Курсовая работа - Проектування агрегатної дільниці з розробкою технологічного процесу ПР переднього моста автомобіля ГАЗ - файл ???????? ?????? ????????? ??????.docx

Курсовая работа - Проектування агрегатної дільниці з розробкою технологічного процесу ПР переднього моста автомобіля ГАЗ
скачать (3704.9 kb.)
Доступные файлы (19):
???????? ?????? ????????? ??????.docx851kb.03.06.2011 23:46скачать
n2.bmp
n3.bmp
n4.db
?????_1.png37kb.30.03.2011 21:33скачать
?????_2.png36kb.30.03.2011 21:35скачать
?????_3.png32kb.30.03.2011 21:37скачать
?????_4.png39kb.30.03.2011 21:39скачать
n9.db
??????.cdw
n11.jpg848kb.27.03.2011 19:12скачать
n12.jpg860kb.27.03.2011 19:22скачать
n13.jpg685kb.27.03.2011 19:27скачать
????.cdw
????? ???????1.frw
????? ???????2.frw
????? ???????3.frw
????? ???????4.frw
?????????.cdw

???????? ?????? ????????? ??????.docx

  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Вінницький коледж НУХТ

Автомеханічне відділення

ПРОЕКТУВАННЯ АГРЕГАТНОЇ ДІЛЬНИЦІ З РОЗРОБКОЮ

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПР ПЕРЕДНЬОГО МОСТА

АВТОМОБІЛЯ ГАЗ


Пояснювальна записка

до курсового проекту за спеціальністю

5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

КП 5.07010602 018 01 ПЗ

Розробив: студент гр. 3-АМ-5

Я.В. Паляднік
______________ “____” ___________ 20 __р.

(підпис)
Керівник: викладач спец. дисциплін

О.М.Нахімчук
______________ “____” ____________20 __р.

(підпис)
Вінниця ВК НУХТ - 2011

Формат

Зона

Поз.

Позначення

Найменування

Кіл.

Примітка


Документація
А4
1

КП 5.07010602 018 01 ПЗ

Пояснювальна записка

1

Графічна частина
А1
2

КП 5.07010602 018 02 ПЛ

План агрегатноїдільниці

1
А1
3

КП 5.07010602 018 03 ТЛ

Технологічний лист

1


Зміст
Перелік скорочень………………………………..……………………………….3

Анотація.………………………………..………………………………………….4

Вступ.………………………………..……………………………………………..5

1 Характеристика об’єкту проектування.…………………………………6

1.1 Загальна характеристика об’єкту проектування.………………………6

1.2 Вихідні дані до курсового проекту.……………………………………..7

2 Розрахункова частина.……..…………………………………………….9

2.1 Обґрунтування програмного забезпечення.……………………………9

2.2 Розрахунок виробничої програми АТП.……………………………....10

2.2.1 Вибір і коригування нормативів ТО і ремонту ДТЗ.…………………10

2.2.2 Визначення річного пробігу групи автомобілів.……………………...13

2.2.3 Розрахунок виробничої програми в кількісних показниках.………...14

2.2.4 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках.………....17

2.3 Розрахунок чисельності робітників.……………………………………22

2.4 Розрахункові показники робіт ТО і ПР ДТЗ.………………………….24

3 Організаційна частина...…………………………………………………26

3.1 Організація виробничих підрозділів ТО і ПР ДТЗ та загальна

організація виробничого процесу.……………………………………..26

3.2 Організація робочих місць у виробничих підрозділах

ТО і ПР ДТЗ.……..………………………………………….……………27

3.3 Підбір технологічного обладнання.……………………….…………...29

3.4 Розрахунок рівня механізації у виробничому процесі..……………...30

3.5 Технологічне планування виробничих підрозділів ТО і ПР ДТЗ……33

3.5.1 Розрахунок площ приміщень..………….…………...……………….....33

3.5.2 Описання планувальних рішень..…………...…………...……………..33

3.6 Безпека життєдіяльності..…………...…………...…………...………….35

3.6.1 Виробнича санітарія та гігієна..…………...…………...……………….35

3.6.2 Техніка безпеки та пожежна безпека..…………...…………...…………35

3.6.3 Охорона навколишнього середовища..…………...……………………37

4. Технологічна частина..…………...…………...…………...…………….38

4.1 Аналіз конструктивних, функціональних і експлуатаційних

особливостей ходової частини автомобіля ГАЗ 3307..……………….38
4.1.1 Особливості будови, функціонування та умови роботи ходової частини

автомобіля ГАЗ 3307..…………...…………...…………...………………38

4.1.2 Особливості експлуатації, відмови і несправності ходової частини

автомобіля ГАЗ 3307..…………...…………...…………...…………….39

4.2 Розробка технологічного процесу ПР переднього моста автомобіля

ГАЗ 3307.…………...…………...…………...…………...……………...41

4.2.1 Аналіз шляхів удосконалення і загальна схема технологічного

Процесу..…………...…………...…………...…………...………………41

4.2.2 Розробка маршрутних технологічних карт.…………...……………..43

4.2.3 Розробка операційних технологічних карт..…………...…………….45

4.2.4 Розрахунок ступеня механізації технологічного процесу..………….47

Висновок.…………...…………...…………...…………...…………...…………..48

Література..…………...…………...…………...…………...…………...………...49

Додатки

Перелік скорочень

ДТЗ – дорожній транспортний засіб;

Д – діагностика;

ПР – поточний ремонт;

ТО – технічне обслуговування;

СО – сезонне обслуговування;

ЩО – щоденне обслуговування;

облікова кількість автомобілів;

середньодобовий пробіг;

дні роботи в рік автомобілів і зон ТО і ПР;

коефіцієнти коректування періодичності і трудомісткості ТО і ПР;

ТЩО , ТТО-1, ТТО-2, ТПР – річна трудомісткість;

– річний фонд робочого часу відповідно робочого місця та виробничого робітника;

скориговані значення періодичності ТО, ресурсу, трудомісткості ТО і трудомісткості ПР;

площа ділянки, зони, поста;

коефіцієнт щільності розташування обладнання;

Анотація

Курсовий проект складається з чотирьох частин пояснювальної записки та двох аркушів графічної частини.

В першому розділі пояснювальної записки дана загальна характеристика об’єкту проектування.

В другому розділі розрахована виробнича програма підприємства, розраховано чисельність робітників.

В третьому розділі пояснювальної записки описана загальна організація виробничого процесу, підібрано технологічне обладнання, розраховано рівень механізації у виробничому процесі, виконано технологічне планування, а також описані заходи безпеки життєдіяльності.

В четвертому розділі розроблено технологічний процес поточного ремонту переднього моста автомобіля ГАЗ 3307. Описана будова, умови роботи, відмови та несправності ходової частини, відповідно розроблені технологічні карти.

На першому аркуші графічної роботи зображено планування агрегатної дільниці з розташуванням виробничого обладнання.

На другому аркуші зображена схема технологічного процесу поточного ремонту переднього моста, відповідно виконані карти ескізів.

По результатам виконаної роботи зроблено висновки.

Вступ

Сучасний автомобіль – це транспортний засіб новітнього покоління, що виник внаслідок поєднання механічної основи традиційного автомобіля з електронікою.

Автомобільний транспорт є найбільшою і найскладнішою частиною транспортної системи України. На його долю приходиться близько 80% вантажних та пасажирських перевезень від усіх, що виконуються в державі, він є найбільшим споживачем палива, на автотранспортних підприємствах задіяні велика кількість трудових ресурсів.

Розвиток підприємств України за світовими стандартами потребує підвищення рівня ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг, що базуються на нових рішеннях у галузі техніки, технологій, організаційних форм і методів господарської діяльності. Щоб мати попит на ринку послуг, підприємства повинні постійно бути у пошуку шляхів і способів утримання завойованих на ринку позицій. У цих умовах починають діяти такі фактори, як вартість і якість наданих послуг.

Якість транспортних послуг передусім залежить від технічного стану дорожніх транспортних засобів. У той же час ускладнення конструкції автомобілів зумовлює більш жорсткі вимоги до їх технічного обслуговування і ремонту. Крім того, підвищуються вимоги держави щодо надійності і безпечності автомобільного транспорту як джерела негативного впливу на навколишнє середовище та дорожньо-транспортних пригод. Вирішення цих завдань безпосередньо стосується сфери технічного обслуговування, діагностики і ремонту автомобілів.

Одним з основних джерел підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах ринку є скорочення витрат. Економія паливних, енергетичних, матеріальних і сировинних ресурсів у процесі експлуатації автомобілів, нормування витрат експлуатаційних матеріалів і запасних частин. Отже, в процесі технічного обслуговування і ремонту автомобілів забезпечується їх надійність та передумови ефективної експлуатації.


1.Характеристика об’єкту проектування

1.1.Загальна характеристика агрегатної дільниці

Дане підприємство призначене для виконання вантажних перевезень та наданню послуг організаціям і підприємствам з даного виду. Рухомий склад підприємства складається з автомобілів марки ГАЗ 3307 в кількості 70 штук та автомобілів марки МАЗ 6422 в кількості 55 штук .

Дане підприємство розташоване в помірно теплій кліматичній зоні і працює 251 день на рік з восьмигодинним робочим днем що становить 5 робочих днів на тиждень. Дорожньо–транспортні засоби підприємства працюють 303 дні у році.

Агрегатна дільниця призначена для розбирально-складальних та ремонтних робіт таких вузлів і агрегатів як: коробок передач, передніх і задніх мостів, карданних передач, щеплень, рульових механізмів, двигунів.

Агрегатна дільниця має таке основне технологічне обладнання: стенд для ремонту карданних валів і рульових механізмів, стенд для розбирання і складання редукторів, свердлильний станок, слюсарний верстак, прес, стенд для розбирання і збирання шатунно-поршневої групи,стенд для розбирання і складання головок блоку циліндрів двигунів, стенд для ремонту двигунів та інше.

Агрегатна дільниця має зв’язок з такими виробничими зонами та дільницями: з зоною діагностування, ТО-2 та ПР та слюсарно-механічною дільницею.

1.2 Вихідні данні до курсового проекту

Вихідні данні до курсового проекту зводимо в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1-Вихідні данні для технологічного розрахунку

Параметр

Ум.

поз.

Од.

вим.

Основна модель розрахункової

групи ДТЗ

МАЗ 6422

ГАЗ 3307

1

2

3

4

5

Показники експлуатації ДТЗ

Облікова кількість ДТЗ

Аоб

од.

55

70

Кількість ДТЗ після КР

АКР

од.

-

-

Середньодобовий пробіг

ƖСД

км

125

115

Кількість робочих днів автомобілів у році

Др

дні

303

303

Категорія умов експлуатації

-

-

III

III

Вид зберігання ДТЗ

-

-

Відкритий

Відкритий

Спосіб миття ДТЗ

-

-

Ручний

Ручний

Кліматичний район

-

-

Помірно теплий

Режим роботи зон ТО і ПР АТП

Кількість робочих днів

Др.з

дні

251

251

Тривалість робочої зміни

?ЗМ

год

8

8

К-сть

змін

ТО-1

с

-

1

1

ТО-2

с

-

1

1

ПР (постові)

с

-

1

1

ПР (дільничні)

с

-

1

1

Режим роботи зони ЩО

Кількість робочих днів

Др.з

дні

251

251

Тривалість робочої зміни

?ЗМ

год

8

8

К-сть

змін

мийні, прибиральні

с

-

1

1

заправні

с

-

1

1

контрольні, ремонтні

с

-

1

1Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

Параметри ДТЗ

Тип ДТЗ

-

-

Вантажний

Вантажний

Модифікація

-

-

Тягач

Базова модель

Клас ДТЗ

-

-

Особливо великої вантажопідйомності

Середньої вантажопідйомності

Габаритні розміри:

довжина

Ɩ

м

6,6

6,5

ширина

b

м

2,5

2,38

висота

h

м

3,4

2,35

Робочий об’єм двигуна

(для легкових)

VДВ

л

-

-

Вантажопідйомність

(для вантажних автомобілів і причепів)

T

тТип кузова

-

-

Металевий

Металевий

Тип пального

-

-

Диз.паливо

Бензин
  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации