Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

FFABLE hrafa (f) [hra'fa]
FABRIC drapp (m) [drapp]
FABRICATE, TO harref [har'ref]
FACADE faccata (f) [fachcha'ta]
FACE wicc (m) [wichch]
FACTORY fabbrika (f) [fabb'rika]
FACULTY fakulta' (f) [fakulta']
FAG pufta (m) [puf'ta]
FAIL, TO falla; naqas; spicca [fal'la na'qas spich'cha]
FAIR fiera (f) [fea'ra]
FAIR bjond; sabih [byont sabih']
FAIRY sahhar (f) [sahha'ra]
FAITH fidi (f); twemmin (m) [fi'di twemmin']
FAKE, TO qarraq [qar'raq]
FALL Harifa (f) [hari'fa]
FALL, TO waqa [wa'qa]
FALSE falz [falts]
FAMILY familja (f) [famil'ya]
FAMINE guh (m); ghaks (m) [dzuh a:ks]
FAMOUS maghruf [ma:ruf']
FAN fann (m); mrewha (f); palju (m) [fann mrew'ha pal'yu]
FAN BELT cinga tal-fann (f) [chin'ga talfann']
FAR il-boghod [ilbo:t']
FARE tariffa (f) [tarif'fa]
FAR-FETCHED snaturali; affettat [snatura'li affettat']
FARM qasam (m) [qa'sam]
FARMER bidwi (m) [bid'wi]
FART bassa (f); fiswa (f) [bas'sa fis'wa]
FART, TO bass; fisa; telaq wahda [bass fi'sa te'laq wah'da]
FAST malajr [malayr']
FAST, TO sam [sam]
FASTING sajjem [sayyem]
FAT (MEAT) xaham (m) [sha'ham]
FAT (PERSON) ohxon [oh'shon]
FATE destin (m); xorti (f) [destin' shor'ti]
FATHER missier (m) [missear']
FATIGUE gheja (f) [e:'ya]
FAUCET vit (m) [vit]
FAULT htija (f) [htiy'ya]
FAVA BEAN fula (f) [fu'la]
FAVOR favur (m); pjacir (m) [favur' pyachir']
FEAR biza (m) [bi'za]
FEAST festa (f); btala (f) [fes'ta pta'la]
FEBRUARY Frar (m) [frar]
FEE (DOCTOR) onorarju (m) [onorar'yu]
FEEBLE fjakk; dghajjef [fyakk da:y'yef]
FEEL, TO hass [hass]
FEIGN, TO qarraq; ivvinta; sawwar [qar'raq ivvin'ta saw'war]
FEMALE mara (f) [ma'ra]
FENCE cint (m); hajt (m) [chint hayt]
FENNEL busbiez (m) [busbeas']
FERTILE ghammieli; fertili [a:mmea'li ferti'li]
FESTER, TO iddenna [idden'na]
FETCH, TO gieb [dzeap]
FEVER deni (m) [de'ni]
FEW ftit [ftit]
FIANCE gharus (m) [a:rus']
FIANCEE gharusa (f) [a:ru'sa]
FIB qlajja (f); gidba (f) [qlay'ya gid'ba]
FIELD ghalqa (f) [a:l'qa]
FIERCE qalil; kiefer; feroci [qalil' kea'fer fero'chi]
FIFTEEN hmistax [hmistash']
FIFTH hames [ha'mes]
FIFTY hamsin [hamsin']
FIG tina (f) [ti'na]
FIGHT, TO (i)ggieled [iddzea'let]
FILE (TOOL) lima (f) [li'ma]
FILL IN, TO mela [me'la]
FILLET filett (m) [filett']
FILLING (TOOTH) filling (m) [fil'link]
FILLING STATION stazzjon tal-petrol (m) [statstsyon' talpet'rol]
FILM film (m) [film]
FILTER filtru (m) [filt'ru]
FILTER, TO saffa [saf'fa]
FILTH hmieg (m); qziez (m) [hmeach qzeas]
FIND, TO sab [sap]
FINE,(OK) tajjeb [tay'yep]
FINE multa (f) [mul'ta]
FINGER saba (m) [sa'ba]
FINISH, TO temm; spicca lesta [temm spich'cha les'ta]
FIR znuber (m) [snu'ber]
FIRE nar (m) [nar]
FIREPLACE fuklar (m) [fuklar']
FIREWORKS loghob tan-nar (m); giggifoku (m) [lo:p tannar'
dzigdzifo'ku]
FIRST l-ewwel; ewlieni [lew'wel ewlea'ni]
FIRST AID first aid (m) [fer'steyt]
FIRST CLASS prima klassi (f) [pri'ma klas'si]
FIRST COURSE l-ewwel kors (m) [lew'wel kors]
FIRST FLOOR l-ewwel sular (m) [lew'wel sular']
FIRST NAME isem (m) [i'sem]
FISH huta (f) [hu'ta]
FISH, TO stad [stat]
FISHING sajd (m) [sayt]
FIST ponn (m) [ponn]
FIT (HEALTHY) f'sahhtu [fsahh'tu]
FIT, TO xeraq; qabel; addatta [she'raq qa'bel addat'ta]
FIVE hamsa [ham'sa]
FIX, TO (i)rripara [irripa'ra]
FIZZLE, TO textex; fexfex [tesh'tesh fesh'fesh]
FLAG bandiera (f) [bandea'ra]
FLANNEL flanella [flanel'la]
FLASH berqa (f); lehha (f) [ber'qa leh'ha]
FLASHY ilellex; ighajjat [ilel'lesh ya:y'yat]
FLAT catt [chatt]
FLAT (APARTMENT) appartament (m) [appartament']
FLATTER, TO fahhar; impostura [fah'har impostu'ra]
FLAT TIRE tajer mifqugh (m) [ta'yer mifquh']
FLEA MARKET suq (m) [suq]
FLEET flotta (f) [flot'ta]
FLESH laham (m); il-gisem (m) [la'ham ildzi'sem]
FLIGHT titjira (f) [tityi'ra]
FLIRT, TO innamra [innam'ra]
FLOOR (OF ROOM) art (f) [art]
FLOOR (STOREY) sular (m) [sular']
FLOOR SHOW varjeta' (f) [varyeta']
FLORIST florist (m) [florist']
FLOUR dqiq (m) [dqeaq]
FLOWER fjura (f) [fyu'ra]
FLU influwenza (f) [influwen'tsa]
FLURRY buffura (f) [buffu'ra]
FLUTE flawt (m) [flawt]
FLY dubbiena (f) [dubbea'na]
FLY, TO tar; ghosfor [tar o:s'for]
FOAM raghwa (f); xkuma (f) [ra:'wa shku'ma]
FOG cpar (m) [chpar]
FOLIAGE weraq (pl) [we'raq]
FOLLOW, TO segwa [seg'wa]
FOLLY bluha (f) [blu'wa]
FOND migbud [midz'but]
FONDLE, TO zieghel; fissed; hannen [zea'e:l fis'set han'nen]
FOOD ikel (m) [i'kel]
FOOD POISONING avvelenamnet ta l-ikel (m) [avvelenament' ta li'kel]
FOOL ibleh [ib'leh]
FOOL, TO dahaq [da'haq]
FOOT sieq (m) [seaq]
FOOTBALL futbol (m) [fut'bol]
FOOTPATH moghdija (f) [mo:di'ya]
FOR ghal [a:l]
FORBID (i)pprojbixxa [ipproybish'sha]
FORBIDDEN projbit [proybit']
FORCE sahha (f) [sah'ha]
FORECAST previzjoni (f) [previzyo'ni]
FOREFATHERS missirijiet (pl) [missiriyeat']
FOREHEAD gbin (m) [dzbin]
FOREIGN strangier (m) [strandzear']
FOREMAN mghallem (m) [ma:l'lem]
FORETELL, TO habbar; ipprofetizza [hab'bar ipprofetiz'za]
FOREST foresta (f) [fores'ta]
FOREVER ghal dejjem [a:l dey'yem]
FOREWARD prefazzjoni (f) [prefatstsyo'ni]
FORGET, TO nesa [ne'sa]
FORGIVE, TO hafer [ha'fer]
FORK furketta (f) [furket'ta]
FORM (DOCUMENT) formula (f) [for'mula]
FORNICATE, TO hexa [he'sha]
FORNICATOR haxxej (m) [hashshey']
FORTNIGHT hmistax-il gurnata (f) [hmistash' ildzurna'ta]
FORTRESS furtizza (f) [furtits'tsa]
FORTIFY, TO sahhah; iffortifika [sah'hah ifforti'fika]
FORTUNE fortuna (f); xorti (f) [fortu'na shor'ti]
FORTY erbghin [erbe:yn']
FORWARD 'il quddiem [il quddeam']
FOUL jinten [yin'ten]
FOUNTAIN funtana (f) [funta'na]
FOUNTAIN PEN pinna (f) [pin'na]
FOUR erbgha [er'ba]
FOURTEEN erbatax [erbatash']
FOURTH raba [ra'ba]
FRAIL fragli [fradz'li]
FRANCE Franza (f) [fran'tsa]
FRAUD qerq (m) [qerq]
FRECKLE nemxa (f) [nem'sha]
FREE (GRATIS) b'xejn [psheyn]
FREE hieles [hea'les]
FREEZE, TO rezah [re'zah]
FREIGHT noll (m) [noll]
FRENCH Franciz (m) [franchis']
FRENCH BEAN fazola (f) [fazo'la]
FRENZY genn (m) [dsenn]
FRESH frisk [frisk]
FRET, TO inkedd [inkett']
FRIDAY Gimgha (f) [dzi'ma]
FRIDGE frigg (m) [frichch]
FRIED moqli [moq'li]
FRIED EGG bajda moqlija (f) [bay'da moqli'ya]
FRIEND habib (m) [habip']
FRIGHT qatgha (f) [qa'ta]
FRINGE frenza (f) [fren'dsa]
FRISKY ferriehi [ferrea'hi]
FRIVOLOUS fieragh [fea'rah]
FROG zring (m) [zrinch]
FROLIC zuffjett (m) [zufyett']
FROM minn [minn]
FRONT quddiem [quddeam']
FROST glata (f) [dzla'ta]
FROTH raghwa (f) [ra:'wa]
FROWN bicciera [bichchea'ra]
FRUIT frott (m) [frott]
FRUIT COCKTAIL macedonja tal-frott (f) [machedon'ya talfrott']
FRUIT JUICE sugu tal-frott (m) [su'gu talfrott']
FRY, TO qela [qe'la]
FRYING-PAN tagen (m) [ta'dzen]
FUCK, TO niek (vulg.); zabbab (vulg.); badbad (vulg.) hexa [neak
zab'bab bat'bat he'sha]
FUEL hatab (m) [ha'tap]
FUGITIVE mahrub (m) [mahrup']
FULFILL, TO temm [temm]
FULL mimli [mi'mli]
FULL BOARD pensjoni komplita (f) [pensyo'ni kompli'ta]
FULL INSURANCE assigurazzjoni komplita (f) [assiguratstsyo'ni
kompli'ta]
FUME dahna (f) [dah'na]
FUN divertiment (m) [divertiment']
FUND fond (m) [font]
FUNNEL lenbut (m) [lenbut']
FUNNY komiku [ko'miku]
FUNERAL funeral (m) [funeral']
FURIOUS inkorlat [inkorlat']
FURNITURE ghamara (f) [a:ma'ra]
FURTHER iktar il-boghod [ik'tar ilbo:t']
FURY furja (f) [fur'ya]
FUSE fjus [fyus]
FUSS frattarija (f) [frattari'ya]
FUTILE fieragh [fea'rah]
FUTURE futur [futur']

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации