Лекции - Отраслевая статистика - файл n1.doc

Лекции - Отраслевая статистика
скачать (293.5 kb.)
Доступные файлы (11):
n1.doc154kb.07.01.2012 10:41скачать
n2.doc170kb.21.07.2007 17:42скачать
n3.doc91kb.21.07.2007 15:49скачать
n4.doc83kb.21.07.2007 15:54скачать
n5.doc197kb.21.07.2007 16:09скачать
n6.doc177kb.21.07.2007 16:19скачать
n7.doc275kb.21.07.2007 16:38скачать
n8.doc109kb.21.07.2007 17:05скачать
n9.doc155kb.21.07.2007 17:11скачать
n10.doc139kb.21.07.2007 17:27скачать
n11.doc97kb.21.07.2007 17:45скачать

n1.docКАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Галузева статистика»

(для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»

РЕКОМЕНДОВАНО

на засіданні кафедри

економіки і управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методради Дон ДТУ

Алчевськ


ДонДТУ

2


007

УДК 330.101.52:311.42
Програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Галузева статистика» (для студ. спец. 6.050200 «Менеджмент організацій») / Укл.: І.А. Фесенко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2007. – 18 с.
Представлено програму дисципліни «Галузева статистика», наведено рекомендації щодо виконання та оформлення контрольних робіт. Містить список рекомендованої літератури.

Укладачі: І.А. Фесенко, доц.,
Відповідальний за випуск В.І. Крупко, доц.
Відповідальний редактор В.М. Бєлозерцев, проф.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Галузева статистика є частиною економічної статистики і як частина економічної статистики досліджує кількісне вираження явищ і процесів, що відбуваються в промисловості, через застосування основних методів і прийомів загальної теорії статистики в процесі здійснення обліку на підприємствах різних галузей промисловості і в управлінні промисловістю.

Мета дисципліни визначається функціями і методологією статистики в системі економічних наук стосовно промислових підприємств – формування знань і навичок з питань статистики галузей, набуття вмінь використання методів оцінки статистичних показників діяльності підприємств.

Завданнями викладання дисципліни є вивчення і закріплення студентами теоретичних і практичних знань по обліку та аналізу статистичних даних, які використовуються в процесі планування, управління, проведення наукових досліджень у різних галузях промисловості, а також при впровадженні світових досягнень і передового досвіду на вітчизняних промислових підприємствах.

Предмет: теоретичні та практичні способи аналізу загальних проблем статистики за галузями, кількісне вираження явищ і процесів, що відбуваються в промисловості.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни “Галузева статистика” є залік. За результатами вивчення дисципліни кожен студент-заочник за семестр повинен написати контрольну роботу, захистити її та здати залік за темами дисципліни, що дозволяє одержати залікову оцінку. На заліку студент може отримати оцінку “зараховано”.

Контрольна робота з дисципліни “Галузева статистика” містить 8 задач. Вихідні дані для рішення задач визначаються викладачем індивідуально за варіантами.

Приступаючи до виконання контрольної роботи, варто вивчити відповідні розділи літератури, що рекомендується. Перед рішенням задачі слід навести її умови. Рішення задачі необхідно супроводжувати формулами, розгорнутими розрахунками та поясненнями. Усі розрахунки необхідно робити з визначеною, прийнятою в статистиці точністю.

Контрольна робота повинна бути правильно оформлена, у відповідності зі стандартами на аркушах формату А4 14-м кеглем 1,5 інтервалом. На обкладинці роботи необхідно написати прізвище, ім'я, по батькові, факультет, курс, групу, номер залікової книжки.

Виконана контрольна робота здається в деканат не пізніше ніж за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії для передачі викладачу. Студенти, що не одержали заліку по контрольній роботі, до заліку з даної дисципліни не допускаються.

У тих випадках, коли робота повертається студенту для виправлення помилок з позначкою “на зараховано”, нова робота повинна представлятись для перевірки разом з поверненою.

За консультаціями з усіх питань, що виникають у процесі вивчення дисципліни і при виконанні контрольної роботи, варто звертатися на кафедру до викладача, що веде цю дисципліну.

ПРОГРАМА дисципліни
Тема 1. Основні класифікації та групування в економіці

Національні статистичні класифікації в Україні. Методологічні відмінності національної класифікації видів економічної діяльності та Загального класифікатора галузей народного господарства. КВЕД як головна національна статистична класифікація.

Поняття галузей економіки. Виробнича та невиробнича сфера економіки. Поняття про галузі матеріального виробництва. Класифікація галузей матеріального виробництва. Галузі промисловості, їх основні види. Класифікація галузей невиробничої сфери.
Тема 2. Статистика промисловості

Об'єкт і предмет вивчення статистики промисловості, найважливіші задачі. Основні напрямки вивчення статистики промисловості в залежності від предмета дослідження: статистика продукції, статистика якості продукції, статистика робочої сили та робочого часу, статистика продуктивності праці, статистика заробітної плати, статистика основних фондів, статистика обладнання, статистика предметів праці (матеріальних ресурсів), статистика собівартості продукції, статистика оборотних коштів, статистика прибутку і рентабельності, статистика НТП та інновацій, статистика основних форм організації виробництва (кооперації, спеціалізації та ін.). Задачі й особливості складових статистики промисловості.
Тема 3. Статистика вугільної промисловості

Статистика капітальних робіт. Статистика мастильних матеріалів та запасних частин. Статистика праці та видобутку. Статистика гірничої техніки та механізації. Статистичний аналіз собівартості та рентабельності вугілля.
Тема 4. Статистика капітального будівництва

Загальні питання статистики капітального будівництва: предмет, завдання та статистична методологія вивчення капітального будівництва. Статистичне спостереження та джерела статистичних данних в капітальному будівництві.

Статистика капітальних вкладень та вводу в дію пускових об`єктів та потужностей: статистика об`єму та структури капітальних вкладень, вивчення динаміки та ефективності капітальних вкладень.

Статистика будівельної індустрії: загальне поняття та завдання вивчення будівельної індустрії (будівельного виробництва); поняття, вивчення динаміки та аналіз будівельної продукції.

Статистика праці в будівництві: статистичне вивчення стану та використання трудових ресурсів, питання статистики продуктивності та оплати праці в будівництві.

Статистика будівельної техніки і механізації: завдання статистичного вивчення стану та використання будівельних машин і механізмів; показники наявності та чисельності будівельних машин і механізмів; показники використання машин за часом, потужністю та об`ємом роботи; показники механізації будівництва.

Статистика собівартості та рентабельності будівництва: завдання статистичного вивчення собівартості будівництва, структура собівартості будівництва; показники прибутку і рентабельності будівництва.
Тема 5. Статистика енергетичної промисловості

Загальні питання статистики енергетичної промисловості. Особливості енергетичної промисловості. Основи статистики енергетики. Призначення та зміст енергетичного обліку.

Статистика капітальних вкладень у розвиток теплової та електроенергетики. Основні вихідні матеріали для обліку капітальних вкладень по ЕЕС. Напрямки та показники капітальних вкладень. Фінансування капітального будівництва у електроенергетиці.

Статистика праці. Розділення та кооперація праці, класифікація персонала в енергетиці. Організація та облік заробітної плати в енергосистемах та в енергогосподарствах промислових підприємств. Статистичне вивчення персоналу, продуктивності праці та заробітної плати в енергетичній промисловості.

Статистика енергетичного обладнання. Структура календарного часу та показники використання енергетичного обладнання промислових підприємств. Система показників продуктивності та енергоспоживання обладнання.

Статистичний аналіз собівартості у енергетиці, рентабельності енергетичних мереж.Статистичне вивчення собівартості енергії. Статистичне вивчення прибутку і рентабельності енергетичного виробництва. Особливості вивчення експлуатації електромереж. Вивчення роботи теплових мереж.
Тема 6. Статистика металургії

Статистика капітальних вкладень в металургію. Склад та структура капітальних вкладень, питомі капітальні вкладення

Статистика нормативних, позамовних та попередельних витрат. Статистика аналізу витрат підсобних та допоміжних витрат. Облік витрат в собівартості продукції. Облік витрат на виробництво в кошторисі витрат. Калькулювання витрат – як облік витрат на одиницю продукції, методи калькулювання витрат в металургії. Види витрат та статей калькуляції.

Статистика витрат від браку.

Статистика готової продукції металургійної промисловості.

Статистика праці в металургії: статистика продуктивності праці та заробітної плати в металургії.


Тема 7. Теоретичні основи статистики продукції

Загальне поняття про показники продукції (про ціни та вартість). Види цін на продукцію. Вимірювання змінення та динаміки цін і тарифів за допомогою індексного методу. Оцінювання макроекономічних показників за допомогою індексів-дефляторів. Склад вартісної форми вираження результата праці: перенесена вартість та нова, добавлена вартість.

Індекси фізичного обсягу продукції, їх види і методи обчислення. Види індексів фізичного обсягу продукції, за допомогою яких вивчається динаміка продукції. Середньозважені індекси фізичного обсягу продукції та умови їх застосування.

Показники виконання планових завдань (виконання плану виробництва, планового завдання за асортиментом, плану сортності, ритмічності та рівномірності випуску).
Тема 8. Статистика продукції промисловості

Концепція економічної діяльності та загальні принципи розрахунку продукції галузей промисловості: складові сфери економічного виробництва, особливості розрахунку важливіших та узагальнюючих показників вимірювання результатів виготовленої продукції на макро- та мікрорівні.

Поняття про продукцію промисловості та її склад. Промислові підприємства та їх підрозділи, що виготовляють промислову продукцію. Промислова продукція: її форми, види та елементи в залежності від подальшого призначення та від ступеня готовності. Ринкові та неринкові послуги.

Статистика продукції промисловості в натуральному, умовно-натуральному та вартісному виразі: значення обліку, умови використання та способи вимірювання.

Статистика продукції інших галузей економіки (інших видів економічної діяльності): будівництва та транспорту. Їх продукція, основні показники діяльності та способи обліку резулььаьів діяльності.

Міжнародні зіставлення виробництва окремих видів промислової продукції. Міжнародні порівняння макроекономічних показників. Показник парітету купівельної спроможності, його особливості та умови застосування. Програма міжнародних порівнянь ООН та Європейська програма порівнянь.Особливості основних показників економічної діяльності в міжнародних порівняннях: індекси фізичного обсягу ВВП та фізичного обсягу продукціїна душу населення, парітети купівельної спроможності, порівнюваний рівень цін, впіввідношення валютного курсу та ПКС, стандартизовані коефіцієнти смертності, видобутов вугілля.
Тема 9. Вартісні показники обсягу продукції

Вартісні показники промислової продукції: поняття про валову продукцію промисловості, її склад та особливості підрахунку; товарна продукція промислових підприємств; відгружена та реалізована продукція; чиста продукція промисловості. Елементи, які входять до складу різних вартісних показників та які не входять, методики визначення означених показників.

Вартісні показники продукції інших галузей економіки (інших видів економічної діяльності): вартісні показники продукції будівництва, вартість продукції транспорту, торговлі та громадського харчування.
Тема 10. Основи обліку та звітності на підприємствах базових галузей промисловості

Значення задачі та види обліку на підприємствах: державний та господарський облік, вимоги до нього. Оперативний (оперативно-технічний), бухгалтерський та статистичний облік, їх особливості. Предмет, об`єкти та види бухгалтерського обліку.

Звітність підприємств, її види та особливості.

Статистична звітність: форми статистичної звітності, вимоги до неї. Організація отримання статистичної звітності та відповідальність за порушення порядку подачі та використання данних державних статистичних спостережень.

Організація обліку і напрямки його досконалення.
ЗАДАЧІ
Задача № 1
Дані про виробництво продукції промисловості у звітному році наведено в таблиці


Галузь

промисловості

Випуск продукції в звітному році порів-няно з попереднім роком, %

Зміна обсягу вироб-ництва продукції по-рівняно з попереднім роком, млн. грн.

Добувна промисловість

Металургія та оброблення металу

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

Хімічна та нафтохі-мічна промисловість

Виробництво деревини та виробів з деревини

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисло-вість, видавнича справа

Легка промисловість

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

106
114


136
117
124


126

104

120

421 + n
772 + n


354 + n
437 + n
419 + n


106 + n

125 + n

183 + n


n – номер варіанта
Обчислити:

 1. По кожній галузі та в цілому по промисловості обсяг виготовленої продукції (в млн. грн.) в звітному та попередньому роках.

 2. Середній відсоток збільшення виробництва промислової продукції в звітному році.


Методичні вказівки до рішення
Розрахунок обсягу виготовленої продукції в звітному і попередньому роках проводимо в таблиціВихідні дані

Розрахункові дані

Галузь промис-ловості

Випуск продукції в звітн. році, %

Зміна обсягу випуску, млн. грн

Зміна

обсягу випуску,

%

Випуск продукції в звітн. р., млн. грн.

Випуск продукції в поп. р., млн. грн.

1

2

3

4

5

6


ст 2-100

ст 3/ст 4*

*ст 2

ст 5/ст 2*

*100

чи

ст 5 - ст 3

РазомСумарні значення по стовпчиках 5 і 6 будуть відповідно обсягом виготовленої продукції в звітному і попередньому роках.

Середній відсоток збільшення випуску продукції по промисловості визначаємо за формулою середньої арифметичної зваженої
= (1)
де xi – зміна обсягу випуску продукції по окремих галузях промисловості, %;

fi – випуск продукції по окремих галузях промисловості в звітному (чи попередньому) році, млн. грн.
Задача № 2
Дані про випуск та темпи зміни обсягів виробництва продукції в Україні в звітному році надано в таблиціКомплекс

Фактично вироблено в звітному році,

млн. грн.

Темпи приросту (+), зниження (-) до попереднього року, %

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

Добувна промисловість

Обробна промисловість

Виробництво та розпо-ділення електроенергії, газу та води

Будівництво

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засоба-ми; послуги з ремонту

Транспорт і звязок

Освіта

Охорона здоровя та соціальна допомога

Інші види економічної діяльності65802 + n

27716 + n

240767 + n


30791 + n

24547 + n

53521 + n

54497 + n

17154 + n
13767 + n
70749 + n-0,01

+13,7

+25,9


+9,1

+28,0

+25,6

+16,1

+17,0
+14,0
+21,6


n – номер варіанта
Розрахувати:

 1. Абсолютний розмір змінення обсягів виробництва продукції в звітному році порівняно з попереднім роком.

 2. Середній темп змінення обсягів виробництва продукції в звітному році.


Методичні вказівки до рішення
Розрахунок абсолютного змінення обсягів виробництва продукції по окремих комплексах і в цілому проведемо в таблиці


Вихідні дані

Розрахункові дані

Комплекс

Випуск продукції в звіт. році, млн. грн.

Темпи при-росту (+), зниження(-) до попер. року, %

Випуск продукції до попер. року, %

Змінення випуску продукції до попер. року, млн. грн.

1

2

3

4

5


100  ст 3

ст 2 / ст 4*

* ст 3

Разом

Середній темп зміни обсягу виготовленої продукції в цілому по економіці визначаємо за формулою середньої арифметичної зваженої
= (2)
де xi – зміна обсягу випуску продукції по окремих комплексах, %;

fi – випуск продукції по окремих комплексах у звітному році, млн. грн.

Задача № 3
Визначити рівень виконання плану випуску металопродукції та плану за асортиментом в діючих цінах за даними, які наведено у таблиці


Найменування виробу

Ціна виробу, грн. / т

Випуск, тис. т

план

факт

1

2

3

4

Лист г/к 3 мм

Куток 100 мм

Швелер № 20

3290

2720

2830

5 * n

7 * n

3 * n

6 * n

6,5 * n

3 * n

Разом
n – номер варіанта
Методичні вказівки до рішення
Рівень виконання плану випуску продукції в діючих цінах визначається відношенням фактичного обсягу випуску продукції в діючих цінах до планового завдання і помноженням на 100%.

Оцінка виконання плану за асортиментом здійснюється за методом заліку, сутність якого полягає в тому, що якщо по окремих виробах план виробництва і реалізації не виконано, а по інших виробах перевиконано, то останні зараховуються в підсумок виконання плану тільки в розмірі планового завдання.

Рівень виконання плану за асортиментом визначається відношенням обсягу фактично зарахованої в підсумок виконання плану продукції до обсягу планового випуску і помноженням на 100%.

Рішення можна представити в таблиці


Вихідні дані

Розрахункові дані

Найм. виробу

Ціна, грн.

Випуск,

тис. т

Випуск,

тис. грн.

Зараховано в підсумок виконання плану

план

факт

план

факт

тис. т

тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом
Потім суми по стовпчиках 5, 6 і 8 використовуються для визначення рівнів виконання плану випуску продукції і плану за асортиментом.


Задача № 4
За даними таблиці розрахувати загальний індекс вартості продукції, загальний індекс динаміки фізичного обсягу продукції та розмір приросту за рахунок цього.


Найменування виробу

Вартість випуску продукції в діючих цінах, тис. грн.

Зміна цін у звітному періоді порівняно з базовим, %

базовий період

звітний період

Гіпс

Алебастр

Шифер

125

200

275

250

296

274

+ (23 + n)

+ (18 + n)

 (2 + n)


n – номер варіанта
Методичні вказівки до рішення
Змінення загальної вартості продукції визначається за формулою агрегатного індекса загальної вартості продукції
(3)
де piqi , p0q0 – вартість виготовленої продукції відповідно у звітному та базовому періоді, грн.
Змінення фізичного обсягу продукції визначається за формулою агрегатного індекса фізичного обсягу продукції
або (4)
де ip – індивідуальні індекси цін кожного виробу.
Абсолютне змінення загальної вартості продукції за рахунок змінення фізичного обсягу продукції визначається за формулою
. (5)

Задача № 5
За даними таблиці обчислити за кожний рік загальний обсяг видобутку в перерахунку на умовне паливо (7000 Дж), динаміку та структуру видобутку.


Вид палива

2000 рік

2005 рік

Видобуток, млн. т

Середня енергетична цінність, Дж

Видобуток, млн. т

Середня енергетична цінність, Дж

Нафта

Вугілля

Торф

3,7

81,0

0,4

9987 + n

4826 + n

2625 + n

4,0

80,3

0,5

9906 + n

5828 + n

2625 + n


n – номер варіанта
Методичні вказівки до рішення
Для визначення загального обсягу видобутку в умовно-натуральних одиницях виміру, необхідно розрахувати коефіцієнти переводу по кожному виду корисної копалини. У нашому випадку коефіцієнт переводу визначається відношенням енергетичної цінності речовини на енергетичну цінність умовного палива (7000 Дж).

Потім визначається обсяг видобутку в умовно-натуральних одиницях виміру помноженням обсягу видобутку в натуральних одиницях на коефіцієнт переводу.

По кожному періоду розрахунок можна проводити в таблиці


Вихідні дані

Розрахункові дані

Вид палива

Видобуток, млн. т

Середня енергетична цінність, Дж

Коефіцієнт переводу

Видобуток в умовно-нат. од., млн. т
Разом


Динаміка видобутку корисних копалин визначається при зміненні її в часі. Розраховується по кожному виду палива та в цілому відношенням видобутку в звітному році до видобутку в базовому році. Результат показується у відсотках.

Для визначення структури видобутку палива в кожному періоді необхідно прийняти за 100 % загальний видобуток по періодах, а окремі види корисних копалин – це будуть питомі ваги в загальній кількості видобутку.

Задача № 6
Будівельною організацією в поточному році закінчено будівництво заводської їдальні вартістю 3 млн. грн., яке розпочате в лютому, а в березні розпочате будівництво адміністративного корпусу заводу, вартість виконаних робіт 1 млн. грн.. Крім того закінчена кладка стін виробничого цеху, вартість підрядних робіт 6 млн. грн. Рівень готовності цього обєкта становив на початок року 15 %, а на кінець – (80  n) %. Закінчена також реконструкція лабораторії вартістю 2 млн. грн., а обсяг виконаних робіт у даному році (60 – n) %.

Визначити обсяг виконаних будівельною організацією в поточному році робіт, а також рівень виконання плану будівельно – монтажних робіт у поточному році, якщо обсяг робіт за договорами підряду 8 млн. грн.

n – номер варіанта
Методичні вказівки до рішення
Обсяг виконаних будівельною організацією робіт визначається як сума вартостей всіх будівельно-монтажних робіт у даному періоді.

Рівень виконання договорних зобов'язань визначається відношенням вартості фактично виконаних робіт до вартості робіт з договорів підряду, вираженим у відсотках.
Задача № 7
Є наступні дані по області про вживання електроенергії в різних галузях, млн. кВт-год:


Галузь

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

Промисловість

Будівництво

7547,3

48,9+n

8352,5

58,3+n

8845,1

63,9+n

9817,4

79,6+n

11397,8

91,3+n


n – номер варіанта
Необхідно привести ряди до порівнянного виду.
Методичні вказівки до рішення
Для приведення рядів до однієї основи рівні одного року (у нашому прикладі – рівні 2000 р.) приймаються за базу для порівняння, тобто за 100%, і далі по роках визначаються базисні темпи росту (Т) . Результати можна представити в таблиці.

Для оцінки ступеня росту споживання електроенергії можуть бути розраховані два коефіцієнти:

1. Коефіцієнт випередження (Квип) показує, у скільки разів відносний показник одного ряду вище аналогічного показника іншого ряду (у нашому прикладі порівнюються базисні темпи росту споживання електроенергії 2004 р. по двох галузях – промисловості і будівництву).

2. Коефіцієнт прискорення (уповільнення) показує, у скільки разів відносний показник ряду, розрахований за визначений період часу, вище (нижче) аналогічного показника цього ж ряду за попередній період часу.

Для визначення цього показника період з 2000 по 2004 рік розбивається на два періоди і по кожній галузі розраховуються темпи росту споживання електроенергії в 2000 – 2002 р. і в 2002 – 2004 р. у такий спосіб
%, (6)
% (7)
де у2000, у2002, у2004 – рівні споживання електроенергії відповідно в 2000, 2002, 2004 роках.

Потім коефіцієнт прискорення (уповільнення) по кожній галузі визначається за формулою
. (8)
За розрахованими показниками зробити висновок.
Задача № 8
На металургійному заводі у звітному періоді виплавлено чавуну на (42,8 + n) млн. грн. (n – номер варіанта), з якого на 38 млн. грн. було передано до мартенівського цеху та перероблено у сталь. Решту чавуну було реалізовано. У мартенівському цеху виплавлено сталі на 53,4 млн. грн., яку передали до прокатного цеху, де вироблено прокату на 101,4 млн. грн. , а потім реалізовано на 101,4 млн. грн.

Було виконано капітальний ремонт власного устаткування на 1,8 млн. грн.

Електростанція заводу виробила електроенергії на 1,14 млн. грн., яку всю було відпущено в основне виробництво.

Вогнетривів, виливниць та валків вироблено на суму 5,2 млн. грн., з яких на промислово-виробничі потреби заводу використано 4,7 млн. грн., а інші – реалізовано.

Визначити вартість виготовленої продукції та внутрішньозаводський оборот.
Методичні вказівки до рішення
Обсяг продукції, виготовленої підприємством, визначається за заводським методом, тобто без урахування вартості внутрішньозаводського обороту.

Вартість виготовленої продукції визначається як сума вартостей готових виробів, напівфабрикатів та вартості робіт промислового характеру за винятком вартості внутрішньозаводського обороту.

Внутрішньозаводський (внутрішній) оборот – це вартість продукції власного виробництва, яку було використано на промислово-виробничі потреби підприємства.
література


   1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебн. для студ. вузов / Под ред. И.И. Елисеевой. – 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 480 c.

   2. Ежов А.И. Статистика промышленности: Учебник. – 6-е изд., перераб и дополн. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 320 с.

   3. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статистика практикум. – К. ТОВ УВПК “Ескоб”, 2002. – 232 с.

   4. Практикум по общей теории статистики: Учебн. пособ. для студ. вузов, спец. “Менеджмент организаций”, “Государственное и муниципальное управление”, “Маркетинг”, “Управление персоналом” / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 335 с.

   5. Практикум по статистике: Учебн. пособ. для студ. вузов / Авт.: А.В. Багат, А.В. Бармотин, А.М. Каманина и др.; Ред. совет: А.Н. Романов, В.В. Брага, Д.М. Дайнтбегов и др.; Под ред. В.М. Симчеры. – М.: Финстатинформ, 1999. – 259 с.

   6. Сивцов В.Н. Статистика промышленности: Учеб. пособие / В.Н. Сивцов. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 400 с.

   7. Статистика промышленности:Учебник/В.Е.Адамов, Э.В.Вергилес, Э.М. Воронина; Под ред. В.Е.Адамова. - М.: Финансы и статистика, 1987. – 456 с.

   8. Статистика: Навч. посібн. для студ. екон. спец. / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид., випр. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.

   9. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; За ред. С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. –К.: КНЕУ, 2000. – 468 с.

   10. Статистика: Учебн. для студ. учр. сред. проф. образования, обуч. по спец. 0601 «Экономика, бухг. учет и контроль» (по отраслям), 0602 «Менеджмент» (по отраслям), 0604 «Маркетинг» (по отраслям) / В.С. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Минашкина и др.; Под ред. В.С. Мхитаряна. – 2-е изд, стер. – М.: ACADEMIA, 2003. – 272 с.

   11. Статистичний бюллетень за 2005 рік - Київ Держком. статистики України. – 215 с.

   12. Уманець Т.В. Економічна статистика Навч. посіб. – К. Знання, 2006. – 429 с.

   13. Экономическая статистика: Учебн. для студ вузов, обуч. по экон. спец. и напр.  Ю.Н. Иванов, С.Е. Казаринова, Г.Л. Громыко и др.; Под ред. Ю.Н. Иванова, - 2-е изд., доп. – М.:ИНФРА – М, 2004. – 480 с.
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации