Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

KKEEP, TO zamm [ zamm]
KERNEL qalba (f) [qal'ba]
KETTLE kitla (f) [kit'la]
KEROSENE pitrolju (m) [pitrol'yu]
KEY cavetta (f) [chavet'ta]
KEYHOLE toqba tas-serratura (f) [toq'ba tasserratu'ra]
KICK, TO ta bis-sieq [ta bisseaq']
KID, TO iccajta [ichchay'ta]
KIDNEY kilwa (f) [kil'wa]
KILL, TO qatel [qa'tel]
KILOGRAM kilogramm (m) [kilogramm']
KILOMETER kilometru (m) [kilo'metru]
KIND gentili [dzenti'li]
KIND (TYPE) xorta (f) [shor'ta]
KINDLE, TO xeghel; kebbes [she:l keb'bes]
KING re (m) [re]
KISS bewsa (f) [bew'sa]
KISS, TO bies [beas]
KITCHEN kcina (f) [kchi'na]
KNEAD, TO ghagen [a:'dzen]
KNEE rkoppa (f) [rkop'pa]
KNIFE sikkina (f) [sikki'na]
KNIGHT kavallier (m) [kavallear']
KNOB pum (m); ingropp (m) [pum ingropp']
KNOCK, TO habbat [hab'bat]
KNOT ghoqda (f) [o:q'da]
KNOW, TO af [af]
KNOWLEDGE gherf (m) [e:rf]

LLABEL tikketta (f) [tikket'ta]
LACE bizzilla (f) [bitstsil'la]
LACK nuqqas (m) [nuqqas']
LADDER sellum (m) [sellum']
LADEN mghobbi [mo:b'bi]
LADLE kuccarun (m) [kuchcharun']
LADY sinjura (f) [sinyu'ra]
LAITY lajci (pl) [lay'chi]
LAKE ghadira (f) [a:di'ra]
LAMB haruf (m) [haruf']
LAME zopp [tsopp]
LAMP lampa (f) [lam'pa]
LAND art (f) [art]
LANDING zbark (m); inzul l-art (m) [sbark inzul' lart]
LANDSCAPE pajsagg (m) [paysachch']
LANGUAGE lingwa (f) [ling'wa]
LANGUID mghaxxex [ma:sh'shesh]
LANTERN lanterna (f) [lanter'na]
LAP hogor (m) [ho'dzor]
LAPEL pavru (m) [pav'ru]
LARD xaham (m) [sha'ham]
LARGE kbir [gbir]
LAST l-ahhar [lah'har]
LAST NAME kunjom (m) [kunyom']
LATE tard [tart]
LATER iktar tard [ik'tar tart]
LATRINE loki (m) [lo'ki]
LATTICE kannizzata (f) [kannitstsa'ta]
LAUGH, TO dahak [da'hak]
LAUNCH, TO vara; xehet [va'ra she'het]
LAUNDRY londri (f) [lon'dri]
LAW ligi (f) [li'dzi]
LAWYER avukat (m) [avukat']
LAY, TO qieghed; hejja; medd [qea'e:t hey'ya mett]
LAYER saff (m); strat (m) [saff strat]
LAXATIVE purganti (m) [purgan'ti]
LAZY ghazzien [a:zzean']
LEAD comb (m) [chomp]
LEADER mexxej (m); kap (m); rajjes (m) [meshshey' kap ray'yes]
LEAD, TO (i)ggwida [iggwi'da]
LEAF werqa (f) [wer'qa]
LEAN irqiq; dghif [irqiq' de:yf]
LEAP, TO qabez; ghola [qa'bes o:'la]
LEARN, TO tghallem [ta:l'lem]
LEATHER gild (m) [dzilt]
LEAVE, TO telaq [te'laq]
LEAVE, TO (SOMETHING) halla [hal'la]
LEAVEN hmira (f) [hmi'ra]
LEDGE xifer (m) [shi'fer]
LEECH sangisug (m) [sangisug']
LEFT xellug [shelluk']
LEG sieq (m) [seaq]
LEISURE kumdita' (f) [kumdita']
LEMON lumija (f) [lumi'ya]
LEMONADE limunata (f) [limuna'ta]
LEMON JUICE sugu tal-lumi (m) [su'gu tallu'mi]
LEND, TO silef [si'lef]
LENGTH tul (m); medda (f) [tul med'da]
LENGTHEN, TO tawwal [taw'wal]
LEMIENT hanin [hanin']
LENS lenti (f) [len'ti]
LENT randan (m) [randan']
LENTILS ghads (pl) [a:ts]
LESS inqas [in'qas]
LESSEN, TO naqqas [naq'qas]
LESSON lezzjoni (f) [letstsyo'ni]
LET, TO halla [hal'la]
LETHARGY hedla (f) [hed'la]
LETTER ittra (f) [itt'ra]
LETTER BOX kaxxa tal-ittri (f) [kash'sha talitt'ri]
LETTUCE hassa (m) [has'sa]
LEWD oxxen; horman; zieni [oshshen' horman' zea'ni]
LIBRARY librerija (f) [libreri'ya]
LICE qamel (pl) [qa'mel]
LICENCE licenzja (f); permess (m) [lichen'tsya permess']
LICENTIOUS libertin; xalatur [libertin' shalatur']
LID ghatu (m) [a:'tu]
LIE, TO gideb; imtedd; pogga [gidep' imtett' podz'dza]
LIE DOWN, TO imtedd [imtett']
LIFE hajja (f) [hay'ya]
LIFE BELT salvawomu (m) [salvawo'mu]
LIFT, TO rafa' [ra'fa]
LIGHT hafif [hafif']
LIGHT dawl (m) [dawl]
LIGHTNING berqa (f); sajjetta (f) [ber'qa sayyet'ta]
LIKELY aktarx [aktarsh']
LIKEN, TO xebbah [sheb'bah]
LIKE, TO ghogob [o:'dzop]
LILY gilju (m) [dzil'yu]
LIMIT limiti (m); tarf (m) [li'miti tarf]
LINE linja (f) [lin'ya]
LINEAGE nisel (m); razza (f) [ni'sel rats'tsa]
LINEN xoqqa (f); bjankerija (f) [shoq'qa byankeri'ya]
LINGER, TO tnikker; tlajja; dam [tnik'ker tlay'ya dam]
LINK holqa (f) [hol'qa]
LION ljun (m) [lyun]
LIP xoffa (f) [shof'fa]
LIPSTICK lipstik (m) [lip'stik]
LIQUEUR likur (m) [likur']
LIQUID likwidu (m) [lik'widu]
LISTEN, TO issamma [issam'ma]
LITER litru (m) [lit'ru]
LITTER imbarazz (m) [imbaratsts']
LITTLE zghir [ze:yr]
LITTLE (A) ftit (m) [ftit]
LITURGY liturgija (f) [liturdzi'ya]
LIVE, TO tghix [te:ysh]
LIVELY ilvent; fuq tieghu [ilvent' fuq tea'o:w]
LIVER fwied (m) [fweat]
LIVING ROOM salott (m) [salott']
LIZARD gremxula (f) [gremshu'la]
LOAF hobza (f) [hob'za]
LOAFER ghazzien (m); vagabond (m) [a:zzean' vagabont']
LOAN self (m) [self]
LOATHE, TO baghad; stkerrah [ba:t stker'rah]
LOBBY lobbi (f); intrata (f) [lo'bi intra'ta]
LOBSTER awwista (f) [awwis'ta]
LOCAL lokali [loka'li]
LOCK lukkett (m); serratura (f) [lukkett' serratu'ra]
LOCKER loker (m); armarju (m) [lo'ker armar'yu]
LOG hatba (f); zokk (m) [hat'ba tsokk]
LOGBOOK registru (m) [redzist'ru]
LOIN flett (m) genbejn (pl) [flett dzenbeyn']
LOITER, TO tnikker; tlajja [tnik'ker tlay'ya]
LONE wahdu; solitarju [wah'du solitar'yu]
LONG twil [twil]
LOOK, TO hares [ ha'res]
LOOK FOR, TO fittex [fit'tesh]
LOOK OUT! attenzjoni! [attentsyo'ni]
LOOPHOLE fetha (f); xaqq (m) [fet'ha shaqq]
LOOSE mahlul; laxk; merhi [mahlul' lashk mer'hi]
LOQUACIOUS lablabi [labla'bi]
LOQUAT naspla (f) [nasp'la]
LOSE, TO tilef [ti'lef]
LOSS telfa (f) [tel'fa]
LOST mitluf [mitluf']
LOT (A) afna (m) [haf'na]
LOTION lozjoni (f) [lotsyo'ni]
LOUD gholi [o:'li]
LOVEBIRD amorin (m) [amorin']
LOVE, TO habb [happ]
LOVELY grazzjuz [grattsyus']
LOW baxx [bashsh]
LOWER iktar baxx [ik'tar bashsh]
LOW SEASON stagun baxx (m) [stadzun' bashsh]
LUCK xorti (f) [shor'ti]
LUGGAGE valigga (f) [validz'dza]
LUMP (BUMP) ghoqda (f); nefha (f); gundalla (f) [o:q'da nef'ha
gundal'la]
LUNCH lanc (m) [lanch]
LUNG pulmun (m) [pulmun']
LURE, TO hajjar [hay'yar]
LURK, TO stahba [stah'ba]
LUSCIOUS jghaxxik [ya:shshik']
LUST zina (f) [zi'na]
LUXURY lussu (m) [lus'su]

MMACE mazza (f) [mats'tsa]
MACHINE magna (f) [mag'na]
MACKEREL kavall (m); sawrella (f) [kavall' sawrel'la]
MAGAZINE rivista (f) [rivis'ta]
MAD mignun [midznun']
MADDEN, TO gennen [dzen'nen]
MAGIC seher (m) [se'her]
MAGNET kalamita (f) [kalami'ta]
MAGNIFICENT manjifiku [manyi'fiku]
MAGNIFY, TO kabbar [kab'bar]
MAID seftura (f) [seftu'ra]
MAIL posta (f) [pos'ta]
MAIL, TO imposta [impos'ta]
MAILBOX kaxxa tal-ittri (f) [kash'sha talitt'ri]
MAIM, TO immanka; ghattab [imman'ka a:t'tap]
MAIN principali [princhipa'li]
MAINTAIN, TO zamm; mantna; haqqaq [zamm mant'na haq'qaq]
MAKE, TO ghamel [a:'mel]
MAKE-UP mejkapp (m) [mey'kapp]
MALADY marda (f) [mar'da]
MALE ragel (m) [ra'dzel]
MALICE malizzja (f); hazen (m) [malitsts'ya haz'en]
MALTESE Malti [mal'ti]
MAN ragel (m) [ra'dzel]
MANAGER maniger [ma'nidzer]
MANIAC mignun (m) [midznun']
MANICURE manikjur (f) [manikyur']
MANNER manjiera (f); ghamla (f); sura (f) [manyea'ra a:m'la su'ra]
MANURE demel (m) [de'mel]
MANY hafna [haf'na]
MAP mappa (f) [map'pa]
MAR, TO hassar; gharraq [has'sar a:r'raq]
MARCH Marzu (m) [mar'tsu]
MARGARINE margarina (f) [margari'na]
MARINATED marinat [marinat']
MARJORAM merqdux (m) [merqdush']
MARKET suq (m) [suq]
MARMALADE marmellata (f) [marmella'ta]
MARRIAGE zwieg (m) [zweach]
MARRIED mizzewweg [mizzew'wech]
MARROW mudullun (m) [mudullun']
MARRY, TO izzewweg [izzew'wech]
MARVEL meravilja (f); ghageb (m) [meravil'ya a:'dzep]
MASCARA maskara (f) [maska'ra]
MASS (CHURCH) quddiesa (f) [quddea'sa]
MASS (QUANTITY) kwantita' (f); hafna (pl); gemgha (f) [kwantita'
haf'na dze'ma]
MAST arblu (m) [arb'lu]
MASTER padrun (m); sid (m) [padrun' sit]
MATCH (LIGHT) sulfarina (f) [sulfari'na]
MATCH (SPORT) macc (m) [machch]
MATCH, TO qabbel; ipparigga [qab'bel ipparidz'dza]
MATE sieheb (m) [sea'hep]
MATERIAL (CLOTH) materjal (m) [materyal']
MATHEMATICS matematka (f) [matemat'ka]
MATTRESS saqqu (m) [saq'qu]
MAY Mejju (m) [mey'yu]
MAY (CAN) sata [sa'ta]
MAYBE forsi [for'si]
MAZE labirint (m) [labirint']
MEAL ikla (f) [ik'la]
MEAN, TO fisser [fis'ser]
MEANS mezzi (pl) [meds'dsi]
MEASLES hosba (f) [hos'ba]
MEASURE, TO kejjel [key'yel]
MEAT laham (m) [la'ham]
MEATBALL pulpetta (f) [pulpet'ta]
MECHANIC mekkanik (m) [mekka'nik]
MEDICINE medicina (f) [medichi'na]
MEDITERRANEAN Mediterran (m) [mediterran']
MEDIUM (MEAT) medju [med'yu]
MEDLAR naspla (f) [nasp'la]
MEET, TO ltaqa [lta'qa]
MELON bittieha (f) [bittea'ha]
MEND, TO sewwa [sew'wa]
MENU menu' (m) [menu']
MERCHANT merkant (m); neguzjant (m) [merkant' negutsyant']
MERCY hniena (f); moghdrija (f) [hnea'na mo:dri'ya]
MERIT mertu (m); haqq (m); gieh (m) [mer'tu haqq dzeah]
MERIT, TO immerita; sthaqq [imme'rita sthaqq]
MESS tahwida (f) [tahwi'da]
MESSAGE messagg (m); bxara (f) [messachch psha'ra]
METAL metall (m) [metall']
METER metru (m) [met'ru]
MIDDLE nofs [nofs]
MIDDLE AGES Medju Evu (m) [med'yu e'vu]
MIDNIGHT nofs il-lejl (m) [nofsilleyl']
NIDWIFE majjistra (f) [mayyist'ra]
MIGRAINE emikranja (f) [emikran'ya]
MILE mil (m) [mil]
MILEAGE kilometragg (m) [kilometrachch']
MILK halib (m) [halip']
MILL mithna (f) [mith'na]
MILLION miljun (m) [milyun']
MIND mohh (m); fehma (f); hsieb (m) [mohh fe'ma hseap]
MINE (PRONOUN) tieghi [tea'e:y]
MINE minjiera (f) [minyea'ra]
MINERAL WATER ilma minerali (m) [il'ma minera'li]
MINGLE, TO hallat [hal'lat]
MINUTE minuta (f) [minu'ta]
MIRROR mera (f) [me'ra]
MISS Miss; sinjorina (f) [miss sinyori'na]
MISS, TO naqas; hass it-telfa [na'qas hass ittel'fa]
MISCARRIAGE telfa (f); korriment (m) [tel'fa korriment']
MISCHIEF hsara (f); hazen (m) [hsa'ra ha'zen]
MISER xhih (m); qanciec (m) [sh/hih qancheach']
MISHAP disgrazzja (f) [disgratsts'ya]
MISLEAD, TO qarraq [qar'raq]
MIST cpar (m) [chpar]
MISTAKE zball (m) [zball]
MISTRUST, TO ma fadax [ma fadash']
MISUNDERSTAND, TO fehem hazin [fe:m hazin']
MIXED mhallat [mhal'lat]
MIX, TO hallat [hal'lat]
MOAN, TO karab [ka'rap]
MOCK, TO waqqa' ghac-cajt [waq'qa a:chchayt']
MODERN modern [modern']
MOIST niedi; miblul [nea'di miblul']
MOLE ghazza (f); xewha (f) [a:ts'tsa she'wa]
MOMENT mument (m) [mumen't]
MONASTERY monasteru (m) [monaste'ru]
MONDAY it-Tnejn (m) [ittneyn']
MONEY flus (m) [flus]
MONEY ORDER money order (m) [ma'ni or'der]
MONITOR monitur (m) [monitur']
MONK patri (m) [pat'ri]
MONKEY xadin (m) [sha'din]
MONTH xahar (m) [shar]
MONUMENT monument (m) [monument']
MOON qamar (m) [qa'mar]
MOP moppa (f); xkupa (f) [mop'pa shku'pa]
MORE iktar [ik'tar]
MORNING ghodwa (f) [o:d'wa]
MORTGAGE ipoteka (f) [ipote'ka]
MORTUARY kamra mortwarja (f) [kam'ra mortwar'ya]
MOSQUITO nemusa (f) [nemu'sa]
MOSQUE moskea (f) [moske'a]
MOST l-iktar [lik'tar]
MOTHER omm (f) [omm]
MOTOR mutur (m); magna (f) [mutur' mag'na]
MOTORBOAT mowtorbowt (m) [mow'torbowt]
MOULD ghamla (f); sura (f); forma (f) [a:m'la su'ra for'ma]
MOUNTAIN muntanja (f) [muntan'ya]
MOURNING vistu (m) [vis'tu]
MOUSE gurdien (m) [dzurdean']
MOUSTACHE mustacci (pl) [mustach'chi]
MOUTH halq (m) [halq]
MOVE, TO (SOMETHING) caqlaq [chaq'laq]
MOVIE film (m) [film]
MOW, TO hasad [ha'sat]
MR Sinjur [sinyur']
MRS Sinjura [sinyu'ra]
MUCH wisq [wisq]
MUCK demel (m); zibel (m) [de'mel zi'bel]
MUD tajn (m); [tayn]
MUDDLE, TO hawwad; gerfex [haw'wat ger'fesh]
MUG magg (m) [makk]
MULE baghal (m) [ba:l]
MUMBLE, TO maghad [ma:t]
MURDER qtil (m) [qtil]
MUSCLE muskolu (m) [mus'kolu]
MUSEUM muzew (m) [muzew']
MUSHROOM fungu (m) [fun'gu]
MUSIC muzika (f) [mu'zika]
MUSSEL masklu (m) [mask'lu]
MUST, TO kellu [kel'lu]
MUSTARD mustarda (f) [mustar'da]
MUSTY immuffat [immuffat']
MUTE mutu; sieket [mu'tu sea'ket]
MY tieghi [tea'e:y]
MYSTERY misteru (m) [miste'ru]
MYTH mit (m); hrafa (f) [mit hra'fa]
MYTHOLOGY mitologija (f) [mitolodzi'ya]

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации