Билеты - Екзаменаційні білети - файл n1.doc

приобрести
Билеты - Екзаменаційні білети
скачать (215.8 kb.)
Доступные файлы (20):
n1.doc46kb.30.03.2011 09:10скачать
n2.doc68kb.30.03.2011 09:37скачать
n3.doc47kb.30.03.2011 09:51скачать
n4.doc100kb.30.03.2011 09:58скачать
n5.doc45kb.30.03.2011 10:35скачать
n6.doc73kb.30.03.2011 11:26скачать
n7.doc62kb.30.03.2011 11:33скачать
n8.doc103kb.30.03.2011 11:46скачать
n9.doc57kb.30.03.2011 11:57скачать
n10.doc70kb.30.03.2011 12:06скачать
n11.doc49kb.01.04.2011 08:38скачать
n12.doc49kb.01.04.2011 09:30скачать
n13.doc48kb.07.12.2011 12:01скачать
n14.doc39kb.01.04.2011 11:49скачать
n15.doc47kb.01.04.2011 14:03скачать
n16.doc58kb.01.04.2011 14:29скачать
n17.doc52kb.01.04.2011 14:57скачать
n18.doc61kb.07.12.2011 11:58скачать
n19.doc49kb.04.04.2011 08:59скачать
n20.doc51kb.04.04.2011 09:18скачать

n1.doc

Б і л е т N 1 - тр.
1. Якому державному органу надано право здійснювати експертизу проектів, приймання в експлуатацію виробничих об`єктів та видачу дозволу на роботу підприємства?

Закон про ОП ст.21, Положення про порядок проведення держ. експертизи (перевірки) проектної документації ….. п.4,5
Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі, на підставі висновків за результатами експертизи, проведеної експертно-технічними центрами, науково-дослідними інститутами, дослідними, випробувальними лабораторіями та іншими підрозділами (групами) технічної підтримки, що функціонують у складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до завдань інспекційної служби або створюються і діють як незалежні експертні організації. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, а також граничні розміри тарифів на проведення експертизи незалежними експертними організаціями, результати якої є підставою для видачі дозволів, визначає Кабінет Міністрів України.

Експертизу проектної документації з питань охорони праці проводять експертно-технічні центри Держпромгірнагляду з урахуванням висновків органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС, Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах).

Для одержання експертного висновку на відповідність проектної документації з питань охорони праці власник проекту або уповноважений ним орган укладає договір щодо проектів:

на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) - з відповідною службою Укрінвестекспертизи, яка залучає на договірних засадах експертно-технічні центри Держпромгірнагляду;

на впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, колективного та індивідуального захисту - безпосередньо з експертно-технічними центрами Держпромгірнагляду з поданням заяви і загальної пояснювальної записки до проекту.
2. Що повинен виконати автор проекту посудини, якщо її конструкція не дозволяє проводити зовнішній та внутрішній огляд чи гідравлічні іспити?

ПБтаБЕ посудин п.2.1.4
Якщо конструкція посудин не дозволяє проводити зовнішній і внутрішній огляди або гідравлічне випробування, передбачені вимогами цих Правил, розробником проекту посудини в Інструкції по монтажу та експлуатації мусять бути вказані методика, періодичність й обсяг контролю, виконання яких забезпечить своєчасне виявлення та усунення дефектів.
3. Область поширення Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів?

ПБіБЕВП кранів п.1.2.
Дія Правил поширюється на:

вантажопідіймальні крани всіх типів;

крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або електромагнітом; однорейкові візки; ручні та електричні талі; кранові підйомники;

лебідки для підіймання вантажу і (або) працівників;

колиски для підіймання працівників;

вантажозахоплювальні органи (гаки, грейфери, вантажопідіймальні електромагніти, кліщові захвати тощо);

знімні вантажозахоплювальні пристрої;

тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), у морських і річкових портах, вимоги до якої встановлюються галузевими правилами або нормами.
4. Вимоги до котлів, що купуються за кордоном?

ПБіБЕ котлів п.1.5.1
Котли і їх елементи (складальні одиниці), а також напівфабрикати для їх виготовлення, придбання яких здій­снюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил. Організація-замовник до укладання контракту на поставку котла повинна отримати від органу з сертифікації України сертифікат відповідності, за винятком випадків, передбачених відповідними міжнародними угодами про взаємне визнання сертифікатів.

Можливі відхилення від Правил повинні бути погоджені з Держнаглядохоронпраці України до укладання контракту. Копія погодження додається до паспорта котла.


  1. На які газопроводи та об`єкти поширюються Правила безпеки систем газопостачання України?

ПБСГ України п.1.1.2
Правила безпеки систем газопостачання України поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства) незалежно від форми власності, відомчої належності та видів їхньої діяльності, в тому числі на:

газопроводи і споруди систем газопостачання населених пунктів (включаючи міжселищні), підвідні газопроводи до підприємств, теплових електростанцій (далі - ТЕС), котелень, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій природного газу (далі - АГНКС);

газопроводи і газове обладнання житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування та ТЕС;

газорегуляторні пункти (далі - ГРП), газорегуляторні установки (далі - ГРУ), комбіновані домові регулятори, установки для одержання газоповітряних сумішей;

газонаповнювальні станції (далі - ГНС);

газонаповнювальні пункти (далі - ГНП);

проміжні склади балонів (далі - ПСБ);

стаціонарні автомобільні газозаправні станції (далі - АГЗС) і пункти (далі - АГЗП), резервуарні, групові і індивідуальні балонні установки, випарні та змішувальні установки ЗВГ.
6. Хто видає дозвіл на подачу газу в комунікації паливного, пускового, імпульсного газу та трубопроводи технологічної обв`язки КС, ГРС і СПЗГ для виконання індивідуальних випробувань обладнання?

ПТЕМГ п.5.1.8
Подача газу у комунікації паливного, пускового та імпульсного газу, а також у трубопроводи технологічної обв’язки КС, ГРС і ПСГ для виконання індивідуальних випробувань обладнання, а також пусконалагоджувальних робіт, допускається тільки з дозволу місцевих органів Держгірпромнагляду України. Забезпечення необхідних заходів безпеки при цьому покладається на експлуатаційну організацію (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) та організацію, що виконує пусконалагоджувальні роботи.
7. Згідно яких документів здійснюється робота в охоронній зоні магістрального газопроводу?

Пр.ОМТ п.12 ,Інстр. щодо виконання буд. робіт в охор. зонах МГ п.4
Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, підривні гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через ріки, водойми та болота, торфорозробка та організація кар'єрів для добування корисних копалин проводяться лише за письмовою згодою підприємств магістрального трубопровідного транспорту та відповідних органів державного нагляду і контролю.
8. Хто складає, узгоджує і затверджує спеціальну інструкцію на очистку порожнини, випробування на міцність і перевірку на герметичність трубопроводів?

СНиП Ш-42-80 п.11.4
Спеціальна інструкція складається замовником та будівельно-монтажною організацією стосовно конкретного трубопроводу з врахуванням місцевих умов виконання робіт, погоджується з проектною організацією та затверджується головою комісії.

Спеціальна інструкція на очистку порожнини, випробування на міцність та перевірку на герметичність магістральних газопроводів з використанням природного газу повинна бути погоджена з Держгірпромнагляд.


  1. Обов‘язки керівника виробничого підрозділу по організації безпечного виконання вогневих

робіт?

ТИБВОР р.5, абз.2
Начальник цеху (служби, дільниці тощо), зобов’язаний:

– призначити відповідального за підготовку до вогневих робіт та відповідального за виконання вогневих робіт з числа фахівців, які пройшли перевірку знань і допущені до виконання даного виду робіт наказом по структурному підрозділу (філії);

– організувати розроблення заходів з підготовки та безпечного виконання вогневих робіт, забезпечити контроль за їх виконанням;

– перед початком вогневих робіт перевірити виконання розроблених заходів, передбачених нарядом-допуском та ПОВР;

– разом із відповідальним за виконання вогневих робіт визначити ЗІЗ та ЗКЗ, склад бригади виконавців вогневих робіт та встановити режим їх роботи (тривалість перебування у засобах захисту і перерв у роботі, періодичність відбору проб повітря тощо);

– забезпечити погодження наряду-допуску на виконання вогневих робіт з усіма службами, наведеними у наряді-допуску;

– здійснити сумісно з відповідальним за виконання вогневих робіт цільовий інструктаж працівників сторонніх організацій про основні небезпечні і шкідливі чинники в цеху (на установці, дільниці тощо);

– прийняти об’єкт після закінчення вогневих робіт.

Начальник цеху (служби, дільниці тощо) несе відповідальність за кваліфікацію виконавців вогневих робіт та відповідальних за підготовку до вогневих робіт та за виконання вогневих робіт, погодження наряду-допуску з іншими службами.
10. Область дії Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві?

Порядок пп.1-5
Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - підприємство), а також тих, що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - особи, які забезпечують себе роботою самостійно).

Дія Порядку поширюється на:

власників підприємств або уповноважені ними органи (далі - роботодавці);

осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично були допущені до роботи в інтересах підприємства (далі - працівники), а також на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Згідно з цим Порядком проводиться розслідування та ведеться облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з особами, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС, Держспецзв'язку, Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання покарань, МНС.

Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців та інших осіб, які проходять військову службу в зазначених частинах чи на підприємствах згідно із статутами військової служби.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час виробничого навчання, практики на виділеній дільниці підприємства під керівництвом уповноважених представників навчального закладу, визначається МОН за погодженням з Держнаглядохоронпраці, відповідним профспілковим органом і виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд).

Б і л е т N 1 - тр
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации