Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

GGABBLE, TO lablab [lab'lap]
GAG, TO sikket [sik'ket]
GAIETY ferh (m) [ferh]
GAIN qliegh (m) [qleah]
GAIT mixja (f) [mish'ya]
GALE buffura (f) [buffu'ra]
GALL marrara (f) [marra'ra]
GALLON gallun (m) [gallun']
GALLOWS forka (f) [for'ka]
GAMBLE, TO laghab ghall-flus [la:p a:l flus]
GAME loghba (f) [lo:'ba]
GANG corma (f) [chor'ma]
GAP fetha (f) [fet'ha]
GARAGE garaxx (m) [garashsh']
GARBAGE zibel (m) [zi'bel]
GARDEN gnien (m) [dznean]
GARGLE, TO gargarizza [gargarids'dsa]
GARISH ighajjat [ya:y'yat]
GARLIC tewma (m) [tew'ma]
GARNISH, TO zejjen [zey'yen]
GARRULOUS lablabi [labla'bi]
GAS gass (m) [gass]
GAS STATION pompa tal-petrol (f) [pom'pa talpet'rol]
GASH qasma (f) [qas'ma]
GASOLINE petrol (m) [pet'rol]
GASTRITIS gastrite (f) [gastri'te]
GATHER, TO gabar [dza'bar]
GAUDY ilellex [ilel'lesh]
GAUNT maghlub [ma:'lup]
GAUZE garza (f) [gar'za]
GAZELLE ghazziela (f) [a:zzea'la]
GAY omosesswali (m, f) [omosesswa'li]
GEAR gijer (m) [giyer']
GEM gemma (f) [dzem'ma]
GENDER gens (m) [dzens]
GENERAL generali [dzenera'li]
GENERAL DELIVERY poste restante (f) [post restant']
GENEROUS generuz [dzenerus']
GENITALS genitali (pl) [dzenita'li]
GENIUS genju (m) [dzen'yu]
GENTLE hlejju [hley'yu]
GENTLEMAN sinjur (m) [sinyur']
GENUINE genwin [dzenwin']
GERM mikrobu (m) [mik'robu]
GERMAN Germaniz [dzermanis']
GERMANY Germanja (f) [dzerman'ya]
GESTURE gest (m) [dzest]
GET, TO (OBTAIN) akkwista [akkwis'ta]
GET TO, TO mar [mar]
GET BACK, TO (i)rritorna [irritor'na]
GET OFF, TO nizel [ni'zel]
GET UP, TO qam [qam]
GHASTLY iwahhax [iwah'hash]
GHOST ruh (f) [ruh]
GIDDY stordut [stordut']
GIFT rigal (m) [rigal']
GIGGLE, TO dahak [da'hak]
GIRAFFE giraffa (f) [dziraf'fa]
GIRL tifla (f) [tif'la]
GIRLFRIEND habiba (f) [habi'ba]
GIST pont ewlieni (m) [pont ewlea'ni]
GIVE, TO ta [ta]
GLAD kuntent [kuntent']
GLAMOR gmiel (m) [dzmeal]
GLANCE lemha (f) [lem'ha]
BLAND glandola (f) [glan'dola]
GLARE dawl jghammex [dawl ya:m'mesh]
GLASS tazza (f) [tats'tsa]
GLASSES nuccali (m) [nuchcha'li]
GLOOMY melankoniku [melanko'niku]
GLOSS lostru (m) [lost'ru]
GLOSSY ileqq [ileqq']
GLOVES ingwanti (pl) [ingwan'ti]
GLUE kolla (f) [kol'la]
GLUM bil-buri [bil bu'ri]
GLUTTON zaqqieq (m) [zaqqeaq']
GNAW, TO gerrem [ger'rem]
GO, TO mar [mar]
GOBBLE, TO bala' [ba'la]
GO DOWN, TO nizel [ni'zel]
GO UP, TO tela [te'la]
GO OUT, TO hareg [ha'rech]
GOAT moghza (f) [mo:'za]
GOATEE daqna (f) [daq'na]
GOD alla (m) [al'la]
GOGGLES gogils (pl) [go'gils]
GOLD deheb (m) [de:p]
GOLDEN tad-deheb [tadde:p']
GOLF golf (m) [golf]
GOOD tajjeb [tay'yep]
GOODBYE sahha [sah'ha]
GOOD LUCK! awguri! [awgu'ri]
GOOSE wizza (f) [wiz'za]
GOVERNMENT gvern (m) [gvern]
GRAM gramm (m) [gramm]
GRAMMAR BOOK grammatika (f) [gramma'tika]
GRANDFATHER nannu (m) [nan'nu]
GRANDMOTHER nanna (f) [nan'na]
GRAPES gheneb (p) [e:'nep]
GRAPEFRUIT grejpfrut (m) [greyp'frut]
GRASP, TO hataf; qabad; hafen [ha'taf qa'bat ha'fen]
GRASS haxix (m) [hashish']
GRASSHOPPER gurat (m) [dzurat']
GRATIFY, TO ghogob [o:'dzop]
GRATEFUL rikonoxxenti [rikonoshshen'ti]
GRAVY zalza (f); grejvi (f) [tsal'tsa grey'vi]
GRAZE, TO ragha; ghalef [ra:'a a:'lef]
GREECE Grecja (f) [grech'ya]
GREEK Grieg [greak]
GREEN ahdar [ah'dar]
GREEN BEAN fazola (f) [fazo'la]
GREENGROCER tal-haxix (m) [talhashish']
GREENISH hadrani [hadra'ni]
GREEN SALAD insalata (f) [insala'ta]
GREETING tislija (f) [tisli'ya]
GREET, TO sellem [sel'lem]
GREY griz [gris]
GRILLED mixwi [mish'wi]
GRIEF niket (m) [ni'ket]
GRIM ahrax; qalil [ahrash qalil']
GRIND, TO tahan; farrak [ta'han far'rak]
GROAN karba (f) [kar'ba]
GROAN, TO karab [ka'rap]
GROCERY hanut tal-merca (m) [hanut' talmer'cha]
GROOM gharus (m) [a:'rus]
GROSS goff; vulgari [goff vulga'ri]
GROUND art (f); pedament (m); bazi (f) [art pedament' ba'zi]
GROUP grupp (m) [grupp]
GROW, TO kiber; kotor; sar [ki'ber ko'tor sar]
GRUESOME ikexkex; iwahhax [ikesh'kesh iwah'hash]
GRUFF zorr; goff [zorr goff]
GRUMBLE, TO gerger; gemgem [ger'ger gem'gem]
GUARANTEE garanzija (f) [garantsi'ya]
GUARDIAN gwardjan (m); ghassies (m); kustodju (m) [gwardyan' a:sseas'
kustod'yu]
GUESS, TO qatgha; basra [qa'ta bas'ra]
GUEST mistieden (m) [mistea'den]
GUESTHOUSE pensjoni (f) [pensyo'ni]
GUIDE gwida (m, f) [gwi'da]
GUIDEBOOK gwida turistika (m) [gwi'da turis'tika]
GUILT htija (f) [hti'ya]
GUINEA-PIG fenek ta' l-Indja (m) [fe'nek ta lind'ya]
GUITAR kitarra (f) [kitar'ra]
GULL gawwija (f) [gawwi'ya]
GUM (TEETH) hanek (m) [ha'nek]
GUN xkubetta (f) [shkubet'ta]
GUT musrana (f) [musra'na]
GYNAECOLOGIST ginekologista (m, f) [dzinekolodzis'ta]
GYPSY zingaru (m) zingara (f) [dsin'garu dzin'gara]
GYP, TO balla kanna [bal'la kan'na]

HHABIT drawwa (f) [draw'wa]
HACKSAW serrieq (m); sega (f) [serreaq' se'ga]
HAGGLE, TO iggebbed [idzdzeb'bet]
HAILSTORM xebgha silg (f) [she'ba silch]
HAIR xaghar (m) [sha:r]
HAIRBRUSH xkupilja tax-xaghar (f) [shkupil'ya tashsha:r']
HAIRDRESSER hairdresser (m) [her'drese:r]
HAIRDRYER hairdryer (m) [he'rdrayer]
HAIRPIN furficetta (f) [furfichet'ta]
HAIRSPRAY sprej ghax-xaghar (m) [sprey a:shsha:r']
HAIRY sufi [s'ufi]
HALF nofs (m) [nofs]
HALF A DOZEN nofs tuzzana (f) [nofs tuzza'na]
HALF PRICE nofs prezz (m) [nofs pretsts]
HALL sala (f) [sa'la]
HALLOWED imqaddes [imqad'des]
HALLUCINATION allucinazzjoni (f) [alluchinatstsyo'ni]
HALT, TO waqqaf; zamm [waq'qaf zamm]
HAM perzut (m) [perzut']
HAMBURGER hamburger (m) [hambur'ger]
HAMLET rhajjel (m) [rhay'yel]
HAMMER martell (m) [martell']
HAND id (f) [it]
HANDBAG borzetta (f) [borzet'ta]
HANDCUFFS manetti (pl) [manet'ti]
HANDICRAFTS artigjanat (m) [artidzyanat']
HANDKERCHIEF maktur (m) [maktur']
HANDLE manku (m) [man'ku]
HANDMADE maghmul bl-idejn [ma:mul' blideyn']
HANDSOME gustuz [gustus']
HANGOVER ugigh ta ras [udzi:h' ta ras]
HAPHAZARD addocc [addochch']
HAPPEN, TO gara; habat [dza'ra ha'bat]
HAPPY kuntent; hieni; ferhan [kuntent' ea'ni fer'han]
HAPPY BIRTHDAY awguri ghall-'Birthday' sabih (pl) [awgu'ri a:l
bert'dey sabih']
HAPPY NEW YEAR awguri ghas-Sena l-Gdida (pl) [awgu'ri a:s se'na
ldzdi'da]
HAPPY VALENTINE'S DAY awguri ghall-Jum San Valentin (pl) [awgu'ri a:l
yum san valentin']
HAPPY CHRISTMAS awguri ghall-Milied it-tajjeb (pl) [awgu"ri a:l mileat
ittay'yep]
HARASS, TO dejjaq; kedd [dey'yaq kett]
HARBOR port (m) [port]
HARD iebes; tqil; ahrax [ea'bes tqil ah'rash]
HARDLY bil-kemm [bilkemm']
HARDSHIP tbatija (f); hruxija (f) [tbati'ya hrushi'ya]
HARDY qawwi; qalbieni [q'awwi qalbea'ni]
HARM hsara (f); deni (m); dannu (m) [hsa'ra de'ni dan'nu]
HARDWARE STORE hanut taz-zebgha (m) [hanut' tazze'ba]
HARSH ahrax; iebes [ah'rash ea'bes]
HARVEST hsad (m) [hsat]
HASTE ghagla (f); heffa (f) [a:dz'la hef'fa]
HASTEN, TO ghaggel; haffef [a:dz'dzel haf'fef]
HAT kappell (m) [kappell']
HATE mibeghda (f); odju (m) [mibe:'da od'yu]
HATE, TO baghad [ba:t]
HATCHET mannara (f) [manna'ra]
HAUGHTY kburi; mkabbar [kbu'ri mkab'bar]
HAVE, TO kellu [kel'lu]
HAWK seqer (m) [se'qer]
HAWKER bejjiegh fit-toroq (m) [beyyeah' fitto'roq]
HAZELNUT gellewza (f) [dzellew'za]
HE huwa (m) [u'wa]
HEAD ras (f); kap (m); rajjes (m) [ras kap ray'yes]
HEADACHE ugigh ta ras [udzi:h' ta ras]
HEADLIGHT hedlajt (m) [hed'layt]
HEADPHONES hedfowns (pl) [het'fowns]
HEAL, TO fejjaq; fieq [fey'yaq feaq]
HEALTH sahha (f) [sah'ha]
HEATHY f'sahhtu [fsahh'tu]
HEALTH INSURANCE assigurazzjoni tas-sahha (f) [assiguratstsyo'ni
tassah'ha]
HEAP borg (m); munzell (m); gozz (m) [borch muntsell' gotsts]
HEART qalb (m) [qalp]
HEART ATTACK attakk tal-qalb (m) [attakk' talqalp']
HEARTBURN hruq fl-istonku [hruq fliston'ku]
HEARTFELT mill-qalb [millqalp']
HEARTLESS bla qalb; bla hniena [bla qalp bla hnea'na]
HEAT shana (f) [s/ha'na]
HEATING hiting (m) [hi'tink]
HEAVEN il-genna (f) is-sema (f) [ildzen'na isse'ma]
HEAVY tqil [tqil]
HEDGEHOG qanfud (m) [qanfut']
HEEL (SHOE) takkuna (f) [takku'na]
HEEL (FOOT) gharqub (m) [a:rqup']
HEIGHT (BODY) tul (m) [tul]
HEIGHT gholi (m) [o:'li]
HELICOPTER elikotteru (m) [elikot'teru]
HELL infern (m) [infern']
HELLO! (PHONE) allo! [allo']
HELM tmun (m) [tmun]
HELMET elmu (m) [el'mu]
HELP ghajnuna (f) [a:ynu'na]
HELP! ajjut! ghajnuna! [ay'yut a:ynu'na]
HELP, TO ghin [e:yn]
HEM keffa (f) [ke'ffa]
HEN tigiega (f) [tidzea'dza]
HER taghha [ta:h'ha]
HERBS hwawar (pl) [hwa'war]
HERD merhla (f) [merh'la]
HERE hawn [awn]
HERITAGE wirt (m) [wirt]
HERMIT eremita (m) [eremi'ta]
HERNIA ernja (f); fetqa (f) [ern'ya fet'qa]
HERO eroj (m) [eroy']
HERRING aringa (f) [arin'ga]
HICCUPS sulluzzu (m) [sulluts'tsu]
HIDE, TO heba [he'ba]
HIGH gholi [o:'li]
HILL gholja (f) [o:ly'a]
HINDER, TO fixkel [fish'kel]
HIP genba (f) [dzen'ba]
HIRE, TO kera [ke'ra]
HIS tieghu [tea'ow]
HISS zekzik (m) [tsek'tsik]
HISTORY storja (f) [stor'ya]
HIT, TO laqat [la'qat]
HITCHHIKE, TO ghamel l-awtostop [a:'mel law'tostop]
HOARSE mahnuq [mahnuq']
HOBBLE, TO zappap [tsap'pap]
HOBBY hobbi (m); namra (f) [hob'bi nam'ra]
HOE zappuna (f) [tsappu'na]
HOG hanzir (m) [hanzir']
HOIST, TO rafa'; arbula; talla' [ra'fa ar'bula tal'la]
HOLD, TO zamm; qabad; hafen [zamm qa'bat ha'fen]
HOLD ON! (PHONE) ibqa fuq il-linja! [ib'qa fuq illin'ya]
HOLE toqba (f); hofra (f) [toq'ba hof'ra]
HOLIDAY vaganza (f) [vagan'tsa]
HOLLOW vojt; falz [voyt falts]
HOLY qaddis; sagru; imbierek [qaddis' sagr'u imbea'rek]
HOME dar (f) [dar]
HOME ADDRESS indirizz tad-dar (m) [indiritsts' taddar']
HONEST onest [onest']
HONEY ghasel (m) [a:'sel]
HONK, TO (an auto horn) paqpaq [paq'paq]
HONOR unur (m) [unur']
HOPE tama (f); speranza (f) [ta'ma speran'tsa]
HOPE, TO (i)ttama spera [itta'ma spe'ra]
HOPSCOTCH passju (m) [pass'yu]
HORIZON orizzont (m); xefaq (m) [oridsdsont' she'faq]
HORN horn (m); qrun (m) [horn qrun]
HORS D'OEUVRE antipast (m) [antipast']
HORSE ziemel (m) [zea'mel]
HORSE RIDING korsa tat-tigrija (f) [kor'sa tattidzri'ya]
HOSPITAL sptar (m) [sptar]
HOT shun [s/hun]
HOTCHPOTCH kawlata (f) [kawla'ta]
HOTHEAD rasu shuna (m); sficcuz (m) [ra'su s/hu'na sfichchus']
HOTEL lukanda (f) [lukan'da]
HOTEL RESERVATION prenotazzjoni tal-lukanda (f) [prenotatstsyo'ni
tallukan'da]
HOT WATER ilma shun (m) [il'ma s/hun]
HOT-WATER BOTTLE flixkun tal-ilma shun (m) [flishkun' ta lil'ma
s/hun]
HOUR siegha (f) [sea'a]
HOUSE dar (f) dar]
HOW kif [kif]
HOWEVER izda; madankollu [iz'da madankol'lu]
HOWL, TO newwah [new'wah]
HOW LONG (TIME) kemm idum [kemm idum']
HOW LONG (MEASURE) kemm hu twil [kemm u twil']
HOW MANY kemm huma [kemm u'ma]
HOW MUCH kemm iqum [kemm iqum']
HUE lewn (m) [lewn]
HUGE kbir; immens; daqsiex [kbir immens' daqseash']
HUMAN uman [uman']
HUMBLE umli [um'li]
HUMILIATE, TO umilja; baxxa; avvilixxa [umil'ya bash'sha avvilish'sha]
HUMP hotba (f) [hot'ba]
HUMP, TO ghabba (vulg.) [a:b'ba]
HUNDRED mija [mi'ya]
HUNGER guh (m); ghaks (m) [dzuh a:ks]
HUNGRY, TO BE ghandu l-guh [a:n'du ldzuh']
HUNT, TO kacca; mar ghall-kacca [kach'cha mar a:llkach'cha]
HUNTER kaccatur (m) [kachchatur']
HURRICANE uragan (m); riefnu (m) [uragan' reaf'nu]
HURRY, TO BE IN A kien mghaggel [kean ma:dz'dzel]
HURT, TO (SOMEBODY) wagga [wadz'dza]
HUSBAND ragel (m) [ra'dzel]
HUSH! iskot! [is'kot]
HUT gabban (f); gharix (m) [gabba'na a:'rish]
HYMN innu (m) [in'nu]
HYPOCRISY ipokresija (f) [ipokresi'ya]
HYPOCRITE faccol (m) [fachchol']

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации