Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

EEACH kull [kull]
EAGER mixtieq [mishteaq']
EAGERNESS hegga (f) [hedz'dza]
EAGLE ajkla (f) [ayk'la]
EAR widna (f) [wid'na]
EARACHE ugigh fil-widna (m) [udzih' filwid'na]
EARDRUM tanbur tal-widna (m) [tanbur' talwid'na]
EARLY kmieni [kmea'ni]
EARN, TO qala'; iddobba [qa'la iddob'ba]
EARRING misluta (f) [mislu'ta]
EARTH dinja (f) [din'ya]
EARTHQUAKE terremot (m) [terremot']
EASEL kavalett (m) [kavalett']
EAST lvant (m) [lvant]
EASTER l-Ghid (m) [le:yt]
EASY hafif; facli [hafif' fach'li]
EAT, TO kiel [keal]
EAVESDROP, TO issamma [issam'ma]
ECCENTRIC stramb [stramp]
ECHO eku (m) [e'ku]
ECLIPSE eklissi (m) [eklis'si]
ECONOMY ekonomija (f) [ekonomi'ya]
ECSTASY estasi (f) [es'tasi]
ECZEMA ekzema (f) [ekze'ma]
EDIBLE tittiekel [titea'kel]
EDIT, TO stampa; ippubblika [stam'pa ippubb'lika]
EDITION edizzjoni (f) [editstsyo'ni]
EDGE xifer (m) [shi'fer]
EDUCATE, TO eduka; ghallem; rawwem [e'duka a:l'lem raw'wem]
EEL sallura (f) [sallu'ra]
EFFACE, TO hassar; barax; nehha [has'sar ba'rash neh'ha]
EFFECT effett (m); konsegwenza (f) [effett' konsegwen'tsa]
EFFECTS proprjeta' (f); hwejjeg (pl) [propryeta' hwey'yech]
EGG bajda (f) [bay'da]
EGGPLANT bringiela (f) [brindzea'la]
EIGHT tmienja [tmean'ya]
EIGHTEEN tmintax [tmintash']
EIGHTY tmenin [tmenin']
EITHER... OR... jew... jew... [yew yew]
ELAPSE, TO ghadda [a:d'da]
ELASTIC lastku (m) [las'tku]
ELBOW minkeb (m) [min'kep]
ELDER ixjeh; xih (m) [ish'yeh shih]
ELECT, TO hatar; ghazel [ha'tar a:'zel]
ELECTRIC elettriku [elett'riku]
ELECTRICITY elettricita (f) [elettrichita']
ELECTRONIC elettroniku [elettro'niku]
ELEPHANT ljunfant (m) [lyunfant']
ELEVATOR lift (m) [lift]
ELEVEN hdax [hdash]
ELIMINATE, TO elimina; nehha; warrab [eli'mina neh'ha war'rap]
ELSEWHERE bandohra [bandoh'ra]
EMAIL imejl (f); posta elettronika (f) [i'meyl pos'ta elettro'nika]
EMBALM, TO ibbalzma [ibbal'tsma]
EMBARK, TO imbarka [imbar'ka]
EMBARRASS, TO imbarazza; bixkel; hawwad [imbarats'tsa bish'kel
haw'wat]
EMBASSY ambaxxata (f) [ambasha'ta]
EMBERS gamar (pl) [dza'mar]
EMBEZZLE, TO dawwar b'ingann [daw'war bingann']
EMBRACE, TO ghannaq; hadden [a:n'naq had'den]
EMBROIL, TO habbel; saram; gerfex [hab'bel sa'ram ger'fesh]
EMERALD zmerald (m) [smeralt']
EMERGENCY emergenza (f) [emerdzen'tsa]
EMERGENCY EXIT hrug temergenza (m) [hruch temerdzen'tsa]
EMIGRANT emigrant (m) [emigrant']
EMINENT maghruf; eminenti [ma:ruf' eminen'ti]
EMOTION emozzjoni (f); tqanqila (f) [emotstsyo'ni tqanqi'la]
EMPEROR imperatur (m) [imperatur']
EMPIRE imperu (m) [impe'ru]
EMPLOY, TO impjega; haddem; uza [impye'ga had'dem u'za]
EMPTY vojt [voyt]
ENAMEL enamel (m) [ena'mel]
ENCHANTING jghaxxaq; isahhar [ya:sh'shaq isah'har]
ENCLOSE, TO dawwar; ghalaq; dahhal [daw'war a:'laq dah'hal]
ENCOUNTER laqgha (f) [la'qa]
ENCOUNTER, TO ltaqa' [lta'qa]
ENCOURAGE, TO inkoragixxa; heggeg [inkoradzish'sha hedz'dzech]
ENCROACH, TO impona; dahal [impo'na da'hal]
ENCUMBER, TO imbarazza; xekkel; ingombra [imbarats'tsa shek'kel
ingom'bra]
END tmiem (m); skop (m); ghan (m); mira (f) [tmeam skop a:n mi'ra]
ENDANGER, TO ipperikola; garrab [ipperi'kola dzar'rap]
ENDEAR, TO inhabb; ghazz; fissed [inhapp' a:zz fis'set]
ENDEAVOUR sforz (m); progett (m) [sforts prodzett']
ENDLESS bla tarf [bla tarf]
ENDORSE, TO iffirma; approva [iffir'ma appro'va]
ENDOW, TO iddota; zejjen [iddo'ta zey'yen]
ENEMY ghadu (m) [a:'du]
ENERGETIC energetiku; biezel; habrieki [enerdze'tiku bea'zel
habrea'ki]
ENERGY energija (f); qawwa (f); hegga (f) [enerdzi'ya qaw'wa hedz'dza]
ENFORCE, TO sahhah; wettaq [sah'hah wet'taq]
ENGAGE, TO rabat; qabbad; tgharras [ra'bat qab'bat ta:r'ras]
ENGAGEMENT gherusija (f) [e:rusi'ya]
ENGAGEMENT RING curkett ta l-gharusija (m) [churkett' ta larusi'ya]
ENGINE magna (f) [mag'na]
ENGLAND Ingilterra (f) [ingilter'ra]
ENGLISH Ingliz (m) [inglis']
ENGRAVE, TO naqqax; skolpa [naq'qash skol'pa]
ENHANCE, TO kabbar; zied [kab'bar zeat]
ENJOYABLE pjacevoli [pyache'voli]
ENJOYMENT gost (m); ghaxqa (f) [gost a:sh'qa]
ENJOY ONESELF, TO ha pjacir [ha pyachir']
ENLARGE, TO kabbar; tawwal [kab'bar taw'wal]
ENLIGHTEN, TO dawwal; fisser [daw'wal fis'ser]
ENLIST, TO ingagga; inkiteb; tnizzel [ingadz'dza inki'tep tniz'zel]
ENORMOUS immens; daqsiex; kbir; enormi [immens' daqseash' kbir
enor'mi]
ENOUGH bizzejjed [bizzey'yet]
ENRAPTURE, TO sahhar; ghaxxaq [sah'har a:sh'shaq]
ENRICH, TO ghana; kabbar [a:'na kab'bar]
ENSLAVE, TO jassar [yas'sar]
ENSURE, TO assigura; zgura [assigu'ra sgu'ra]
ENTANGLE, TO habbel; hawwad [hab'bel haw'wat]
ENTERPRISE intrapriza (f) [intrapri'za]
ENTERTAIN, TO ta pjacir; ghadda z-zmien [ta pyachir' a:d'da zzmean]
ENTER, TO dahal [da'hal]
ENTHUSIASM entuzjazmu (m); hegga (f) [entuzyaz'mu hedz'dza]
ENTICE, TO hajjar [hay'yar]
ENTIRE kollu; shih; intier [kol'lu s/hih intear']
ENTRAILS interjuri (pl) [interyu'ri]
ENTRANCE dhul (m); intrata (f) [thul intra'ta]
ENTREAT, TO talab [ta'lap]
ENTRUST, TO fada; inkariga [fa'da inka'riga]
ENVELOPE invilopp (m) [invilopp']
ENVELOP, TO gezwer; sarr [gez'wer sarr]
ENVIOUS ghajjur; invidjuz [a:y'yur invidyus']
ENVIRONMENT ambjent (m) [ambyent']
ENVOY messaggier (m); rapprezentant (m) [messadzdzear' rapprezentant']
ENVY ghira (f); invidja (f) [e:y'ra invid'ya]
EPIDEMIC epidemja (f) [epidem'ya]
EPILEPTIC epilettiku [epilet'tiku]
EPIPHANY epifanija (f); it-Tre Re (f) [epifani'ya ittre re']
EPISODE episodju (m); grajja (f) [episod'yu dzray'ya]
EPITAPH epitaffju (m); skrizzjoni (f) [ipitaf'fyu skritstsyo'ni]
EPOCH epoka (f); zmien (m) [e'poka zmean]
EQUAL ndaqs; parigg [daqs parichch']
EQUATOR ekwatur (m) [ekwatur']
EQUIP, TO rama; forna [ra'ma for'na]
EQUIPMENT ekwippment (m) [ekwipp'ment]
EQUIVALENT ekwivalenti [ekwivalen'ti]
ERADICATE, TO qered [qe'ret]
ERASE, TO hassar; ingassa; nehha [has'sar ingas'sa neh'ha]
ERASER gomma (f) [gom'ma]
ERECT wieqaf; arbulat [wea'qaf arbulat']
ERECT, TO bena; talla'; waqqaf [be'na tal'la waq'qaf]
ERECTION erezzjoni (f) [eretstsyo'ni]
ERODE, TO ghawwar [a:w'war]
ERRAND qadja (f) [qad'ya]
ERROR errur (m); zball (m); ghelt (m) [errur' sball e:lt]
ERR, TO zbalja [sbal'ya]
ERUPT, TO zbroffa; fegg [sbrof'fa fechch]
ESCAPADE skappata (f); harba (f) [skappa'ta har'ba]
ESCAPE, TO harab; skappa; zgicca [ha'rap skap'pa sgich'cha]
ESCORT skorta (f) [skor'ta]
ESCORT, TO skorta; wassal [skor'ta was'sal]
ESPECIALLY specjalment [spechyalment']
ESSAY komponiment (m) [komponiment']
ESSENCE essenza (f) [essen'tsa]
ESSENTIAL essenzjali; bzonnjuz [essentsya'li bzonnyus']
ESTABLISH, TO stabilixxa; waqqaf [stabilish'sha waq'qaf]
ESTATE proprjeta' (f); bini (m); qasam (m) [propryeta' bi'ni qa'sam]
ESTIMATE stima (f) [sti'ma]
ETERNAL etern [etern']
EUROPE Ewropa (f) [ewro'pa]
EUROPEAN Ewropew (m) [ewropew']
EVAPORATE, TO evapora; zvinta [eva'pora svin'ta]
EVE lejlet [ley'let]
EVEN anki; sahansitra; avolja [an'ki sahansit'ra avol'ya]
EVENING fil-ghaxija (f) [filashi'ya]
EVENT grajja (f) [dzray'ya]
EVER dejjem; xi darba [dey'yem shi dar'ba]
EVERY kull [kull]
EVERYONE kulhadd [kulhatt']
EVERYTHING kollox [kol'losh]
EVERYWHERE kullimkien [kullimkean']
EVICT, TO kecca; zgombra [kech'cha sgom'bra]
EVIDENCE evidenza (f); xhieda (f) [eviden'tsa shea'da]
EVIL hazen (m) [ha'zen]
EXACT ezatt; preciz [ezatt' prechis']
EXAGGERATE, TO esagera; ghaggibha; kabbar [esa'dzera a:dzdzi'ba
kab'bar]
EXALT, TO ezalta; fahhar; gholla [ezal'ta fah'har o:l'la]
EXAMINE, TO ezamina; indaga; gharbel; fela [eza'mina inda'ga a:r'bel
fe'la]
EXAMPLE ezempju (m); mudell (m); xempju (m) [ezemp'yu mudell'
shemp'yu]
EXCAVATE, TO skava; haffer [ska'va haf'fer]
EXCEED, TO ghadda; skorra [a:d'da skor'ra]
EXCEL, TO ghaleb; ghadda; rebah [a:'lep a:d'da re'bah]
EXCELLENT eccellenti [echchellen'ti]
EXCEPT hlief; barra minn [hleaf bar'ra minn]
EXCERPT silta (f) [sil'ta]
EXCESSIVE eccessiv; izzejjed [echchessif' izzey'yet]
EXCHANGE, TO bidel; partat; sarraf [bi'del par'tat sar'raf]
EXCHANGE RATE rata tal-kambju (f) [ra'ta talkamb'yu]
EXCISE dazju (m); taxxa (f) [dats'yu tash'sha]
EXCITING eccitanti [echchitan'ti]
EXCITE, TO eccita; qanqal; heggeg [ech'chita qan'qal hedz'dzech]
EXCLUDE, TO eskluda; halla [esklu'da hal'la]
EXCOMMUNICATE, TO skomunika; sehet [skomu'nika se'het]
EXCREMENT hara (f); hmieg (m) [ha'ra hmeach]
EXCURSION eskursjoni (f) [eskursyo'ni]
EXCUSE, TO skuza [sku'za]
EXECUTE, TO esegwixxa; temm; ghamel [esegwish'sha temm a:'mel]
EXEMPT, TO ezenta; skuza; heles [ezen'ta sku'za he'les]
EXERCISE BOOK pitazz (m) [pitatsts']
EXERT, TO habrek; ezercita [hab'rek ezer'chita]
EXHAUST, TO ezawrixxa; ikkonsma; haddel; ghajja [ezawrish'sha
ikkon'sma had'del a:y'ya}
EXHIBIT, TO esibixxa; wera; espona [esibish'sha we'ra espo'na]
EXHIBITION esibizzjoni (f) [esibitstsyo'ni]
EXHORT, TO heggeg; widdeb [hedz'dzech wid'dep]
EXILE ezilju (m); turufnament (m) [ezil'yu turufnament']
EXIST, TO ezista; ghax; kien [ezis'ta a:sh kean]
EXIT hrug (m) [hruch]
EXONERATE, TO heles; iggustifika [he'les idzdzusti'fika]
EXPAND, TO wassa'; zviluppa; kabbar [was'sa svilup'pa kab'bar]
EXPECT, TO stenna [sten'na]
EXPEDITE, TO haffef; ghaggel [haf'fef a:dz'dzel]
EXPEL, TO kecca; xehet barra [kech'cha she'het bar'ra]
EXPENSE spiza (f); nefqa (f) [spi'za nef'qa]
EXPENSIVE ghali [a:'li]
EXPERIENCE esperjenza (f); tigriba (f) [esperyen'tsa tidzri'ba]
EXPERIMENT esperiment (m); prova (f) [esperiment' pro'va]
EXPERT espert (m); mharreg (m) [espert' mhar'rech]
EXPIRE, TO intemm; ghalaq; spicca; miet [intemm' a:'laq spich'cha
meat]
EXPLAIN, TO spjega [spje'ga]
EXPOSE, TO wera; espona; kixef [we'ra espo'na ki'shef]
EXPOUND, TO spjega; fisser [spye'ga fis'ser]
EXPRESS espress [espress']
EXPRESSION espressjoni (f) [espressyo'ni]
EXQUISITE eskwizit; helu [eskwizit' he'lu]
EXTINGUISH, TO tefa' [te'fa]
EXTRA zejda [zey'da]
EXTRACT, TO (TOOTH) qala [qa'la]
EXTRAORDINARY straordinarju; ta' l-ghageb [straordinar'yu ta la:'dzep]
EXTRAVAGANT stravagant; berbieqi; hali [stravagant' berbea'qi ha'li]
EXTREME estrem; eccessiv; izzejjed [estrem' echchessif' izzey'yet]
EYE ghajn (f) [a:yn]
EYE DROPS qtar ghall-ghajnejn (pl) [qtar a:lla:yneyn']
EYESIGHT vista (f) [vis'ta]
EYE SPECIALIST okulista (m, f) [okulis'ta]

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации