Шпаргалка - Методология и организация социологических исследований ответы на государственный экзамен - файл n1.doc

приобрести
Шпаргалка - Методология и организация социологических исследований ответы на государственный экзамен
скачать (302 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc302kb.07.07.2012 03:35скачать

n1.doc

  1   2   3   4
Методологія та організація соціологічного дослідження.

 1. Методологія, теорія й методи: їхня роль у соціологічному дослідженні.

 2. Особливості вимірювання соціальних процесів.

 3. Організація прикладного соціологічного дослідження.

 4. Основні етапи організації й проведення соціологічного дослідження.

 5. Організація опитувальної мережі.

 6. Методи контролю якості збору емпіричних даних.

 7. Особливості розвідувального, описового й аналітико-експериментального дослідження в соціології.

 8. Роль пілотажних досліджень при підготовці соціологічного дослідження.

 9. Повторні дослідження і їхні різновиди.

 10. Порівняльні дослідження в соціології.

 11. Теоретико-прикладні й прикладні дослідження в соціології.

 12. Теоретичні передумови й уявлення про соціальну реальність у класичній парадигмі.

 13. Теоретичні передумови й методологічні принципи гуманістичної соціології.

 14. Порівняння методології й методів кількісного й якісного підходів до дослідження соціальної реальності.

 15. Роль програми в підготовці соціологічного дослідження, її структура й основні функції.

 16. Методологічний розділ програми соціологічного дослідження.

 17. Проблемна ситуація соціологічного дослідження.

 18. Об’єкт і предмет соціологічного дослідження.

 19. Мета й завдання соціологічного дослідження.

 20. Роль гіпотези в соціологічному дослідженні.

 21. Основні види гіпотез у соціологічному дослідженні.

 22. Вимоги до гіпотез у соціологічних дослідженнях.

 23. Операціональне визначення основних понять соціологічного дослідження.

 24. Емпірична інтерпретація основних понять соціологічного дослідження.

 25. Генеральна та вибіркова сукупність.

 26. Параметри й статистики.

 27. Основа вибірки, одиниці відбору, одиниці спостереження й об’єкти репрезентації відбору в соціологічному дослідженні.

 28. Переваги та недоліки основних методів формування вибіркової сукупності.

 29. Складні схеми формування вибіркової сукупності.

 30. Багатоступінчаста вибірка.

 31. Прості схеми ймовірнісного відбору.

 32. Ймовірнісний і систематичний відбір.

 33. Репрезентативність вибіркової сукупності, її основні критерії й способи контролю. Методи корекції вибірки.

 34. Основні вимоги до визначення обсягу вибіркової сукупності.

 35. Різновиди й можливості методів стихійного відбору.

 36. Особливості використання вибіркового методу в соціологічному дослідженні.

 37. Основні види погрішностей при використанні вибіркового методу.

 38. Причини виникнення помилок вибірки й способи зниження їхнього рівня.

 39. Фактори, що визначають точність і правильність вимірювання різних шкал.

 40. Стабільність шкали вимірювання, методи підвищення стабільності.

 41. Надійність інструментарію вимірювання соціальних процесів.

 42. Проста номінальна шкала та її можливості у вимірюванні соціальних процесів.

 43. Метричні шкали,їхні переваги й недоліки.

 44. Валідність інструментарію соціологічних досліджень і способи її підвищення.

 45. Використання порядкових шкал у соціологічних дослідженнях, їх можливості у

вимірюванні соціальних процесів.
1.Методологія, теорія й методи: їхня роль у соціологічному дослідженні

Методология – учение о методе(с греч. Языка). Имеет различные смысловые нагрузки в науках. Это система принципов научного исследования. В узком значении – описание конкретных методов исследования. В широком значении – включает в себя некий элемент философии, суть которой определяется как система наиболее общих принципов положения исследования(обосновать метод сбора и анализа социологической информации, конкретные социологические практики.)

Теория – совокупность положений которые концептуально описывают анализ микросоциологических процессов количественного исследования – на более массовые явления. Кач. Ориентация на аналит.общение, кот.не нарушают целостность соц.реальности, колич.-стат.обобщение.

2. Особливості вимірювання соціальних процесів

Наукове управління соціальними процесами здійснюється з допомогою нагромадження, переробки і передачі інформації, використовуються різні способи одержання і перетворення інформації. Це, по-перше, побутова свідомість, що реалізується в процесі повсякденного практичного життя людей, по-друге, емпіричне вивчення соціальної діяльності людей і соціальної дійсності; по-третє, конкретні соціологічні дослідження. В процесі конкретних соціологічних досліджень пізнання відновлює безпосередню видиму картину соціальних об'єктів, але уже на основі знань про закони їх розвитку і функціонування, характеристики об'єктів, що в емпіричному пізнанні відображені як «безпосередні» і «перші», в конкретних дослідженнях виявляються самими опосередкованими і кінцевими. Здійснення таких досліджень виявляється можливим тільки при наявності теорії, що правильно відображає суть соціальних організмів, тоді як емпіричні дослідження можливі завжди, незалежно від тієї ступені, якої досягло соціальне пізнання в розкритті закономірних зв'язків. Специфіка конкретного знання полягає в тому, що в ньому неповторима своєрідність суспільних явищ зв'язана з специфічними умовами місця і часу, де вони перебувають, детально відтворюються і пізнаються як особлива форма їх суті, що відображається в чистому вигляді в теорії. Об'єктивною основою, що обумовлює відмінність теоретичних і конкретних знань, є єдність і багатоманітність суспільного життя. Виступаючи єдиним за своєю суттю, суспільне життя водночас вкрай різноманітне в формах прояву

3. Організація прикладного соціологічного дослідження.

Прикладное исследование направлено на решение социальных проблем в их строго фиксированной пространственно – временной локализации. Этапы: 1. Максимально локализируется проблема и объект исследования; 2. Разработка программы действий, направления работы, теоретические концепции, выборочное обследование на реакцию предлагаемых нововведений. 3. Внедрение предлагаемых нововведений, сначала «эксперементальное», затем «базовое», и наконец «полное внедрение».

4. Основні етапи організації й проведення соціологічного дослідження

Этапы социологического исследования - последовательные стадии проведения социологического исследования:

-1- выбор исследуемой проблемы, формулировка целей и задач, разработка концепции, построение гипотезы (разработка программы);

-2- отработка методик сбора данных;

-3- сбор информации ("полевой" этап);

-4- подготовка данных к обработке и анализу;

-5- обработка и анализ информации;

-6- изложение результатов исследования.

5. Організація опитувальної мережі

Структура: 1. Полевые , 2. Супервайзеры, 3. Бригадиры, 4. Интервьюет. Функции: 1 – набор, подготовка, координация их действий, организация контроля проведения и количество результатов. Структура сетей определяется сроками сбора информации, особенностями выборки. Основные функции: мониторинг и контроль работы, анкеты и их количество. Он опрос не проводит, он организатор, мини директор. Когда выборка чрезмерно разбитая по т. Опроса на большом рас-и и надо опросить небольшое количество людей(до 200) включаются функции бригадира. Он участвует в опросе и выполняет некие организационные функции. Тоже получает дополнительную оплату.

Текущий контроль, или мониторинг, за ходом выполнения работы следит супервайзер и бригадир. Включает – уточняет сколько опрошенных, какие осуществляется выборочный контроль количества выполненных работ. Контроль нужен что бы если что. Получение анкет предполагает контроль самого выполнения работы, количество анкет. Методы контроля количества сбора данных: - контроль факта проведения инт; - контроль соблюд.метод-к и качество проведения инт; -кон. Количество запасных бланков инт. И сопроводит. Документов; - коррекция резко выдел ответов; - ремонт выборочной совокупности; - логический контроль заполнения бланков интервью или анкет.
6. Методи контролю якості збору емпіричних даних

Методи збору соціальної інформації (вибірка, аналіз документів, спостереження, опитування: анкетування, інтерв'ювання) Поруч із теоретичним велике значення у дослідженні має методичний розділ програм, що включає у собі опис методи і організації дослідження. Центральне значення у цьому підрозділі займає обгрунтування вибірки. Характер розв'язуваної проблеми, цілі й завдання дослідження визначають, яким повинен бути об'єкт дослідження. Іноді, щоб дослідження невеликий і соціолог має достовірними силами і можливостями його вивчити, може досліджувати його повністю. Тоді, кажуть соціологи, об'єкт дослідження тотожний генеральної сукупності. Але часто складне дослідження неможливо чи ньому не потрібно. Тому вирішення завдань дослідження здійснюється выборка.У конкурсній програмі має бути чітко зазначено: 1) Який об'єкт емпіричного дослідження. 2) Є дослідження суцільним чи вибірковим. 3) Якщо він є вибірковим, то претендує воно на репрезентативність. Репрезентативність — це властивість вибіркової сукупності відтворювати параметри і великі елементи генеральної сукупності. Генеральна сукупність — це сукупність всіх можливих соціальних об'єктів, яка підлягає вивченню не більше програми соціологічного дослідження. Вторинна сукупність (вибірка) — це частина об'єктів генеральної сукупності, відібрана з допомогою спеціальних прийомів щоб одержати інформації про всієї сукупності загалом. Кількість одиниць спостереження, складових вибіркову сукупність, називається її обсягом (обсягом вибірки). Є низка процедур здійснення вибірки. 4) Дослідник зобов'язаний вказати, скільки щаблів відбору застосовується у вибірці, як і одиниця відбору кожному ступені і який темп відбору застосовується з кожної щаблі. 5) Що основою вибірки (список, картотека, карта)? 6) Яка одиниця спостереження в останній щаблі выборки

При визначенні методів збору інформації соціолог має взяти у увагу ряд моментів: 1) оперативність і економічність дослідження не мають забезпечувати на шкоду якості даних; 2) жоден метод перестав бути універсальним, але свої чітко окреслені пізнавальні можливості. Тому немає взагалі «хороших» чи «поганих» методів, є методи, адекватні чи неадекватні поставленої дослідником завданню; 3) надійність методу забезпечується як його обґрунтованістю, а й дотриманням правил його применения

7. Особливості розвідувального, описового й аналітико-експериментального дослідження в соціології.

Разведывательное исследование наиболее простой вид конкретно –социологического анализа, т.к. решает весьма ограниченные по-своему содержанию задачи. Оно охватывает небольшие обследуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и сжатом по объему инструментарию.Может использоватся в качестве предварительного этапа глубоких и масштабных исслед. Потребность в этом возникает в том случае, когда предмет исследования относится к числу мало или вообще не изученных проблем. Данный вид исследования может применятся для получения дополнительной информации об предмете и объекте уточнения и корректировки гипотез и задач, инструментария и границ обследуемой совокупности в углубленном, широкомасштабном исследовании, а также для выявления трудностей, которые могут встретится в ходе его проведения.Обычно методом для получения инфо используется доступный – анкетный опрос, опрос- интервью) –позволяющий осуществить его в короткие вроки. Цель: формирование первоначальных гипотез.

Описательное исследование более сложный вид конкретно – социологического анализа. По своим целям и задачам оно предполагает получение эмпирических сведений дающих относительно целостное представление об изучаемом явлении, его структурных элементах.Оно проводится для получения как можно более полной всесторонней информации о состоянии дел на ее ведущих участках. Такое исследование проводится по полной, достаточно подробно разработанной программе.Такое исследование обычно проводится когда объект анализа – относительно большая общность людей(например коллектив крупного предприятия). Описательное исследование возможно, когда знание достаточно для выдвижения описательных гипотез. Цель: строгое описание качественных и количественных особенностей социальных процессов. Описание дается в виде какие либо характеристик.

Аналитико-эксперементальные исследования. Наиболее сильный вариант исследования. Пременяют при условии высоко знания в изучаемой области. Цель изучение причинно – следственных связей.

8. Роль пілотажних досліджень при підготовці соціологічного дослідження

Пилотажное исследование(пробное, пилотажное)

Цель которого, подготовиться к какому-либо большому исследованию, опробовать применение методик к более масштабному исследованию. Проверить тот арсенал средств, которые подготовлен для проведения масштабного исследования.Объем выборки не имеет четкого методологического основания (30-50)человек). Выборка не должна быть репрезантивной, но должна так разнообразно предствавлять обьект исследования. В желательную выборку включают наиболее важные группы населения(в данном вопросе)

Претест инструментария по сбору данных (претест опросника и т.д.) Сосредоточен только лишь на инструменте по сбору данных (формировке вопросов, проверке работоспособности открытых вопросов)

Проверяются такие показатели как валидность, устойчивость, точность и правильность. Претест – часть пилотажа.

Описание – констатация факта, количественно-качественная характеристика особенностей соц процессов.

Объяснения – попытка найти причинно-следственные связи.

Суть аналитического исследования – попытка найти причинно-следственные связи, факторы, предопределяющие развитие социальных явлений.

Чаще социологические исследования проводятся как описательные, реже как аналитико – эксперементальные.

9. Повторні дослідження і їхні різновиди.

Повторные исследования- совокупность нескольких исследований, проведенных по единой проблеме и инструментарию последовательно через определенные промежутки времени, для получения результатов, характеризующих динамику изменения объекта.

Должны быть сопоставлены методики. Разновидности повторных исследований: - лонгитюдное – длительное изучение одной совокупности лиц; - когортное – изучение лиц одного возраста, поколения на протяжении длительного времени. Цель – анализ изменений в жизни людей одного поколения; - трендовое – повторное изучение одних и тех же современных социальных явлений; - панельное – по единой программе, на одной и той же выборке и одной и тойже методике через определенные интервалы времени.

Панель – совокупность одних и тех же респондентов, опрошенная в базовом и повторном исследовании. Это одна из разновидностей лонгитюдного исследования(впервые Лазерефель исследовал аудиторию радиослушателей). В основе сравнительный метод.

Среди повторных исследований выделяют соц. Мониторинг – обеспечивает постоянное получение соц интерпр. О состоянии определенных социальных процессов(впервые использовали экологи)

10. Порівняльні дослідження в соціології.

Сравнительные исследования - исследования делятся на: синхронные - исследования, проводимые в один момент времени; диахронные (повторные, интервальные) - проводимые в два и более момента времени. Диахронные исследования в зависимости о характера выборочной совокупности делятся на панельные - в два момента времени в качест единицы сбора информации выступает один тот же объект, например, один и тот же респондент; трендовые - если в различн. моменты вр мени в качестве единиц сбора информации вступают различн. объекты, но принадлежат одной генеральной совокупности, например: опрашиваются в два момента времени различн. респонденты, принадлежащие к генеральной совокупности "матери-одиночки, проживающие в Московской области". К смешанному типу относятся так называемые когортные исследования. В этом случае генеральная совокупность определяется как нек-рая группа людей, связанная с определенным отрезком времени. Типичной когортой является совокупность людей, родившихся в один и тот же период времени (например, поколение, родившееся перед войной, в 30-е - 40-е годы и т. п.). Помимо вышеназванных различных видов временных исследований в литературе можно также встретить термины: "лонгитюдное" и реже "генетическое исследование". Хотя нет устоявшейся терминологии, в социологии под лонги-тюдными исследованиями наиболее часто подразумевают достаточно крупномасштабные многоцелевые проекты, предлагающие сбор информации (опрос) от одних и тех же объектов более чем в две временные точки. Под генетическим исследованием, хотя этот термин используется крайне редко, подразумевается когортное исследование, проводимое более чем в два момента времени. В социологии получил распространение также псевдовременной (ретроспективный) анализ соц. процессов. Вопросы респонденту о его прошлом позволяют получить информацию за длительные промежутки времени. Наиболее интенсивно разрабатываемой ветвью ретроспективного анализа является метод биографический (см.). Часто в социологии стратегии И.с. обозначаются термином "сравнительный анализ". В этом случае целесообразно включать в область рассмотрения вторичный анализ как специфический вид исследовательской стратегии. В И.с. в качестве центральной предпосылки возможности сравнения выступает сопоставимость методических и измерительных процедур. Наиболее часто применяемый прием в И.с. - использование идентичного инструментария (вопросов анкеты). Однако даже в рамках одного языка (например, в таких англоговорящих странах, как Англия и США) культурные различия могут оказывать существенное влияние на возможность сопоставимости данных. Смысловое содержание терминов меняется и во времени, Даже для не очень больших промежутков. Существенные культурные различия, что, как правило, связано и с различием языков, привносят Ряд принципиальных проблем в возможность сравнительного анализа. Важнейшим элементом исследовательской стратегии являются в этом случае поиск и обоснование функционально эквивалентных индикаторов соц. явлений и процессов в двух сравниваемых культурах или точках времени. Лит.: Методологические и методические проблемы сравнительного анализа в социологических исследованиях

Основанно на пространственных стравнениях, сравнения различных социальных общностей и сообществ: -межригиональное; - межгосударственное; - межкультурные(как в одной стране, так и между разными)

11. Теоретико-прикладні й прикладні дослідження в соціології.

Граница разделяющая теоретико – прикладное и прикладное исследование, определяется в зависимости от основной цели, по преимуществу связанной с углублением научного знания о социальных процессах или же преимущественно направленной на непосредственное решение конкретных социальных проблем. В теоретико – прикладном исследовании социальный заказ часто имеет место как некая общественная потребность, «взывающая» к ее изучению и удовлетворению. В прикладном же имеется и конкретный заказчик, управленческий орган, непосредственно заинтересованный в помощи исследователя. Направленное на анализ актуальных общественных проблем, теоретическое ориентированное исследование не менее практично, чем прикладное. Его результатами являются обнаружение взаимосвязей и тенденций в развитии социальных процессов, оценка условий, способствующих или напротив, препятствующих снижению социальных напряжений, разрешению конфликтов и т.д. Особенности: 1. В прикладном, в отличии от теоретико-прикладного, четко определен объект и неявно – его предмет. Короче говоря, в прикладном исследовании предметная область должна быть определена применительно к заданному социальному объекту, чтобы содействовать нормальному функционированию и развитию организации. 2. Время на проведение теоретико-прикладных исследований рассчитывается с учетом сложности и значимости изучаемых проблем. В прикладном же зависит от срока поставленного заказчиком. 3. В теоретико-прикладном исследовании в отличии от прикладного(разработанные методики и же их модификации) , оригинальность программы диктует нестандартность методик сбора первичных данных и логики их анализа. 4.В теоретико-прикладном исследовании работающий по программе стремится обосновать свои выводы, их теоретическую интерпретацию, в прикладном работник довольствуется теоретическими обоснованиями предложенными специалистами других областей. 5. Итоговый «продукт» теоретико-прикладного исследования – научная публикация, прикладного – рабочий документ, в котором содержится минимум об объекте, максимум – предложенных способов решений проблем объекта.

12. Теоретичні передумови й уявлення про соціальну реальність у класичній парадигмі

Возникновение идеи картины социальной реальности как особой формы систематизации знания - закономерный итог углубления научной рефлексии, в ходе которой был выявлен такой компонент оснований науки, как картина мира. Поскольку наука - лишь один из многих социальных институтов и цель науки - получение истинного знания о мире - лишь одна из многочисленных целей, которые ставит перед собой общество и его отдельные члены, то общественные цели могут вступать в противоречие друг с другом в том смысле, что достижение одной препятствует другой. Превратившись в метод, научная онтология обеспечивает расширенное самовоспроизводство собственных представлений - форму, оторванную от содержания., идентифицируя свой особый подход (в данном случае - целостность и обобщенность представления) как единственно адекватный реальности. В результате не реальность порождает на свет теорию, а теория реальность. Согласно этому принципу общественные науки рассматриваются как знание, которое созидает социальные формы жизни. Подразумевается сознательное применение общественнонаучных предположений, позволяющее контролировать социальные действия и в случае относительной уверенности в успехе подтверждать их. Это происходит, прежде всего, потому, что эти дисциплины показывают не людей, не процессы общения, деятельности, или самореализации, где люди выступают субъектами социальности, а стороны, грани, подсистемы, в которых опредмечиватотся эти процессы. Классическое теоретическое сознание, формирующееся на априорных принципах, приводит к тому, что в силу собственной ограниченности оно постепенно утрачивает возможность адекватно отвечать реальности. Так как современное сознание по инерции продолжает оперировать посредством устоявшихся умственных конструкций и стереотипов классического типа рациональности, то они не позволяют ни объяснить, ни даже достаточно точно описать социальную реальность.

Возникает вопрос - можно ли мир сегодняшнего дня объяснять средствами классической социологии? Существует несколько вариантов ответа: никакой другой парадигмы, кроме классической, для его объяснения не существует; классическая парадигма, может быть, не является единственной, но только она способна структурировать многообразный и нестабильный мир; социология не может работать более в старых парадигмах, определяемых дисциплинарной структурой, сложившейся в XIX веке; сложился новый мир, который и потребовал от социологии новую неклассическую парадигму, соответствующую постиндустриальной фазе; существует возможность объединения классической и неклассической парадигм обществознания.

Поскольку научный подход, в его классическом виде, не может претендовать на то, чтобы являться единственно истинным при понимании социальной реальности, то необходимо дополнить характер взаимоотношения социальной картины мира, социальной действительности и социальной теории с позиций неклассики. Тогда обнаруживается наличие нескольких уровней репрезентации социума: во-первых, это донаучная социальная действительность, являющая себя как общее силовое поле изменений и действующих сил; во-вторых - научно сконструированный социальный мир, причем между несоциологическим предметом рассмотрения и соответствующей ему собственно социологической конструкции отсутствует однозначная связь; в-третьих - социальная реальность, данная исследователю не как предмет его практик, а как (изменяющийся в процессе научного производства) горизонт всех частичных горизонтов.

13.Теоретичні передумови й методологічні принципи гуманістичної соціології.

Гуманистическая социология - теоретико-методологические ориентации в социологии, объектом изучения которых является рефлектирующий индивид в повседневной жизни. Особое внимание в гуманистической социологии уделяется актам сознания и смысла повседневности.

Гуманистическая социология подразделяется на понимающую социологию, феноменологическую социологию, когнитивную социологию, символический интеракционизм, этнометодология и др.

Гуманистическая традиция отказывается считать социальные науки, прежде всего социологию, свободными от ценностей и оценочных суждений. Ее представители уверены, что социология не занимает нейтральную позицию по отношению к социальной реальности. Напротив, социологи должны активно вмешиваться и влиять на развитие общества и решение социальных проблем. Их профессиональный долг видится в том, чтобы, используя научные данные и научный инструментарий, помогать тем слоям общества, которые находятся внизу социальной пирамиды и лишены возможности активно влиять на изменение общества, активно участвовать в принятии важных управленческих решений, касающихся этого общества, например в определении социальной или семейной политики. Социологи гуманистической ориентации не должны ограничиваться созданием абстрактных теорий и поиском эмпирических знаний, которые обогащают исключительно самую науку. Социологические знания имеют явно выраженную практическую ориентацию. В этом смысле социология не может быть <искусством для искусства>. Она должна быть наукой для людей.

Конечный результат гуманистической социологии видится ее представителям в установлении и укреплении не любого общества или социального порядка, а такого устройства и такого порядка, который соответствует принципам справедливости и идеалам гражданского общества. Социальная критика несправедливого устройства общества является таким же научным приемом социолога, как и изучение эмпирической реальности.

Гуманистическая социология в большей степени ориентирована не на количественные методы сбора данных, которые отвечают идеалам позитивистски ориентированной социологии, а скорее на качественные методы анализа социальных фактов. В этом смысле ей лучше всего соответствует так называемая интерпретативная перспектива социологии.

14. Порівняння методології й методів кількісного й якісного підходів до дослідження соціальної реальності.

Исследовательские задачи. В общем виде можно еще раз отметить, что для познания <системных> проблем (социальных институтов как систем) необходимо знание, основанное на количественных данных, их объяснении и формулировке в виде категорий, абстракций. Для познания опыта, переживаний, чувств конкретных людей, их практики - второго ряда проблем - необходимо знание, основанное преимущественно на понимании и интерпретации.

Однако для детального описания их различий как стратегий используем способ поляризации. В данном случае он применяется не для противопоставления двух парадигм с целью выяснения какая из них лучше, но как методологический способ очерчивания исследовательских границ и возможностей каждого.

1.Естественный способ познания объекта присущ качественной социологии.

Естественность подразумевает неструктурированные методы сбора данных (свободное

интервью, наблюдение, анализ документов), а также комплексный анализ ситуации или

процесса во всем жизненном многообразии составляющих элементов. Естественность

означает широкое использование естественной живой речи конкретных индивидов и более

живой язык в изложении результатов. Она предполагает также прямой визуальный контакт

исследователя с исследуемым в привычной для него обстановке.

Искусственность количественного подхода предполагает акцент на предварительно заданных гипотезах и характеристиках объекта; концентрацию на заранее разработанной схеме анализа; изучении определенных переменных и поиске характера связей между ними. В результате описываются логические связи между переменными, а социальное многообразие других, не изучаемых связей (как внутри, так и вовне предмета анализа), остается <за скобками> исследовательского интереса.

Преимущества естественного подхода особенно очевидны при изучении нетипичных или инновационных форм деятельности, когда трудно заранее очертить возможные вариации нового явления. Например, в начале 90-х годов начали возникать новые формы трудовой занятости или так называемая <двойная> занятость. Очень трудно было предусмотреть все возможные альтернативы занятости в закрытом вопроснике и проанализировать их вариативность. К какой форме занятости отнести, например, военного, который в свободное от службы время занимается кооперативной или частнопредпринимательской деятельностью и получает доходы непропорционально труду, вложенному в каждую из них? Заранее заданные показатели не давали возможности отнести данный тип ни к одной из заранее предложенных категорий. Искусственность количественных данных проявляется также в отсутствии прямого контакта исследователя со своим объектом. На смену ему приходит <статистическое видение>. В самом деле, в количественном исследовании объект представлен заполненной анкетой с обведенными кружками, которые надо присоединить к ответам других людей. В качественном исследовании исследователь находится в длительном контакте с исследуемым и не только видит и слышит его, но и воспринимает его всеми органами чувств, в многообразии его взаимодействий с другими людьми.

2.Частный характер качественного исследования задает аспект интереса (рассмотрение

с точки зрения отклонения от нормы, индивидуального своеобразия), отбор случаев

(описание отдельных случаев), а также широту обобщения - распространение выводов на

определенную узкую совокупность схожих случаев. Выводы, полученные на одних объектах,

носят относительный характер и могут быть отвергнуты последующими исследованиями на

других объектах. В отдельных случаях узко фокуси-

рованное изучение ставит под сомнение саму возможность распространения выводов на

другие объекты.

Обобщенный характер количественного исследования проявляется в упорядочивании структуры сложных социальных объектов (при нивелировании специфики каждого); широте распространения выводов проведенного исследования на всю совокупность аналогичных объектов, а также в форме представления конечных данных (в виде цифр и таблиц).

3.Аналитическое обобщение, конструируемое в результате качественного исследования

в виде частной теории, противостоит статистическому. Аналитическое предполагает

сравнение результатов по одному объекту с аналогичными (чаще всего противоположными) объектами для подтверждения или опровержения первичных выводов.

Статистическое обобщение количественного исследования основано на статистической репрезентации генеральной совокупности. Критерием надежности выводов здесь служит достоверное повторение установленных связей на других объектах.

4.Субъективизм качественного подхода, в противоположность утвердившемуся

мнению об объективизме количественного, является, пожалуй, самым дискуссионным

вопросом при сравнении этих парадигм. С одной стороны, действительно, возможности

субъективизма при интерпретации полученных результатов в качественной парадигме

значительно выше, ибо в данной стратегии фактически на всех этапах исследователь

непосредственно включен в исследовательскую ситуацию и от его личной трактовки зависит

многое. Однако для избежания этого существуют определенные методики, о которых мы

поговорим в Дальнейшем. С другой стороны, сторонники качественных методов, отвечая на

обвинения в субъективизме, используют тактику <ответного удара>. А кто сказал, что

интерпретация количественных данных лишена субъективизма? <Половина опрошенных> -

это много или мало? При трактовке одних и тех же данных разными исследователями вы

получите различные ответы. Ровно также, как и при трактовке позиции <затрудняюсь

ответить> возможны весьма неоднозначные толкования. Субъективизм социологического

исследования заложен уже самим объектом исследования - индивидуальным своеобразием

людей, составляющих социум.

5.Одномерный метод исследования (т. е. использование только одного -

статистического - способа познания социальной реальности) количественного подхода

противостоит многомерному, или мультимедийному (multimedia), характеру качественного

исследования. Это означает, что последний базируется на многостороннем анализе объекта и

привлекает для этого разные источники информации: например, наблюдение за

деятельностью какой-либо группы дополняется интервью с членами этой группы, анализом

официальных и частных документов о ее деятельности; возможно также одновременное

использование качественных и количественных данных об объекте, привлечение

исторических документов, видеозаписей и т. д.
  1   2   3   4


Методологія та організація соціологічного дослідження
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации