Курсова робота - Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів - файл n1.docx

приобрести
Курсова робота - Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів
скачать (101 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx102kb.19.09.2012 17:18скачать

n1.docx

  1   2   3
РЕФЕРАТ
Курсовий проект: 43 сторінки, 2 рисунки., 4 таблиці, 16 джерел.
Об’єкт дослідження: ТОВ «Будстрой». Основним видом діяльності ТОВ «Будстрой» є будівельно-монтажні роботи.

Мета дослідження: вивчення планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів та шляхи поліпшення матеріально-технічних ресурсів
Методи дослідження: аналітичний, графічний, економіко-математичний

Розглянуто теоретичні основи планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів. Визначено методи планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів. Практична значущість роботи полягає в можливості використання результатів для оптимального поліпшення планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ, КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, МАТЕРІАЛОВІДДАЧА, МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ.

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ.........................................................................................................................2

ЗМІСТ...............................................................................................................................3

ВСТУП…………………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ………………………………………..5

1.1. Планування матеріально-технічних ресурсів ………….........................................5

1.2. Планування потреби в сировині та матеріальних ресурсах…………………….11

1.3. Запаси, їх види, регулювання їх розмірів………………………………………...14

1.4. Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах……………...16

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «БУДСТРОЙ»…………………………………….........................................................19

2.1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства……………………19

2.2. Значення, завдання та джерела планування та аналізу матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами на підприємстві…..............22

2.3. Оцінка питомої ваги матеріальних запасів у загальній сумі майна під-приємства……………………………………………………………………………….30

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «БУДСТРОЙ»…………….............................................................................................33

ВИСНОВОК…………………………………………………………...……………….41

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………...…………42

ВСТУП

Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення границь самостійності, переклад їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві результати, виконання зобов'язань перед споживачем, установлення прямої залежності рівня доходів колективу від ефективності його роботи.

Для того щоб забезпечити підприємство (об'єднання) необхідними йому матеріалами відповідно до виявленої потреби, організується матеріально-технічне постачання підприємства. Його задача полягає у визначенні потреби підприємства в матеріалах і технічних ресурсах, вишукуванні можливостей покриття цієї потреби, організації збереження матеріалів і видачі їх у цехи, а також у проведенні контролю за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів і сприяння в їхній економії.

Для безперебійного функціонування виробництва необхідно добре налагоджене матеріально-технічне забезпечення, що на підприємствах здійснюється через органи матеріально-технічного постачання.

Головною задачею органів постачання підприємства є своєчасне й оптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами відповідної комплектності і якості.

Вирішуючи цю задачу, працівники органів постачання повинні вивчати і враховувати попит та пропозиція на всі спожиті підприємством матеріальні ресурси, рівень і зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму товарообігу, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-заготівельні і складські витрати.

Мета курсової роботи розкрити суть, структуру і функції процесу планування матеріально-технічного забезпечення як підприємства в цілому, так і підрозділів (цехів і ділянок) підприємства.


РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
1.1. Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів включає комплекс робіт по аналізу питомих витрат матеріальних ресурсів за звітний період, використанню технологічного устаткування і оснащення, прогнозуванню і нормуванню окремих видів ресурсів на плановий період, розробці матеріальних балансів по видах ресурсів, джерелах надходження і вище перелічених напрямах використання. Перераховані роботи по плануванню вельми трудомісткі. Вони виконуються економістами і плановиками за участю інших фахівців. Менеджери не приймають участі в розробці планів, їх завдання - перевірити дотримання принципів планування, склад планових документів, їх якість.

В умовах ринку у підприємств виникає право вибору постачальника, а значить, і право закупівлі ефективніших матеріальних ресурсів. Це примушує постачальницький персонал підприємства уважно вивчати якісні характеристики продукції, що виготовляється різними постачальниками. Критеріями вибору постачальника можуть бути надійність постачання, можливість вибору способу доставки, час на здійснення замовлення, можливість надання кредиту, рівень сервісу. Співвідношення значущості окремих критеріїв з течією часом може мінятися.

Організаційна побудова, характер і методи роботи служб постачання на підприємствах відрізняються своєрідністю. На невеликих підприємствах, споживаючих малі об'єми матеріальних ресурсів в обмеженій номенклатурі, функції постачання покладаються на невеликі групи або окремих працівників господарського відділу підприємства. На більшості середніх і крупних підприємств цю функцію виконують спеціальні відділи матеріально-технічного постачання, що знаходяться у підпорядкуванні у заступника керівника підприємства по виробництву. Оскільки якість роботи відділу багато в чому визначає якість виробничого процесу, то він повинен бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями. Крім того, багато вирішуваних відділом питань носять комплексний характер, вимагають знань в області маркетингу, логістики, техніки, технології, економіки, нормування, прогнозування, організації виробництва і міжвиробничих зв'язків.

Відділи МТЗ будуються за функціональною або матеріальною ознакою. У першому випадку кожна функція постачання (планування, заготівка, зберігання, відпустка матеріалів) виконується окремою групою працівників. При побудові постачальницьких органів за матеріальною ознакою певні групи працівників виконують всі функції постачання по конкретному виду матеріалів. Характерний тип структури служби постачання - змішаний, коли товарні відділи, групи, бюро спеціалізовані на постачанні конкретними видами сировини, матеріалів, устаткування. Проте разом з товарними, до складу відділу постачання входять функціональні підрозділи: плановий та диспетчерський.

Змішаний тип структури відділу постачання - найбільш раціональний метод будови, який сприяє підвищенню відповідальності працівників, поліпшенню МТЗ виробництва. Планове бюро (група) виконує функції по аналізу навколишнього середовища і ринковим дослідженням, визначенню потреби в матеріальних ресурсах, розробці плану забезпечення підприємства і його підрозділів матеріально-технічними ресурсами (входить до складу бізнес-плану підприємства), оптимізації ринкової поведінки за найбільш вигідним забезпеченням, формуванню нормативної бази, розробці планів постачання і аналізу їх виконання, контролю за виконанням постачальниками договірних зобов'язань. Організаційна структура відділу МТЗ представлена на рисунку 1.1.

Керівники відділу
  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации