниць. Зробити висновки.

3.2. За даними таблиці 5.2. необхідно розрахувати вплив факторів на приріст результативного показника способом абсолютних різниць. Зробити висновки.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 5.1. за даними таблиці розрахуємо вплив факторів на приріст результативного показника способом абсолютних різниць. Величину впливу факторів розрахуємо помноженням абсолютного приросту значення досліджуваного фактора на базовий рівень факторів, які стоять справа від нього, і на поточний рівень факторів, розташованих зліва від нього в моделі.

Примітки:

При заповненні табл. 5.1 дані по задачі візьмемо з додатку 5.1, відповідно до свого варіанту (№9).

Відхилення від плану розраховується шляхом віднімання фактичних значень від планових.

% виконання плану розраховується шляхом ділення фактичного значення на планове і множенням на 100%.

Алгоритм розрахунку способом абсолютних різниць:
ТП = ЧР · Д · Т · ГВ

ΔТП ЧР = ΔЧР · Д0 · Т0 · ГВ0

ΔТП Д = ЧР1 ·ΔД · Т0 · ГВ0

ΔТП Т = ЧР1 ·Д 1 · ΔТ · ГВ0

ΔТП ГВ = ЧР1 ·Д 1 · Т1 · ΔГВ
Таблиця 5.1.

Показник

Умовні позначення

План

Факт

Відхилення від плану

% виконання плану

Товарна продукція за місяць, тис. грн.

ТП

325312

280394,4

-44917,6

0,8619246

Середньоспискова чисельність робітників

ЧР

208

172

-36

0,8269231

Середнє число днів роботи одного робітника

Д

23

22

-1

0,9565217

Середня тривалість робочого дня

Т

8

7,8

-0,2

0,975

Середнього динний виробіток одного робітника

ГВ

8,5

9,5

1

1,1176471

Таблиця 5.1.2Номер підстановки

Середньоспискова чисельність робітників

Середнє число днів роботи одного робітника

Середня тривалість робочого дня

Середнього денний виробіток одного робітника

Величина впливу фактора, тис. грн.1

-36

23

8

8,5

-563042

172

-1

8

8,5

-116963

172

22

-0,2

8,5

-6432,84

172

22

7,8

1

29515,2перевірка

-44917,6

-44917,6

Висновок: при зменшенні чисельності працівників на 36 чоловік, загальний обсяг товарної продукції зменшився на 56304 тис. грн., при зменшенні числа днів роботи одного робітника на 1 день, обсяг товарної продукції зменшився на 11696 тис. грн., при зменшенні середньої тривалості дня на 0,2 год, обсяг товарної продукції зменшився на 6432,8 тис. грн., при збільшенні середньо денного виробітку одного робітника на 1 день, обсяг товарної продукції збільшився на 29515,2 тис. грн. В загальному вплив усіх факторів зменшив загальний обсяг товарної продукції на 44917,6 тис. грн., це свідчить про, те що потрібно збільшити чисельність працівників або змінити вплив інших факторів в кращу сторону.

При виконанні завдання 5.2. за даними таблиці розрахуємо вплив факторів на приріст результативного показника способом абсолютних різниць. Величину впливу факторів розраховують помноженням абсолютного приросту значення досліджуваного фактора на базовий рівень факторів, які стоять справа від нього, і на поточний рівень факторів, розташованих зліва від нього в моделі.

Примітки:

При заповненні табл. 5.2 дані по задачі візьмемо з додатку 5.2, відповідно до свого варіанту (№9).

Абсолютне відхилення розраховується звітний період мінус базисний.

% виконання плану розраховується шляхом ділення фактичного значення на планове і множенням на 100%.

Алгоритм розрахунку способом абсолютних різниць:


ТП = К · Г · П

ΔТП К = ΔК · Г0 · П0

ΔТП Г = К1 ·ΔГ · П0

ΔТП П = К1 ·Г 1 · ΔП


Таблиця 5.2

Показник

Умовне позначення

Базисний період

Звітний період

Абсолютне відхилення, +/-

Відносне відхилення, %

Обсяг товарної продукції

ТП

844800

849600

4800

-98,994318

Кількість верстатів

К

48

59

11

-98,770833

Відпрацьовано годин одним верстатом

Г

220

160

-60

-99,272727

Випуск продукції за одну верстато годину

П

80

90

10

-98,875

Таблиця 5.2.1

Номер підстановки

Кількість верстатів

Відпрацьовано годин одним верстатом

Випуск продукції за одну верстато-годину

Величина впливу фактора, тис. грн.

1

11

220

80

193600

2

59

-60

80

-283200

3

59

160

10

94400

Висновки: при збільшенні кількості верстатів на 11 одиниць обсяг товарної продукції збільшився на 193600 тис. грн., при зменшенні на 60 год відпрацьованих годин одним верстатом обсяг товарної продукції зменшися на 283200 тис. грн., при збільшенні продукції на 10 верстато годин обсяг товарної продукції збільшився на 94400 тис. грн. В загальному вплив факторів на випуск товарної продукції в бік збільшення на 4800 тис. грн, це свідчить про ефективне використання практично всіх факторів та прибутковість підприємства.


Лабораторний практикум № 6
Тема: Спосіб відносних різниць

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу використовуючи спосіб відносних різниць;

- отримати практичні навики проведення аналізу використовуючи спосіб відносних різниць;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. За даними таблиці 6.1. необхідно розрахувати вплив факторів на приріст результативного показника способом відносних різниць. Зробити висновки.

3.2. За даними таблиці 6.2. необхідно розрахувати вплив факторів на приріст результативного показника способом відносних різниць. Зробити висновки.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 6.1. за даними таблиці розрахуємо вплив факторів на приріст результативного показника способом відносних різниць.

Примітки:

При заповненні табл. 6.1 дані по задачі візьмемо з додатку 6.1, відповідно до свого варіанту (№9).

% виконання плану розраховується шляхом ділення фактичного значення на планове і множенням на 100%.

Різниця суміжних показників % виконання плану показника мінус % виконання плану попереднього показника.

Розрахунок впливу фактора планове значення результативного показника помножене на різницю суміжних показників та поділене на 100%.


Показник

План

Факт

Товарна продукція,

325312

280394,4

Середньоспискова чисельність робітників

208

172

Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів

4600

3960

Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин

36800

30888

Таблиця 6.1

Показник

% виконання плану

Різниця суміжних показників

Назва фактора

Розрахунок впливу фактора, тис. грн.

1. Середньоспискова чисельність робітників

82,69

- 17,31

Чисельність робітників

- 56 304,00

2. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів

86,09

3,39

Середня кількість днів роботи

11 043,20

3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин

83,93

- 2,15

Середня тривалість робочого дня

-7 001,28

4. Обсяг товарної продукції

86,19

2,26

Середнього денний виробіток

7 344,48

Разом

- 44 917,60

Висновок: при зменшенні середньосписковоої чисельності робітників на 36 чоловік обсяг товарної продукції зменшився на 56 304 тис. грн., при зменшенні середньої кількості днів роботи на 640 людино-днів, обсяг товарної продукції зменшився на 11 043,2 тис. грн., при зменшенні середньої тривалості дня на 5912 людино-годин обсяг товарної продукції зменшився на 7001,28 тис. грн., при збільшенні середньоденного виробітку обсяг товарної продукції збільшився на 7344,48 тис. грн.. В загальному при впливі показників обсяг товарної продукції зменшився на 44917,6 тис. грн.. Ц е свідчить про те, що потрібно збільшити кількість робітників для більшого виробітку або ж збільшити середню тривалість дня, розробити ефективну маркетингову політику.

При виконанні завдання 6.2. за даними таблиці розрахуємо вплив факторів на приріст результативного показника способом відносних різниць.

Примітки:

При заповненні табл. 6.2 дані по задачі візьмемо з додатку 6.2, відповідно до свого варіанту (№9).

Абсолютне відхилення розраховується звітний період мінус базисний.

% виконання плану розраховується шляхом ділення фактичного значення на планове і множенням на 100%.

Алгоритм розрахунку способом відносних різниць:

зміна кількості верстатів, що працюють:
ΔТП К = ( ТП0 · ΔК% ) / 100
зміна кількості годин, що їх відпрацьовано одним верстатом:
ΔТП Г = ( ТП0 + ΔТПк ) · ΔГ% / 100
зміна випуску продукції за 1 верстато-годину:
ΔТП П = ( ТП0 + ΔТПК + ΔТПГ ) · ΔП% / 100


Показник

План

Факт

Обсяг товарної продукції

844800

849600

Кількість верстатів

48

59

Відпрацьовано годин одним верстатом

220

160

Випуск продукції за одну верстато-годину

80

90

Таблиця 6.2Показник

Умовне позначення

Базисний період

Звітний період

Абсолютне відхилення, +/-

Темп росту

Обсяг товарної продукції

ТП

844800

849600

4800

-98,99

Кількість верстатів

К

48

59

11

-98,77

Відпрацьовано годин одним верстатом

Г

220

160

-60

-99,27

Випуск продукції за одну верстато годину

П

80

90

10

-98,88

Таблиця 6.2.1Показник

% виконання плану

Різниця суміжних показників

Назва фактора

Розрахунок впливу фактора, тис. грн.

1. Кількість верстатів

122,92

22,92

Чисельність верстатів

193600

2. Відпрацьовано годин одним верстатом

72,73

-50,19

Кількість годин відпрацюваних верстатом

-424000,00

3. Випуск продукції за одну верстото-годину

112,50

39,77

Виробіток продукції за одну верстато-годину

336000,00

4. Обсяг товарної продукції

100,57

-11,93

Середньогодинний виробіток

-100800,00

Разом

4800,00

Висновок: при зменшенні чисельності верстатів на 11одиниць обсяг товарної продукції збільшився на 193600 тис. грн., при зменшенні кількості годин відпрацюваних верстатом на 60 год. обсяг товарної продукції зменшився на 424 000 тис. грн. , при збільшенні виробітку продукції на 10 верстато- годин обсяг товарної продукції збільшився на 336000 тис. грн. В загальному при впливі всіх перелічених факторів обсяг товарної продукції зріс на 4800 тис.грн, це свідчить про правильно розроблену маркетингову політику і ефективну роботу підприємства.


Лабораторний практикум № 7
Тема: Індексний спосіб

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу використовуючи індексний спосіб;

- отримати практичні навики проведення аналізу використовуючи індексний спосіб;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. За даними таблиці 7.1. необхідно розрахувати індивідуальні індекси цін, обсягу продажу і товарообігу у серпні порівняно з червнем за даними продажу овочів на базарах міста. Зробити висновки.

3.2. За даними таблиці 7.2. необхідно розрахувати загальний вплив вартості випущеної продукції індексним способом. Зробити висновки.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 7.1. за даними таблиці розрахуємо індивідуальні індекси цін, обсягу продажу і товарообігу у серпні порівняно з червнем за даними продажу овочів на базарах міста.

Примітки:

При заповненні табл. 7.1 дані по задачі візьмемо з додатку 7.1, відповідно до свого варіанту (№9).

Індивідуальний індекс цін товару ( І р ) = р1 / р0

Індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізації ( І q ) = q1 / q0

Індекс вартості товарообігу ( І pq ) = р1 q1 / р0 q0

Для оцінки середньої зміни цін на овочі розрахуємо зведений індекс цін:

І р = Σ р1 q1 / Σ р0 q0
Індекс фізичного обсягу реалізації для досліджуваної групи овочів дорівнює:
І q = Σ р1 q0 / Σ р0 q0
При виконанні завдання 7.2. необхідно за даними таблиці розрахувати загальний вплив вартості випущеної продукції індексним способом.
Таблиця 7.1

Назва товару

Червень

Серпень

Ціна за 1 кг, грн. ( р0 )

Обсяг продажу, кг ( q0 )

Ціна за 1 кг, грн. ( р1 )

Обсяг продажу, кг ( q1 )

Огірки

3,6

12190

1,7

23090

Помідори

5,5

4290

2,6

19390

Морква

5

3190

3

11590

Таблиця 7.1.1Назва товару


Σ р1 q1

Σ р0 q0

Σ р1 q0

Огірки

39253

43884

20723

Помідори

50414

23595

11154

Морква

34770

15950

9570

Разом

124437

83429

41447

Таблиця 7.1.2Назва товару( І р ) = р1 / р0

( І q ) = q1 / q0

І р = Σ р1 q1 / Σ р0 q0

І р = Σ р1 q1 / Σ р0 q0

І q = Σ р1 q0 / Σ р0 q0

Огірки

0,47

1,89

0,89

1,49

0,50

Помідори

0,47

4,52

2,14Морква

0,60

3,63

2,18Висновки: З таблиці 7.1 видно, що ціни на овочі на серпні зменшились порівняно із серпнем майже у 2 рази, тому індивідуальний індекс цін овочів має значення менше 1,але обсяг реалізації продукції за ці самі періоди збільшився, оскільки ціна зменшилась, тому індивідуальний індекс обсягу реалізації більший за 1. Товарообіг огірків у серпні порівняно з червнем зріс приблизно у 2 рази, товарообіг інших продуктів значно вищий за ці періоди, тому індекс вартості товарообігу огірків менший за 1,а індекси помідорів і моркви вище за 1- 2,14 і 2,18 відповідно, дивлячись на значення зведених показників можна зробити висновок ,що цінова політика підприємства сприяє збільшенню обсягу реалізації продукції за рахунок зменш-я ціни та збільшення обсягу реалізації ї і підприємство буде отримувати прибуток.

Примітки:

При заповненні табл. 7.2 дані по задачі необхідно взяти з додатку 7.2, відповідно до свого варіанту (номер у журналі).

загальний індекс вартості випущеної продукції за 2012 рік порівняно з 2011 роком:


Ів = Σ р1 q1 / Σ р0 q0
2) агрегатний індекс обсягу випуску продукції в натуральному виразі:
Ік = Σ q1 р0 / Σ q0 р0
3) агрегатний індекс середньоквартальної ціни одиниці виробу:
Іу = Σ р1q1 / Σ р1 q0
Таблиця 7.2

Період

2014

2015

Кількість випущеної продукції, шт.

Ціна одиниці продукції, грн.

Вартість випущеної продукції, тис. грн.

Кількість випущеної продукції, шт.

Ціна одиниці продукції, грн.

Вартість випущеної продукції, тис. грн.

1

2

3

4 = 2 * 3

5

6

7 = 5 * 6

І

1090

340

370600

1340

370

495800

ІІ

1290

350

451500

1490

375

558750

ІІІ

1390

365

507350

1390

380

528200

ІV

1370

370

506900

1540

400

616000

Усього за рік

5140

1425

1836350

5760

1525

2198750
Таблиця 7.2.1

Індекс

Σ р1 q1

Σ р0 q0

Σ q1 р0

Σ р1 q0

Значення

2198750

1836350

8208000

7838500

Таблиця 7.2.2Індекс

Ів = Σ р1 q1 / Σ р0 q0

Ік = Σ q1 р0 / Σ q0 р0

Іу = Σ р1q1 / Σ р1 q0

Значення

1,20

4,47

0,28

Висновки: загальна кількість випущеної продукцї за 2015 рік в порівнянні з 2014 зросла на 620 тис.грн., в свою чергу, кількість випущеної продукції і ціна на одиницю продукції також збільшилась на 100 грн. відповідно.


Лабораторний практикум № 8
Тема: Спосіб пропорційного ділення та дольової участі

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу використовуючи спосіб пропорційного ділення та дольової участі;

- отримати практичні навики проведення аналізу використовуючи спосіб пропорційного ділення та дольової участі;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. За даними задачі необхідно визначити вплив факторів на зміну продуктивності праці методом пропорційного ділення Зробити висновки.

3.2. За даними задачі необхідно визначити вплив факторів на зміну продуктивності праці за допомогою дольової участі. Зробити висновки.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

Задача:


Продуктивність праці у поточному періоді порівняно з минулим знизилася на 15% через збільшення витрат робочого часу на 270 люд.-год.

При цьому затрати праці на ремонтних роботах збільшилися на 630люд.-год, і знизилися на перевезенні вантажів на 250 люд.-год, на технічному обслуговуванні – на 110 люд.-год. Визначити вплив факторів на зміну продуктивності праці методом пропорційного ділення.

При виконанні завдання 8.1. необхідно за даними задачі визначити вплив факторів на зміну продуктивності праці методом пропорційного ділення. Для цього необхідно:

1. розрахувати зміну продуктивності праці ( ΔWрем ) під впливом зміни затрат праці на ремонтних роботах ( ΔС рем ):


ΔW рем = ΔW /ΔС рем + ΔС ван + ΔС· ΔС рем
то

2. розрахувати зміну рівня продуктивності праці (ΔW ван ) через зміну витрат на перевезення вантажів ( ΔС ван ):


ΔW ван = ΔW/ ΔС рем + ΔС ван + ΔС· ΔС ван
то

3. розрахувати динаміку продуктивності праці (ΔW то ) в результаті зміни затрат праці на технічне обслуговування ( ΔС то ):


ΔW то = ΔW/ ΔС рем + ΔС ван + ΔС то
Баланс відхилень:
ΔW = ΔW рем + ΔW ван + ΔW то
Таблиця 8.1

Продуктивність праці у % ΔW ,ΔТ

Відхилення-15

збільшення витрат робочого часу

270

затрати праці на ремонтних роботах

630

затрати на перевезенні вантажів

-250

затрати праці на технічному обслуговуванні

-110

Таблиця 8.1.1Зміна продуктивності праці під впливом зміни
затрати праці на ремонтних роботах ,ΔС рем

затрати на перевезенні вантажів ,ΔС ван

затрати праці на технічному обслуговуванні, ΔС то

перевірка

-35

13,89

6,11

- 15,00

При виконанні завдання 8.2. необхідно за даними задачі визначити вплив факторів на зміну продуктивності праці методом дольової участі. Розрахунки здійснюються за такою схемою:

1. Вплив зміни затрат праці на ремонтних роботах на продуктивність праці:


ΔW рем = ΔС рем /ΔС рем + ΔС ван + ΔС· ΔТ
то

2. Зміна рівня продуктивності праці під впливом зміни витрат на перевезення вантажів:


ΔW рем = ΔС ван /ΔС рем + ΔС ван + ΔС· ΔТ
то

3. Динаміка продуктивності праці в результаті зміни затрат праці на технічне обслуговування:


ΔW рем = ΔС то /ΔС рем + ΔС ван + ΔС то · ΔТ
Баланс відхилень:
ΔW = ΔW рем + ΔW ван + ΔW то
Таблиця 8.2

Зміна продуктивності праці під впливом зміни
затрати праці на ремонтних роботах ,ΔС рем

затрати на перевезенні вантажів ,ΔС ван

затрати праці на технічному обслуговуванні, ΔС то

Перевірка

-35

13,89

6,11

- 15,00

Висновки: незважаючи на метод, за допомогою якого був розрахований вплив факторів на зміну продуктивності праці ми отримали такі результати: продуктивність праці у звітному році зменшилась на 15% порівняно з попереднім періодом. Збільшення затрат часу на ремонтні роботи на 630 призвело на зменшення продуктивності на 35%, скорочення затрат часу на перевезення вантажів на 250 сприяло збільшенню продуктивності праці на 13,89%, зниження затрат праці на технічне обслуговування на 110, допомагало збільшити продуктивність праці на 6,11. Загальний вплив факторів призвів до зменшення продуктивності праці на 15%.

інвестиція ланцюговий базисний товарний

Лабораторний практикум № 9


Тема: «Аналіз динаміки виробництва продукції»

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу динаміки виробництва продукції;

- отримати практичні навики аналізу динаміки виробництва продукції;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо аналізу динаміки виробництва продукції;

- сформулювати пропозиції з визначення внутрішньогосподарських резервів зростання обсягів випуску продукції та реалізації, а також розробку заходів щодо їх використання.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. дослідити якість планування виробництва, напруженість та обґрунтованість планів діяльності як підприємства в цілому, так і його галузі;

3.2. дати оцінку виконання планів виробництва, постачання та реалізації продукції, динаміки обсягів виробництва;

3.3. визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років, і зокрема у звітному періоді;

Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

План:

1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3 основними джерелами аналізу є форма № 1П-НПП (річна) (розділ I «Виробництво та реалізація промислової продукції»), форми яких наведені в додатках (додаток 6).

Перш ніж приступити до аналізу студенти повинні заповнити вказані форми звітності в табличному процесорі Excel за даними, що надає викладач.

В подальшому потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 9.1 (макети таблиць 9.1 та 9.2) і виконати його.

Для більшої наочності результати аналізу динаміки обсягів виробництва та реалізації продукції відобразити графічно.

Завдання 1.

Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п'ять років. Визначити абсолютну і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичні висновки.


Таблиця 9.1 - Динаміка випуску товарної продукції (тис. грн.)

Варіант

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

В галузі

40000

40000

44000

46000

50000

9

2000

2050

1960

325312

280394,4

Виробнича потужність підприємства 4000

Примітки:

Для аналізу динаміки випуску товарної продукції за п'ять років створимо аналітичну таблицю аналогічну до таблиці 9.2. Для розрахунку складових даної таблиці будемо використовувати наступні формули:

1) Абсолютний приріст:

- ланцюговий: , де ТПt – обсяг товарної продукції у звітному році; ТПt-1 - обсяг товарної продукції у попередньому році

- базисний: , де ТП0 - обсяг товарної продукції у базисному році ( у нашому випадку – 1-й рік).

2) Відносний приріст (відносна величина динаміки):

де ТПt – обсяг товарної продукції у звітному році; ТПt-1 - обсяг товарної продукції у попередньому році

3) Абсолютний темп зростання:

- ланцюговий: , де ТПt – обсяг товарної продукції у звітному році; ТПt-1 - обсяг товарної продукції у попередньому році

- базисний: , де ТП0 - обсяг товарної продукції у базисному році ( у нашому випадку – 1-й рік).

4) Середній темп зростання обсягу продукції:

Примітки:

Обсяг виробництва продукції - форма № 1П-НПП (річна) (розділ I «Виробництво та реалізація промислової продукції»), ряд. «Усього» відповідно гр.1 і гр. 3 (додаток 6).

Завдання 2.

За даними побудованої таблиці завдання 1 відобразити графічно результати аналізу динаміки обсягів випуску продукції. Зробити висновки.

Примітки:

1.Графічно результати можна зобразити за допомогою діаграми.2. Висновок до отриманих результатів доречно надати у наступному вигляді:
Таблиця 9.2 - Аналіз динаміки випуску товарної продукції (тис. грн.)

Роки

Обсяг виробництва продукції

Абсолютний приріст

Відносний приріст

Абсолютний темп зростання,%

Середній темп зростання,%

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

Досліджуване підприємство

1

2000

-

-

-

-

-2

2050

50

50

1,03

102,50

102,53

1960

-90

-90

0,96

95,61

984

325312

323352

323352

165,98

16 597,55

16265,6

4220,463308

5

280394,4

-44918

-44917,6

0,86

86,19

14019,7В галузі

1

40000

-

-

-

-

-2

40000

0

0

0

100,00

1003

44000

4000

4000

1,1

110,00

110

109,1551383

4

46000

2000

6000

1,05

104,55

1155

50000

4000

10000

1,09

108,70

125


Висновок: За даними таблиці 9.2 обсяг випуску товарної продукції на протязі п'яти років зросло на 278394,4 тис. грн., або на 13919,72% порівняно з першим роком. Дане досліджуване підприємство працює дуже не ритмічно. Якщо у другому та четвертому роках можливо спостерігати абсолютний приріст випуску товарної продукції на 50 тис. грн. порівняно з першим роком та 323352 тис грн. порівняно з третім роком (абсолютний темп зростання 102,5 та 16597,6% відповідно). У третьому та п'ятому роках можливо спостерігати абсолютне зменшення випуску товарної продукції на 90 тис. грн. порівняно з другим роком та 44917,6 тис. грн. порівняно з четвертим роком (абсолютний темп зростання 95,61 та 16 597,55 % відповідно). Але завдяки тому, що на протязі п'яти років дане підприємство збільшило обсяг випуску товарної продукції середній темп зростання за ці роки склав 5920, 96% і це більше, аніж галузевий середній темп зростання (109,16%).


Лабораторний практикум № 10
Тема: «Аналіз випуску продукції за асортиментом»

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу випуску продукції за асортиментом;

- отримати практичні навики аналізу випуску продукції асортиментному розрізі;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо аналізу асортименту продукції;

- вивчити виконання плану випуску нових видів продукції, які вперше випускаються підприємством.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. дослідити виконання плану за асортиментом продукції;

3.2. дати оцінку виконання планів за асортиментом продукції трьома способами;

3.3. оцінити ступінь оновлення асортименту продукції;

Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

План:

1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 1 основними джерелами аналізу є форми які наведені в додатках. На основі додатків потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 1.

Перш ніж приступити до аналізу студенти повинні заповнити вказані форми таблиць в табличному процесорі Excel за даними, що надає викладач.


Таблиця 10.1 - Дані для аналізу виконання плану з асортименту продукції

Варіант

Вид продукції

А

Б

В

Г

Д

Інша

Разом

Звітний рік, 9

470

1870

600

1000

430

1120

5490

Планові показники

490

1890

590

940

390

1240

5540

Минулий рік

-

1690

570

990

490

1390

5130

Завдання 1. Провести аналіз виконання плану з асортименту продукції що випускається базовим підприємством на основі даних наведених в таблиці 10.1. Для аналізу студенти повинні заповнити в табличному процесорі Excel за даними таблиці 10.1, наступну аналітичну таблицю 10.2.


Таблиця 10.2 - Аналіз виконання плану за асортиментом продукції

Продукція

Обсяг виробництва,

Структура,%

Виконання плану,%

Відхилення пунктів структури,

+,-
Зарахування у виконання плану,

тис.грн.


тис. грн.

план.

факт.

план.

факт.

Звітний рік

А

490

470

8,84

8,56

95,92

-20

470

Б

1890

1870

34,12

34,06

98,94

-20

1870

В

590

600

10,65

10,93

101,69

10

590

Г

940

1000

16,97

18,21

106,38

60

940

Д

390

430

7,04

7,83

110,26

40

390

Інша

1240

1120

22,38

20,40

90,32

-120

1120

Разом

5540

5490

100,00

100,00

99,10

-50

5490

Минулий рік

А

490

-

8,84

-

-

-

-

Б

1890

1690

34,12

32,94

89,42

-200

1690

В

590

570

10,65

11,11

96,61

-20

570

Г

940

990

16,97

19,30

105,32

50

940

Д

390

490

7,04

9,55

125,64

100

390

Інша

1240

1390

22,38

27,10

112,10

150

1240

Разом

5540

5130

100,00

100,00

92,60

-410

5130

Г* - застарілий вид продукції;

Д*- новий вид продукції.

Висновки: проаналізувавши обсяг виробництва усіх видів продукції за звітний рік, можна сказати, що три види продукції ( В,Г,Д) було виконано у більшому обсязі – 600 тис. грн., 1000 тис. грн., 430 тис. грн. відповідно, аніж планувалось, тому це позитивно вплинуло на прибуток підприємства, проте продукція видів А,Б та інша продукція була виконана у меншому обсязі – 470 тис. грн., 1870 тис. грн., 1120 тис. грн. відповідно, аніж планувалось, то це негативно відбилось на підприємство та його прибуток. Тому керівництву потрібно звернути увагу на удосконалення виробництва А,Б та іншої продукції, залучити усі можливі для цього трудові ресурси та зменшити або ж уникнути від’ємних відхилень у плані.

Проаналізувавши виконання плану за асортиментом продукції, можемо зробити висновок, що підприємство збільшило випуск продукції у звітному році на 360 тис. грн., в порівняні з минули роком – 5130 тис.грн. і досягло рівня 5490 тис.грн.

Загалом у звітному році план по асортименту продукції було не виконано на 0, 9 %, що на 6,5 % менше , аніж у минулому році. Це свідчить про те, що підприємство спрямувало свою діяльність на випуск продукції, яка за своєю структурою і споживчими властивостями найбільше відповідає потребам споживачів.

Завдання 2. Дати оцінку виконання плану за асортиментом із застосуванням різних способів. Розрахунок провести на основі даних таблиці 10.2. Зробити висновки.
Таблиця 10.3

Способи оцінки виконання плану за асортиментом

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення,(+,-)

Спосіб найменшого відсотка,%

90,32

89,42

- 0,90

Коефіцієнт номенклатурності, %

60,00

50

- 10,00

Спосіб середнього відсотка,%

92,60

99,10

6,50

Висновки: проаналізувавши результати роботи підприємства за минулий рік та за звітний, можна сказати, що за минулий рік було потужніше виробництво продукції та менші відхилення від плану відповідно до способу найменшого відсотку та коефіцієнту номенклатурності. Так, відхилення за способом найменшого відсотка у звітному році становили – 0,9; за коефіцієнтом номенклатурності -10; за способом середнього відсотка – 6,5.

В цілому, можна стверджувати, що підприємство зберегло натурально-речовий склад, який передбачався раніше, про що нам свідчить високий рівень коефіцієнта асортиментності.
Таблиця 10.3.1

Способи оцінки виконання плану за асортиментом

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення,(+,-)

Коефіцієнт оновлення асортименту продукції ,%

0,1

0,08

-0,02

Висновки: провівши оцінку розширення та оновлення асортименту продукції підприємства, можна зробити висновок, що увага до удосконалення асортименту продукції на підприємстві є недостатньою про що свідчить коефіцієнт оновлення, який у звітному році зменшився на 0,02. Темпи оновлення асортименту продукції з кожним роком уповільнюються, що поступово призводить до морального старіння основної частки продукції , а отже, до втрати конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Примітки:

Оцінка виконання плану за асортиментом проводиться трьома способами:

а) за способом найменшого відсотку,(як загальний відсоток виконання плану за асортиментом приймається найменший відсоток виконання плану серед усіх виробів);

б) за питомою вагою у загальному переліку найменувань виробів, за якими виконаний план випуску продукції (необхідно знайти співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану та кількості планових позицій. Цей показник пов'язаний з номенклатурою продукції та має назву «коефіцієнт номенклатурності»);

в) за допомогою середнього відсотка виконання плану за асортиментом (розраховується як відношення загального випуску продукції в межах плану (продукція,виготовлена понадпланово або не передбачена планом, не зараховується до виконання плану за асортиментом) на загальний плановий обсяг продукції).

Коефіцієнт асортиментності може розглядатися лише як специфічний індикатор – чим ближче його значення до 1, тим більше підприємство зберегло натурально – речовий склад, що передбачався раніше.

Завдання 3. Дати оцінку розширенню та оновленню асортименту продукції підприємства. Розрахувати коефіцієнт оновлення базового підприємства за декілька періодів. Зробити висновки.

Примітка:

Оновлення асортименту – це процес зміни застарілих зразків продукції на більш сучасні та технічно досконалі, або випуск нової продукції.

Коефіцієнт оновлення розраховується як:

відношення кількості нових виробів до загальної кількості продукції;

частка вироблених нових видів продукції (у грошовому виразі) до загальної вартості продукції.


Лабораторний практикум № 11
Тема: «Аналіз якості продукції»

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу якості продукції;

- отримати практичні навики аналізу якості продукції;

- навчитись застосовувати показники якості продукції;

- отримати практичні навики з аналізу рівня браку у виробництві.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. оцінка технічного рівня продукції;

3.2. аналіз динаміки перерахованих показників, виявлення відхилень їх рівня за окремими виробами порівняно з базовим рівнем і теоретично можливим;

3.3. визначити динаміку браку за абсолютною сумою і питомою вагою в загальному випуску продукції; визначення втрат від браку та втрат товарної продукції;

3.4. виявлення факторів, що стримують зростання технічного рівня продукції, обґрунтування можливостей підвищення якості продукції, скорочення браку та втрат.

Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

В ході виконання практикуму студенти повинні знати що в економічній літературі застосовують загальні та індивідуальні показники оцінки якості продукції.

Загальні показники – характеризують якість всієї продукції незалежно від її виду і призначення.

Індивідуальні показники – характеризують одну з її властивостей. Показники якості продукції впливають на обсяг продукції. Так, наприклад, питома вага продукції вищої категорії якості впливає на збільшення обсягу продукції за рахунок підвищення ціни; коефіцієнт сортності – на зменшення або зростання суми знижок з ціни; процент браку – на зменшення обсягу, на вартість забракованої продукції за місяць.

Для виконання завдання 1 на основі даних додатку заповнимо аналітичну таблицю 11.1 з вихідними даними з обсягу виробництва продукції за сортами.
Таблиця 11.1 - Дані обсягу виробництва продукції за сортами

Сорт продукції

Ціна за 1 продукції, грн.

Обсяг виробництва продукції, тис.од.

Вартість обсягу виробництва, тис.грн.

план

факт

план

факт

За ціною 1 сорту

план

факт

I

125

99,3

101,7

12413

12713

1551563

1589063

II

110

110

101,3

12100

11143

1331000

1225730

III

107

107

98,4

11449

10529

1225043

1126582

Разом

342

316,3

301,4

35962

34384

4107606

3941374

Висновки:

проаналізувавши планові та фактичні показники обсягу виробництва продукції та відповідну ціну кожного сорту, можна сказати, що підприємство не виконує планові показники по всім видам продукції, тому і в загальному результаті фактичні показники відстають від планових на 1577, 2 тис.грн, а за ціною фактичні показники менші за планові на 166 231 тис.грн.

Тому потрібно удосконалювати маркетингову політику і залучати всі можливі ресурси для виконання плану.

Завдання 1. Дати оцінку якості продукції базового підприємства використовуючи наступні показник: питома вага кожного сорту в загальному обсязі виготовленої продукції; середній коефіцієнт сортності; середньозважена ціна.
Таблиця 11.2 - Аналіз якості продукції

Сорт продукції

Ціна за штуку,

тис.грн.


Випуск продукції,

Вартість продукції в оптових цінах, тис.грн.

Питома вага кожного сорту в натуральних одиницях до загального обсягу виготовленої продукції, %

тис.шт.

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5=2*3

6=2*4

7=3/∑3*100

8=4/∑4*100

I

125

99,3

101,7

12413

12712,5

31,39

33,74

II

110

110

101,3

12100

11143

34,78

33,61

III

107

107

98,4

11449

10528,8

33,83

32,65

Разом

342

316,3

301,4

35962

34384,3

100,00

100,00

Висновки: розрахувавши питому вагу кожного сорту в загальному обсязі виготовленої продукції бачимо, що найбільшу частку займає перший сорт 33,74% , що свідчить про високий попит на неї, найменшу частку в загальному обсязі становить третій сорт 32,65%, що сіідчить про невисокий рівень попиту на неї.

Примітка:

Середній коефіцієнт сортності можна визначити наступним способом:


К сорт = вартість товарної продукції в цілому по підприємству/загальний обсяг продукції в натуральних одиницях /ціну I сорту;
Середньозважена ціна визначається як відношення вартості товарної продукції в цілому по підприємству до загального обсягу продукції в натуральних одиницях.


Назва

План

Факт

Коефіцієнт сортності

0,894

0,896

Середньозважена ціна

93,91

94,10

Чим ближче коефіцієнт сортності до 1, тим вища сортність, краща якість. Якщо коефіцієнт сортності дорівнює 1, то це означає, що вся продукція вищого сорту.

Висновки: оскільки коефіцієнт сортності наближений до 1, то можна сказати про високу якість продукції, яку виготовляє дане підприємство.

Середньозважена ціна по факту 94,10 грн. вища середньозваженої ціни по плану 93,91, що свідчить про підвищення собівартості продукції за рахунок підвищення якості продукції і як наслідок підвищення економічних вигід для підприємства.

Отже, можемо зробити висновок, що підприємство виробляє продукцію, яка задовольняє потреби споживача, має високу якість і достатньо високий рівень попиту на ринку.

Завдання 2. Вивчити динаміку браку за абсолютною сумою і питомою вагою в загальному випуску продукції. Визначити втрати від браку та втрати товарної продукції.

Примітка: для виконання завдання 2 студенти повинні на основі даних додатку заповнити аналітичну таблицю 11.3 з вихідними даними з обсягу браку і втрат від браку.
Таблиця 11.3 - Аналіз браку і втрат від браку

Показник

Минулий період

Звітний період

Відхилення,

(+,-)

1.Собівартість забракованих виробів і деталей, тис. грн.

82

81

-1

2.Витрати на виправлення браку, тис.грн.

75

75

0

3.Загальна сума браку, тис.грн. (р.1+р.2)

157

156

-1

4.Вартість браку за ціною використання, тис.грн.

72

73

1

5.Суми,утримані з постачальників за неякісні матеріали та комплектуючі вироби, тис.грн.

72

71

-1

7.Усього повернуто та утримано, тис.грн.(р.4+р.5+р.6)

144

144

0

8.Втрати від браку, тис.грн.(р.3-р.7)

13

12

-1

9.Виробнича собівартість продукції, тис.грн.

670

690

20

10.Частка в собівартості продукції браку продукції, %

0,234

0,226

-0,008

11.Частка в собівартості продукції втрат від браку, %

0,019

0,017

-0,002

Висновки: проаналізувавши дані таблиці, можна прийти до наступного висновку, що загальна сума браку зменшилась у звітному періоді на 1%, що свідчить про стабільну роботу підприємства, а суми витрат, що були повернуті за звітний і минулий період однакові, виробнича собівартість збільшилась на 0,02% у звітному році, що свідчить про удосконалення продукції.

Отже, зменшення частки браку і втрат від браку у собівартості продукції свідчить про те, що підприємство знизило рівень браку на підприємстві загалом, і як наслідок, збільшення обсягів виробництва, прибутку і рентабельності.
Лабораторний практикум № 12
Тема: «Аналіз ритмічності виробництва продукції»

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу ритмічності продукції;

- отримати практичні навики аналізу ритмічності продукції;

- навчитись застосовувати показники ритмічності продукції;

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. оцінка ритмічності випуску товарної продукції;

3.2. аналіз ритмічності виробництва;

3.3. визначити коефіцієнт варіації та аритмічності;

Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

В ході виконання практикуму студенти повинні знати що аналіз ритмічності продукції здійснюється шляхом зіставлення фактичних даних і планових про питому вагу випуску за змінами, днями, декадами, місяцями і кварталами. Для характеристики ритмічності виробництва використовується система показників: коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції, виготовленої в першу декаду звітного місяця до третьої декади попереднього місяця тощо.Завдання 1. Провести аналіз ритмічності випуску продукції за декадами. Аналіз відобразити в аналітичні й таблиці 12.1. Розрахувати показники ритмічності та проаналізувати на скільки ритмічно працює базове підприємство. Зробити висновки.
Таблиця 12.1 - Аналіз ритмічності випуску продукції за декадами

Декада

Випуск продукції, тис. грн

Питома вага,%

Виконання плану, коефіцієнт

Зараховується в рахунок виконання плану

план

Факт

план

факт

сума,

Коефіцієнт ритмічності

тис. грн.

1

2

3

4=(2/∑2)

5=(3/∑3)

6=3/2

7=мін.число гр..2 або гр.3

8=7/∑2

*100

*100

I

740

530

32,60

21,46

0,72

530

0,23

II

740

750

32,60

30,36

1,01

740

0,33

III

790

1190

34,80

48,18

1,51

790

0,35

Всього за рік

2270

2470

100

100

3,24

2060

-
Декада

I

II

III

Коефіцієнт аритмічності

-0,77

-0,67

-0,65

Висновки: проаналізувавши дану таблицю можна сказати, що випуск продукції у всіх трьох декадах перевищував запланований рівень, особливо прибуткові показники у 3 декаді, тому і питома вага найбільша та становить 35 % від загальної кількості. Найбільший показник аритмічності у третій декаді, оскільки тут найбільше відхилення від плану.

У першій декаді підприємство працювало менш ритмічно, коефіцієнт ритмічності становить 0,23, у свою чергу коефіцієнт аритмічності – 0,77. В цілому підприємство проводило збалансовану діяльність.

Примітка:

Для виконання завдання 1 студенти повинні на основі даних додатку заповнити аналітичну таблицю 12.1 з вихідними даними з обсягу браку і втрат від браку.

Зведене оцінювання ритмічності проводять шляхом розрахунку коефіцієнта ритмічності, який можна визначити декількома способами.

Перший спосіб: як відношення обсягу продукції, зарахованого у виконання плану, до планового випуску продукції.

Якщо коефіцієнт ритмічності дорівнює 1, значить фактична ритмічність відповідає плановій; чим менший коефіцієнт ритмічності, тим менш ритмічно працює підприємство.

Другий спосіб: як суму фактичної питомої ваги виробництва продукції, але не більше планового їх рівня.

Коефіцієнт варіації – це відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за добу до середньодобового планового випуску продукції. Коефіцієнт варіації показує середнє відхилення випуску продукції за календарними періодами.

Коефіцієнт аритмічності – позитивні і негативні відхилення у випуску продукції від плану. Цей коефіцієнт можна визначити двома способами:

Перший спосіб: шляхом ділення обсягу продукції, що не одержали за зміну, добу, декаду чи місяць на плановий випуск продукції. Ця величина показує питому вагу продукції, неодержаної у зв’язку з порушенням ритму роботи.

Другий спосіб: як різниця між коефіцієнтом ритмічності і 1.

Коефіцієнт ритмічності повинен наближатися до 1, а коефіцієнт аритмічності до 0.


Лабораторний практикум № 13
Тема. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу забезпеченості підприємства основними засобами;

- отримати практичні навики аналізу;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо аналізу основних засобів.

- сформулювати пропозиції з аналізу забезпеченості підприємства основними засобами.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. Охарактеризувати динаміку і структуру основних засобів за групами основних засобів та за видами економічної діяльності. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

3.2. Дати характеристику руху основних засобів підприємства у звітному році. Визначити коефіцієнти оновлення, уведення, вибуття, зносу, придатності в цілому по підприємству і за активною частиною основних засобів.

Розрахувати вплив факторів на зміну коефіцієнтів зносу і вибуття активної частини основних засобів. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3 основними джерелами аналізу є форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) (додатки 1-2); форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (додаток 3), форма № 11- ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», форми яких наведені в додатках (додаток 4). Перш ніж приступити до аналізу студенти повинні заповнити вказані форми звітності в табличному процесорі Excel за даними, що надає викладач. Дальше потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.1 (макети таблиць 13.1 та 13.2) і виконати його.


Таблиця 13.1 - Динаміка і структура основних засобів за групами основних засобів

Групи основних засобів

На початок року

На кінець року

Зміни за рік

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6=4-2

7=5-3

Група 1.Земельні ділянки

1 984

0,262

1 984

0,259

0

- 0,003

Група 2.Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

Група 3.Будівлі, споруди,передавальні пристрої

295 578

39,07

297 050

38,77

1 472

- 0,30

Група 4.Машини та обладнання, з них інформаційне обладнання, а саме:

436 429

57,69

449 970

58,73

13 541

1,05

Офiсне обладнання (Комп'ютерна та оргтехнiка)

4 791

0,63

6 402

0,84

1 611

0,20

Група 5.Транспортні засоби

1 603

0,21

1 130

0,15

-473

- 0,06

Група 6.Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

7 418

0,98

8 305

1,08

887

0,10

Група 7. Тварини

Група 8. Багаторічні насадження

група 9 - інші основні засоби

група 10 - бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

група 13 - природні ресурси

група 14 - інвентарна тара

група 15 - предмети прокату

група 16 - довгострокові біологічні активи

ОЗ не введенi в експлуатацiю

8 732

1,15

1 277

0,17

-7 455

- 0,99

Разом

756 535

100,00

766 118

100,00

9 583

-

Висновки: провівши аналіз динаміки та структури основних засобів, можемо сказати, що підприємство в своєму складі має 5 груп основних засобів:

1)земельні ділянки вони займають 0,262 % від загальної суми у минулому році та 0,259 % від загальної суми у звітному році.

2)будинки споруди та передавальні пристрої, вони займають вагому частку у складі основних засобів – 39,07%, а у звітному році їх сума зменшилася на 1472 грн. в порівнянні з минулим роком і становила 38,77%.

3)машини та обладнання займають найбільшу частку 57,69% у складі основних засобів у минулому році та найбільшу частку у складі основних засобів у звітному році – 58,73%. Їх сума збільшила на 13541 грн у звітному році. Офiсне обладнання (комп'ютери та оргтехнiка) займають у цій групі у минулому році 0,63 % від загальної суми основних засобів, а у звітному році займають 0,84 % від загальної кількості основних засобів.

4) транспортні засоби складають 0,21% всіх основних засобів, у звітному році їх стало менше на 473 грн. та стало 0,15 % від загальної суми основних засобів.5) інструменти, прилади, інвентар (меблі) становлять 0,98 % від загальної кількості основних засобів у минулому році та за рахунок збільшення суми на 887 грн становить 1,08 % від загальної кількості основних засобів у звітному році. 6) основні засоби не введені в експлутацію становлять 1,15% від загальної суми основних засобів у минулому році та 0,17 % від загальної суми основних засобів у звітному році за рахунок зменшення їх суми на 7455 грн.
Таблиця 13.3 - Наявність та рух основних засобів підприємства у звітному році

Групи основних засобів

На початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

На кінець року

1

2

3

4

5=2+3-4

Разом

645 933

43 256

-130 764

558 425

у т.ч. активна частина основних засобів

450 241

20 385,00

-4 819

465 807,00

Сума зносу усіх основних засобів

110602

112364

- 15 273,00

207 693,00

у т.ч. сума зносу активної частини основних засобів

77 093,99

103 961,16

- 7 809,23

173 245,92

Коефіцієнт оновлення усіх основних засобів

1,05

0,03

у т.ч. коефіцієнт оновлення активної частини основних засобів

1,51

0,04

Коефіцієнт уведення усіх основних засобів

0,03

0,03

у т.ч. коефіцієнт уведення активної частини основних засобів

1,51

0,04

Коефіцієнт вибуття усіх основних засобів

у т.ч. коефіцієнт вибуття активної частини основних засобів

Коефіцієнт зносу усіх основних засобів

0,17

2,60

0,12

0,37

у т.ч. коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

0,70

0,47

0,04

0,83

Коефіцієнт придатності усіх основних засобів

0,83

- 1,60

0,88

0,63

у т.ч. коефіцієнт придатності активної частини основних засобів

0,30

0,53

0,96

0,17

Висновок: За даними таблиці можна зробити висновок, що розрахований коефіцієнт оновлення усіх основних засобів становить 1,05 на початок року та 0,03 на кінець року, а це означає, що він зменшився на 1,02. Це є негативним явищем, оскільки зменшилось оновлення основних засобів підприємства, що може позначитись на його виробництві.

Коефіцієнт оновлення активної частини основних засобів становить 1,51 на початок року та 0,04 на кінець року. Зменшення коефіцієнта на 1,47 у звітному році свідчить про те, що підприємство стало менш оновлювати активну частину основних засобів, що є негативним явищем на підприємстві.

Коефіцієнт уведення усіх основних засобів становить 0,03 на кінець та початок року, це свідчить про те, що уведення основних засобів було незмінним.

Коефіцієнт уведення активної частини основних засобів становить 1,51 на початок року та 0,04 на кінець року. Зменшення коефіцієнта на 1,47 у звітному році свідчить про те, що підприємство стало менш уводити активну частину основних засобів, що є негативним явищем на підприємстві.

Коефіцієнт зносу усіх основних засобів на початок року становить 0,17, а на кінець року 0,37. Це свідчить про те, що збільшився рівень зношення основних виробничих засобів, оскільки чим коефіцієнт менше, тим краще фізичний стан виробничого майна підприємства.

коефіцієнт зносу активної частини основних засобів на початок року становить 0,7, а на кінець року становить 0,83. Це свідчить про те, що збільшився рівень зношення активної частини основних виробничих засобів, оскільки чим коефіцієнт менше, тим краще фізичний стан виробничого майна підприємства.

Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Коефіцієнт придатності усіх основних засобів на початок року становить 0,83, а на кінець року становить 0,63. Це свідчить про те, що зменшилась частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності, що є негативним явищем для підприємства.

Коефіцієнт придатності активної частини основних засобів на початок року становив 0,3, тоді як на кінець становив 0,17. Це свідчить про те, що зменшилась активна частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності, що є негативним явищем для підприємства


Таблиця 13.4 - Факторний аналіз коефіцієнтів зносу і придатності активної частини основних засобів

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна за рік

разом

в тому числі за рахунок змін

первісна вартість

сума зносу

Первісна вартість активної частини основних засобів, тис. грн.

645 933

558 425

-87 508

-

-

Сума зносу активної частини основних засобів, тис. грн.

110602

207 693,00

97 091

-

-

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

0,70

0,83

0,14

0,027

0,174

Коефіцієнт придатності активної частини основних засобів

0,30

0,17

- 0,14

- 0,027

- 0,174

Висновок: Аналізуючи дані таблиці можна стверджувати, що первісна вартість активної частини основних засобів зменшилась на 87508 тис.грн, сума зносу активної частини основних засобів збільшилась на 97091 тис.грн, коефіцієнт зносу активної частини основних засобів збільшився на 0,027%, а коефіцієнт придатності активної частини основних засобів зменшився на 0,027%, що є негативним наслідком для діяльності підприємства.


Таблиця 13.5 - Вплив факторів на узагальнюючий показникПервісна вартість

Знос

Коефіцієнт зносу

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

645 933

110 602,00

0,171

2

558 425

110 602,00

0,198

Первісна вартість

0,027

3

558 425

207 693,00

0,372

Знос

0,174

Висновок: На зміну коефіцієнту зносу активної частини основних засобів вплинули такі факори як: первісна вартість, яка знизилась на 87508 тис.грн, і призвела до збільшення коефіцієнта на 0,027%; знос який збільшився на 97091 тис.грн і це призвело до збільшення коефіцієнта на 0,174%.


Таблиця 13.6 - Вплив факторів на узагальнюючий показникПервісна вартість

Знос

Коефіцієнт придатності

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

645 933

110 602,00

0,829

2

558 425

110 602,00

0,802

Первісна вартість

- 0,027

3

558 425

207 693,00

0,628

Знос

- 0,174

Висновок: На коефіцієнт придатності активної частини основних засобів вплинули такі фактори як: залишкова вартість активної частини ОЗ, яка зросла на 97091 тис.грн., що призвело до зменшення коєфіцієнта придатності на 0,027%,та первісна вартість, яка зменшилась на 87508 тис.грн., що призвело до зменшення коефіцієнта придатності на 0,17%.Загальний висновок: Проаналізувавши групи основних засобів на підприємстві можемо стверджувати, що вони за рік збільшились, це свідчить про розширення виробництва на підприємстві, що є позитивним для діяльності підприємства. Проте необхідно звернути увагу на оновлення та уведенення основних засобів на підприємстві, що покращить виробництво підприємства.

Розрахувавши коефіцієнт зносу і коефіцієнт придатності основних засобів, можна зробити висновок, що технічний стан основних засобів на підприємстві ПАТ «Вінницький молочний завод «Рошен» знаходиться у незадовільному стані, адже перевищує 50%.
Лабораторний практикум № 14
Тема. Аналіз ефективності використання основних засобів

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу ефективності використання основних засобів;

- отримати практичні навики аналізу;

- сформулювати пропозиції з аналізу ефективності використання основних засобів.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. Дати оцінку ефективності використання усіх основних засобів та окремо активної їх частини. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

3.2. Визначити величину факторів, які вплинули на фондовіддачу усіх основних засобів і окремо на їх активну частину та на обсяг виробництва товарної продукції. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3 основними джерелами аналізу є форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) (додатки 1-2); форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (додаток 3 ), ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), форма № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» (додаток 6).

Перш ніж приступити до аналізу студенти повинні заповнити форму № 1П-НПП (річна) в табличному процесорі Excel за даними, що надає викладач.

При проведені аналізу потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.1 (макет таблиці 14.1) і виконати його.


Таблиця 14.1 - Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства

Показники

За минулий

За звітний рік

Зміни за рік

1

2

3

4=3-2

1.Обсяг товарної продукції, тис. грн.Чистий дохід

730399

1196185

465786

2.Середньорічна вартість усіх основних засобів, тис. грн.

414384

761326,5

346942,5

3.у т.ч. активної частини основних засобів

450 241

20 385,00

-429856

4.Чистий прибуток, тис. грн..

17154

12801

-4 353,00

5.Фондовіддача усіх основних засобів(1/2)

1,76

1,57

- 0,19

6.Фондомісткість усіх основних засобів(2/1)

0,57

0,64

0,07

7.Рентабельність усіх основних засобів, %(4/2)*100

4,14

1,68

- 2,46

8.Фондовіддача активної частини основних засобів(1/3)

1,62

58,68

57,06

9.Фондомісткість активної частини основних засобів(3/1)

0,62

0,02

- 0,60

10.Рентабельність основних активної частини основних засобів, %(4/3)*100

3,81

62,80

58,99

Висновок: Обсяг товарної продукції за досліджуваний період збільшився на 465786 тис. грн.. Як видно з таблиці, підприємство є збитковим, причому, чистий прибуток зменшився на -4 353,00 тис. грн., що є негативною тенденцією для підприємства.

Фондовіддача показує скільки товарної продукції приходиться на одиницю основних засобів. На даному підприємстві фондовіддача основних засобів зменшилась на 0,19, а фондовіддача активної частини основних засобів збільшилась на 57,06, це означає, що активна частина основних засобів підприємства працює ефективно.

Фондомісткість показує скільки вартості основних засобів припадає на 1 грн. обсягу виробленої продукції. За даний період фондомісткість активної частини основних засобів зменшилася на 0,06, що є позитивним для підприємства.

Примітки:

Обсяг товарної продукції - форма № 1П-НПП (річна) (розділ I «Виробництво та реалізація промислової продукції»), ряд. « Усього» відповідно гр.1 і гр. 3.

Середньорічна вартість основних засобів – за звітний рік визначається як середньоарифметична величина по ф.1 «Баланс» за звітний рік , ряд.1011 (сума граф 3 і 4 поділено на 2) (додаток 2), за минулий рік потрібно визначається як середньоарифметична величина по ф.1 «Баланс» за минулий рік , ряд.1011 (сума граф 3 і 4 поділено на 2) (додаток 1).

Середньорічна вартість активної частини основних засобів - за звітний рік визначається як середньоарифметична величина по ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ряд.130 (сума граф 3 і 14 поділено на 2);за минулий рік потрібно визначити як середньоарифметичну величину по ф. № 5 за минулий рік «Примітки до річної фінансової звітності» ряд.130 (сума граф 3 і 14 поділено на 2). В зв’язку з відсутністю ф.5 за минулий студенти самостійно визначають суму в залежності від величини активної частини основних засобів за звітний рік.
Таблиця 14.2 - Факторний аналіз фондовіддачі

Показники

За минулий

За звітний рік

Зміни за рік

разом

в тому числі за рахунок змін

обсяг товарної продукції

вартість усіх основних засобів

вартість активної частини основних засобів

1

2

3

4=3-2

5

6

7

Обсяг товарної продукції, тис. грн. Чистий дохід

730 399,00

1 196 185,00

465 786,00

-

-

-

Середньорічна вартість усіх основних засобів, тис. грн.

414 384,00

761 326,50

346 942,50

-

-

-

у т.ч. активної частини основних засобів

450 241,00

20 385,00

- 429 856,00

-

-

-

Фондовіддача усіх основних засобів

0,57

0,64

0,07

- 79 324,95

545 110,95

-

Фондовіддача активної частини основних засобів

1,62

58,68

57,06

28 643,44

-

220 815,78

Таблиця 14.2.1 - Факторний аналіз фондовіддачі усіх основних засобів

Чистий дохід

середньорічна вартість основних виробничих засобів;

Загальнтй вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

730399

414 384,00

1,76

2

1196185

414384

2,89

Чистий дохід

1,12

3

1196185

761326,5

1,57

середньорічна вартість основних виробничих засобів;

- 1,32

Таблиця 14.2.2 - Факторний аналіз фондовіддачі активної частини основних засобів

Чистий дохід

у т.ч. активної частини основних засобів

Загальнтй вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

730399

450 241,00

1,62

2

1196185

450 241

2,66

Чистий дохід

1,03

3

1196185

20 385,00

58,68

у т.ч. активної частини основних засобів

56,02

Висновок: Провівши факторний аналіз фондовіддачі, можемо зробити висновок , що фондовіддача основних засобів фактично збільшилася на 0,07. На дане відхилення вплинули наступні фактори:

збільшення чистого доходу на 465 786 тис. грн., призвело до збільшення фондовіддачі на 1,12;

збільшення середньорічної вартості основних засобів на 346 942,5 тис. грн., призвело до зменшення фондовіддачі на 1,32.

Здійснивши факторний аналіз фондовіддачі активної частини основних засобів, можемо сказати, що її значення фактично збільшилося на 57,06. На дане відхилення вплинула зміна наступних факторів:

збільшення чистого доходу на 465 786 тис. грн., призвело до збільшення фондовіддачі на 1,03;

збільшення середньорічної вартості активної частини основних засобів на 346942,5 тис. грн., призвело до збільшення фондовіддачі на 56,02

Примітки:

Гр. 5, 6, 7 - заповнюються за результатами факторного аналізу.

Для розрахунку впливу факторів на обсяг виробництва товарної продукції використаємо формули розрахунку фондовіддачі і фондомісткості. Виходячи з них отримаємо формули:


ТП = ОЗ х Фвід , (14.1)
де ТП – товарна продукція;

ОЗ – середньорічна вартість основних виробничих засобів;

Фвід. – фондовіддача.
ТП= ОЗ/Ф міст. (14.2)
де Ф міст. – фондомісткість.

Розрахунок впливу факторів виконуємо будь яким із способів елімінування.

Методика рішення задач цими способами наведена в попередніх темах.

Результати факторного аналізу потрібно оформити у таблицю 14.3.


Таблиця 14.3 - Факторний аналіз обсягу товарної продукції

Показники

За минулий

За звітний рік

Зміни за рік

разом

в тому числі за рахунок змін

вартість усіх основних засобів

Фондовіддача

фондомісткість

1

2

3

4=3-2

5

6

7

Обсяг товарної продукції, тис. грн.

730399

1196185

465 786,00Середньорічна вартість усіх основних засобів, тис. грн.

414384

761326,5

346 942,50Фондовіддача усіх основних засобів

1,76

1,57

- 0,19

1,03

Фондомісткість усіх основних засобів

0,57

0,64

0,07

56,02
Таблиця 14.3.1 - Факторний аналіз обсягу товарної продукції за фондовіддачею

середньорічна вартість основних виробничих засобів;

Фондовіддача

Обсяг, тис.грн

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

414 384,00

1,76

730 399,00

2

414384

1,57

651 074,05

середньорічна вартість основних виробничих засобів;

- 79 324,95

3

761326,5

1,57

1 196 185,00

Фондовіддача

545 110,95

Таблиця 14.3.2 - Факторний аналіз обсягу товарної продукції за фондомісткістю

середньорічна вартість основних виробничих засобів;

Фондомісткість

Обсяг, тис.грн

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

414 384,00

0,57

235 096,30

2

414384

0,64

263 739,74

середньорічна вартість основних виробничих засобів;

28 643,44

3

761326,5

0,64

484 555,52

Фондомісткість

220 815,78

Висновок: Здійснивши факторний аналіз обсягу товарної продукції за фондовіддачею , можемо сказати, що обсяг фактично збільшився на 465 786 тис. грн., на дане відхилення вплинула зміна наступних факторів:

збільшення середньорічної вартості основних засобів на 346 942,5 тис. грн., призведе до зменшення обсягу товарної продукції на 79 324,95 тис. грн.;

зменшення фондовіддачі на 0,19, призведе до збільшення обсягу товарної продукції на 545 110,95 тис. грн.

Провівши факторний аналіз обсягу товарної продукції за фондомісткістю, можемо зробити висновок, що обсяг товарної продукції фактично зменшився на 409,83 тис. грн.

збільшення середньорічної вартості основних засобів на 346 942,50 тис. грн., призведе до збільшення обсягу товарної продукції на 28 643,44 тис. грн.;

збільшення фондомісткості на 0,07, призведе до збільшення обсягу на 220 815,78 тис. грн.

Примітки:

Гр. 5, 6, 7 - заповнюються за результатами факторного аналізу.
Лабораторний практикум № 15
Тема. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів;

- отримати практичні навики аналізу;

- сформулювати пропозиції з аналізу ефективності використання основних засобів.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. Провести аналіз стану і динаміки оборотних активів на підприємстві. Розрахувати оборотність оборотних активів, запасів, дебіторської заборгованості та швидкість їх обороту. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

3.2. Проаналізувати ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства та визначити фактори, які вплинули на зміну матеріаловіддачі. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3 основними джерелами аналізу є форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) (додатки 1-2); ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), форма № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» (додаток 6).

При проведені аналізу потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.1 (макет таблиці 15.1) і виконати його.
Таблиця 15.1 - Аналіз оборотності оборотних запасів

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміни за рік

1

2

3

4=3-2

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

730399

1196185

465786

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

-705740

-1183426

-477686

Матеріальні затрати, тис. грн.

594329

957504

363175

Матеріальні затрати в складі собівартості реалізованої продукції, %

- 84,21

- 80,91

3,30

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

237284

227259

- 10 025,00

у т. ч. - середньорічна вартість запасів

38660

53682,5

15 022,50

середньорічна вартість дебіторської заборгованості

195401

113558,5

- 81 842,50

Таблиця 15.1.1 - Аналіз оборотності оборотних запасівПоказники

Минулий рік

Звітний рік

Зміни за рік

1

2

3

4=3-2

К оборотності оборотних активів

3,08

5,26

2,19

Швидкість обороту оборотних активів , дні

116,95

68,40

- 48,56

К оборотності запасів

- 18,26

- 22,04

- 3,79

Швидкість обороту запасів, дні

- 19,72

- 16,33

3,39

К оборотності дебіторської заборгованості

3,74

10,53

6,80

Швидкість обороту дебіторської заборгованості (період інкасації)

96,31

34,18

- 62,13

Примітки:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2000, відповідно гр. 3, 4.

Собівартість реалізованої продукції – ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2050, відповідно гр. 3, 4.

Матеріальні затрати – ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2500, відповідно гр. 3, 4.

Матеріальні затрати в складі собівартості реалізованої продукції – Матеріальні затрати / Собівартість реалізованої продукції х 100.

Середньорічна вартість оборотних активів - визначається як середньоарифметична величина по ф.1 «Баланс» за звітний і минулий роки, ряд.1195 (додатки 1-2).

Середньорічна вартість запасів - визначається як середньоарифметична величина по ф.1 «Баланс» за звітний і минулий роки, ряд.1100 (додатки 1-2).

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості - визначається як середньоарифметична величина по ф.1 «Баланс» за звітний і минулий роки, ряд.(1125+1130+1135+1155) (додатки 1-2).

Для визначення показників оборотності матеріальних ресурсів наведені формули розрахунку показників:

Висновок: За даними таблиці видно, що обсяг реалізації продукції в порівняно з минулим роком зріс на 465786 тис. грн., матеріальні затрати зросли на 363175 тис. грн. Середньорічна вартість дебіторської заборгованості зменшилась на 10 025,00 тис. грн.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів збільшився на 2,19, в порівнянні з звітним 5,26. Що свідчить про більш ефективне їх використання, в свою чергу, швидкість їх обороту зменшилась на 48,56.

Коефіцієнт оборотності запасів зменшився на 3,79%, що є негативним у діяльності підприємства, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зріс на 6,8%, що є позитивним в діяльності підприємства.

Завдання 15.2. Проаналізувавши ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства та визначивши фактори, які вплинули на зміну матеріаловіддачі


Таблиця 15.2 - Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Показники

За минулий

За звітний рік

Зміни за рік

1

2

3

4=3-2

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

730399

1196185

465786

Операційні витрати, тис. грн..

748962

1203998

455036

Матеріальні витрати, тис. грн.

594329

775916,5

181587,5

Питома вага матеріальних витрат у операційних витратах, %

79,35

64,44

-14,9086931

Матеріаломісткість

0,81

0,65

- 0,17

Матеріаловіддача

1,23

1,54

0,31

Зміна матеріаловіддачі за рахунок змін:

-

-

-

- обсяг виробництва продукції

-

-

0,78

- матеріальні витрати

-

-

- 0,47

Таблиця 15.2.1 - Факторний аналіз метеріаловіддачі

Обсяг виробництва

Матеріальні витрати

Загальний вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

730399

594 329,00

1,23

2

1196185

594329

2,01

Обсяг виробництва

0,78

3

1196185

775916,5

1,54

Матеріальні витрати

- 0,47

Висновок: за даними таблиці видно, що на матеріаловіддачу впливають обсяг виробництва і матеріальні витрати. При збільшенні обсягу виробництва на 465786 тис. грн., матеріаловіддача збільшується на 0,78. При збільшенні матеріальних витрат на 181587,5 тис. грн., матеріаловіддача зменшилась на 0,47

В цілому, матеріаловіддача фактично збільшилась на 0,31, що є позитивною тенденцією для діяльності підприємства.
Лабораторний практикум № 16
Тема. Аналіз використання трудових ресурсів

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу ефективності використання трудових ресурсів;

- отримати практичні навики аналізу;

- сформулювати пропозиції з аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. Проаналізувати якісний склад працівників, рух робочої сили та визначити основні показники руху робочої сили. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

3.2. Проаналізувати використання робочого часу штатних працівників та розрахувати вплив факторів на зміну фонду робочого часу. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3 основними джерелами аналізу є форма № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» (додаток 8-9), № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (додаток 10-11.)

Перш ніж приступити до аналізу студенти повинні заповнити вказані форми звітності в табличному процесорі Excel за даними, що надає викладач.

Дальше потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.1 (макети таблиць 16.1 та 16.2) і виконати його.


Таблиця 16.1 - Кількість працівників за якісним складом на кінець року

Показники

Алгоритм рішення (ф. 6-ПВ), ряд.

За минулий рік

За звітний рік

Зміни за рік, +,-

Темп зростання (зниження),%

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3х

100

1. Облікова кількість штатних працівників на кінець року, усього

12010

105

108

3

102,857143

з них:

12020

8

10

2

125

1.2. Кількість працівників, які прийняті на умовах неповного робочого дня (тижня)

1.3. Кількість працюючих у віці (років):

12030

40

43

3

107,5

–15–35

– жінки 51–55

12050

40

38

-2

95

– чоловіки 55–59

12060

25

27

2

108

1.4. Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями:

12070

7

10

3

142,857143

– неповна та базова вища освіта

– повна вища освіта

12080

98

98

0

100

1.5. Кількість працівників, які отримують пенсію, усього

12090

20

23

3

115

у тому числі:

12100

-

-

– за вислугу років

– за віком

12110

18

18

0

100

– по інвалідності, усього

12120

2

5

3

250

з них III групи

12130

2

5

3

250

2. Із загальної кількості працівників (ряд. 12010):2.1. Знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, усього

12140

1

2

1

200

2.2. Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, усього

12150

1

1

0

100

2.3. Проживають на території інших регіонів (АР Крим, областей, м. Києва, м. Севастополя, поза межами України)

12160

-

-

-

-

2.4. Мають науковий ступінь

12170

-

-

-

-

2.5. Винахідники і раціоналізатори

12180

-

-

-

-

2.6. Зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (за результатами атестації робочих місць за умовами праці)

12190

-

-

-

-

Таблиця 16.2 - Аналіз руху робочої силиПоказники

Алгоритм рішення (ф. 1-ПВ), ряд.

За минулий рік

За звітний рік

Зміни за рік, +,-

Темп зростання (зниження),%

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3х

100

Прийнято на роботу

3020

5

8

3

160

Вибуло, в т. ч

3040

2

5

3

250

з них з причин:

3050

-

-

-

-

змін в організації виробництва і праці

плинності кадрів

3060

2

5

3

250

Середньоспискова чисельність працівників

3010

108

111

3

102,78

Коефіцієнт обороту з прийняття0,05

0,07

0,03

-

Коефіцієнт обороту з вибуття0,02

0,05

0,03

-

Коефіцієнт загального обороту0,06

0,12

0,05

-

Коефіцієнт плинності кадрів0,02

0,05

0,03

-

Коефіцієнт динаміки чисельного складу0,03

0,03

0,00

-

Висновок: проаналізувавши аналіз працівників за якісним складом, можемо зробити висновок, що на підприємстві 43 працівника у працездатному віці тоді, як в минулому році їх кількість становила 40. 98 із 108 працівників мають вищу освітою і кількість працівників, які отримують пенсію за віком залишилася незмінною – 18.

Коефіцієнт обороту з прийняття і коефіцієнт загального обороту у звітному періоді зросла на 0,02 і 0,07, в той час, як коефіцієнт обороту з вибуття і коефіцієнт плинності кадрів зросли на 0,03. В цілому, по підприємству спостерігалась непогана тенденція по руху робочої сили.

Примітки:

Коефіцієнт обороту з прийняття = Прийнято на роботу / Середньоспискова чисельність працівників

Коефіцієнт обороту з вибуття = Вибуло / Середньоспискова чисельність працівників

Коефіцієнт загального обороту = (Прийнята + Вибуло) / Середньоспискова чисельність працівників

Коефіцієнт плинності кадрів = Вибуло з причин плинності кадрів / Середньоспискова чисельність працівників

Коефіцієнт динаміки чисельного складу =(Прийнята - Вибуло) / Середньоспискова чисельність працівників

Потім потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.2 (макети таблиць 16.3 та 16.4) і виконати його.
Таблиця 16.3 - Використання робочого часу штатних працівників

Показники

Алгоритм рішення (ф. 1-ПВ), ряд.

За минулий рік

За звітний рік

Зміни за рік, +,-

Темп зростання (зниження),%

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3х

100

Фонд робочого часу, усього (ряд. 4020 + ряд. 4040)

4010

201600

207360

5760

102,86

Відпрацьований час

4020

200460

206160

5700

102,84

Невідпрацьований час (сума рядків з 4050 до 4110)

4040

1140

1200

60

105,26

з нього з причин:

4050

1020

1085

65

106,37

щорічних відпусток (основних та додаткових)

тимчасової непрацездатності

4060

120

115

-5

95,83

Таблиця 16.4 - Аналіз фонду робочого часуПоказники

Алгоритм рішення (ф. 1-ПВ), ряд.

За минулий рік

За звітний рік

Зміни за рік, +,-

Темп зростання (зниження),%

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3х

100

Середньооблікова кількість штатних працівників

3010

108

111

3

102,78

Відпрацьовано одним працівником, годин1866,67

1868,11

1,44

100,08

Фонд робочого часу, людино - години

4010

201600

207360

5760

102,86

у тому числі-

-

-

5600

- середньооблікова кількість штатних працівників

- відпрацьовано одним працівником, годин-

-

-

160

Примітка:

Відпрацьовано одним працівником, годин = Фонд робочого часу / Середньооблікова кількість штатних працівників

Фонд робочого часу = Середньооблікова кількість штатних працівників х Відпрацьовано одним працівником, годин

Для розрахунку впливу факторів на зміну фонду робочого часу використовуємо формулу, що наведена вище.

Розрахунок впливу факторів виконуємо способом ланцюгових підстановок.

Таблиця 16.4.1Середньооблікова кількість штатних працівників

Відпрацьовано одним працівником, годин

Загальний вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

108

1866,67

201600

-

-

2

111

1866,67

207200

Середньооблікова кількість штатних працівників

5600

3

111

1868,11

207360

Відпрацьовано одним працівником, годин

160

Висновок: проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що фонд робочого часу фактично збільшився на 5760 людино-годин. На дане відхилення вплинула зміна таких факторів:

Збільшення кількості штатних працівників на 3, призведе до збільшення фонду робочого часу на 5600 людино-годин;

Збільшення кількості годин відпрацьованих одним працівником на 1,44, призведе до збільшення фонду робочого часу на 160 людино-годин.


Лабораторний практикум № 17
Тема. Аналіз фонду оплати праці

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу фонду оплати праці;

- отримати практичні навики аналізу;

- сформулювати пропозиції з аналізу фонду оплати праці.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. Проаналізувати склад фонду оплати праці і інші виплати та вплив факторів на його зміну. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

3.2. Визначити вплив факторів на зміну фактичної питомої трудомісткості продукції та проаналізувати співвідношення темпів росту продуктивності праці та заробітної плати. Розрахувати вплив факторів на зміну фонду оплати праці. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3 основними джерелами аналізу є форма № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» (додаток 6), № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» (додаток 8-9), № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (додаток 10-11.)Спочатку потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.1 (макети таблиць 17.1 та 17.2) і виконати його.
Таблиця 17.1 - Аналіз складу фонду оплати праці і інших виплат

Показники

Алгоритм рішення (ф. 1-ПВ), ряд.

За минулий рік

За звітний рік

Зміни за рік, +, -

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7=5-3

8=6-4

Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)

5010

3240

100

3556,44

100

316,44

-

Фонд основної заробітної плати

5020

3000

92,59

3500

98,41

500

5,82

Фонд додаткової заробітної плати

5030

240

7,41

56,44

1,61

-183,56

-5,79

з нього: надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

5040

140

58,33

50

88,59

-90

30,26

премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)

5050

100

41,67

6,44

11,41

-93,56

-30,26

Заохочувальні та компенсаційні виплати

5060

-

-

-

-

-

-

з них: матеріальна допомога

5070

-

-

-

-

-

-

соціальні пільги, що мають індивідуальний характер

5080

-

-

-

-

-

-

Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 5030, 5060)

5090

240

100,00

56,44

100,00

-183,56

0

Таблиця 17.2 - Аналіз фонду оплати праціПоказники

Алгоритм рішення

За минулий рік

За звітний рік

Зміни за рік, +, -

1

2

3

4

5=4-3

Середньооблікова кількість штатних працівників

3010

108

111

3

Середньомісячна зарплати, грн.2,5

2,67

0,17

Фонд оплати праці штатних працівників, усього , тис. грн..

ф.1-ПВ, ряд.5010

3240

3556,44

316,44

Таблиця 17.2.1

Середньооблікова кількість штатних працівників

Середньомісячна зарплати, грн.

Загальний вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

108

2,50

3240

-

-

2

111

2,50

3330

Середньооблікова кількість штатних працівників

90

3

111

2,67

3556,44

Середньомісячна зарплати, грн.

226,44

Висновок: провівши аналіз фонду оплати праці та інших виплат, можна зробити висновок, що фонд оплати праці штатних працівників у звітному році становить 3556,44 тис.грн. більше ніж у минулому році. Фонд основної заробітної плати займає 92,59% у фонді оплати праці всього, і його сума у звітному році збільшилася на 500 тис. грн.. фонд додаткової заробітної плати зменшився на 183,56 тис. грн.. і займає лише 7,41% від фонду оплати праці. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів зменшилися на 90 тис. грн.. і становлять 58,33% від фонду додаткової заробітної плати, а премії і винагороди зменшилися на 93,56 тис. грн.. і складають 41,67% від фонду додаткової заробітної плати.

Примітки:
Середньомісячна зарплата = ((Фонд оплати праці штатних працівників / Середньооблікова кількість штатних працівників) / 12

Фонд оплати праці штатних працівників = (Середньооблікова кількість штатних працівників / Середньомісячна зарплата) х12


Для розрахунку впливу факторів на зміну фонду оплати праці використовуємо формулу, що наведена вище.

Розрахунок впливу факторів виконуємо способом ланцюгових підстановок.

Методика рішення задач цим способом наведена в попередніх темах.

Результати факторного аналізу потрібно заповнити у таблицю 17.2.

Потім потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.2 (макети таблиць 17.3 та 17.4) і виконати його.
Таблиця 17.3 - Аналіз питомої трудомісткості

Показники

Алгоритм рішення

За минулий рік

За звітний рік

Зміни за рік, +, -

1

2

3

4

5=4-3

Обсяг виробництва продукції

ф.1П-НПП (річна),ряд. «Усього» відповідно гр.1 і гр. 3

730399

1196185

465786

Відпрацьовано людино-годин, тис. люд-год

ф.1-ПВ, ряд. 4010

201600

207360

5760

Середньогодинний виробіток, тис.грн3,62

5,77

2,15

Питома трудомісткість0,28

0,17

- 0,10

у т. ч за рахунок

-

-

-

- 0,101

- обсяг виробництва продукції

- відпрацьовано людино-годин

--

2,246

Таблиця 17.3.1

Відпрацьовано людино-годин, тис. люд-год

Обсяг виробництва продукції

Загальнтй вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

201600

730 399,00

3,623

2

207360

730 399,00

3,522

Відпрацьовано людино-годин, тис. люд-год

- 0,101

3

207360

1 196 185,00

5,769

Обсяг виробництва продукції

2,246

Висновок: проаналізувавши дані таблиці, ми визначили, що на питому вагу трудомісткість, впливають наступні фактори:

Збільшення відпрацьованих людино-годин на 5760 тис. людино-годин, приводить до зменшення питомої трудомісткості на 0,101;

Збільшення обсягу виробництва на 465786 тис. грн., призводить до збільшення трудомісткості на 2,246

Загалом питома трудомісткість у звітному році зменшилася на 0,23, в порівнянні з минулим роком.

Примітки:

Обсяг виробництва продукції - форма № 1П-НПП (річна) (розділ I «Виробництво та реалізація промислової продукції»), ряд. «Усього» відповідно гр.1 і гр. 3 (додаток 6).

Середньогодинний виробіток = Обсяг виробництва продукції / Відпрацьовано людино-годин

Питома трудомісткість = Відпрацьовано людино-годин / Обсяг виробництва продукції

Для розрахунку впливу факторів на зміну питомої трудомісткості використовуємо формулу, що наведена вище.Розрахунок впливу факторів виконуємо способом ланцюгових підстановок.
Таблиця 17.4

Показники

Алгоритм рішення

За минулий рік

За звітний рік

Зміни за рік, +, -

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Обсяг виробленої продукції. тис. грн.

ф.1П-НПП (річна), ряд. «Усього» відповідно гр.1 і гр. 3

730 399,00

1 196 185,00

465 786,00

Фонд оплати праці штатних працівників, усього , тис. грн..

ф.1-ПВ, ряд.5010

3 240,00

3 556,44

316,44

у т.ч. за рахунок зміни

-

-

-

-

- середня заробітна плата 1 працівника

-

-

-- продуктивність праці 1 працівника

-

6 956,18

11 075,79

4 119,61

Середньооблікова кількість штатних працівників

ф.1-ПВ, 3010

105,00

108,00

3,00

Продуктивність праці 1 працівника,тис. грн.6 956,18

11075,79

4 119,61

Середня заробітна плата 1 працівника, тис. грн.30,86

32,93

2,07

Темп зростання продуктивності праці, %-

0,63Темп зростання середньої зарплати праці, %-

0,94Коефіцієнт випередження темпів росту продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної плати-

0,67Таблиця 17.4.1Середньооблікова кількість штатних працівників.

Середня заробітна плата 1 працівник

Загальнтй вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

105

30,86

3 240,000

2

108

30,86

3 332,57

Середньооблікова кількість штатних працівників

92,57

3

108

32,93

3 556,44

Середня заробітна плата 1 працівника, тис. грн.

223,87

Висновок: проаналізувавши розрахунок впливу факторів на фонд оплати праці, ми визначили, що розмір фонду оплати праці фактично зріс на 316,44 тис. грн.. Дана зміна відбулася за рахунок:

Збільшення середньооблікової кількості штатних працівників на 3 чол., призвело до збільшення фонду оплати праці на 92,57 тис. грн..;

Збільшення середньої заробітної плати 1-го працівника на 2,07 тис. грн., призвело до збільшення фонду оплати праці на 223,87 тис. грн..

Примітки:
Продуктивність праці 1 працівника = Обсяг виробленої продукції/ Середньооблікова кількість штатних працівників.

Середня заробітна плата 1 працівник = Фонд оплати праці штатних працівників, усього / Середньооблікова кількість штатних працівників.

Темп зростання продуктивності праці = Продуктивність праці 1 працівника за звітний рік / Продуктивність праці 1 працівника за минулий рік.

Темп зростання зростання середньої зарплати праці = Середня заробітна плата 1 працівник за звітний рік / Середня заробітна плата 1 працівник за минулий рік.

Коефіцієнт випередження темпів росту продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної плати = Темп зростання продуктивності праці / Темп зростання зростання середньої зарплати праці.

Фонд оплати праці штатних працівників, усього = Середня заробітна плата 1 працівника х(Обсяг виробленої продукції / Продуктивність праці 1 працівника).


Для розрахунку впливу факторів на зміну фонду оплати праці штатних працівників використовуємо формулу, що наведена вище.
Лабораторний практикум № 18
Тема. Аналіз витрат на виробництво продукції та її собівартості

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу витрат на виробництво продукції та її собівартості;

- отримати практичні навики аналізу;

- сформулювати пропозиції з аналізу витрат на виробництво продукції та її собівартості.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1.Проаналізувати динаміку і структуру витрат за економічними елементами. Визначити витрати на одну гривну продукції та розрахувати вплив факторів на їх зміну. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

3.2 Проаналізувати вплив факторів на зміну прямих матеріальних витрат та розрахувати вплив обсягу виробництва продукції і обсягу виробництва продукції на 1грн. операційних витрат на суму операційних витрат підприємства. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3 основними джерелами аналізу є форма 2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (додаток 3), форма № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» (додаток 6).При проведені аналізу потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.1 (макети таблиць 18.1 та 18.2) і виконати його.
Таблиця 18.1 - Аналіз динаміки і структури витрат за економічними елементами

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміни за рік

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6=4-2

7=5-3

Матеріальні затрати

594329

79,35

957504

79,53

363175

0,17

Витрати на оплату праці

27002

3,61

30687

2,55

3685

- 1,06

Відрахування на соціальні заходи

9996

1,33

7236

0,60

-2760

- 0,73

Амортизація

63037

8,42

103098

8,56

40061

0,15

Інші операційні витрати

54598

7,29

105473

8,76

50875

1,47

Разом

748962

100,00

1203998

100,00

455036

-

Висновок: За даними таблиці видно, що матеріальні витрати у звітному році збільшились на 0,17%, порівняно з минулим роком, витрати на оплату праці зросли на 3685 тис. грн., відрахування на соціальні заходи зменшились на 2760 тис. грн., амортизація зросла на 40061 тис. грн., інші операційні витрати зросли на 50875 тис. грн, тому в сумі загальні витрати в звітному році зросли на 455036 тис. грн., порівняно з минулим роком. А це означає, що потрібно прийняти управлінські рішення за допомогою, яких буде зменшено витрати підприємтсва, що у свою чергу позитивно вплине на загальний прибуток підприємства також.

Примітки:

При заповненні табл. 18.1 показники беруть з форми 2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд.2500, 2505, 2510, 2515, 2520 та 2550, відповідно гр.. 3 та 4.

Гр. 3= гр.2 : Разом за минулий рік (гр. 2) х100

Гр. 5= гр.4 : Разом за звітний рік (гр. 4) х100


Таблиця 18.2 - Аналіз витрат на одну гривну продукції

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміни за рік, +, -

Темп зростання (зниження), %

1

2

3

4=3-2

5=3 / 2 х100

Обсяг виробництва продукції,

730399

1196185

465786

163,77

тис. грн.

Операційні витрати, тис. грн.

748962

1203998

455036

160,75

Витрати на 1 грн. продукції

1,03

1,01

- 0,02

98,16

Зміна витрат на 1 грн. продукції за рахунок змін:

-

-

-

-

обсягу виробництва продукції

-

-

0,62

-

- операційних витрат

-

-

- 0,64

-

Висновок: При аналізі витрат на 1 грн. продукції встановлено, що обсяг виробництва продукції збільшився на 465786 тис. грн., або на 63,77%. Операційні витрати збільшилися на 455036 тис. грн., або на 60,75%.

Факторний аналіз витрат на 1грн. продукції

Таблиця 18.2.1

операційні витрати

обсяг виробництва продукції

Загальний вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

748962

730 399,00

1,03

2

1203998

730 399,00

1,65

Обсяг виробництва продукції

0,62

3

1203998

1 196 185,00

1,01

Операційні витрати

- 0,64

Висновок: Аналіз витрат на 1 грн. продукції, показав, що вони зменшилися на 0,02 за рахунок:

Збільшення обсягу виробленої продукції на 465786 тис. грн.. призведе до збільшення витрат на 1 грн. продукції на 0,62;

Збільшення операційних витрат на 455036 тис. грн.., призведе до зменшення витрат на 1 грн. продукції на 0,64.

Примітки:

Обсяг виробництва продукції - форма № 1П-НПП (річна) (розділ I «Виробництво та реалізація промислової продукції»), ряд. «Усього» відповідно гр.1 і гр. 3 (додаток 6).

Операційні витрати - ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2550 , гр.3 і гр.4.

Витрати на 1 грн. продукції - Операційні витрати / Обсяг виробництва продукції.

Для розрахунку впливу факторів на зміну витрат на 1 грн. продукції використаємо формулу, що наведена вище.

Розрахунок впливу факторів виконуємо способом ланцюгових підстановок.

Методика рішення задач цим способом наведена в попередніх темах.

Результати факторного аналізу потрібно занести в таблицю 18.2.

Потім потрібно заповнити вихідні дані для виконання завдання 3.2 (макети таблиці 18.3 та 18.4) і виконати його.

Таблиця 18.3 - Вплив факторів на зміну прямих матеріальних витрат (тис.грн.)Показники

Матеріальні витрати

Відхилення, +, -

за планом

за планом на фактичний випуск

за планом на фактичний випуск і

фактично

разом

в.т.ч. за рахунок зміни

асортимент продукції

обсягу продукції

структури продукції

рівня матеріальних витрат

1

2

3

4

5

6=

7 =

8 =

9 =

5-2

03.Лют

04.Бер

55-4

1.Сировина і матеріали (за винятком відходів)

1948

3 138,36

3 131,52

2032

84

1 190,36

- 6,84

- 1 099,52

2..Куповані вироби і напівфабрикати

1584

2 594,14

2 546,37

1740

156

1 010,14

- 47,77

- 806,37

3. Усього прямих витрат5 784,41

5 677,893532

3772

240

2 252,41

- 106,52

- 1 905,89

Висновок: Аналіз даних табл. показує, що прямі матеріальні витрати збільшились на 240 тис. грн., в т.ч. за рахунок зміни:

обсягу продукції - збільшились на 2252,41 тис. грн.,

структури продукції – зменшились на 106,52 тис. грн.,

рівня матеріальних витрат – зменшились на 1905,89тис. грн.

Примітка:

Сировина і матеріали - форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (додаток 3), ряд. 800.

Куповані вироби і напівфабрикати - форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (додаток 3), ряд. 810.

Обсяг виробництва продукції - форма № 1П-НПП (річна) (розділ I «Виробництво та реалізація промислової продукції»), ряд. «Усього» відповідно гр.1 і гр. 3 (додаток 6).

Операційні витрати - ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2550 , гр.3 і гр.4.


Таблиця 18.4 - Аналіз впливу факторів на зміну обсягу виробництва продукції

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміни за рік, +,-

разом

обсяг продукції

обсяг продукції на 1грн. операційних витрат

1

2

3

4=3-2

5

6

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

730399

1196185

465786

Обсяг виробництва продукції на 1грн. операційних витрат, коп.

0,98

0,99

0,02

-

-

Операційні витрати, тис. грн.

748962

1203998

455036

454241,51

21885,11

Таблиця 18.4.1 - Аналіз впливу факторів на змінну операційних витрат

обсяг продукції

обсяг продукції на 1грн. операційних витрат

Загальний вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

730399

0,98

712 296,08

2

1196185

0,98

1 166 537,59

Обсяг виробництва продукції

454 241,51

3

1196185

0,99

1 188 422,70

Обсяг виробництва продукції на 1 грн. операційних витрат, коп.

21 885,11

Висновок: Аналіз впливу факторів на змінну операційних витрат, показав, що операційні витрати фактично збільшилися на 455036тис. грн.. за рахунок:

Збільшення обсягу виробленої продукції на 465786 тис. грн.. призведе до збільшення операційних витрат на 454241,51 тис. грн..;

Збільшення обсягу виробництва продукції на 1 грн. операційних витрат на 0,02 тис. грн.., призведе до збільшення операційних витрат на 21885,11 тис. грн.

Примітки:
Обсяг виробництва продукції на 1грн. операційних витрат - Обсяг виробництва продукції / Операційні витрати.

Операційні витрати - Обсяг виробництва продукції / Обсяг виробництва продукції на 1грн. операційних витрат


Лабораторний практикум № 19
Тема. Аналіз реалізації продукції

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу реалізації продукції.

- отримати практичні навики аналізу;

- сформулювати пропозиції з аналізу реалізації продукції.

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Заповнити вихідні дані в табличному процесорі Excel.

3. Виконати практичні завдання:

3.1. Дати оцінку обсягу реалізації продукції та визначте вплив основних факторів Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

3.2 Розрахувати показники рентабельності реалізованої продукції, витрат на визначити вплив факторів на їх зміну. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

План:


1. Відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Практичне виконання поставлених завдань.

3. Формування звіту про виконану роботу.

Зміст звіту про виконання роботи

1. Рішення поставлених завдань з поясненням результатів.

2. Висновки.

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму

При виконанні завдання 3 основними джерелами аналізу є форма 2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (додаток 3), форма № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» (додаток 6), форма № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» (додаток 7).

Перш ніж приступити до аналізу студенти повинні заповнити вказані форми звітності в табличному процесорі Excel за даними, що надає викладач.

При проведені аналізу потрібно підготувати вихідні дані для виконання завдання 3.1 (макет таблиці 19.1) і виконати його.


Таблиця 19.1 - Аналіз реалізації продукції

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміни за рік, +, -

Темп зростання (зниження),%

1

2

3

4=3-2

5=3:2х100

Залишки готової продукції на початок року, тис. грн.

1000

500

-500

50

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

730399

1196185

465786

163,77

Обсяг реалізація продукції, тис. грн.

730399

1196185

465786

163,77

Залишки готової продукції на кінець року, тис. грн.

500

2700

2200

540,00

Висновок: проаналізувавши дані таблиці, можемо зробити висновок, що обсяг реалізації фактично збільшився на 465786 тис. грн.. або на 63,77%. В цей же час обсяг виробництва також зріз на 465786 тис. грн., а залишки готової продукції на початок зменшилися на 500 тис. грн. (50%) і на кінець звітного року збільшилися на 2200 тис. грн. (440%) в порівнянні з минулим роком.

В цілому можемо сказати, що на кінець звітного періоду на підприємстві збільшилися залишки готової продукції на 2200 тис. грн., що говорить про недостатню їх реалізацію, і про те що підприємство виробляє більше продукції чим може реалізувати.

Примітки:

Обсяг виробництва продукції - форма № 1П-НПП (річна) (розділ I «Виробництво та реалізація промислової продукції»), ряд. «Усього» відповідно гр.1 і гр. 3 (додаток 6).

Обсяг реалізація продукції - ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2000 , гр.3 і гр.4.

Обсяг реалізація продукції за звітний рік - форма № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства», ряд.400.

Залишки готової продукції на початок і кінець звітного року – форма № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства», ряд.502, гр. відповідно гр. 1, 2.


Таблиця 19.2 - Аналіз рентабельності

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміни за рік, +, -

1

2

3

4=3-2

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

730399

1196185

465786

Валовий прибуток, тис. грн.

24659

2379611

2354952

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

-705740

-1183426

-477686

Рентабельність реалізації продукції, %

0,03

1,99

1,96

в т. ч. за рахунок зміни

-

-

-

- валовий прибуток

-

-- чистий дохід від реалізації продукції

-

-Рентабельність витрат на реалізацію продукції, %

- 0,03

- 2,01

- 1,98

в т. ч. за рахунок зміни

-

-

-

- валовий прибуток

-

-- собівартість реалізованої продукції

-

-Таблиця 19.2.1 - Факторний аналіз рентабельності витрат на реалізаціюВаловий прибуток, тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Загальний вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

24659

- 705 740,00

-0,035

2

2379611

- 705 740,00

-3,372

Валовий прибуток

- 3,337

3

2379611

- 1 183 426,00

-2,011

Собівартість реалізованої продукції

1,361

Таблиця 19.2.2 - Факторний аналіз рентабельності реалізації продукції

Валовий прибуток, тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

Загальнтй вплив факторів

Назва показнику впливу

Розрахунок

1

24659

730 399,00

0,034

2

2379611

730 399,00

3,258

Валовий прибуток, тис. грн.

3,224

3

2354952

1 196 185,00

1,969

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

- 1,289

Висновок: провівши факторний аналіз рентабельності реалізації продукції, можна сказати, що рентабельність збільшилась на 1,96%. В тому числі за рахунок:

Збільшення валового прибутку на 2354952 тис. грн., рентабельність зменшилась на 3,337%;

Збільшення чистого доходу від реалізації продукції на 465786 тис. грн., призводить до збільшення рентабельності на 1,361%.

Розрахувавши вплив факторів на рентабельність витрат на реалізацію, можна сказати, що рентабельність витрат зменшилась на 1,98%. В тому числі за рахунок:

Збільшення валового прибутку на 2354952 тис. грн., рентабельність витрат збільшилась на 3,224%;

Збільшення чистого доходу від реалізації продукції на 465786 тис. грн., призводить до зменшення рентабельності витрат на 1,289%.

Примітки:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2000, відповідно гр. 3, 4

Валовий прибуток – ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2090, відповідно гр. 3, 4.

Собівартість реалізованої продукції – ф.2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 5), ряд. 2050, відповідно гр. 3, 4.

Рентабельність реалізації продукції = Валовий прибуток / Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Рентабельність витрат на реалізацію продукції = Валовий прибуток / Собівартість реалізованої продукції.
Лабораторний практикум № 20
Тема. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА;

- отримати практичні навики проведення аналізу ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо проведення аналізу ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.

Завдання:

За результатами проведення аналізу визначається:

- оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства, структура його балансу (задовільно чи незадовільно);

- тенденції щодо динаміки основних показників ефективності діяльності підприємства;

- можливість використання санаційних процедур для поліпшення фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з неплатоспроможного стану.


Таблиця 20.1 - Структура та динаміка фінансових результатів

Найменування

2015рік

2014 рік

Відхилення

Процент росту,

показника

%

1

2

3

4

5

Чистий дохід від реалізації продукції

1196185

730399

465786

163,77

(товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції

-1183426

-705740

-477686

167,69

(товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток

2379611

24659

2354952

9 650,07

Інші операційні доходи

22816

96

22720

23 766,67

Інші витрати операційної діяльності

-13116

-6816

-6300

192,43

Фінансовий результат від

2448985

0

2448985операційної діяльності

Інші фінансові доходи

1505

0

1505Фінансові витрати

0

0

0Фінансовий результат від

0

0

0фінансової діяльності

Інші доходи

0

7163

-7163

0

Інші витрати

-214

-2509

2295

8,53

Фінансовий результат від

0

460

-460

0

звичайної діяльності до

оподаткування

Чистий прибуток

12801

17154

-4353

74,62

Висновок: Досліджуючи структуру та динаміку фінансових результатів діяльності підприємства можна сказати про наступне:

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився порівняно з попереднім роком на 465786 тис. грн.;

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в порівнянні з базовим періодом зменшилась на 477686тис. грн.;

інші витрати операційної діяльності зменшились на 6300 тис. грн.;

фінансовий результат від операційної діяльності становить 2448985 тис. грн.;

фінансовим результатом діяльності підприємства є збиток, який становить 4353 тис. грн

Отже, можна прийти до висновку, що підприємство почало працювати нестабільно і зменшився на 4353 тис.грн. чистий прибуток, це означає, що необхідно розробити маркетингову політику та прийняти правильні управлінські рішення на рахунок реалізації продукції підприємства ПАТ «Вінницький молочний завод «Рошен».


Таблиця 20.2 - Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів

N з/п

Найменування

станом на 2014 р.

станом на 2015 р.

Відхилення, тис. грн.

Темп

показників

росту,сума,

питома вага, %

сума,

питома вага, %%тис. грн.

тис. грн.

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

0

0

0

0

01,1

первісна вартість

0

0

0

0

01,2

накопичена амортизація

0

0

0

0

02.

Незавершене будівництво

0

0

0

0

03.

Основні засоби (залишкова вартість)

558425

97,11

645933

97,03

87508

115,67

2.1

первісна вартість

766118756535

113,65

-9583

98,75

2.2

накопичена амортизація

207693110602

16,62

-97091

53,25

4.

Довгострокові фінансові інвестиції

0

-

0

-

05.

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

-

0

-

06.

Відстрочені податкові активи

16631

2,89

19740

2,97

3109

118,694005

7.

Інші необоротні активи

0

0

0

-

0Необоротні активи

575056

100,00

665673

100,00

90617

115,757944

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

0

-

0

0

0


Висновок: З таблиці видно що необоротні активи станом на 2015 р. збільшились порівняно з попереднім звітним періодом на 90617 тис.грн. В структурі майна підприємства на 2015 р. переважають основні засоби, що становлять 97,11% в минулому періоді та 97,03 % в звітному періоді. Відстрочені податкові активи становлять 2,89 % у минулому році від загальної суми необоротних активів та становили 2,97 % у звітному році від загальної суми.


Таблиця 20.3 - Аналіз стану основних засобів

Найменування

станом на 2014 р.

станом на 2015р.

Відхилення,

показниківтис. грн.

Частка основних засобів в активах підприємства

0,72

0,70

- 0,02

Частка активної частини основних засобів

0,50

0,59

0,08

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,17

0,37

0,20

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,83

0,63

- 0,20

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

0,70

0,83

0,14

Коефіцієнт відновлення основних засобів

1,05

0,03

- 1,02

Коефіцієнт вибуття основних засобівФондовіддача

1,76

1,57

- 0,19

Висновок: Частка основних засобів в активах підприємства станом на.2014 становить 0,72, а на 2015 – 0,70, що свідчить про зменшення частки основних засобів в активах підприємства на 0,02. Тоді як активна часина основних засобів збільшилась на 0,08.

Коефіцієнт зносу основних засобів станом на 2014 становить 0,17, а станом на 2015-0,37, що свідчить про збільшення зносу основних засобів на 0,2,що є негативним наслідком для діяльності підприємства, оскільки цей показник відображає стан основних засобів та їх зношення та відображається у процесі виробництва.

Коефіцієнт придатності основних засобів зменшився на 0,2, а це означає, що збільшилась кількість основних засобів придатних до експлуатації.
Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

0,70

0,83

0,14

Коефіцієнт відновлення основних засобів

1,05

0,03

- 1,02

Коефіцієнт вибуття основних засобівФондовіддача

1,76

1,57

- 0,19

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів збільшився на 0,14, це негативно відображає забезпечення підприємства основними засобами.

Коефіцієнт відновлення основних засобів зменшився на 1,02, це означає, що підприємство потребує відновлення основних засобів з метою покращення діяльності та забезпечення основними засобами.

Фондовіддача протягом звітного року зменшилась на 0,19 тис. грн. і становить 1,57 у звітному році, що негативно відображається на діяльності підприємства.


Таблиця 20.4 - Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів

N з/п

Найменування

станом на 2014 р.

станом на 2015 р.

Відхилення, тис. грн.

Темп

показників

росту,сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %%

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

Запаси, усього

54938

23,51

52427

23,74

-2511

95,43

в т. ч.:

1.1

виробничі запаси

7742114643722

148,08

1.2

незавершене виробництво

187929591.3

готова продукція

4417137966-6205

85,95

1.4

товари

1146382.

Дебіторська заборгованість, всього

175028

74,90

52089

23,59

-122939

29,76

в т. ч.:

2.1

за товари, роботи, послуги

2294416924-6020

73,76

2.2

з бюджетом

1424962965920,81

2.3

за виданими авансами

95115406-4105

56,84

2.4

у тому числі з податку на прибуток

1109813343120,23

02.Тра

інша поточна

7710023

129,87

3.

Поточні фінансові інвестиції

00

4.

Грошові кошти

3320

1,42

116217

52,63

112897

3 500,51

5.

Інші оборотні активи

406

0,17

93

0,04

22,91

Оборотні активи

233692

100,00

220826

100,00

-12866

94,49

Висновок: За даними таблиці видно, що запаси, порівняно з попереднім роком зменшились на 2511 тис. грн., дебіторська заборгованість порівняно з попереднім роком зменшилась на 122939 тис. грн.

Грошові кошти збільшились на 112897 тис. грн., за рахунок повернення дебіторської заборгованості за товари і за виданими авансами.

Найбільшу частку в оборотних активів займає дебіторська заборгованість, яка станом на 2014 становлять 74,9%, тоді як у звітному році за рахунок повернення коштів зростає відсоток грошових коштів до 52,63%.

Протягом року оборотні активи в загальному зменшились на 12866 тис. грн., тому і темп приросту зменшився на 5,51%.
Таблиця 20.5 - Аналіз доходності активів

Найменування

показниківстаном на 2014 р.

станом на 2015 р.

Відхилення, тис. грн.

Темп росту, %

Вартість активів підприємства

899365

795882

-103483

88,49

Загальні доходи

730399

1196185

465786

163,77

Коефіцієнт доходності активів( 2/1)

0,81

1,50

0,69

185,07

Висновок: Провівши аналіз доходності активів можна сказати, що вартість активів у звітному періоді зменшилась на 103483 тис. грн., що призвело до збільшення загальних доходів підприємства на 455786 тис. грн. Обчисливши коефіцієнт доходності активів, станом на 2014 рік, він становив 0,81,а станом на 2015 рік 1,5,можна стверджувати що він збільшився на 0,69, що свідчить про позитивні наслідки для діяльності підприємства.
Таблиця 20.6 - Cтруктура та динаміка дебіторської заборгованості

Найменування показника

Станом на 2014 р.

Станом на 2015 р.

Відхилення тис. грн.

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %
Дебіторська заборгованість, всього

175028

100,00

52089

100,00

-122 939,0

29,76

в тому числі:

1. За товари, роботи, послуги

22944

13,11

16924

32,49

-6020

73,76

2. З бюджетом

142496

81,41

29659

56,94

-112837

20,81

3. За виданими авансами

9511

5,43

5406

10,38

-4105

56,84

5. Інша поточна дебіторська

77

0,04

100

0,19

23

129,87

Висновок: За даними таблиці можна стверджувати, що дебіторська заборгованість станом на 2014р. становить 175028 тис. грн., а станом на 2015р. становить 52089 тис. грн, що свідчить про зменшення дебіторської заборгованості на122 939 тис. грн. Найбільшу частку в дебіторській заборгованості станом на 2014 р. займає заборгованість з бюджетом 81,41 %, а станом на 2015 р. заборгованість з бюджетом 56,94%, що також займає найбільшу частку в дебіторській заборгованості.


Таблиця 20.7 - Власні обігові коштиНайменування

2014 рік

2015 рік

Відхилення,

Темп росту,

п/п

показника

тис.грн

%

1

Власний капітал

261277

248476

-12801

95,10

2

Необоротні активи

665673

575056

-90617

86,39

3

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

04

Оборотні активи

233692

220826

-12866

94,49

5

Поточні зобов’язання і забезпечення

638088

547406

-90682

85,79

Власні обігові кошти

-404396

-326580

77816

80,76

Висновок: Провівши аналіз власних обігових коштів, можна зробити висновки, що сума власного капіталу у звітному періоді зменшилась на 12801 тис. грн. і складає 248476 тис. грн.; сума необоротних активів також зменшилась на 90617 тис. грн. і складає 575056 тис. грн.; оборотні активи та поточні зобов’язання і забезпечення зменшились на 12866 тис. грн. і 90682 тис. грн. відповідно, і складають 220826 тис. грн. та 547406 тис. грн..

В цілому, розмір власних обігових коштів у 2015 році збільшився на 77816 тис. грн.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ПАСИВУ БАЛАНСУ


Таблиця 20. 8 - Аналіз структури та динаміки власних коштів

Найменування показників

станом на 2014 р.

станом на 2015 р.

Відхилення,

тис.грн


Процент росту,

%


сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %1. Власний капітал, всього

261277

100,00

248476

100,00

-12801

95,10

в т.ч.:

9359

3,58

9359

3,77

0

100

1.1. Зареєстрований капітал

1.2. Капітал у дооцінках

0

-

0

-

-

-

1.2. Інший додатковий капітал

0

-

0

-

01.3. Резервний капітал

4121

1,58

4121

1,66

0

100

1.4. Нерозподілений прибуток

247797

94,84

234996

94,57

-12801

94,83

1.5.Неоплачений капітал

001.6. Вилучений капітал

00


Висновок: З таблиці видно що станом на 2014 рік власний капітал становив 261277 тис.грн, станом на.2015 рік –248476 тис. грн., що свідчить про зменшення власного капіталу на 12801 тис. грн. Найбільшу частку як на 2014 р. та і на 2015 р. займає нерозподілений прибуток, який становить 94,84% та 94,83% відповідно.


Таблиця 20.9 - Аналіз структури та динаміки зобов’язань

Найменування показників

станом на 2014 р.

станом на 2015 р.

Відхилення,

тис.грн


Процент росту,

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

%

1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення , усього

в т. ч.:

00Відстрочені податкові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

00Інші довгострокові зобов'язання

00Довгострокові забезпечення

00Довгострокові забезпечення витрат персоналу

00Цільове фінансування

00Усього за розділом II

002. Поточні зобов'язання і забезпечення, усього

в т. ч.:

00Короткострокові кредити банків

Векселі видані

00Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

0

0

433700

79,23

433700товари, роботи, послуги

622274

97,52

35101

6,41

-587173

5,64

розрахунками з бюджетом

169

0,03

387

0,07

218

228,99

у тому числі з податку на прибуток

0

0

0

-

0розрахунками зі страхування

385

0,06

93

0,02

-292

24,16

розрахунками з оплати праці

1753

0,27

2004

0,37

251

114,32

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

9832

1,54

74522

13,61

64690

757,95

Поточні забезпечення

3605

0,56

1455

0,18

-2150

40,36

Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0Інші поточні зобов'язання

70

0,01

0

0

-70

-

Усього за розділом IІІ

638088

100,00

547406

99,71

-90682

85,79

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

00Баланс

899365795882-103483

88,49

Висновок: З таблиці видно, що станом на 2014 р. поточні зобов’язання та забезпечення становлять 638088 тис. грн., а станом на 2015 р. –547406 тис. грн, що свідчить про зменшення поточних зобов’язань та забезпечень на 90682 тис. грн.

Найбільшу частку в поточних зобов’язаннях станом на 2014 р. займає поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, яка становить 97,52% та поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, яка становить 79,23%.

Загалом сума балансу зменшилась на 103483 тис.грн. у звітному році, що позитивно характеризує діяльність підприємства з кредиторами.


Таблиця 20.10 - Аналіз показників фінансової стійкості

Показники

Норматив-

Фактичне значення

Відхилення, тис.грн.

не значення

станом на 2014 р.

станом на 2015 р.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (незалежності, автономності)

> 0,5

0,29

0,31

0,02

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

< 0,5

0,71

0,69

- 0,02

Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу2,44

2,20

- 0,24

Коефіцієнт фінансової стабільності

> 1

0,41

0,45

0,04

Коефіцієнт фінансової залежності

= 2

3,44

3,20

- 0,24

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

> 0,1

- 1,55

- 1,31

0,23

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,85-0,9

0,29

0,31

0,02

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

0,1

- 7,36

-6,22

1,13

Висновок: Провівши аналіз показників фінансової стійкості, можна стверджувати, що коефіцієнт концентрації власного капіталу становить 0,31, що є нормою; коефіцієнт концентрації позикового капіталу становить 0,69, що знаходиться в поза межами норми, оскільки підприємство залежне від позикових коштів.

коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу зменшився в порівнянні з попереднім роком на 0,24;

коефіцієнт фінансової стійкості становить 0,31 і це в поза межами норми, це свідчить про те, що підприємство не є фінансово стійким.

коефіцієнт фінансової стабільності збільшився в порівнянні з попереднім роком на 0,04 і становить 0,45, що є не нормою для підприємства та свідчить про його нестабільність;

коефіцієнт фінансової залежності зменшився в даному періоді на 0,24 і знаходиться поза межами допустимого, при цьому 2,44 припадає на позикові кошти з 3,44;

коефіцієнт маневреності власного капіталу становить -1,31, що не є нормою;

коефіцієнт забезпечення власними засобами становить -6,22, що свідчить про недостатність забезпечення власними засобами підприємства.


Таблиця 20.11 - Аналіз показників ліквідності

Показники

Нормативне значення

Фактичне значення

Відхилення, тис.грн.

станом на 2014 р.

станом на 2015 р.

Коефіцієнт покриття

> 1

0,37

0,40

0,04

Коефіцієнт швидкої

0,6 - 0,8

0,28

0,31

0,03

Ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

0,2 - 0,35

0,01

0,21

0,2

Маневреність власних

0 - 1

- 0,01

- 0,36

- 0,35

оборотних засобів

Висновок: Дослідивши показники ліквідності, можемо сказати:

коефіцієнт покриття у звітному періоді збільшився на 0,04, становить 0,4, що є не нормою для підприємства та свідчить про неліквідний баланс підприємства;

коефіцієнт швидкої ліквідності становить 0,31 не знаходиться в межах норми, що свідчить про нешвидку ліквідність підприємства;

коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2015 році збільшився на 0,2 і знаходиться не в межах норми;

коефіцієнт маневреності власних оборотних засобів становить -0,36 що не є нормою.


Таблиця 20.12 - Аналіз показників рентабельності

Показники

Фактичне значення

Відхилення

2014 рік

2015 рік

(+ / -)

Рентабельність продукції, %

0,02

0,01

- 0,01

Рентабельність активів, %

0,02

0,02

- 0,003

Рентабельність сукупного капіталу, %

1,0

0,66

- 0,340

Рентабельність власного капіталу, %

0,07

0,05

- 0,01

Висновки: проаналізувавши рентабельність даних показників, можна прийти до висновку, що рентабельність підприємства в загальному зменшилась, отже підприємство у 2015 році є менш прибутковим, аніж у 2014 році, про що свідчить негативне відхилення.


Таблиця 20.13 - Аналіз ділової активностіНайменування

2014 рік

2015 рік

Відхилення

Темп росту, %

п/п

показника

1,00

Об'єм реалізації продукції

730 399,00

1 196 185,00

465 786,00

163,77

2,00

Середні залишки оборотних коштів

237 284,00

227 259,00

- 10 025,00

95,78

42 371,00

в тому числі:

38 660,00

53 682,50

15 022,50

138,86

середні залишки запасів42 402,00

середня дебіторська заборгованість

48 850,25

25 155,80

- 23 694,45

51,50

3,00

Коефіцієнт оборотності всіх оборотних коштів

3,13

5,42

2,29

173,31

42 372,00

в тому числі:

13,29

22,82

9,52

171,62

запасів

42 403,00

дебіторської заборгованості

3,92

18,28

14,36

465,86

4,00

Термін обертання всіх оборотних коштів

115,18

66,46

- 48,72

57,70

42 373,00

в тому числі:

27,08

15,78

- 11,30

58,27

запасів

42 404,00

дебіторської заборгованості

91,74

19,69

- 72,05

21,47

5,00

Собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг)

- 705 740,00

- 1 183 426,00

- 477 686,00

167,69

6,00

Середня кредиторська заборгованість

46 776,00

79 032,93

32 256,93

1,69

7,00

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

0,01

0,005

- 0,003

59,19

8,00

Срок погашення кредиторської заборгованості

46 776,00

79 032,93

32 256,93

168,96

Висновок: Розрахувавши дані таблиці ми спостерігаємо, що коефіцієнт оборотності всіх оборотних коштів збільшився на 2,29, що є позитивним явищем в діяльності підприємства, термін обертання всіх оборотних коштів зменшується на 48,72, що є негативним, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшується і у 2015 р. становить 0,005.


Лабораторний практикум № 21
Тема. Прогнозування показників фінансової звітності

Мета:


- закріпити отримані знання з аналізу фінансової звітності;

- удосконалити практичні навики аналізу;

- ознайомитись з джерелами інформації щодо прогнозування показників фінансової звітності.

- сформулювати пропозицій щодо удосконалення прогнозування показників фінансової звітності

Завдання:

1. Дати відповідь на теоретичні питання (див. питання для самоконтролю).

2. Ознайомитись з теоретичним матеріалом.
Таблиця 21.1 - Розрахунок моделів за 2015 рік

Модель Альтмана

11,32

Модель таффлера

0,41

Модель R

-4,15

Модель Терещенко

0,77

Висновок:Розрахувавши аналітичну оцінку моделі Альтмана Z=11,32, це свідчить про те, що підприємство прибуткове, за моделлю Таффлера Т=0,41 – це свідчить про низький ступінь банкрутства. За моделлю R граничне значення R= -4,15- це означає, що існує низький ступінь банкрутства. За моделлю Терещенка О.О Z= 0,77- це свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства.


Таблиця 21.2 - Розрахунок моделів за 2014 рік

Модель Альтмана

1,03

Модель таффлера

0,3

Модель R

-2,9

Модель Терещенко

0,52

Висновок: Розрахувавши аналітичну оцінку моделі Альтмана Z=1,03, це свідчить про те, що підприємство прибуткове, за моделлю Таффлера Т=0,3 – це свідчить про низький ступінь банкрутства. За моделлю R граничне значення R= -2,19- це означає, що існує низький ступінь банкрутства. За моделлю Терещенка О.О Z= 0,52- це свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства.


Список використаних джерел


 1. Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали Другої наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, (19-20 листоп. 2009 р.) / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки ; відп.ред.: Л. Г. Ліпич. – Луцьк : ВНУ ім. Л.Українки, 2009. – 676с.

 2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. [рекомендовано МОН України] / О. Я. Базілінська. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 326 с.

 3. Бечко П. К. Податковий менеджмент / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. – Київ: ЦУЛ, 2009 р. – 288с.

 4. Білик М.Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – [2-ге вид., без змін]. – К. : КНЕУ, 2007. – 592 с.

 5. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посібник / І. М. Бойчик. – вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К.: Атака, 2006. – 528 с.

 6. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник / Ф. Ф. Бутинець. – К.: Ліра – К, 2009. – 912с.

 7. Ващенко Л. О. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення / Л. О. Ващенко, П. М. Сухарев ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2007. – 185c.

 8. Гайдис Н. М. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Гайдис ; Нац. банк України. Львів. банк. ін-т. – Львів, 2006. – 414 с.

 9. Дикань В. Л. Діагностика фінансового стану підприємства: навч. посіб. / В. Л. Дикань, А. С. Козинець, В. Є. Упир ; Українська держ. академія залізничного транспорту. – Х. : УкрДАЗТ, 2007. – 150с.

 10. Дієва Н. М. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Н. М. Дієва, О. І. Дедіков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 11. Дікань Л. В. Фінансовий контроль: теорія та методологія: монографія / Дікань Л. В., Голуб Ю. О., Синюгіна Н. В. ; Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 92 с.

 12. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підруч. / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 550 с.

 13. Загурський О. М. Фінансовий аналіз : кредитно-модульний курс [текст] навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 472 с.

 14. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній; за ред. Проф.. А. Г. Загороднього. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2008. – 487 с.

 15. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз : навчальний посібник для ВНЗ / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай - Тек Прес, 2008. – 336 с.

 16. Мельник В. М. Основи економічного аналізу : навч. посіб. / В. М. Мельник. – К.: Кондор, 2009. –128 с.

 17. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки : наказ Міністерства фінансів України від 14 лютого 2006 р. № 170. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0332-06.

 18. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання : наказ ГоловКРУ України від 30 січня 2009 р. № 17.– Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/

 19. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій : наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997 p. №37 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 20. Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

 21. Мошенський С. З. Економічний аналіз: підручник для ВНЗ / С. З. Мошенський, О. В. Олійник ; за ред. Бутинець Ф. Ф. – [2 – е вид.]. – Житомир: Рута, 2007. – 704с.

 22. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К.: Алерта, 2010. – 584 с.

 23. Подольська В. О. Фінансовий аналіз : навч. посібниик / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

 24. Приймак В. І. Математичні методи економного аналізу : навч. посіб. / В. І. Приймак – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.

 25. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16 липня 1999 р. № 996 - ХІY із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

 26. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. пос. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

 27. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г. В. Савицька. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 668 с.

 28. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – [3-тє вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 668c.

 29. Труш В. Э. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності. / В. Э. Труш. – К.: Ліра – К, 2009. – 124с.

 30. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [Чугаєв А. О., Ніколаєв В. П., Лаба М. С. та ін.]; за ред.. А. О.Чугаєва. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 374с.

 31. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В Гуцаленко., В. А Дерій., М. М Коцупатрий. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 423с.

 32. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник для ВНЗ / Ю. С. Цал-Цалко – К. : ЦУЛ, 2008. – 566 с.

 33. Чернелевський Л. М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний: підручник / Л. М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. – К.: Хай – Тек Прес, 2009. – 640 с.

 34. Чернелевський Л. М. Аудит: теорія і практика : навчальний посібник / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. – К. : Хай - Тек Прес, 2008. – 560 с.Размещено на Vuzlit.ru


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации