Герасимчук 3.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. Організація та технологія торгівлі - файл 1-25.doc

приобрести
Герасимчук 3.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. Організація та технологія торгівлі
скачать (4481.2 kb.)
Доступные файлы (11):
1-25.doc645kb.04.10.2010 09:28скачать
102-126.doc252kb.04.10.2010 09:32скачать
127-153.doc314kb.04.10.2010 09:33скачать
154-177.doc412kb.04.10.2010 09:34скачать
178-208.doc503kb.04.10.2010 09:35скачать
209-239.doc294kb.04.10.2010 09:36скачать
240-279.doc490kb.04.10.2010 09:37скачать
26-50.doc404kb.04.10.2010 09:30скачать
280-316.doc1297kb.04.10.2010 09:38скачать
51-76.doc248kb.04.10.2010 09:30скачать
77-101.doc272kb.04.10.2010 09:31скачать

1-25.doc


Міністерство освіти і науки України Луцький державний технічний університет

3. В. Герасимчук
Л. Л. Ковальська
І. М. Вахович


INCLUDEPICTURE "media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT

Навчальний посібник

Луцьк «Надстир'я» 2005


УДК 336.58(076) ББК 65.9(2)я7 Г 37

У навчальному посібнику розглядаються питання організації і тех­нології оптової та роздрібної торгівлі, оптимізації торговельно-тех­нологічних процесів, складських операцій, тарного господарства, транспортно-експедиторського обслуговування, визначено особли­вості організації праці та рекламно-інформаційної роботи торговель­них підприємств.

Видання передбачене для підприємців, працівників торговельних закладів, викладачів, студентів та всіх тих, що цікавляться питання­ми організації та технології торгівлі.

Рецензенти:

Г. Ф. Пугачевський, доктор техн. наук, професор кафедри това­рознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету;

  1. О. Голошубова, професор кафедри маркетингу та комерційної

діяльності Київського національного торговельно-економічного університету;

  1. В. Сирохман, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

товарознавства продтоварів Львівської комерцій­ної академії;

JI. І. Байдакова, доктор техн. наук, професор, завідувач кафед­ри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького державного техн. університету.

Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №14/182-2452від 4 листопада 2005р.).

© 3. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська, І. М. Вахович, Луцький державний технічний університет, 2005
ISBN 966-517-513-0


Передмова

Перехід України від командно-адміністративної системи управління до ринкової економіки спричинив інтенсифікацію процесів, пов'язаних із торгівлею товарами, роботами, послугами. Торгівля є однією із основ­них галузей економіки, оскільки вона забезпечує обіг товарів, їх рух зі сфери виробництва у сферу споживання, тобто це вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею — продажем товарів і наданням послуг.

Нині спостерігається диверсифікація діяльності торговельних підпри­ємств, де кожен із підприємницьких суб'єктів прагне до максимального задоволення потреб споживачів та одержання на цій основі максималь­ного прибутку. У свою чергу максимальне задоволення потреб спожи­вачів вимагає правильної організації та прогресивної технології торгівлі товарами (роботами, послугами).

Організація торгівлі — це стан упорядкованості і взаємоузгодженості її структурних елементів та організаційних зв'язків, які виникають у про­цесі доведення товарів від виробника до споживача.

Технологічні процеси в торгівлі представляють собою взаємодію зна­рядь праці (будівель, споруд, торговельного обладнання) і робочої сили, провідною метою яких є більш раціональне й ефективне їх використання.

Вітчизняними та іноземними науковцями присвячено ряд праць з проблем організації та технології торгівлі. Вагому частку в цю справу внесли дослідники Мазаракі А.А., Голошубова Н.О., Памбухчиянц О.О., Платонов В.Н., Ушакова Н.М., Апопій В.В. та ін.

У навчальному посібнику на основі систематизації досліджень з да­ної проблематики висвітлено механізм організації та технології торгівлі, зокрема організаційну побудову роздрібної та оптової торгівлі; побудо­ву і розміщення роздрібної торговельної мережі, складського господар­ства; зміст і технологію торговельних процесів, організацію праці; тарне господарство, транспортно-експедиційне обслуговування.

Зауважимо, що створення ефективного механізму організації та тех­нології торгівлі у сучасних умовах господарювання можливе за умови наявності відповідних висококваліфікованих кадрів. Розроблений на­вчальний посібник розрахований для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів зі спеціальностей "Товарознавство та екс­пертиза товарів", "Товарознавство та експертиза продовольчих товарів", "Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів", "Комерційна діяльність", "Міжнародна економіка" та ін.

Метою вивчення дисципліни "Організація та технологія торгівлі" є формування у майбутніх фахівців глибоких і системних знань із сучас­ної організації і технології торгівлі вітчизняними та зарубіжними підприємствами.

Курс «Організація та технологія торгівлі» вивчається у тісному взаємозв'язку з іншими дисциплінами, такими як психологія, світовий ринок товарів і послуг, менеджмент, маркетинг, комерційна діяльність, теоретичні основи товарознавства.

У методичному аспекті структура навчального посібника спрямована на чіткість викладу матеріалу, оптимальне визначення змісту основних понять, а також створення можливостей перевірити набуті знання за допомогою розроблених тестів для самоконтролю. Це дає змогу зосере­дити увагу читачів на суттєвих положеннях, формах, методах організації та технології торгівлі і сприятиме логічному засвоєнню ними необхідних знань з пропонованої проблематики.

Автори навчального посібника не претендують на вичерпне висвітлен­ня всіх актуальних проблем з організації та технології торгівлі на сучас­ному етапі соціально-економічного розвитку суспільства.
INCLUDEPICTURE "media/image2.jpeg" \* MERGEFORMAT

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Теоретичні питання розділу

Сутність та функції роздрібної торгівлі.
Види і класифікація торговельних
об'єктів.


Спеціалізація та типізація роздрібних
торговельних об'єктів.
Принципи розміщення роздрібних
торговельних підприємств.
Організація торговельної мережі в
зарубіжних країнах.
Показники, що характеризують розвиток
роздрібної торговельної мережі.
Ліцензування та патентування
торговельної діяльності.
Вимоги до організації діяльності
підприємств роздрібної торгівлі.


Ключові терміни І поняття

Торгівля роздрібна, підприємство, магазин, склад, павільйон,
кіоск, палатка, принципи ліцензування, ліцензія, патентування,
класифікація.


INCLUDEPICTURE "media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT
У сучасних умовах господарювання все більшого значення набуває розвиток роздрібної торговельної мережі, в основі якої лежить торго­вельне підприємство, як одної із форм задоволення кінцевих потреб спо­живачів та забезпечення безперервності процесу суспільного відтворен­ня.

Тепер існують різні види та організаційні форми торговельних підприємств.

Під торговельним підприємством розуміється самостійний господарсь­кий суб'єкт з правами юридичної особи, що здійснює закупівлю та про­даж товарів, а також надання послуг з метою задоволення потреб спо­живачів.

Класифікація торговельних підприємств [21, с.40]:

  1. Залежно від форми власності підприємства поділяються на:

комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

Динаміку співвідношення роздрібних торговельних об'єктів за фор­мами власності в Україні зображено на рис. 1.1.

Таким чином, найбільшу питому вагу займають підприємства кому­нальної форми власності.

INCLUDEPICTURE "media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT

Сутність та функції роздрібної торгівлі.
Види і класифікація торговельних об'єктів

до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника,
який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника;

— корпоративні підприємства — утворюються, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діють на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі
через органи, що ними створюються, участі засновників у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше
осіб.

3. За рівнем іноземного інвестування підприємства бувають:

INCLUDEPICTURE "media/image5.jpeg" \* MERGEFORMAT
4. Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від ре­алізації продукції за рік підприємства поділяють на:

- великі підприємства — підприємства, в кожному з яких середньо - облікова чисельність працюючих за звітний рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні;

Роздрібна торгівля представляє собою діяльність, пов'язану із купівлею — продажем товарів та послуг кінцевим споживачам. Здійсню­ючи купівлю — продаж товарів безпосередньо кінцевому споживачу для особистого, сімейного і домашнього використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, та надаючи різні види послуг, вона задо­вольняє потреби споживача в них. У зв'язку з цим роздрібну торгівлю можна розглядати в трьох основних аспектах:

Роздрібна торгівля в процесі суспільного відтворення виконує такі функції:
Доведення товарів від виробників (оптовиків) до кінцевих спожи­вачів в системі роздрібної торгівлі здійснюється за допомогою роздрібної торговельної мережі.

Роздрібна торговельна мережа — це сукупність стаціонарних, напів- стаціонарних та пересувних торговельних об'єктів, а також аптек для організації роздрібного продажу товарів, пунктів дистанційного про­дажу товарів, а також пунктів ремонту предметів особистого користу­вання і домашнього вжитку, не пов'язаних з виробництвом цих товарів [9, с.9].

Нині спостерігається диверсифікація діяльності торговельних підприємств, де кожен із суб'єктів підприємницької діяльності прагне до більш повного задоволення потреб споживачів та одержання на цій основі максимального прибутку.

Всю сукупність роздрібних торговельних об'єктів, які складають роздрібну торговельну мережу, умовно можна розділити на такі гру­пи:

- стаціонарна;

— напівстаціонарна;

Кожна із цих груп роздрібної торговельної мережі має свої спе­цифічні особливості.

До стаціонарної торговельної мережі відносяться торговельні об'єкти, що розміщені в спеціально обладнаних і призначених для ведення торгівлі будівлях. Такими підприємствами можуть бути магазини, магазини-склади, спеціально організовані ринки.

Магазин — торговельний об'єкт, призначений для продажу товарів і надання послуг кінцевим споживачам. У магазині д ля здійснення різних торговельно-технологічних операцій є комплекс торговельних та не­торговельних приміщень.


Магазин-склад - торговельний об'єкт, який обладнаний як товарний склад, де здійснюють операції з оптового та роздрібного продажу товару [9, с.7]. Тут торгівля може здійснюватись лісовими, будівельними та іншими матеріалами, сантехнічним та опалювальним обладнанням, па­ливом та ін. Залежно від виду реалізованих товарів до складу такого ма­газину входять: торговельний зал та адміністративне приміщення, зал товарних зразків, складські приміщення (опалювальні та неопалювальні), навіси, майданчики для зберігання товарів.

У теперішній час до магазинів — складів відносять і підприємства роздрібної торгівлі, що реалізують продовольчі та непродовольчі товари методом самообслуговування переважно із транспортної тари (ящиків, контейнерів) населенню, а також підприємствам або індивідуальним підприємцям для подальшого перепродажу, використання у дрібному виробництві чи надання послуг населенню.

Оскільки домінуючу роль у мережі роздрібної торгівлі становлять ма­газини, то доцільно детальніше зупинитись на розгляді їх основних різно­видів.

Класифікація магазинів [12, с.43]:

  1. За характером розміщення на території населеного пункту:

  1. За товарним профілем:

  1. За формою товарної спеціалізації:

  1. За методом продажу:
  1. За ціновим рівнем товарів, що реалізуються:

  1. За розміром торговельної площі:

. — великі (торговельна площа - від 1001 до 3500 кв.м; в сільській місце­вості - від 401 до 1000 кв.м);

Кількість магазинів та їх торговельна площа в регіонах України відоб­ражені на табл. 1.1.

Поліпшення торговельного обслуговування населення, найбільш ефективне задоволення потреб споживачів пов'язане не тільки з розвит­ком мережі сучасних магазинів, але й з розширенням поза магазинних форм продажу товарів. їх використання сприяє наближенню товарів до місць проживання, роботи і відпочинку людей.

Поза магазинні форми продажу товарів можуть використовуватись че­рез торговельні автомати, ярмарки і ринки, мережевий маркетинг, по­силочну торгівлю, електронну торгівлю (Інтернет-магазини), аукціони.

Вибір поза магазинної форми продажу товарів залежить від місцевих умов, а саме: від чисельності жителів у населеному пункті; наявності й асортиментного профілю підприємств торгівлі; сезонних і кліматичних умов та інших чинників.

Оскільки суть торговельних автоматів, посилочної торгівлі буде розг­лянуто далі як об'єктів дрібно роздрібної торговельної мережі, то насам­перед увагу зосередимо на дослідженні особливостей ярмарку, мережевого маркетингу, електронної торгівлі, аукціонів та ринку.

Ярмарок — ринковий захід з торгівлі різними товарами, здійснення реклами зразків товарів, проведення переговорів, що регулярно організо­вується в установленому місці на певний час і на певний термін. Торгівля на ярмарках здійснюється в павільйонах, а також в лотках, кіосках, що належать підприємствам торгівлі, виробничим підприємствам і т.п.
INCLUDEPICTURE "media/image6.jpeg" \* MERGEFORMAT
На ярмарках здійснюють також продаж сезонних товарів або приуро­чують їх проведення до визначних дат, свят. Так, перед початком навчаль­ного року організовуються шкільні ярмарки, а напередодні новорічних свят - ялинкові ярмарки. Сезонні ярмарки влаштовують для продажу на аукціоні одягу, взуття, тканин, товарів для садоводів і т.д.

Мережевий маркетинг поки що не набуває значного поширення у вітчизняній торговельній практиці. Особливість цієї форми поза магазинної торгівлі полягає у тому, що реалізація товарів здійснюється тор­говими агентами вдома, в установах і організаціях, на транспорті і т.п.

Важливо, щоб торгові агенти мали спеціальну підготовку: знали ос­новні споживацькі властивості пропонованих товарів; мали навики діло­вого спілкування; були знайомі з основами психології і чинним законо­давством, регулюючим торговельну діяльність.

До обов'язків агента входить виявлення потенційних покупців про­понованих товарів і рекламування їх за зразками, каталогами та іншими рекламними виданнями. При цьому торговому агенту необхідно пере­конати покупця в існуванні раніше не виявленої потреби саме в цих то­варах, в тому, що саме вони найкраще задовольнять його потреби.

Застосування мережевого маркетингу дає змогу суттєво скоротити витрати обігу, тому він є перспективною формою поза магазинного про­дажу товарів.

Появі електронної торгівлі сприяв розвиток електронної техніки і су­часних засобів телекомунікаційного зв'язку.

У вузькому значенні - під електронною торгівлею мається на увазі вид дистанційної торгівлі товарів, що здійснюється за допомогою комп'ютер­ної та телекомунікаційної мережі (зокрема, Інтернет, Інтернет-магазини).

Зараз в Інтернеті існує дуже велика кількість віртуальних магазинів, у тому числі й українських, які пропонують широкий вибір різноманітних товарів. Найбільш часто в таких магазинах представлені книги, комп'ютерна техніка, електропобутові прилади, аудіо-, відео- і фотото­вари, іграшки та ін.

Покупець, який має доступ до комп'ютерної мережі, може, не вихо­дячи з будинку, ознайомитися з асортиментом Інтернет-магазину, ви­брати за описами й фотографіями необхідні товари й відразу ж замовити їх.

Замовлені товари доставляються покупцю кур'єром (як правило, на невеликі відстані) або поштою. їх оплата здійснюється готівкою, переказом грошей на рахунок продавця, післяплатою (при доставці поштою) або за допомогою кредитних карток.Аукціони почали розвиватися останніми роками. Продаж товарів на аукціоні характеризується тим, що встановлюється мінімальна ціна то­вару, максимальна ж на конкурсній основі встановлюється самими по­купцями в залежності від попиту на той чи інший товар і застосовується при продажу антикварних речей, картин, скульптур, коштовностей, то­варів культурно-побутового призначення і т.п.

Тобто аукціон - це ринковий захід на визначений термін для здійснен­ня торгу для продажу попередньо оглянутих покупцем товарів, які пере­ходять у власність покупця, який запропонував найвищу ціну.

Ринок як об'єкт стаціонарної торговельної мережі — це торговий об'єкт, створений суб'єктом господарювання на відведеній за рішенням місце­вого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування зе­мельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, де здійснюється купівля — продаж товарів і надаються послуги покупцям за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції [19, с.25].

Нині ринки займають значну питому вагу в структурі роздрібної тор­говельної мережі. Це обумовлено, перш за все, трансформаційними про­цесами, які призвели до масового безробіття, переходу робочої сили із сфери виробництва у сферу послуг та розвитку малого і середнього підприємництва.

Ринкова торгівля існує згідно з "Правилами торгівлі на ринках". Згідно з цими Правилами на території ринку можуть бути розміщені об'єкти роздрібної торгівлі (магазини, палатки, кіоски і т.п.), заклади ресторан­ного господарства, побутового обслуговування, готелі і т.п.

Для торгівлі непродовольчими товарами на ринках відводяться спеціальні місця.

Режим роботи ринку, розмір оплати за місце встановлюються адміністрацією зі згоди органів влади.

Юридичні особи і підприємці повинні мати ліцензію на право діяль­ності.

Тим, хто продає на ринку, надається ряд послуг: розрубування м'яса, видача обчислювального обладнання, зберігання, перевезення і т.д. Більшість послуг — платні.

Продовольчі товари реалізують тільки за наявності документів, які засвідчують якість. Контроль якості організовується через лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи.
Посилкова торгівля здійснюється спеціалізованими об'єктами, в тому числі магазинами, шляхом пересилки поштою товарів, що вибираються і замовляються покупцями за зразками, каталогами та ін. Оплата таких товарів здійснюється або попередньо, або під час їх отримання покуп­цем.

Продаж поштою — вид дистанційної торгівлі товарами, яка здійснюється через каталоги, оголошення, переважно при торгівлі кни­гами. В цьому випадку покупець вносить грошовий аванс як гарантію викупу всього комплекту передплати. При передплаті, після внесення авансу, покупцю видають квитанцію чи абонемент, при пред'явленні яких йому видають на пошті чи у відповідному магазині оплачені ек­земпляри комплекту.

До напівстаціонарної торговельної мережі відносять такі торговельні об'єкти, як павільйон, кіоск, торговельні автомати.

Павільйон — це торговельний об'єкт, який створений з метою прода­жу товарів кінцевим споживачам, приміщення, що має торговельний зал і місце для зберігання товарного запасу, розраховане на одне чи декілька торговельних місць.

Кіоск — торговельний об'єкт, який створений з метою роздрібного продажу товарів, приміщення без торговельного залу, яке розраховане на одне робоче місце продавця без торговельної зали для покупців.

Якщо розглядати розподіл кіосків за формами власності, то найбільшу питому вагу займають кіоски колективної форми власності (рис. 1.2).

Торговельні автомати — торговельні об'єкти, призначені для роздрібного продажу товару кінцевому споживачу, в основному вузько­го асортименту, без торговельної зали та робочого місця продавця. Вони можуть бути встановлені на вокзалах, стоянках транспорту, в парках та інших багатолюдних місцях, а також всередині магазинів.

Сучасні торговельні автомати є системою, в корпусі якої з'єднані комп'ютер, екран, чеко друкуючий пристрій, купюро приймач, пристрої прийому і видачі монет та інше устаткування.

Подібні автоматичні каси можуть використовуватися самостійно для надання послуг за поданням довідкової інформації. З їх допомогою мож­на рекламувати товари, пропонувати послуги і т.п.

Крім того, каса — автомат здатна управляти секціями видачі товарів, кількість яких може бути різною. В цьому випадку покупець за допомо­гою сенсорного екрана вибирає необхідний йому товар і оплачує його, опустивши гроші в пристрій для їх прийому. Каса — автомат приймає гроші
INCLUDEPICTURE "media/image7.jpeg" \* MERGEFORMAT

за товар, видає здачу монетами і касовий чек. Після цього управляючі команди з каси надходять у відповідну автоматичну секцію видачі това­ру, яка забезпечує його видачу покупцю протягом 20-30 с.

Пересувна торговельна мережа функціонує на принципах розносної (лотки, корзини, палатки) та розвізної торгівлі (автолавки, вагонолавки, автоцистерни). Вона належить до дрібно роздрібної торговельної мережі і представлена палатками, автомагазинами, автопричепами, ав­тоцистернами та ін.

Дрібнороздрібна торговельна мережа - частина роздрібної торговель­ної мережі, що об'єднує торговельні об'єкти, які розміщуються в не­капітальних спорудах або в пересувних (переносних) технічних засо­бах, і призначена для організації продажу товарів певного асортименту з використанням найпростішої технології торговельного процесу [9,с.9].

Перевагами використання дрібнороздроібної торговельної мережі є висока гнучкість, оперативність, можливість наближення до кінцевого споживача, тимчасове використання у районах забудови, легке пе­реміщення з місця на місце та ін. Розглянемо характеристики об'єктів дрібнороздроібної торговельної мережі.


Палатка - торговельний об'єкт збірно-розбірної конструкції з ме­тою продажу товару кінцевому споживачу, палатка не має торговельно­го залу і приміщень для зберігання товарів, розрахована на одне або декілька робочих місць продавця, на площі яких розміщений товарний запас на один день торгівлі.

Лоток — торговельний об'єкт збірно-розбірної конструкції із обме­женим асортиментом, створений з метою продажу товару кінцевому спо­живачу.

Динаміку кількості підприємств — юридичних осіб зображено на рис. 1.3.

Як видно з рисунка, щорічно зменшується кількість магазинів та
кіосків. У 1990 р. вона становила 145,7 тис., а в 2003 р. — вже 83,8 тис.
Така ситуація, на нашу думку, пов'язана із трансформаційними процесами, які відбувалися в Україні, не здатністю керівників адаптуватися до сучасних умов господарювання.

Мережу роздрібної торгівлі підприємств — юридичних осіб в Україні показано на табл. 1.2.

INCLUDEPICTURE "media/image8.jpeg" \* MERGEFORMAT
Таким чином, з результатів таблиці можна зробити висновок про щорічне скорочення числа підприємств торгівлі. Відповідно зменшується забезпеченість торговельною площею в розрахунку на 10000 осіб як у сільській, так і міській місцевостях.

Динаміку обсягу роздрібного товарообороту підприємств - юридич­них осіб на 1 особу в Україні зображено на рис. 1.4.

INCLUDEPICTURE "media/image9.jpeg" \* MERGEFORMAT


1.2. Спеціалізація та типізація роздрібних

торговельних об'єктів

Однією із найважливіших умов поліпшення якості торговельного обслуговування населення є спеціалізація торговельної мережі.

INCLUDEPICTURE "media/image11.jpeg" \* MERGEFORMAT

У міський та сільських поселеннях обсяги роздрібного товарооборо­ту щорічно зростають. У міських поселеннях обсяги роздрібного това­рообороту зросли з 298 грн. у 1995 році до 1386 грн. у 2003 році. У сільській місцевості обсяги зросли за цей час з 93 до 341 грн.

Досліджуючи регіональні особливості роздрібного товарообороту на 1 особу, зазначимо, що найбільший обсяг роздрібного товарообороту при­падає на Дніпропетровську, Закарпатську, Львівську, Харківську області та м. Київ (рис. 1.5). Це може свідчити про більш розвинуту мережу роз­дрібних торговельних закладів у цих регіонах.
INCLUDEPICTURE "media/image12.jpeg" \* MERGEFORMAT


Спеціалізація — це форма розподілу сфер діяльності між магазинами за товарним асортиментом та ціновим рівнем на товари та послуги відповідно до обраного цільового ринку [9, с.8].

Об'єктивною основою спеціалізації є складність та різноманітність асортименту товарів, систематичне їх розширення, що вимагає дифе­ренційованого розподілу товарної маси між торговельними об'єктами.

Перевагами спеціалізації торговельної мережі є те, що вона:

Слід відмітити, що поруч із перевагами спеціалізації торговельної мережі існує і ряд недоліків, які зводяться до наступного:

Спеціалізованими переважно є непродовольчі магазини.
У сільській місцевості в зв'язку з малою щільністю населення значно обмежується можливість спеціалізації торговельної мережі.

Спеціалізація роздрібних торговельних підприємств передбачає їх розподіл за декількома ознаками, основною з яких є асортимент товарів, що реалізуються.

За цією ознакою магазини можна розділити на три групи:

У свою чергу продовольчі та непродовольчі магазини залежно від рівня спеціалізації можна поділити на такі групи:

універсальні, що торгують широким асортиментом багатьох товар­них груп з наданням широкого вибору послуг (універмаг, універ­сам, гастроном, супермаркет, гіпермаркет, дискаунтер, торгові доми);
Існує три основних методи визначення рівня спеціалізації роздрібної торговельної мережі:

На рівень спеціалізації впливає ряд факторів:

характер споживчого попиту (твердо сформований або імпульсив­ний попит);
Тип — сукупність характеристик магазину, що визначають його відмінні особливості, а саме: асортиментний профіль, розмір торго­вельної площі, методи продажу товарів, їх цінові характеристики |9, с.8].

На основі типізації вдосконалюється управління торговельною мережею, забезпечується можливість широкого використання ти­пових рішень щодо формування торговельного асортименту, що сприяє стандартизації обладнання, визначенню чисельності працівників для магазину, впорядкуванню товаропостачання, ор­ганізації праці, впровадженню прогресивних технологій.

Типізацію торговельних підприємств здійснюють за такими озна­ками:

Усі типи магазинів зведені в номенклатуру типів магазинів, у якій враховані сучасні вимоги до розвитку і організації торговельного об­слуговування міського населення, а також зарубіжний досвід.

Найбільш поширеними типами роздрібних торговельних підприємств є:


мінімаркет — підприємство роздрібної торгівлі, що реалізує про­довольчі товари не менше 500 асортиментних позицій через са­мообслуговування (в основному — хліб, кондитерські товари, гастрономію, лікеро-горілчані вироби, пиво, безалкогольні на­пої) з індивідуальним обслуговуванням через прилавок торго­вельною площею до 200 м2: Може містити асортимент непро­довольчих товарів повсякденного попиту (близько 40-50% площі);

- торговий дім — підприємство роздрібної торгівлі торговельною площею від 1000м2, що складається, як правило, із декількох уособлених магазинів, з єдиною дирекцією, які розміщені в одній будівлі і працюють на повному госпрозрахунку. Особ­ливістю такого типу підприємства є більш широкий, ніж у зви­чайних магазинах, спектр комерційних послуг;


Принципи розміщення роздрібних
торговельних підприємств


Основними завданнями раціонального розміщення роздрібної торговельної мережі на сучасному етапі розвитку торгівлі є:

При розробці схем розміщення роздрібної торговельної мережі необхідно враховувати цілий ряд факторів:

Існує декілька принципів розміщення роздрібної торговельної мережі:

1. Принцип рівномірного розміщення роздрібної торговельної мережі.
Він застосовується, в першу чергу, до магазинів, що торгують товарами
повсякденного попиту. При його застосуванні досягається таке
розміщення, коли на кожну ділянку міста з визначеною кількістю населення припадає певна кількість магазинів, що дозволяє задовольнити попит покупців. Так, у житловій забудові при такому розміщенні

спеціалізовані магазини з продажу окремих груп продовольчих (не­продовольчих) товарів торговельною площею 250-3500 м2. Та­кими магазинами можуть бути магазини з продажу одягу, білиз­ни, тканин, взуття, галантерейних і парфумерних товарів; ма­газини з продажу товарів господарського вжитку і меблів; ма­газини з продажу товарів культурно-побутового призначення, спорту та туризму; інші (квіти, книги).

INCLUDEPICTURE "media/image13.jpeg" \* MERGEFORMAT


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации