Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти - файл n1.doc

приобрести
Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти
скачать (965 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc965kb.06.07.2012 23:34скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І.П.Дроздова


«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ПЕДАГОГІКА

ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ХАРКІВ – ХНАМГ ? 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І.П.Дроздова


«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ПЕДАГОГІКА

ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
(для студентів-магістрів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.090603 – «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»; 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи»)

ХАРКІВ – ХНАМГ ? 2008І.П.Дроздова. Навчальний посібник із курсу «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ» (для студентів-магістрів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.090603 – «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»; 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи»). – Харків: ХНАМГ, 2008. – 142 с.


Укладач: І.П. Дроздова

Рецензент: О.С. Пономарьов

Рекомендовано Вченою радою ХНАМГ як навчальний посібник, протокол № 11 від 02.07. 2008 р.ПЕРЕДМОВА

Сучасний етап розвитку людської цивілізації посилює вимоги до наукової компетентності фахівця з вищою освітою. Він повинен уміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у бурхливому потоці наукової інформації. Необхідність підвищення рівня наукової підготовки є характерною ознакою сьогодення і в галузі професійної педагогічної діяльності. Безперечно, педагогіка вищої школи здатна забезпечити науковий підхід до сучасного навчального процесу, визначити його закономірності, а також виявити найбільш оптимальні форми, методи, засоби навчання і виховання особистості у вищій школі. З цією метою розроблений навчально-методичний посібник із педагогічної майстерності, призначений для магістрів, молодих викладачів вищих навчальних закладів, які вивчають основні проблеми організації та проведення навчально-виховного процесу у вищій школі на сучасному етапі розвитку українського суспільства і спільного європейського освітнього простору. У посібнику зроблено спробу розглянути найбільш важливі питання педагогічної майстерності з нових точок зору: гуманізації, демократизації та національної і полікультурної спрямованості педагогічного процесу вищої школи. У навчально-методичному посібнику висвітлено також питання інформаційних ресурсів та комп’ютерної підтримки навчального процесу; інноваційних технологій навчання, зокрема, деяких аспектів модульної технології, діагностики та оцінювання досягнень студентів у процесі навчання.

Посібник містить методичні рекомендації, завдання, перелік педагогічних джерел і додатки, які, на нашу думку, допоможуть студентам-магістрам, молодим викладачам вищої школи, а також аспірантам опанувати курс «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти».

Усім зацікавленим такий курс дозволить у подальшій педагогічній діяльності удосконалити навчальний процес, зрозуміти значущість педагогічної професії, специфіку викладацької діяльності, опанувати механізми використання особистісного потенціалу для розв’язання педагогічних завдань навчання і виховання, ураховуючи сучасні вимоги в галузі професійної діяльності.

ВСТУП

Процес підготовки нової ґенерації науковців, здатних позитивно впливати на суспільний розвиток, потребує зростання якості знань, збереження національної культури, озброєння основами професійної майстерності щодо виникнення нових функцій педагогіки вищої школи. У зв’язку з цим відбувається суттєве оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. Це оновлення стосується питань філософсько-методологічного, наукового і методичного забезпечення, підґрунтям яких є демократизація та гуманізація національної освіти. Стандартизація та комп’ютеризація сфер життя вимагає істотних змін щодо усталених позицій, які склалися у галузях науки.

Разом з тим мусимо зазначити, що не лише у студентів, аспірантів, але й у викладачів можна зустріти скептичне ставлення щодо необхідності ґрунтовних педагогічних знань, формування професійних якостей і вмінь, які допоможуть реалізувати завдання, поставлені суспільством перед вищими навчальними закладами. Така ситуація, по-перше, призводить до прагматичних рішень у діяльності викладача, яка базується на принципі: «Знай свій предмет, і цього достатньо». Очевидно, що при такому підході у навчанні домінує інтуїтивізм, емпіризм, сліпе копіювання прийомів і методів більш досвідчених колег. По-друге, обмеженою залишається й діяльність педагога, оскільки він не зорієнтований на людинотворчу функцію, яку формують знання з педагогіки вищої школи.

Чи можна навчити педагогiчної майстерностi? Дамо позитивну вiдповiдь, коли дещо змiнимо питання: її можна опанувати у процесi кропiткої роботи над собою пiд керiвництвом наставника. Засвоєння теоретичних знань на лекцiях, оволодiння практичним досвiдом доцiльної педагогiчної дiї у вищій школi ще не достатнi без розвитку професiйно значущих властивостей: педагогiчної спостережливостi, оптимiзму, гуманiстичної спрямованостi, динамiзму, комунiкативностi та органiзаторських здiбностей. Формування їх, забезпечуючи швидкiсть набуття професiоналiзму, потребує вiд кожного викладача готовностi пiзнати себе, зрозумiти особисту позицiю. Усвiдомлюючи свої iндивiдуальнi особливостi, педагог може заздалегiдь виявити власнi "сильнi" та "слабкi" риси, запобігти виникненню психологiчних бар’єрiв, зайнятися самовихованням, компенсувати якостi, котрих не вистачає, усунути внутрiшнi причини, що стримують активнiсть, саморозкриття у дiяльностi i стосунках.

Саме тому пiдготовка до кожного заняття з курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» починається з усвiдомлення майбутнiм або молодим викладачем вищої школи певної гранi своєї iндивiдуальностi, щоб крок за кроком, вiд однiєї теми до наступної кожен осмислював шляхи створення свого професiйного портрета.

З огляду на сказане, й запропоновано програму курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти», в якій коротко представлені як загальні основи педагогіки вищої школи та історії вищої освіти, питання дидактики й виховання студентської молоді, так і осмислення теоретичних засад педагогічної професії, технології здійснення педагогічної дії. Основне завдання курсу полягає в тому, щоб дати глибокі теоретичні знання про суть наукової та методологічної діяльності у вищій школі, сформувати професійні стереотипи наукового мислення та методичні засади щодо проведення навчальних занять. Специфіка курсу – у спрямованості на особистісний розвиток викладача, формування його творчого потенціалу, педагогічна майстерність розглядається не лише як рівень професійної діяльності, а як комплекс властивостей особистості викладача, який забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності.
ПРОГРАМА КУРСУ
Модуль «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» містить 2 кредити. Даний курс лекцій розрахований на 72 години, із них 36 години аудиторних занять ( 18 годин – лекції, 18 годин – практичні заняття ) і 36 годин – самостійна робота.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1. Система, зміст вищої освіти в Україні.

Тема 1. Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування європейського освітнього простору. Удосконалення методів і форм організації навчання. Порівняльний аналіз систем вищої освіти України та розвинених країн світу. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні. Демократизація як освітній принцип. Суспільна значущість гуманізації навчального процесу.

Тема 2. Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи. Функції викладача. Поняття педагогічної діяльності; її структура. Мотив педагогічної діяльності. Сутність і особливості педагогічної діяльності (педагогічні уміння, функціональні компоненти педагогічної системи). Педагогічна майстерність і особистість педагога.

Тема 3. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти. Сутність і класифікація форм організації навчання. Інші організаційні форми навчання (професійний тренінг та його етапи).

Тема 4. Методи та інноваційні технології навчання. Комп’ютерна підтримка навчального процесу ( аналіз комп’ютерних програм, організація навчання із застосуванням комп’ютера). Властивості комп’ютерних програм. Комп’ютерне навчання студентів у мережі Internet (основні завдання і роль викладача для здійснення студентам допомоги в оволодінні знаннями Internet).

Тема 5. Методи навчання. Типологія методів навчання. Засоби навчання. Принципи модульної технології. Дистанційні технології навчання.

Критерії та норми оцінки знань і вмінь. Критерії якості навчання (різновиди контролю: модульний, тестовий, рейтингове оцінювання навчальних досягнень студентів). Діагностування й оцінювання знань, умінь та навичок студентів (різновиди контролю: модульний контроль, тестовий контроль: види тестів, технологія створення тестових завдань, вимоги до тестових завдань, переваги і недоліки тестового контролю. Класифікація тестів, організація тестового контролю).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.

Тема 6. Самостійна робота студентів (основні напрями): сутність, організація, контроль; основні функції самостійної роботи. Види самостійної роботи. Самостійна робота студента під час лекцій. Недоліки в організації самостійної роботи студентів.

Тема 7. Виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес. Педагогічна техніка. Критерії майстерності використання педагогічної техніки. Майстерність невербальної поведінки педагога.

Тема 8. Основи техніки саморегуляції в професійній діяльності педагога. Майстерність професійно-педагогічного мовлення. Техніка мовлення педагога як необхідна передумова словесної дії. Значення дихання для мовця. Голос як дієвий компонент мовлення. Дикційна й орфоепічна чистота мовлення: вимоги до дикції, володіння фонетичним диханням, удосконалення професійних характеристик голосу. Інтонаційна та образна виразність педагога, засоби її досягнення: функції інтонації, її складові; чинники, що визначають характер інтонації; засоби інтонаційного увиразнення мовлення, наголос як засіб виразності мовлення; виразність мовлення і структурно-інтонаційна організація тексту; логічна та емоційна виразність; міміка і жести як компоненти виразності.

Тема 9. Формування професійної культури сучасних спеціалістів. Професійне самовиховання педагога. Педагогічний контакт як досягнення взаєморозуміння, спільних поглядів і взаємодії у вирішенні педагогічних завдань. Рольові позиції педагога у контакті.

Тема 10. Самоактуалізація особистості. Педагогічне спілкування як діалог. Стилі і моделі педагогічного спілкування як вияв характерних особливостей взаємодії. Моделі спілкування педагога. Майстерність спілкування в процесі лекційного викладу матеріалу. Монолог як прихований діалог.

Навчальна дисципліна «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» належить до циклу гуманітарних дисциплін спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.090603 – «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»; 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи».

1.Організаційно-методичні вказівки

Роль і місце дисципліни у підготовці магістра

Метою дисципліни є ознайомлення із сучасними методиками викладання дисциплін у вищій школі, формування і вдосконалення професійних якостей і вмінь студента-магістра, методологією розробки методичних матеріалів до викладання та формування вмінь щодо проведення всіх форм занять і контролю.

Предметом вивчення дисципліни є сучасні методики викладання навчальних дисциплін, які використовуються у вищих навчальних закладах. Головними завданнями є оволодіння професійними знаннями не тільки на теоретичному, але й на технологічному рівнях, свідомо конструювати педагогічний вплив на вихованця, прогнозувати його наслідки й ефективність результату.

Вивчення дисципліни «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» має забезпечити науковий підхід до сучасного навчального процесу, визначити його закономірності, а також виявити найбільш оптимальні форми, методи, засоби навчання і виховання, самовиховання особистості, посилити наукову компетенцію фахівця з вищою освітою.

2. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

– основні тенденції та перспективи розвитку вищої освіти в Україні;

– вимоги до організаційно-правового забезпечення вищої освіти;

– місце і роль методів та інноваційних технологій навчання;

– основні принципи комп’ютерної підтримки навчального процесу;

– теоретичні основи формування професійної культури сучасних спеціалістів;

– принципи педагогічної майстерності викладача: питання теорії і практики;

– зміст самостійної роботи студентів: сутність, організація, питання контролю.

Вміти:

– характеризувати основні елементи системи та змісту вищої освіти в Україні;

– аналізувати та приймати рішення щодо критеріїв якості навчання та діагностики знань;

– визначати основні параметри інформаційних ресурсів навчального процесу;

– ставити і вирішувати завдання з проблем самоактуалізації особистості;

– обґрунтовувати основні аспекти педагогічного спілкування.

3. Організаційно-методичні особливості проведення занять

Для підготовки фахівця з достатнім рівнем знань у програмі навчальної дисципліни «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». передбачений цикл лекцій у поєднанні із самостійною роботою студента.

Формування рівня вмінь студента-магістра здійснюється за допомогою раніше отриманих знань, шляхом проведення практичних (семінарських) занять із головних тем дисципліни.

Рівень знань студента підвищується у самостійній роботі, яка забезпечена консультаціями. Завдання на самостійну роботу видаються у ході практичних занять. Поточний контроль знань тих, хто навчається, здійснюється в проведенні тестування за основними темами.

Обов’язковою вимогою до сучасної методики викладання у вищій школі є знання основ методу конкретних ситуацій (кейс-стаді), який набув широкого застосування в усьому світі. Метою курсу є також ознайомлення майбутніх молодих фахівців із сучасними методиками викладання у вищій школі та формування вмінь застосовувати кейс-стаді у практичній діяльності. Робота в цьому напрямку передбачає набуття студентами економічних спеціальностей та менеджерами теоретичних знань з основ методу конкретних ситуацій та практичних навичок щодо складання кейс-стаді.

У ході практичних занять студенти мають навчатися використовувати літературу і відповідні видання для вирішення практичних задач, виконувати завдання, вправи, здійснювати розробку фрагментів лекцій, що сприятиме активному засвоєнню основних положень курсу і забезпечить професійне становлення магістрів та способи і шляхи розвитку їхніх педагогічних якостей.

Ураховуючи, що навчальна дисципліна «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» викладається молодим фахівцям, важливо, що у ході проведення лекцій увесь навчальний матеріал узгоджується з раніше одержаними знаннями з курсів „Філософія” (як методологічна основа), „Основи педагогіки і психології”, „Методика наукових досліджень” тощо.

Атестація слухачів курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти»:

– залік на основі тестового опитування;

– розробка методичних матеріалів до проведення занять із дисципліни викладання.

Для забезпечення індивідуальних потреб студентів-магістрів або, наприклад, молодих педагогів пропонуються такі спецкурси у межах 30 годин: “Мова і стиль реклами”, “Практична стилістика наукового мовлення”, “Психологічні особливості ділових стосунків”, “ Культура мовленнєвої поведінки керівника” тощо.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.

Тема 1.

1. Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування європейського освітнього простору. Удосконалення методів і форм організації навчання. Порівняльний аналіз систем вищої освіти України та розвинених країн світу.

2. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні.

3. Демократизація як освітній принцип. Суспільна значущість гуманізації навчального процесу.
1. Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування європейського освітнього простору. Удосконалення методів і форм організації навчання. Порівняльний аналіз систем вищої освіти України та розвинених країн світу.

Інформаційна цивілізація XXI ст., яка прийшла на зміну індустріальній цивілізації XX ст., об’єктивно вимагає глобальної соціальної трансформації, в основі якої лежать корінні соціокультурні, технологічні, гуманітарні й освітньо-інформаційні зміни. Україні, яка обрала шлях на європейську інтеграцію, демократизацію суспільства і, зокрема, гуманітаризацію освіти в державній програмі «Україна. Освіта. Поступ в XXI ст.» повинна гідно ввійти до зони європейської освіти, у так званий Болонський процес. «Болонським процесом» в останні роки прийнято називати діяльність європейських країн, яка спрямована на те, щоб зробити узгодженими системи вищої освіти цих країн.

В умовах ринкової економіки до випускника вищої школи висуваються підвищені вимоги. Сучасне суспільство вимагає від молодого спеціаліста самостійності, вміння швидко приймати рішення, не лякатися особистої відповідальності, творчо підходити до вирішення виробничих завдань. Проте ці якості перебувають у явній суперечності з існуючою системою освіти, і розв’язати їх можливо лише шляхом демократизації та гуманізації вищої школи.

Система підготовки технічних кадрів в Україні потребує глибокого аналізу з позицій європейської інтеграції. Проведений Міністерством освіти і науки (МОН) України порівняльний аналіз підготовки фахівців із вищою освітою показав, що нинішня система має певні недоліки (Матеріали колегії МОН України від 24.04.2003р.):

Окрім перерахованого, слід зазначити, що вища освіта в контексті Болонського процесу в підготовці фахівців у порівнянні з країнами ЄС має ще й такі недоліки:

Тільки стисло названі недоліки підтверджують те, що Болонський процес сьогодні для інженерно-технічної освіти в Україні є не просто стратегією вибору, але тією, очевидне, останньою можливістю, яка дозволить нинішньому і майбутнім поколінням молодих людей дістати вищу освіту на рівні європейських (світових) стандартів, які практично вже сформувалися і мають переваги перед нашою системою підготовки фахівців.

Актуальні проблеми викладання у ВНЗ безпосередньо пов’язані з вирішенням питань забезпечення випуску спеціалістів із високою гуманітарною культурою, обрання шляхів, форм і методів утвердження неперервності навчального процесу. Ці взаємопов’язані питання передбачають розробку комплексної системи навчання і виховання, що спрямована на підготовку всебічно розвиненої особистості у профільній освіті в межах Болонського процесу.

Відповідно до Національної програми “Освіта”, принципами освіти сьогодні є доступність для кожного громадянина усіх форм освітніх послуг щодо реалізації його здібностей; науковий, світський характер освіти, інтеграція з наукою і виробництвом, взаємозв’язок з освітою інших країн, гнучкість і прогностичність системи освіти, а також її безперервність і різноманітність.

У зв’язку з цим реально постає завдання наскрізного перегляду програм, підручників та інших посібників із точки зору ефективності професійної спрямованості, урахування спеціалізації майбутнього випускника при навчанні студентів ВНЗ щодо цілісності і неперервності процесу освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства і спільного європейського освітнього простору.

Міністерство освіти і науки України запропонувало як експеримент запровадження кредитно-модульної методики оцінювання знань студентів. Однак ця методика має помітні слабини. По-перше, вона практично не передбачає кінцевого іспиту, а отже, втрачається сильний стимул до навчання, який індукує цей іспит. По-друге, тривалість семестру штучно скорочується внаслідок так званих модульних тижнів (двох чи трьох). По-третє, поділ дисципліни на окремі модулі не забезпечує системного її сприйняття. Нарешті, ця методика не враховує відвідування студентом занять. Але входження в європейський освітній простір передбачає не лише запровадження системи трансферу і нагромадження кредитів, а й використання нових освітніх технологій, що дасть змогу помітно поліпшити якість мовної підготовки інженерно-технічних фахівців. Отже, підписання Україною Болонської декларації є об’єктивно необхідним; розумна гармонізація наших освітніх програм стала в наш час потребою життя і сприяє поліпшенню підготовки фахівців вітчизняними університетами.

2. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні.

Соціальні цілі нашого суспільства диктують необхідність фундаментальної підготовки майбутніх фахівців, навчання їх умінню працювати з людьми. Як соціальні потреби виступають також потреби ринкової економіки, управління й культури. На сучасному етапі розвитку суспільства важливе значення мають відповідність змісту освіти змінам, які відбуваються у професійно-кваліфікаційній структурі населення, наявними можливостями для підвищення загальної і професійної культури працівників. На думку більшості спеціалістів у галузі освіти, сучасному вченому, менеджеру, адміністратору, інженеру, архітектору неможливо широко й конструктивно мислити, результативно працювати без знання основ економіки, філософії, соціології, літератури, історії, політики й інших гуманітарних дисциплін, а також без знання технічної естетики, фізіології й економіки праці. Не меншим чином ця вимога відноситься до професії лікаря, педагога, юриста і т. д., яким, окрім широкої гуманітарної підготовки, необхідні знання в галузі природничих, математичних наук, кібернетики, теорії управління.

Потрібно відзначити цілу низку особливостей у зміненні змісту освіти, пов’язаних із рішенням завдань адекватності змісту освіти теперішнім і перспективним потребам суспільства. Вони пов’язані з підсиленням фундаментальної частини освіти, що виражається:

*у розширенні теоретичної підготовки (на молодших курсах – більш широка загальнонаукова підготовка, на старших – спеціалізація, яка включає суттєві елементи теорії);

*у розширенні номенклатури профілюючих дисциплін за рахунок суспільно-політичних, математичних, деяких спеціальних й інших дисциплін);

* в оволодінні новими для науки й практики методами.

Ці тенденції є наслідком диференціації й інтеграції, які відбуваються в науці, спеціалізації, уніфікації і комплексної гармонізації виробництва. При відборі змісту освіти треба ураховувати ті чи інші знання не стільки в уособленні, а й у комплексі взаємопов’язаних предметів навчання.

У визначенні загальних цілей вищої освіти керуються також напрямами науково-техничного прогресу. Найважливіше із наслідків НТР, що впливає на постановку цілей вищої освіти – це скорочення часу між науковим відкриттям і його практичним використанням. Коли випускники ВТНЗ приходять на виробництво, то зустрічаються із тим новим, чого вони не могли вивчати в інституті. Щоб кваліфіковано виконувати роботу, необхідно безперервно інтенсивно навчатися після закінчення ВЗО. Це можливо при умові, якщо в людини виховано прагнення до пізнання й уміння працювати в самоосвітній діяльності.

Велике значення мають у навчанні відповідні принципи. Це перш за все принцип ізоморфності змісту дисципліни змісту відповідної науки, який означає, що основні структурні елементи й смислові одиниці науки (постулати, факти, закони, наслідки, прикладні знання і способи діяльності, а також проблеми й гіпотези) переходять у вивчений предмет, хоча й і в неоднаковому ступені. Останнє багато в чому залежить від того, чи йде мова про профільований або непрофільований предмет, чи слугує він завданню теоретичної підготовки або підготовки практично-прикладного характеру. При всіх умовах цей принцип має забезпечувати достатньо повний і глибокий комплекс знань й оволодіння відповідними способами діяльності.

Другий загальний принцип – принцип мінімізації у відборі змісту науки для навчальної дисципліни. Критерієм мінімізації можна висунути наступну тезу: досконалий не той навчальний план або навчальна програма, до якої нема чого додати, а той, із якого нема чого вилучити.

У співвідношенні науки й навчального предмета виникає також завдання побудування оптимальної структури навчального предмета. Тут можливі три принципи: 1) історичний (відповідність логіці розвитку науки), 2) логічний (відповідність логіці побудування сучасної науки), 3) принцип розгортання змісту навчального предмета відповідно до закономірностей формування пізнавальних можливостей суб’єкта учіння. Який із цих принципів може бути покладений в основу побудування структури предмета? Усі ці принципи мають ураховуватися по можливості, але на якихось етапах провідним може бути один із них. Частіше за все за основу береться логічний принцип.

Науково визначити зміст освіти – значить також установити взаємозв’язок і спадковість між окремими циклами дисциплін, знайти їх правильне співвідношення, яке дозволяє в мінімальні строки передати студентам необхідну наукову інформацію – ці завдання виконуються за допомогою навчальних планів і програм.

При складанні навчальних планів виникають дві проблеми: 1) відбір дисциплін для вивчення; 2) послідовність їх розподілення за роками навчання. Ці проблеми мають вирішуватися на підставі таких принципів.

1. Принцип усебічного гармонійного розвитку особистості за допомогою навчальних предметів має відповідати вимогам, сформульованим у вищій освіті. Зрозуміло, що всі дисципліни формують особистість, але особливу роль грають тут суспільні дисципліни. Тому навчальні плани усіх спеціальностей містять низку суспільних дисциплін (історія України, філософія, політекономія і т.п.). Загальноосвітні предмети (фізика, математика тощо) закладають основи для засвоєння спеціальних дисциплін і в плані змістовному, і в плані розумового розвитку (глибини розуму, абстрактного мислення, творчих здібностей і т.д.). Оволодіння професійними знаннями й уміннями досягається введенням у навчальний план спеціальних дисциплін. Таким чином, усебічний розвиток особистості забезпечується наявністю в навчальному плані відповідної системи предметів: суспільні – загальноосвітні – спеціальні.

2. Принцип оптимального співвідношення фундаментальних і спеціальних дисциплін. За цієї умові широка ерудиція, вільне орієнтування в основних теоріях дають можливість легко оволодівати різними вузькими спеціалізаціями. Заглиблення у вузьку галузь науки відкриває з нових позицій загальні фундаментальні положення.

3. Принцип урахування міжпредметних зв’язків. Узгодження вивчення дисциплін у часовій послідовності, кількості часу, що відводиться на кожний предмет, має виходити зі змісту предметів, знаходження в них спільного, схожого, взаємопов’язаного. На основі змістовного аналізу дисциплін, які вивчаються, складається структура навчального плану. Саме вона визначає гармонійний розвиток особистості, у той час як перелік дисциплін відбиває всебічність розвитку.

4. Існує ще принцип складання навчального плану, який дає можливість варіювання в підготовці фахівця залежно від особливостей навчального закладу й інтересів студентів. Це наявність у навчальних планах обов’язкових – альтернативних – факультативних дисциплін.

Обов’язкові дисципліни створюють міцну науково-теоретичну й практичну базу підготовки спеціалістів.

Альтернативні дисципліни – це переважно спеціальні дисципліни, що вивчаються за вибором студентів відповідно до наукових інтересів, які склалися в них. Студент може вибрати той або інший курс із запропонованого йому переліку навчальних дисциплін, але він може й не вибрати нічого. Головне призначення альтернативних дисциплін – урахування й розвиток інтересів студентів, поглиблення їхньої спеціальної підготовки.

Факультативні курси – це дисципліни, які можна вибрати для навчання, а можна й зовсім не вивчати. Частіше за все факультативи бувають із розділів науки, техніки, з яких наявні висококваліфіковані фахівці.

5. Принцип, який ураховує реальні можливості тих, хто навчається, тобто принцип узгодження обсягу навчальної інформації із бюджетом часу студентів. Необхідно визначити реальний бюджет часу студентів, розрахувати їхні можливості для самостійної роботи. На основі всього цього вирішується завдання визначення мінімального часу, необхідного для вивчення кожного предмету.

Вища освіта має за свою мету підготувати людину до професійної діяльності й активної участі в громадському житті. Будь-яка професія пред’являє до людини низку вимог. Ці вимоги: а) до якостей особистості, яка живе в конкретно-історичний період; б) до рівня загального розвитку й в) до рівня спеціально-професійних знань і умінь(вимоги індивідуальні для різних професій).

Зміст освіти у вищій школі – це система знань, умінь, навичок, якими мають володіти ті, хто навчаються у відповідний період навчання для здобуття певної професії на рівні фахівця вищої кваліфікації.

Навчальним планом називається такий план, у якому відображена вся сукупність предметів, які вивчаються, подано їх розподіл за роками навчання, указаний час на їх вивчення, передбачені форми і строки перевірки знань студентів. Навчальні плани будуються щодо певних спеціальностей. Зараз у нас прийнята курсова система побудування навчального процесу, яка і відображена в навчальних планах, за такою системою всі студенти розподіляються за курсами (роками) навчання, зобов’язані вивчати заплановані дисципліни й здавати передбачені ним заліки, екзамени в чітко визначені строки. В інших країнах існують предметні системи організації навчання у ВЗО. У найбільш «чистому» вигляді така система представлена, наприклад, у Німеччині. Студент сам визначає строк здавання екзаменів за тим чи іншим предметом, а отже, і час вивчення цієї дисципліни. Така система навчання відповідає потребам певного суспільства. Але вона віддаляє студентів від навчального закладу і викладачів, ослаблює, таким чином, можливість спілкування, об’єднання студентів, організації колективних зв’язків, виступів. Самостійне планування студентами навчального матеріалу, неусвідомленого ними за ступенем складності й трудомісткості, може призвести до неправильного розподілу часу, що не дозволяє їм вчасно складати заліки чи екзамени. Це подовжує строки навчання, що не дуже важливо для студентів – вихідців із вищих верств суспільства, але для студентів із незаможних прошарків таке подовження строків навчання може стати причиною залишення вищого навчального закладу.

Навчальні плани в нашій країні є єдиними для визначення
спеціальності. У США, Великобританії, Німеччині нема єдиних навчальних планів. Зміст освіти різний не тільки в різних закладах (університетах і коледжах, але й для студентів одного навчального закладу, навіть за однією спеціальністю). Навчальні плани в Україні поділяються на типові й індивідуальні. Типові навчальні плани однакові для усіх однотипних навчальних закладів. Але деякі провідні навчальні закладі з великим досвідом навчання студентів, крупні наукові школи мають свої навчальні плани, у яких відбиваються сталі традиції цього навчального закладу, особливості наукової роботи в ньому.

Конкретне наповнення змісту кожного навчального предмета в цьому навчальному закладі – справа фахівців із цих предметів. Завдання дидактики – дати принципи, якими треба користуватися при відборі змісту. Головна соціальна функція освіти – передача досвіду, накопиченого попередніми поколіннями людей у формі матеріальної і духовної культури. Тому в змісті освіти мають бути, як уже вказувалося, включено всі ці елементи культури:

1) система знань про природу, суспільство, мислення, способи діяльності. Функції цього елементу – формування картини світу, формування методологічних підходів до пізнавальної і практичної діяльності;

2) система інтелектуальних і практичних навичок і вмінь, що дозволяє новим поколінням відтворювати культуру і зберігати її;

3) досвід творчої діяльності. Засвоєння цього елемента забезпечує подальший розвиток культури, що без творчої діяльності неможливо.

4) система норм відношення до світу, один до одного. Це обумовлює моральні стимули, естетичну потребу, емоційну забарвленість, мотиви діяльності тощо, тобто всі прояви ставлення до діяльності та її продуктів.

Виникає проблема відбору змісту дисциплін науки для включення його у відповідну навчальну дисципліну, тому що обсяг і глибина наукових знань значно перебільшує обсяг того, що можуть засвоїти студенти. Крім того, зміст навчального предмета відрізняється від змісту науки внаслідок безперервного прогресу наукового знання.

Наприклад, кількість наукових публікацій за рік, зокрема, із біології складає більш, ніж 200 тисяч, з економіки близько 250 тисяч і т. д. Навіть добросовісний вчений не в змозі все це вивчити. У таких умовах надзвичайно важким є завдання відбору того наукового змісту, яке має бути внесено в навчальний предмет.

Для правильного вирішення питань відбору змісту освіти в навчальні предмети потрібна постійна взаємодія підходу, який відправляється «від мети», із науково-предметним підходом.

3. Демократизація як освітній принцип. Суспільна значущість гуманізації навчального процесу.

За сучасних умов реформування вищої школи в Україні належить осягнути зміст концепцій демократизації й гуманізації навчального процесу та національного виховання молоді. Безперечно, провідним принципом сучасної вищої школи є принцип демократизаціі.

Цей принцип знайшов своє закріплення як у Законі України "Про освіту" (1996), так і у Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття).

На які основні складові принципу демократизації слід звернути увагу ? Передусім, це:

– децентралізація;

– регіоналізація в управлінні освітою;

– автономізація навчально-виховних закладів у вирішенні основних питань діяльності;

– поширення альтернативних (приватних) навчально-виховних закладів;

– перехід до державно-громадської системи управління освітою (участь батьків, громадськості, церкви);

– співробітництво "учитель ? учень", "викладач ? студент" у навчально-виховному процесі;

– оновлення змісту навчання, підвищення його освітніх, розвивальних і виховних функцій;

– удосконалення методів та форм організації навчання;

– розробка й впровадження інновацій у сфері перевірки, оцінки і контролю знань;

– удосконалення педагогічної майстерності педагога;

– утвердження нового педагогічного мислення та демократичних засад навчання.

Аналізуючи складові, сутність і зміст принципу демократизації, можна неодмінно прийти до висновку про його взаємозв’язок із принципом гуманізації навчального процесу та національного виховання. Сутність гуманізації сучасними вітчизняними вченими розглядається через призму:

– подолання технократизму засобами пізнавальної діяльності, гуманістичного мислення, сходження до творчості;

– адаптації і науково-технічного прогресу;

– поєднання ідей гуманізації з диференціацією та індивідуалізацією навчально-виховного процесу.

Слід також усвідомити зміст вимог, які кладуть учені в основу принципу гуманізації. Особливу увагу треба звернути на такі:

1. Гуманне ставлення до особистості виховання. Повага його прав і свобод.

2. Пред’явлення вихованцю посильних і розумно сформульованих вимог.

3. Повага до позиції вихованця навіть тоді, коли він відмовляється виконувати пред’явлені вимоги.

4. Доведення до свідомості вихованця конкретних цілей його виховання.

5. Ненасильницьке формування потрібних якостей.

6. Відмова від покарань, які принижують честь та гідність особистості.

7. Визначення права особистості на повну відмову від прищеплення тих якостей, які за будь-яких причин суперечать її переконанням (гуманітарним, релігійним тощо).

Вимоги жодного принципу, як відомо, не реалізуються без заперечення необхідних умов. З’ясуванню основних педагогічних умов реалізації гуманістичних ідей у сучасній вищій школі України допоможе праця Т.Равчини (Равчина Т.В. Орієнтація на особистість студента//Гуманізація та гуманітаризація професійної освіти: науково-методичний збірник. ? К., 1995. ? С. 81-82).

Не важко побачити, що реалізація принципів демократизації й гуманізації спрямована на виховання особистості громадянина, патріота України, людини доброчесної і порядної. Ці питання можна знайти у концептуальних положеннях О.Вишневського, С.Гончаренка, І.Зязюна, П.Кононенка, М.Стельмаховича, Т.Усатенко та ін. (Див.: Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. ? К., 1997).

  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации