Дипломный проект - Проект комплексної механізації малої ферми по відгодівлі ВРХ в господарстві з детальною розробкою лінії приготування стеблових кормів. DOC, cdw - файл n8.doc

Дипломный проект - Проект комплексної механізації малої ферми по відгодівлі ВРХ в господарстві з детальною розробкою лінії приготування стеблових кормів. DOC, cdw
скачать (912.5 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.cdw
n2.cdw
n3.cdw
n4.cdw
n5.cdw
n6.cdw
n7.cdw
n8.doc1785kb.15.01.2007 11:59скачать
n9.cdw
n10.cdw
n11.cdw
n12.cdw
n13.cdw
n14.cdw
n15.cdw
n16.cdw
n17.cdw
n18.cdw
n19.cdw
n20.cdw
n21.cdw
n22.cdw
n23.cdw
n24.cdw

n8.doc

  1   2   3   4   5
Зміст

Відомість дипломного проекту......................................................................................................4

Реферат................................................................................................................................................5

Вступ.............................................................................................................................................7

1.Аналіз виробничої діяльності підсобного сільського господарства....................................8

1.1.Коротка характеристика господарства.......................................................................8

1.2.Аналіз галузі рослинництва...........................................................................................9

1.3.Аналіз галузі тваринництва.........................................................................................11

1.4.Аналіз цеху механізації................................................................................................12

1.5.Аналіз ефективності роботи господарства...............................................................13

1.6.Висновки.........................................................................................................................14

2.Технологічна частина..................................................................................................................15

2.1.Обґрунтування технології утримання тварин.........................................................15

2.2.Обґрунтування та розрахунок структури стада......................................................15

2.3.Розробка режиму роботи ферми................................................................................16

2.4.Вибір раціонів годівлі тварин і розрахунок добової та річної потреби в кормах................................................................................................................................................17

2.5.Вибір і розрахунок основних і допоміжних приміщень та сховищ для кормів і гною...................................................................................................................................................18

2.6.Розробка генерального плану та визначення його основних техніко-економічних показників.................................................................................................................20

2.7.Проектування потокових технологічних ліній ферми...........................................22

2.7.1.Розрахунок ліній приготування кормів (кормоцеху)..............................22

2.7.2.Розрахунок лінії роздавання кормів............................................................27

2.7.3.Розрахунок лінії водопостачання................................................................29

2.7.4.Розрахунок лінії видалення гною................................................................32

2.7.5.Розрахунок системи вентиляції...................................................................35

2.8.Розробка плану-графіка машиновикористання......................................................37

2.9.Розробка річного плану-графіка технічного обслуговування машин..........38

3.Конструкторська частина. Модернізація живильника-завантажувача кормів ПЗМ-1,5........................................................................................................................................................40

3.1.Зоотехнічні вимоги до нагромаджувачів-живильників кормів........................40

3.2.Аналіз існуючих нагромаджувачів-живильників стеблових кормів і вибір об'єкта модернізації.........................................................................................................................40

3.3.Розробка технологічної і кінематичної схеми модернізованого живильника-завантажувача кормів ПЗМ-1,5 і опис технологічного процесу його роботи..............................................................................................................................44

3.4.Розрахунок розподільного бітера...............................................................................46

3.4.1.Кінематичний розрахунок привода............................................................46

3.4.2.Розрахунок розподільного бітера на міцність і жорсткість..............48

3.5.Ефективність застосування удосконаленого розподільного бітера................51

4.Охорона праці................................................................................................................52

4.1.Аналіз стану охорони праці в господарстві, на фермі...........................................52

4.2.Основні заходи покращення охорони праці і протипожежної безпеки...........56

4.2.1.Вимоги безпеки та виробнича санітарія..........................................57

4.3.Опис конструктивної розробки з охорони праці....................................................58

5.Екологічна експертиза проекту.................................................................................................61

6.Техніко-економічне обґрунтування проекту..........................................................................66

Висновки та пропозиції.....................................................................................................73

Список використаної літератури..................................................................................................74

Додатки.............................................................................................................................................76
Перелік аркушів графічної частини

1.Ферма по вирощуванню і відгодівлі ВРХ на 1000 голів. Генеральний план.

2.Приміщення для відгодівлі молодняку ВРХ на 332 місця. План розміщення технологічного обладнання.

3.Графік використання машин і споживання електроенергії на фермі.

4.План-графік технічного обслуговування машин та обладнання ферми.

5.Живильник-завантажувач кормів модернізований ПЗМ-1,5. Схема конструктивна.

6.Бітер розподільний. Складальне креслення.

7.Робочі креслення основних деталей розподільного бітера.

8.Установка для видалення твердих мінеральних і металомагнітних домішок із сінажу, сіна та соломи. Технологічна схема.

9.Показники порівняльної ефективності ферми по відгодівлі ВРХ на 1000 голів.


Реферат

Основна частина дипломного проекту викладена на сторінках пояснювальної записки і 9 аркушах формату А1 графічної частини, відображена у 23 таблицях та ілюстрована 4 рисунками. Загальний обсяг пояснювальної записки, включно з списком використаної літератури і додатками, 73 сторінки.

Пояснювальна записка складається із вступу, 6 розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, який містить 20 найменувань і 6 додатків.

Тема дипломного проекту: "Проект комплексної механізації малої ферми по відгодівлі ВРХ в господарстві з детальною розробкою лінії приготування стеблових кормів".

Об'єкт розробки: мала ферма по дорощуванню і відгодівлі 1000 голів молодняку ВРХ на рік.

Мета роботи - підвищення продуктивності молодняку ВРХ на відгодівлі та зниження собівартості виробництва яловичини у господарстві.

У дипломному проекті розроблено генеральний план ферми; розраховано технологічні лінії ферми; складено річний план-графік технічного обслуговування машин і обладнання; розроблено заходи по охороні праці та навколишнього середовища; обґрунтовано і викладено технічне рішення по удосконаленню розподільного бітера живильника-завантажувача кормів ПЗМ-1,5; виконано техніко-економічне обґрунтування проекту. У результаті впровадження розробленої технології виробництва яловичини у господарстві очікується зниження собівартості приросту 1 т живої маси молодняку ВРХ на 20 %.

Результати роботи можуть бути використані інженерно-технічними працівниками проектних і будівельних організацій та аграрних підприємств.

Ключові слова: ФЕРМА, ХУДОБА, МОЛОДНЯК РАЦІОН КОРМ, КОРМОЦЕХ, КОРМОРОЗДАВАЧ ГОДІВНИЦЯ, НАПУВАЛКА, СХОВМЩ УСТАНОВКА, ТРАНСПОРТЕР, НАСОС, ЖИВИЛЬНИК, ЗАВАНТАЖУВАЧ.


Вступ

Перед працівниками агропромислового комплексу поставлені відповідальні завдання - досягти стабільного зростання сільськогосподарського виробництва, надійно забезпечити країну продуктами харчування і сільськогосподарською сировиною. При цьому необхідно підвищити продуктивність худоби і птиці, забезпечити стабільне збільшення виробництва продукції тваринництва.

Особливу увагу приділяють нарощуванню виробництва м'яса.

Розв'язуванню цієї проблеми сприятимуть всебічна інтенсифікація скотарства шляхом дальшого поглиблення концентрації та спеціалізації на базі міжгосподарської кооперації, впровадження інтенсивних технологій.

Основними елементами промислової технології виробництва яловичини є ритмічне надходження на комплекс (ферму) телят, інтенсивна, біологічно повноцінна годівля молодняку за деталізованими нормами та оптимальні умови утримання.

Забезпечити ці умови в галузі м'ясного скотарства можна лише шляхом впровадження прогресивної техніки, умілої організації її виробничої експлуатації, а також створення передумов для усування ручної праці на основних технологічних операціях.

У зв'язку з цим обґрунтування і вибір технологічних засобів для механізації виробничих процесів на фермі по вирощуванню і відгодівлі молодняку великої рогатої худоби є актуальною задачею.
1.Аналіз виробничої діяльності сільського господарства

1.1.Коротка характеристика господарства

Підсобне сільське господарство охоплює один населений пункт, яке знаходиться на відстані 38 км від обласного центру, 4 км від залізничної станції та 5 км від районного центру.

У населеному пункті дороги асфальтовані і знаходяться в задовільному стані. Польові дороги — ґрунтові.

Загальна земельна площа господарства складає 3668,3 га, у тому числі: орної землі - 3407,13; пасовиськ - 42,26; сінокосів - 124,9; багаторічних плодонасаджень - 8 га.

Територія господарства відноситься до центральної лісостепової грунтово-кліматичної зони. Рельєф плоско-рівнинний з незначною кількістю мікро впадин, але на окремих землях зустрічається хвиляста сітка розгалужених балок.

Клімат району помірно-континентальний. Середнє число днів з температурою понад +5°С складає 200, +10°С - 165 і +15°С - 120 днів.

Середньорічна кількість опадів становить 502...512 мм. Найбільша кількість опадів випадає в червні - 166 мм, а найменша в лютому - 23 мм. Відносна вологість повітря влітку - 50...60 %. Сніг випадає в другій або в третій декаді листопада. Товщина снігового покриву в лютому досягає 120... 150 мм.

Пануючі вітри західні і східні, але часто взимку спостерігаються вітри південно-західного та південного напрямків.

На території господарства основну площу займають чорнозем глибокий середньо гумусний (структурний), чорнозем глибокий середньо гумусний (структурний) вилугуваний та чорнозем глибокий або неглибокий слабо змитий з вмістом гумусу відповідно 4,49; 5,06 і 4,83 %.

Виробничий напрямок господарства зерново-тваринницький.

На території господарства розміщені дві молочнотоварні, одна свинотоварна та одна птахівницька ферми.

Середньорічна кількість працівників у господарстві становить 390 чоловік, з них зайнято у тваринництві - 42.

Загальна кількість спеціалістів - 62 чоловіки, з них інженерів - 13, агрономів - 3, зооінженерів - 2, ветлікарів -3.

1.2.Аналіз галузі рослинництва.

Аналізуючи дані таблиці 1.1 бачимо, що посівні площі зернових і кукурудзи на силос займають більшу частку в структурі посівів і з року в рік постійно зростають. Так, у 2006 р. посіви зернових і кукурудзи на силос зросли відповідно на 73 і 13 % порівняно з 2003 р. Поряд з цим, слід відмітити значне зростання посівних площ під соняшником і багаторічними травами. Перші зросли за період, що аналізується, майже в 3,2 рази, а другі -в 1,7. Практично залишились незмінними на протязі всього періоду посіви цукрових буряків.

Площа посіву кукурудзи на зерно у 2004 р. скоротилася на 63 % порівняно з 2003 р., а в 2005 р. дану культуру зовсім не вирощували. У 2006 р. посіви були відновлені на 78 % порівняно з 2003 р.

Таблиця 1.1.

Характеристика посівних площ

Культура

Площа, га

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Зернові

857

900

1030

1483

Цукрові буряки

120

65

120

120

Соняшник

160

223

460

505

Кукурудза на силос

615

652

600

700

Кукурудза на зерно

255

70200

Однорічні трави

435

230

320

500

Багаторічні трави

300

300

254

500


З наведених у таблиці 1.2 даних видно, що найбільш вдалим роком для вирощування зернових, цукрового буряку та соняшнику був 2004 р., а для решти культур - 2003 р.

Таблиця 1.2

Врожайність сільськогосподарських культур

Культура

Врожайність, т/га

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Зернові

3,1

3,5

2,6

2,5

Цукрові буряки

21,7

26,9

15,7

21,3

Соняшник

1,9

2,7

1,5

1,7

Кукурудза на силос

18,4

13,1

14,5

17,4

Кукурудза на зерно

4,1

1,94,6

Однорічні трави

11,8

10,2

7,7

9,9

Багаторічні трави

29,7

11,0

9,2

13,2

При цьому слід відмітити, що врожайність сільськогосподарських культур у господарстві, навіть у найбільш сприятливі роки, невисока, порівняно з передовими господарствами області. А це значить, що необхідно удосконалювати систему землеробства в господарстві.

Валове виробництво продукції основних сільськогосподарських культур представлено в таблиці 1.3. Воно напряму залежить від площі посіву і врожайності культури.

Таблиця 1.3

Виробництво продукції основних сільськогосподарських культур

Культура

Виробництво продукції, т

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Зернові

2668,7

3154,2

2674,3

3709,8

Цукрові буряки

2601,7

1748,5

1880,7

2553,4

Соняшник

307,0

607,4

453,0

880,0

Кукурудза на силос

11284,5

8569,0

8717,8

12155,0

Кукурудза на зерно

1056,6

134,5921,0

Однорічні трави

5154,0

2350,0

2473,0

4955,0

Багаторічні трави

8915,8

3286,9

2949,3

6620,5


1.3. Аналіз галузі тваринництва

У господарстві протягом 2003-2005 рр. намітилась тенденція явного зростання поголів'я всіх груп тварин за винятком птиці. За цей період поголів'я корів, молодняку ВРХ на відгодівлі та свиней зросло відповідно на 19,4; 36,1 і 123,8 % (табл. 1.4). Ця тенденція збереглася для корів і в 2006 р. Поголів'я корів у 2006 р. збільшилось відповідно на 50,4 і 79,6 % порівняно з 2005 і 2004 роками.

Таблиця 1.4.

Поголів’я тварин

Групи тварин

Поголів’я, гол.

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

ВРХ у тому числі:

747

1155

1326

1224

корови

108

124

129

194

молодняк ВРХ на відгодівлі

537

591

731

552

Свині

804

1071

1800

1254

Птиця

1111

4436

3420

2151

Аналізуючи дані таблиці 1.5 приходимо до висновку, що господарство досягло значних успіхів у тваринництві. Надої молока стабільні з року в рік і майже досягли межі - 6000 кг від кожної корови на рік. При цьому слід відмітити, що такий рівень продуктивності корів недосяжний для більшості передових господарств району, області та держави.

Вагомих результатів господарство досягло при виробництві яловичини і свинини. Середньодобовий приріст живої маси за останні три роки становить: молодняку ВРХ на відгодівлі - 425...591 г; свиней - 315...322 г. Ц показники на рівні середніх по господарствам області.

Таблиця 1.5

Динаміка продуктивності тварин

Показник

Значення показника

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Середньорічний надій молока від корови, кг

4070

5840

5320

5810

Середньодобовий приріст живої маси ВРХ, г

410

543

425

591

Середньодобовий приріст живої маси свиней, г

235

322

315

321


1.4.Аналіз цеху механізації

Дані про забезпеченість господарства машинами та обладнанням (табл. 1.6) свідчать про достатню матеріально-технічну озброєність і оснащеність галузей рослинництва і тваринництва.

Рівень механізації технологічних процесів у тваринництві практично становить 100 %.

Таблиця 1.6.

Характеристика забезпеченості господарства технікою

Назва і марка машини

Кількість, шт.

Трактори

62

Автомобілі

51

Комбайни

Зернозбиральні

7

Кормо збиральні та силосозбиральні

4

Бурякозбиральні

4

Плуги

35

Дискові борони та лущильники

6

Культиватори

38

Сівалки

зернові

19

бурячні

3

кукурудзяні

7

овочеві

1

соєві

1

Комбіновані агрегати

5

Косарки

5

Комплекти для заготівлі сіна (косарка, ворошилка, валкоутворювач, прес)

2

Комбікормовий агрегат УМК-Ф-2

1

Кормороздавачі

КТУ-10

4

РС-5

2

КСП-0,8

2

Транспортери скребкові ТСН-160

12

Скреперні установки УС-250

6

Установки для доїння корів

УДЕ-8А „Ялинка”

1

УДС-3

1

Альфа Лаваль

1


1.5.Аналіз ефективності роботи господарства

З даних таблиці 1.7 видно, що виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь з року в рік зростає високими темпами. У 2005 р. зростання цього показника становило 7,2 %, а у 2006 р. - 51,8 %.

Виробництво яловичини і свинини на 100 га сільськогосподарських угідь у 2000 р. зменшилось порівняно з 2004 та 2005 роками.

Таблиця 1.7.

Виробництво продукції на 100га

Вид продукції

Виробництво продукції, т

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Молоко

177,9

190,7

289,4

Яловичина

23,1

27,0

19,4

Свинина

14,2

17,6

10,9

Примітка. Розрахункова площа - 3544,42 га.
Аналіз даних таблиці 1.8 показує, що собівартість 1 т молока, яловичини та свинини з року в рік зростає. Причиною цього є зростання цін на корми і паливно-мастильні матеріали.

Затрати праці по всіх видах продукції у 2006 р. дещо зменшились порівняно з 2005 р. Це пов'язане з ростом рівня механізації та автоматизації виробничих процесів у тваринництві.
Таблиця 1.8

Собівартість і затрати праці на виробництво продукції

Вид продукції

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Собівартість 1т, грн..

Затрати праці на 1т, год.

Собівартість1т, грн..

Затрати праці на 1т, год.

Собівартість 1т, грн..

Затрати праці на 1т, год.

Молоко

273,0

104,4

610,0

95,7

693,6

85,6

М’ясо в живій масі ВРХ

6405,0

364,1

10706,0

418,5

10941,0

325,9

М’ясо в живій масі свиней

9068,1

421,0

7804,0

432,9

9068,0

357,8

  1   2   3   4   5


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации