Kunatenko Y. English - файл n24.doc

приобрести
Kunatenko Y. English
скачать (733.8 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc32kb.30.11.1999 07:26скачать
EKZ_CONTR_english.doc168kb.22.03.2002 15:40скачать
n3.doc140kb.24.11.1999 13:11скачать
n4.doc441kb.02.12.1999 08:26скачать
n5.doc106kb.30.11.1999 07:15скачать
n6.doc25kb.29.11.1999 13:07скачать
n7.doc107kb.29.11.1999 13:24скачать
n8.doc139kb.29.11.1999 14:03скачать
n9.doc151kb.29.11.1999 14:06скачать
n10.doc123kb.29.11.1999 14:13скачать
n11.doc125kb.30.11.1999 06:42скачать
n12.doc120kb.30.11.1999 06:51скачать
n13.doc107kb.30.11.1999 06:58скачать
n14.doc114kb.30.11.1999 10:33скачать
n15.doc141kb.29.11.1999 13:29скачать
n16.doc118kb.29.11.1999 13:41скачать
n17.doc106kb.29.11.1999 13:44скачать
n18.doc138kb.29.11.1999 13:46скачать
n19.doc166kb.30.11.1999 10:31скачать
n20.doc132kb.29.11.1999 13:58скачать
n21.doc131kb.29.11.1999 14:00скачать
n22.doc145kb.24.11.1999 09:31скачать
n23.doc25kb.03.12.1999 12:04скачать
n24.doc58kb.02.12.1999 12:25скачать

n24.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНавчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти України


Київ 2000

ББК 81.2 Англ. Розповсюджувати та тиражувати

К 91 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

В. Т. Ушакова, канд. філол. наук, доцент
(Київ. нац. екон. ун-т);

н. ф. Гладуш, канд. філол. наук, доцент
(Київ. лінгв. ун-т);

О. П. Авраменко, канд. філол. наук, доцент
(Укр. держ. ун-т харч. технологій)

Кунатенко Й. Ю.

К 91 Англійська мова: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2000.  392 с.

ISBN 966–574–053–9
Мета посібника — розвиток навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів з основних проблем економіки, нагромадження словникового запасу, удосконалення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мовою, формувати соціально-комунікативну позицію фахівця в галузі економіки.

Посібник складений згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для підготовки бакалаврів з економіки та менеджменту і охоплює нормативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум.

Складається з 16 розділів. Кожний розділ являє собою окрему економічну проб­лему — тему — і включає оригінальні тексти із зарубіжної економічної літератури. До текстів пропонуються дотекстові вправи на подолання фонетичних труднощів, коментар, лексичні вправи та завдання на вироблення мовленнєвих навичок і вмінь використання лексичного матеріалу, що вивчається в ситуаціях реального спілкування.

Для студентів економічних вузів і факультетів усіх рівнів та форм навчання.

ББК 81.2 Англ.© Й. Ю. Кунатенко, 2000

ISBN 966–574–053–9 © КНЕУ, 2000

Навчальне видання

КУНАТЕНКО Йолана Юліївна

Англійська мова

Навчальний посібникРедактор укр. тексту І. Соломарський

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор К. Карнаухова

Коректор укр. тексту Н. Путівкіна

Комп’ютерна верстка О. Іваненко


Підписано до друку 23.11.99. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 22,79.

Умовн. фарбовідб. 23,25. Обл.-вид. арк. 29,79. Наклад 3000 прим. Зам. № 9-1791
Видавництво КНЕУ
252057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации