Курсовая работа - Управление проектом открытия АЗС - файл n3.doc

Курсовая работа - Управление проектом открытия АЗС
скачать (179.4 kb.)
Доступные файлы (3):
n1.mpp
n2.mpp
n3.doc735kb.22.06.2008 21:17скачать

n3.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЗМІСТ

Вступ

6

1. Аналіз предметної області створення проекту ЗАПРАВНОЇ СТАНЦІЇ

10

1.1 Сутність і завдання бізнес планування

10

1.2 Оглядовий розділ (резюме)

13

1.3 Визначення цілей проекту в бізнес-плані

15

1.4 Опис підприємства

16

1.5 Опис продукції (послуг)

17

1.6 Аналіз ринку

18

1.7 Виробничий план

19

1.8 План збуту

22

1.9 Фінансовий план

24

1.10 Екологічна й нормативна інформація

26

1.11 Ризик й проблеми

28

2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ СТВОРЕННЯ АЗС

30

2.1 Резюме

30

2.2. Визначення цілей фірми

31

2.3 Оцінка можливостей ринку

32

2.4 Виробничий план

40

2.5 Організаційний план

52

2.6 Фінансовий план

57

2.7 Екологічна й нормативна інформація

64

2.8 Аналіз ризиків проекту

65

3. Прогнозування ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

70

3.1 Аналіз ефективності проекту й прибутковості

70

3.2 Оцінка ризику проекту

73

Висновки

76

Список використаної літератури

78

Додатки

80АНОТАЦІЯ

Дана атестаційна робота представлена на 84 листах розрахунково-пояснювальної записки, містить 3 розділи та ілюстративно-графічну частину.

Атестаційна робота присвячена розробці проекту автозаправної станції.

У даній роботі розглянута актуальна інформація про АЗС. Розглянуто типологічну характеристику автозаправних станцій за рівнем комфорту й функціональній ознаці. Особлива увага приділена формуванню предметно-просторової сфери АЗС з метою створення для неї необхідного комфорту.

Підкреслено необхідність складання бізнес-плану, оскільки він є невід'ємною частиною внутрішньо-фірмового планування, одним з найважливіших документів, розроблювальних на підприємстві; ефективним інструментом керування; допомагає підприємству визначити перспективи росту своєї справи, контролювати свою ситуацію, а також показує, що й коли потрібно зробити, щоб виправдати очікування щодо ефективності бізнесу-проекту.

В проекті розглянуто бізнес-план проекту створення АЗС, а саме проаналізовані основні складові бізнес-плану та проведені необхідні розрахунки по роботі.

Рішення, отримані в проекті, можуть бути ефективно використані при управлінні та розробленні будь якого проекту.
АННОТАЦИЯ

Данная аттестационная работа представлена на 84 листах расчетно-объяснительной записки, содержит 3 раздела и иллюстративно-графическую часть.

Аттестационная работа посвящена разработке проекта автозаправочной станции.

В данной работе рассмотренная актуальная информация об АЗС. Рассмотрена типологическая характеристика автозаправочных станций за уровнем комфорта и функциональному признаку. Особое внимание уделено формированию предметно-пространственной сферы АЗС с целью создания для нее необходимого комфорта.

Подчеркнуто необходимость составления бизнес-плана, поскольку он является неотъемлемой частью внутри-фирмового планирования, одним из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии; эффективным инструментом управления; помогает предприятию определить перспективы роста своего дела, контролировать свою ситуацию, а также показывает, что и когда нужно сделать, чтобы оправдать ожидание относительно эффективности бизнеса-проекта.

В проекте рассмотрен бизнес-план проекта создания АЗС, а именно проанализированные основные составу бизнес-плана и проведенные необходимые расчеты по работе.

Решение, полученные в проекте, могут быть эффективно использованные при управлении и разработке какого либо проекта.

SUMMARY

The given attestative work is presented on 84 leaves of a settlement-explanatory note, contains 3 sections and an is illustrative-graphic part.

Attestative work is devoted working out of the project of a gasoline station.

In the given work the considered actual information on the gas station. The typological characteristic of gasoline stations behind level of comfort and to a functional sign is considered. The special attention is given formation of in detail-spatial sphere of the gas station for the purpose of creation for it necessary comfort.

It is underlined necessity of drawing up of the business plan as it is an integral part of the planning, by one of the major documents developed at the enterprise; the effective tool of management; helps the enterprise to define prospects of growth of the business, to supervise the situation, and also shows, as when it is necessary to make to justify expectation concerning efficiency of business-project.

In the project the business plan of the project of creation of the gas station, namely the analysed cores to structure of the business plan and the carried out necessary calculations on work is considered.

The decision, received in the project, can be effectively used at management and working out be what project.


Вступ


У дипломній роботі до розгляду подається розробка проекту створення АЗС, а також наочно підтверджуються володіння методологією та інструментом управління проектами.

Актуальність теми. Одним з основних напрямків розвитку сучасної економіки є сфера послуг. За останні два десятки років ця сфера стрімко розширюється в усьому світі.

Особливості географічних розмірів країни, вимагають постійної уваги керівників галузей, країв, областей приділяти увагу проблемі автомобільного транспорту, його заправки паливом. Транспортна складова в собівартості продукції (робіт, послуг) на даному етапі займає далеко не останнє місце, а в деяких випадках і домінуюче. Рівень розвитку в більшій або меншій мері певного виду транспорту по регіонах залежить насамперед від таких факторів, як: віддалення від центра; рельєфу місцевості; соціально-економічного розвитку регіону й т.д.

У даний період АЗС стають одним з перспективним і прибутковим видом послуг в м. Миколаєві. У слідстві цього требо ретельно вивчати запити й побажання водіїв.

Більші компанії розробляють довгострокові стратегії, які дозволили б оперативно реагувати на мінливі умови ринку. Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, щонайкраще враховуючу специфіку умов, можливостей і ресурсів.

Прийняття рішення до початку розробки проекту створення АЗС, що пов’язано як із залученням власного капіталу, так і з великими кредитними коштами, що значно підвищує риски проекту. Тому залучення достовірних даних щодо вартості коштовного обладнання, будівництва, схем щодо подальшого розвитку виробництва, вартості продукту є актуальна і важлива задача.

Мета і задачі дипломної роботи. Метою дипломної роботи є розробка проекту автозаправної станції й комплексу по наданню додаткових послуг автовласникам, у який входять: будівництво магазину автозапчастин; масел; мийка автомашин; пункт шиномонтажу.

Будівництво автокомплекса передбачається здійснити в Миколаївській області на основі новітнього встаткування і європейських технологій.

Споруджувані будинки будуть насичені сучасними системами інженерного забезпечення: вентиляцією з механічним устаткуванням, електропостачанням, системою автоматизації інженерного встаткування, протипожежною сигналізацією, водяною системою опалення, кондиціонуванням.

Мета проекту — задоволення потреб автовласників даного району в бензині, дизельному паливі й інших пально-мастильних матеріалах, а також у додаткових послугах.

Як джерела фінансування проекту будуть використатися власні кошти.

Для досягнення мети дипломної роботи необхідно виконати наступні задачі:

Однієї з головних завдань проекту є визначення чутливості показників ефективності до змін різних параметрів. Чим ширше діапазон параметрів, у якому показники ефективності залишаються в межах прийнятних значень, тим вище «запас міцності» проекту, тим краще він захищений від коливань різних факторів, що роблять вплив на результати реалізації проекту.

Зв'язок з реальними проектами. Робота виконана на базі реального проекту, який реалізується в рамках існуючого виробництва. Всі дані та назви компаній замінені для представлення в дипломній роботі, оскільки є комерційною таємницею.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процеси управління проектом створення АЗС на базі існуючих компаній, предмет дослідження – проект будівництва АЗС.

Методи дослідження. В роботі використані методи дослідження стратегій виробництва з портфелю інструментів керівника проекту:

Практичне значення одержаних результатів. Результати, одержані в даній дипломній роботі наочно підтверджують значення управління проектом створення АЗС, а також оточення проекту, оскільки за принципом Парето, концентрація на 20 % найбільш значущих факторах проекту дозволяє врахувати 80 % від всього об’єму стратегічно важливої інформації. Методологія та інструментарій, що наведені в даній дипломній роботі, можуть бути використані в управлінні іншими проектами не залежно від їх напрямку.

Структура та обсяг роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Пояснювальна записка до роботи складається з вступу, трьох розділів та висновків, виконана на 84 сторінках машинописного тексту, містить 3 рисунка, 25 таблиць, 4 додатків та список літератури.

Інструменти дослідження. У розрахунках використовувалось програмне забезпечення Ms Excel, календарний графік проекту був розроблений у Ms Project.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации