Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

II jien (m, f) [yean]
ICE silg (m) [silch]
ICE CREAM gelat (m) [dzelat']
ICING gelu (m) [dze'lu]
IDEA idea (f) [ide'a]
IDIOT idjota [idyo'ta]
IDLE ghazzien [a:z'zean]
IDOL idolu (m) [i'dolu]
IF jekk [yekk]
IGNITION ignixin (f) [ignishin']
ILL marid [marit']
ILLNESS marda (f) [mar'da]
IMAGE xbieha (f); immagni (f) [shbea'a immadz'ni]
IMBECILE imbecilli; bahnan; babbu [imbechil'li bahnan' bab'bu]
IMBIBE, TO legleg; xorob [leg'lek sho'rop]
IMMEDIATELY minnufih [minnufih']
IMMERSE, TO ghaddas [a:d'das]
IMMIGRATE, TO emigra [e'migra]
IMPATIENT bla sabar [bla sa'bar]
IMPEL, TO gieghel [dzea'e:l]
IMPERTINENT tost; impertinenti [tost impertinen'ti]
IMPORTANT importanti [importan'ti]
IMPOSSIBLE impossibbli [impossib'bli]
IMP ghafrid (m) [a:frit']
IMPRESS, TO impressjona; immarka; stampa [impressyo'na immar'ka
stam'pa]
IMPRESSIVE impressjonanti [impressyonan'ti]
IMPRISON, TO ikkalzra [ikkal'tsra]
IMPROVE, TO tajjeb [tay'yep]
IMPURE impur; mnigges [mpur mnidz'dzes]
IN fi [fi]
INANE fieragh; belhieni [fea'rah belea'ni]
INCARCERATE, TO ikkalzra [ikkal'tsra]
INCITE, TO xewwex; sewwes [shew'wesh sew'wes]
INCLUDE, TO inkluda [inklu'da]
INCLUDED inkluz [inklus']
INCOME renta (f); dhul (m) [ren'ta thul]
INCONVENIENT skomdu [skom'du]
INCORRECT hazin; zbaljat [hazin' sbalyat']
INCREASE, TO zied; kabbar; kattar [zeat kab'bar kat'tar]
INCREDIBLE inkredibbli [inkredibb'li]
INDECENT indicenti; mhux xieraq [indichen'ti mush shea'raq]
INDEED tassew; tabilhaqq [tas'sew tabilhaqq']
INDEPENDENT independenti [independen'ti]
INDEX werrej (m) [wer'rey]
INDICATE, TO wera; gharraf [we'ra a:r'raf]
INDICT, TO akkuza; xela [akku'za she'la]
INDIGESTION indigestjoni (f) [indidzestyo'ni]
INDIVIDUAL individwu (m) [individ'wu]
INDIVIDUALLY wiehed wiehed [wea'het wea'het]
INDOORS gewwa [dzew'wa]
INDUCE, TO gieghel; hajjar [dzea'e:l hay'yar]
INDULGE, TO hejjem; fissed [hey'yem fis'set]
INDUSTRY industrija (f) [indus'triya]
INERT mitluq [mitluq']
INEXPENSIVE rhis; mhux ghali [rhis musha:'li]
INFANT tarbija (f) [tarbi'ya]
INFECTION infezzjoni (f) [infetstsyo'ni]
INFLAMMATION infjammazzjoni (f) [infyammatstsyo'ni]
INFLATE, TO nefah [ne'fah]
INFLUENZA influwenza (f) [influwen'tsa]
INFORM, TO gharraf [a:r'raf]
INFORMATION informazzjoni (f) [informatstsyo'ni]
INJECTION injezzjoni (f) [inyetstsyo'ni]
INJURE, TO wagga [wadz'dza]
INJURED mwagga [mwadz'dza]
INHABIT, TO ghammar; okkupa [a:m'mar ok'kupa]
INHERIT, TO wiret [wi'ret]
INITIAL tal-bidu [talbi'du]
INITIATE, TO beda [be'da]
INITIATIVE inizjattiva (f) [initsyatti'va]
INJURE, TO ingurja; wagga' [indzur'ya wadz'dza]
INK linka (f) [lin'ka]
INNOCENT innocenti [innochen'ti]
INOCULATE, TO laqqam [laq'qam]
INQUEST inkjesta (f) [inkyes'ta]
INQUIRE, TO staqsa; investiga [staq'sa inves'tiga]
INQUIRY informazzjoni (f) [informatstsyo'ni]
INSANE mignun; bla ras [midznun' bla ras]
INSANITY genn (m) [dzenn]
INSECT insett (m) [insett']
INSECT BITE tingiza ta insett (f) [tingi'za ta insett']
INSECT REPELLANT krema kontra l-insetti (f) [kre'ma kont'ra linset'ti]
INSERT, TO dahhal [dah'hal]
INSIDE gewwa [dzew'wa]
INSINCERE falz; qarrieqi [falts qarrea'qi]
INSIPID insipidu; bla gost [insi'pidu bla gost]


INSIST, TO insista [insis'ta]
INSPIRE, TO spira; lehem; nebbah [spi'ra le:m neb'bah]
INSTALL, TO qieghed; dahhal; pogga [qea'e:t dah'hal podz'dza]
INSTANT waqt (m); mument (m) [waqt mument']
INSTANTLY f'daqqa wahda; malajr [fdaq'qa wah'da]
INSTEAD minflok [minflok']
INSTIGATE, TO incita; sewwes; xewwex [inchi'ta sew'wes shew'wesh]
INSTRUCT, TO ghallem; wera [a:l'lem we'ra]
INSTRUMENT strument (m) [strument']
INSULT insult (m); tghajjira (f) [insult' ta:yyi'ra]
INSURE, TO assikura [assiku'ra]
INSURANCE assigurazzjoni (f) [assiguratstsyo'ni]
INTEREST interess (m) [interess']
INTERESTING interessanti [interessan'ti]
INTERNATIONAL internazzjonali [internatstsyona'li]
INTERPRETER interpretu (m) [inter'pretu]
INTERSECTION salib it-toroq (m) [salip' itto'roq]
INTEREST interess (m); imghax (m) [interess' ima:sh']
INTERESTED interessat [interessat']
INTERESTING interessanti [interessan'ti]
INTERLUDE intervall (m) [intervall']
INTERMISSION intervall (m); waqfa (f); pawsa (f) [intervall' waq'fa
paw'sa]
INTERPRET, TO interpreta; fisser; spjega [inter'preta fis'ser spye'ga]
INTERRUPT, TO itterrompa; waqqaf [itterrom'pa waq'qaf]
INTERVIEW intervista (f0 [intervis'ta]
INTESTINE musrana (f) [musra'na]
INTIMATE intimu; ta' gewwa [in'timu ta dzew'wa]
INTIMIDATE, TO bazza' [baz'za]
INTOXICATED xurban [shurban']
INTRIGUE konfoffa (f); komplott (m) [konfof'fa komplott']
INTRODUCE, TO introduca [introdu'cha]
INTRODUCTION introduzzjoni (f) [introdutstsyo'ni]
INTRUDE, TO iddeffes; indahal [iddef'fes inda'hal]
INTUITION intuwizzjoni (f); bsir (m) [intuwitstsyo'ni psir]
INVADE, TO invada [inva'da]
INVENT, TO ivvinta; holoq [ivvin'ta ho'loq]
INVERSE maqlub [maqlup']
INVESTMENT investiment (m) [investiment']
INVIDIOUS odjuz [odyus']
INVITATION stedina (f) [stedi'na]
INVITE, TO stieden [stea'den]
INVOICE kont (m) [kont]
INVOKE, TO sejjah; talab [sey'yah ta'lap]
INVOLVE, TO involva; dahhal [invol'va dah'hal]
IODINE jodju (m) [yod'yu]
IRELAND Irlanda (f) [irlan'da]
IRON (LAUNDRY) hadida tal-moghdija (f) [hadi'da talmo:di'ya]
IRON (METAL) hadid (m) [hadit']
IRON, TO ghadda [a:d'da]
ISLAND gzira (f) [gzi'ra]
ISRAEL Izrael (m) [iz'rael]
ISSUE hrug (m); tmiem (m); harga ta' gurnal (f) [hruch tmeam har'dza
ta dzurnal']
ITALIAN Taljan (m) [talyan']
ITALY Italja (f) [ital'ya]
ITCH hakk (m) [hakk]
ITS tieghu (m), taghha (f) [tea'o:w ta:h'ha]
IUD kojl (m) [kojl]
IVORY ivorju (m) [ivor'yu]
IVY liedna (f) [lead'na]

JJABBER, TO lablab [lab'lap]
JACKET glekk (m) [dzlekk]
JACK-KNIFE mus (m) [mus]
JALOPY karrakka (f) [karrak'ka]
JAM marmellata (f) [marmella'ta]
JAM, TO rass; deffes; imblokka [rass def'fes imblok'ka]
JANUARY Jannar (m) [yannar']
JAPAN Gappun (m) [dzappun']
JAR vazett (m) [vazett']
JAUNDICE suffejra (f) [suffey'ra]
JAW geddum (m) [geddum']
JEALOUS ghajjur [a:yyur']
JEANS gins (m) [dzins]
JELLY gelatina (f0 [dzelati'na]
JELLYFISH brama (f) [bra'ma]
JEST cajta (f); hlieqa (f) [chay'ta hlea'qa]
JEW Lhudi (m) [lu'di]
JEWEL gojjell (m) [dzoyyell']
JEWELLER gojjier (m) [dzoyyear']
JEWISH Lhudi (m) [lu'di]
JIFFY mument (m) [mument']
JINGLE cencil (m) [chenchil']
JOB xoghol (m.) [sho:l]
JOIN, TO ghaqqad; issieheb [a:q'qat issea'hep]
JOINT artikolazzjoni (f) [artikolatstsyo'ni]
JOGGING gogging (m) [dzog'gink]
JOKE cajta (f) [chay'ta]
JOKE, TO iccajta [ichchay'ta]
JOURNAL gurnal (m); gazzetta (f) [dzurnal' gadsdset'ta]
JOURNEY vjagg (m) [vyachch]
JOWL hadd (m) [hatt]
JUDGE mhallef (m) [mhallef']
JUDGE, TO iggudika [idzdzu'dika]
JUG buqar (m) [buqar']
JUICE sugu (m) [su'gu]
JULY Lulju (m) [lul'yu]
JUMBLE tahwida (f) [tahwi'da]
JUMP, TO qabez [qa'bes]
JUNE Gunju (m) [dzun'yu]
JUNIOR ic-ckejken (m) [ichchkey'ken]
JUNK imbarazz (m) [imbaratsts']
JUNK HEAP karrakka (f) [karrak'ka]
JURY guri (m) [dzu'ri]
JUST (ONLY) biss [biss]
JUSTICE gustizzja (f); haqqa (m) [dzustitsts'ya haqq]
JUVENILE zaghzugh (m) [za:zuh']

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации