Kunatenko Y. English - файл n6.doc

приобрести
Kunatenko Y. English
скачать (733.8 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc32kb.30.11.1999 07:26скачать
EKZ_CONTR_english.doc168kb.22.03.2002 15:40скачать
n3.doc140kb.24.11.1999 13:11скачать
n4.doc441kb.02.12.1999 08:26скачать
n5.doc106kb.30.11.1999 07:15скачать
n6.doc25kb.29.11.1999 13:07скачать
n7.doc107kb.29.11.1999 13:24скачать
n8.doc139kb.29.11.1999 14:03скачать
n9.doc151kb.29.11.1999 14:06скачать
n10.doc123kb.29.11.1999 14:13скачать
n11.doc125kb.30.11.1999 06:42скачать
n12.doc120kb.30.11.1999 06:51скачать
n13.doc107kb.30.11.1999 06:58скачать
n14.doc114kb.30.11.1999 10:33скачать
n15.doc141kb.29.11.1999 13:29скачать
n16.doc118kb.29.11.1999 13:41скачать
n17.doc106kb.29.11.1999 13:44скачать
n18.doc138kb.29.11.1999 13:46скачать
n19.doc166kb.30.11.1999 10:31скачать
n20.doc132kb.29.11.1999 13:58скачать
n21.doc131kb.29.11.1999 14:00скачать
n22.doc145kb.24.11.1999 09:31скачать
n23.doc25kb.03.12.1999 12:04скачать
n24.doc58kb.02.12.1999 12:25скачать

n6.doc

Передмова

Навчальний посібник призначено для вивчення англійської мови студентами І та ІІ курсів еконо­мічних факультетів денної та вечірньої форм на-
вчання.

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для підготовки бакалав­рів з економіки та менеджменту. Він охоплює нор­мативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум.

Мета посібника — розвиток навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів з основних проблем економіки, нагромадження словникового запасу, удос­коналення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мо­вою, формувати соціально-комунікативну позицію фахівця в галузі економіки.

Посібник складається із 16 розділів. Кожний роз­діл містить окрему економічну проблему — тему — і включає оригінальні тексти із зарубіжної еконо­мічної літератури. До текстів пропонуються до­текстові вправи на подолання фонетичних трудно­щів, коментар, лексичні вправи та завдання на від­працьовування мовленнєвих навичок і вмінь вико­ристання лексичного матеріалу, що вивчається в ситуаціях реального спілкування. Це вправи на словотворення, перефразування, тлумачення окре­мих економічних термінів, переклад з української мови на англійську та навпаки. У кінці кожного розділу пропонуються мовні ситуації за темою, прак­тичні завдання та вправи, спрямовані на закріп­лення вивченого граматичного матеріалу, пред­ставленого в граматичному довіднику. Щоб уник­нути переобтяженості кожного розділу, граматич­ний матеріал у довіднику подається в кінці посіб­ника у вигляді таблиць і схем.

У зв’язку з тим, що в сучасній вищій школі навчальний процес дедалі більше набуває характеру самостійної роботи студентів під керівництвом викладача на засаді сучасних методів і засобів навчання, постає завдання планування, раціональ­ної організації і контролю самостійної роботи сту­дентів, її дальшої активізації.

Практика показує, що одним із важливих принци­пів організації самостійної роботи є принцип актив­ності. Його реалізація можлива тільки за попе­реднього засвоєння способів набування знань на практичних заняттях з англійської мови з текстами за фахом.

Іншим важливим принципом є доступність видів завдань, вправ, текстів. Саме тому в кінці кожного розділу пропонуються завдання для самостійної роботи студентів.

Під час підготовки посібника було враховано слушну думку, що система контролю, якою б мірою вона не здійснювалася, може бути дійовою тільки в тім разі, коли існує ефективний самоконтроль. Для розвитку навиків самоконтролю пропонуються «ключі» (відповіді до вправ) та глосарій економіч­них термінів.


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации