Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

DDAD papa' (m) [papa']
DAFFODIL rangis (f) [randzis']
DAFT iblah [ib'lah]
DAGGER stallett (m) [stallett']
DAILY ta' kull jum [ta kull yum]
DAINTY delikat [delikat']
DAISY margerita (f) [margeri'ta]
DAMAGE hsara (f) [hsa'ra]
DAMAGED bil-hsara [bilhsa'ra]
DAMN! haqq! [haqq]
DAMN, TO sehet; indanna [se'het indan'na]
DAMP niedi; umdu [nea'di um'du]
DAMPEN, TO xarrab [shar'rap]
DANCE zifna (f); ballu (m) [zif'na bal'lu]
DANCE, TO zifen [zi'fen]
DANDRUFF brija (f) [bri'ya]
DANGER periklu (m) [perik'lu]
DANGEROUS perikuluz [perikulus']
DARE, TO sfida; issogra [sfi'da issog'ra]
DARK mudlam [mudlam']
DARLING mahbub; ghaziz; hanin [mahbup' a:zis' hanin']
DATE (TIME) data (f) [da'ta]
DATE (FRUIT) tamla (f) [tam'la]
DAUGHTER bint (f) [bint]
DAWN zerniq (m) [zerniq']
DAY jum (m) [yum]
DAZZLE, TO ghammex [a:m'mesh]
DEACON djaknu (m) [dyak'nu]
DEAD mejjet [mey'yet]
DEAL, TO qassam; innegozja [qas'sam innego'tsya]
DEAN dekan (m) [dekan']
DEAR ghaziz; mahbub; gustuz [a:zis' mahbup' gustus']
DEARTH skarsezza (f) [skarsets'tsa]
DEATH mewt (f) [mewt]
DEATH-RATTLE hurhara (f) [hurha'ra]
DEBAUCHED disklu; debuxxat [disk'lu debushshat']
DEBT dejn (m) [deyn]
DEBUT debutt (m) [debutt']
DECAFFEINATED dekaffinat [dekaffinat']
DECAY tahsir (m) [tahsir']
DECAY, TO thassar [thas'sar]
DECEASED mejjet [mey'yet]
DECEIVE, TO qarraq; inganna; dahak bi [qar'raq ingan'na da'hak bi]
DECEMBER Dicembru (m) [dichem'bru]
DECENT xieraq; onest; decenti [shea'raq onest' dechen'ti]
DECEPTION qerq (m); taqriq (m) [qerq taqriq']
DECEPTIVE qarrieqi [qarrea'qi]
DECIDE, TO (i)ddecieda [iddechea'da]
DECISION decisjoni (f) [dechizyo'ni]
DECK gverta (f) [gver'ta]
DECORATE, TO zejjen; sebbah [zey'yen seb'bah]
DECREASE tnaqqis (m) [tnaqqis']
DECREASE, TO naqqas; naqas; ckien; cekken [naq'qas na'qas chkean
chek'ken]
DECREE digriet (m) [digreat']
DECREPIT ghakka [a:k'ka]
DEDICATE, TO iddedika [idde'dika]
DEDUCT, TO naqqas; skonta [naq'qas skon'ta]
DEED ghemil (m); att (m) [e:mil' att]
DEEP fond [font]
DEER cerv (m) [cherf]
DEFACE, TO kerrah; gharraq; hassar [ker'rah a:r'raq has'sar]
DEFEAT xebgha (f); telfa (f) [she'ba tel'fa]
DEFEND, TO iddefenda; hares [iddefen'da ha'res]
DEFENCE difiza (f) [difi'za]
DEFILE, TO nigges; dennes; tabba; hexa; ikkorrompa [nidz'dzes den'nes
tab'ba he'sha ikkorrom'pa}
DEFORM, TO sfigura [sfigu'ra]
DEFRAUD, TO qarraq [qar'raq]
DEFY, TO sfida [sfi'da]
DEGREE grad (m); rank (m) [grat rank]
DEIGN, TO indenja [inden'ya]
DEJECTED mdejjaq; mnikket; qalbu sewda [mdey'yaq mnik'ket qal'bu
sew'da]
DELAY dewmien (m) [dewmean']
DELAY, TO iddawwar; dewwem [iddaw'war dew'wem]
DELETE, TO hassar; nehha [has'sar neh'ha]
DELICATE delikat; xipli; fin [delikat' ship'li fin]
DELIGHT ghaxqa (f); gost (m) [a:sh'qa gost]
DELICATESSEN salumerija (f) [salumeri'ya]
DELICIOUS delizzjuz [delitstsyus']
DELINQUENT delinkwent (m) [delinkwent']
DELIRIOUS hewdieni; jiddelirja [ewdea'ni yiddelir'ya]
DELIVER, TO (i)kkunsinna [ikkunsin'na]
DELUGE diluvju (m) [diluv'yu]
DELUSION qerq (m) [qerq]
DEMAND, TO talab; ried; ippretenda [ta'lap reat ippreten'da]
DEMOLISH, TO garraf; hatt [dzar'raf hatt]
DEMON demonju (m); xitan (m) [demon'yu shitan']
DEMONSTRATE, TO wera; fisser [we'ra fis'ser]
DEN ghar (m); bejta (f) [a:r bey'ta]
DENOUNCE, TO iddenunzja; akkuza; hedded [iddenun'tsya akku'za hed'det]
DENSE dens; mdennes; mtappan; sfiq [dens mden'nes mtap'pan sfiq]
DENTIST dentista (m, f) [dentis'ta]
DENTURE dentiera (f) [dentea'ra]
DENY, TO cahad; innega [cha'hat inne'ga]
DEODORANT dejodorant (m) [deyodorant']
DEPART, TO telaq; mar; siefer [telaq' mar sea'fer]
DEPARTURE tluq (m) [tluq]
DEPEND, TO iddependa; fada [iddepen'da fa'da]
DEPENDABLE torbot/toqghod fuqu [tor'bot to'qo:t fu'qu]
DEPICT, TO pinga; iddeskriva [pin'dza iddeskri'va]
DEPLETE, TO zvoyta; battal [bat'tal svoy'ta]
DEPLORE, TO beka; thassar [be'ka thas'sar]
DEPORT, TO ezilja; itturufna [ezil'ya itturuf'na]
DEPOSIT depozitu (m) [depo'zitu]
DEPRECIATE, TO naqqas; rahhas [naq'qas rah'has]
DEPRESSED mdejjaq; mnikket [mdey'yaq mnik'ket]
DEPRIVE, TO cahhad; ippriva; fatam [chah'hat ippri'va fa'tam]
DEPTH fond (m) [font]
DERANGE, TO hawwad; harbat; gennen [haw'wat har'bat dzen'nen]
DERELICT abbandunat; mitluq [abbandunat' mitluq']
DERIDE, TO iddiehak; izzuffjetta; waqqa' ghac-cajt [iddea'hak
izzuffyet'ta waq'qa a:chchayt']
DERIVE, TO nissel [nis'sel]
DESCEND, TO nizel; tnissel [ni'zel tnis'sel]
DESCRIBE, TO iddeskriva; fisser [iddeskri'va fis'ser]
DESCRIPTION deskrizzjoni (f); tifsira (f) [deskritstsyo'ni tifsi'ra]
DESERT dezert (m) [dezert']
DESERT, TO telaq; halla; abbanduna [te'laq hal'la abbandu'na]
DESSERT dizerta (f) [dizer'ta]
DESERVE, TO immerita; sthoqq [imme'rita sthoqq]
DESIGN dizinn (m); ghan (m) [dizinn' a:n]
DESIRE xewqa (f); xenqa (f); hajra (f) [shew'qa shen'qa hay'ra]
DESIRE, TO xtaq; ried [shtaq reat]
DESK skrivanija (f); desk (m) [skrivani'ya desk]
DESOLATE dezolat; mnikket [dezolat' mnik'ket]
DESPAIR disperazzjoni (f); qtigh ta' qalb (m) [disperatstsyo'ni qteah
ta qalp]
DESPISE, TO maqdar; iddisprezza; kasbar [maq'dar iddisprets'tsa
kas'bar]
DESPITE inkejja; ghalkemm [inkey'ya a:lkemm']
DESSERT dezerta (f); helu (m) [dezer'ta he'lu]
DESTINY destin (m); xorti (f) [destin' shor'ti]
DESTROY, TO qered; iddistrugga; garraf; xejjen [qe'ret iddistrudz'dza
dzar'raf shey'yen]
DETAIL dettal (m); parti (f) [dettal' par'ti]
DETAIN, TO zamm [zamm]
DETECT, TO sab; skopra; kixef [sap skop'ra ki'shef]
DETEST, TO stkerrah; baghad [stker'rah ba:t]
DETOUR devjazzjoni (f) [devyatstsyo'ni]
DEVELOP, TO sviluppa [zvilup'pa]
DEVIL xitan (m); ghafrid (m); dimonju (m) [shitan' a:frit' dimon'yu]
DEVIOUS mghawweg [ma:w'wech]
DEVISE, TO ivvinta; ipproduca [ivvin'ta ipprodu'cha]
DEVOID vojt; mnazza; nieqes [voyt mnaz'za nea'qes]
DEVOUR, TO bala'; iddevora [ba'la iddevo'ra]
DEW nida (f) [ni'da]
DIABETES dijabete (f) [diyabe'te]
DIABETIC dijabetiku [diyabe'tiku]
DIAGNOSIS dijanjosi (f) [diyan'yosi]
DIAGRAM dijagramma (f); disinn (m) [diyagram'ma disinn']
DIAL kwadrant (m) [kwadrant']
DIAL, TO cempel [chem'pel]
DIALECT djalett (m) [dyalett']
DIALOG djalogu (m) [dya'logu]
DIALLING CODE prefiss (m) [prefiss']
DIAMOND djamant (m) [dyamant']
DIAPER nappy (m) [na'pi]
DIARRHEA vixxri (f); dijarrea (f) [vishsh'ri diyarre'a]
DIARY djarju (m) [dyar'yu]
DICTATE, TO iddetta [iddet'ta]
DICTIONARY dizzjunarju (m) [ditstsyunar'yu]
DIE, TO miet [meat]
DIET dieta (f) [dea'ta]
DIFFERENCE differenza (f) [differen'tsa]
DIFFERENT differenti; xort'ohra [differen'ti shortoh'ra]
DIFFICULT difficli [diffich'li]
DIFFICULTY diffikulta' (f) [diffikulta']
DIG, TO haffer; ghazaq [haf'fer a:'zaq]
DIGEST, TO iddigerixxa; gerragh [iddidzerish'sha dzer'ra]
DIGITAL digitali [dijita'li]
DILIGENT diligent; biezel; haddiem [dilidzent' bea'zel haddeam']
DILLY-DALLY, TO tnikker [tnik'ker]
DILUTE, TO hallat; rattab [hal'lat rat'tap]
DIM mudlam; imcajpar [mudlam' imchay'par]
DIMINISH, TO cekken; naqqas [chek'ken naq'qas]
DINE, TO (i)ppranza [ippran'tsa]
DINGY mahmug [mahmuch']
DINING ROOM sala tal-pranzu (f) [sa'la talpran'tsu]
DINNER pranzu (m) [pran'tsu]
DINOSAUR dinosawru (m) [dinosaw'ru]
DIOCESE djocesi (f) [dyo'chesi]
DIP, TO ghaddas; bell [a:d'das bell]
DIRECT dirett [dirett']
DIRECT, TO idderiega [idderea'dza]
DIRECTION direzzjoni (f) [diretstsyo'ni]
DIRECTOR (THEATER) regista (m, f) [redzis'ta]
DIRECTORY (PHONE) direttorju (m) [direttor'yu]
DIRT hmieg (m) [hmeach]
DIRTY mahmug [mahmuch']
DISABILITY inkapacita' (f) [inkapachita']
DISABLED handikappat [handikappat']
DISADVANTAGE zvantagg (m) [svantachch']
DISAGREE, TO ma qabilx [ma qabilsh']
DISALLOW, TO irrofta [irrof'ta]
DISC disk (m) [disk]
DISAPPEAR, TO sparixxa [sparish'shsa]
DISAPPOINTED dizappuntat [dizappuntat']
DISARM, TO zarma; nehha l-armi [zar'ma neh'ha lar'mi]
DISARRANGE, TO hawwad; gerfex; harbex [haw'wat ger'fesh har'besh]
DISEASE marda (f) [mar'da]
DISASTER dizastru (m); disgrazzja (f) [dizas'tru disgrats'tsya]
DISCARD, TO skarta; warrab [skar'ta war'rap]
DISCHARGE sensja (f) [sens'ya]
DISCIPLE dixxiplu (m) [dishship'lu]
DISCIPLINE dixxiplina (f) [dishshipli'na]
DISCLAIM, TO cahad [cha'hat]
DISCLOSE, TO gharraf; xandar [a:r'raf shan'dar]
DISCOMFORT skonfort (m) [skonfort']
DISCONNECT, TO skonnettja; qata' [skonnet'tya qa'ta]
DISCORD glied (m); dizarmonija (f) [dzleat dizarmoni'ya]
DISCOUNT skont (m) [skont]
DISCOURAGE, TO skoraggixxa [skoradzdish'sha]
DISCOURTEOUS mhux gentili; rozz [mush dzenti'li rotsts]
DISCOVER, TO skopra; sab [skop'ra sap]
DISCREET diskret; prudenti [diskret' pruden'ti]
DISCRIMINATE, TO iddiskrimina [iddiskri'mina]
DISGRACE dizunur (m); gharukaza (f) [dizunur' a:ruka'za]
DISH platt (m) [platt]
DISHONOR ghajb (m) [a:yp]
DISK disk (m); diska (f) [disk dis'ka]
DISLIKE, TO stmerra [stmer'ra]
DISLOCATE, TO zloga [slo'ga]
DISMAL wahxi; terribbli [wah'shi terrib'bli]
DISMAY, TO werwer; bezza [wer'wer bez'za]
DISORDER dizordni (f); tahwid (m) [dizor'dni tahwit']
DISOWN, TO cahad; irrofta [cha'hat irrof'ta]
DISPEL, TO kecca; xehet barra [kech'cha she'het bar'ra]
DISPENSE, TO qassam; amministra [qas'sam amminis'tra]
DISPERSE, TO xerred; fired [sher'ret fi'ret]
DISPLAY wirja (f); turija (f) [wir'ya turi'ya]
DIPLAY, TO wera; kixef; naxar [we'ra ki'shef na'shar]
DISPOSE, TO iddispona; qassam [iddispo'na qas'sam]
DISPOSITION dispozizzjoni (f); xejra (f); tendenza (f)

[dispozitstsyo'ni shey'ra tenden'tsa]
DISRESPECT nuqqas ta' rispett (m) [nuqqas' ta rispett']
DISROBE, TO nazza; gharwen [naz'za a:r'wen]
DISSATISFIED insodisfatt [insodisfatt']
DISSOLVE, TO hall; dewweb [hall dew'wep]
DISSOLUTE debuxxat; dissolut; disklu [debushshat' dissolut' dis'klu]
DISTANCE distanza (f) [distan'tsa]
DISTIL, TO illampika; iddistilla [illampi'ka iddistil'la]
DISTORT, TO ghawweg [a:w'wech]
DISTRACT, TO aljena; fixkel; sfratta [alye'na fish'kel sfrat'ta]
DISTRIBUTE, TO iddistribwixxa; qassam [iddistribwish'sha qas'sam]
DISTRICT distrett (m) [distrett']
DISTURB, TO (i)ddisturba [iddistur'ba]
DITCH handaq (m); foss (m); gandott (m) [han'daq foss gabdott']
DITTO l-istess [listess']
DIVE, TO ghodos [o:'dos]
DIVERT, TO dawwar; xieghel [daw'war shea'el]
DIVIDE, TO qassam; iddivida; issepara [qas'sam iddivi'da issepa'ra]
DIZZINESS sturdament (m); mejt (m) [sturdament' meyt]
DIZZY stordut [stordut']
DIVORCED divorzjat [divortsyat']
DIVULGE, TO xandar; nieda [shan'dar nea'da]
DO, TO ghamel [a:'mel]
DOCILE twajjeb; docli [tway'yep doch'li]
DOCK bacir (m); dokk (m) [bachir' dokk]
DOCTOR tabib (m) [tabip']
DOCTRINE duttrina (f); taghlim (m) [duttri'na ta:lim']
DOCUMENT dokument (m); kitba (f) [dokument' kit'ba]
DODGE, TO skarta; evita; skansa [skar'ta e'vita skan'sa]
DOG kelb (m) [kelp]
DOLEFUL imnikket; qalbu sewda [imnik'ket qal'bu sew'da]
DOLL pupa (f) [pu'pa]
DOLLAR dollaru (m) [dol'laru]
DOLPHIN FISH lampuka (f) [lampu'ka]
DOME koppla (f) [kop'pla]
DOMESTIC tad-dar; mans; seftur [taddar' mans seftur']
DOMICILE domicilju (m) [domichil'yu]
DONATION kontribuzzjoni (f) [kontributstsyo'ni]
DONG (vulg.) zobb (m); nittien (m); duda (f) [zopp nittean' du'da]
DONKEY hmar (m) [hmar]
DOOR bieb (m) [beap]
DORADO PIE torta tal-lampuki (f) [tor'ta tallampu'ki]
DORMITORY dormitorju (m) [dormitor'yu]
DOSE doza (f) [do'za]
DOT tikka (f); pont (m) [tik'ka pont]
DOUBLE doppju [dopp'yu]
DOUBLE BED sodda doppja (f) [sod'da dopp'ya]
DOUBT dubju (m) [dub'yu]
DOUBTFUL dubbjuz [dubbyus']
DOUBT, TO iddubita; thasseb [iddu'bita thas'sep]
DOUGH ghagina (f) [a:dzi'na]
DOVE hamiema (f) [hamea'ma]
DOVETAIL mincott (m) [minchott']
DOWN isfel [is'fel]
DOWRY dota (f) [do'ta]
DOWNSTAIRS isfel (m) [is'fel]
DOWN THERE hemm isfel [emm is'fel]
DOWNTOWN centru (m) [chen'tru]
DOZE, TO naghas [na:s]
DOZEN tuzzana (f) [tuzza'na]
DRAFT abbozz (m); kambjala (f) [abbotsts' kambya'la]
DRAG, TO karkar; kaxkar [kar'kar kash'kar]
DRAIN katusa (f) [katu'sa]
DRAMA dramm(m) [dramm]
DRAUGHT gbid (m); hazz (m); kurrent (m) [dzbit hass kurrent']
DRAW, TO gibed; talla'; hajjar; hazzez; iddisinja [dzi'bet tal'la
hay'yar haz'zez iddisin'ya]
DRAWBACK zvantagg (m) [svantachch']
DRAWER kexxun (m) [keshshun']
DRAWING dizinn (m) [disinn']
DREADFUL iwerwer; ikexkex; terribbli [iwer'wer ikesh'kesh terribb'li]
DREAM holma (f) [hol'ma]
DRENCH xarba (f); tixriba (f) [shar'ba tishri'ba]
DRESS libsa (f) [lip'sa]
DRIBBLE, TO qattar; liegheb [qat'tar lea'e:p]
DRILL golja (f); zgorbja (f) [gol'ya sgor'bya]
DRINK drink (m) [drink]
DRINK, TO xorob [sho'rop]
DRINKING WATER ilma tax-xorb (m) [il'ma tashshorp']
DRIP, TO qattar [qat'tar]
DRIVE, TO saq; rikeb; xehet [saq ri'kep she'het]
DRIVING LICENSE licenza tas-sewqan (f) [lichen'tsa tassewqan']
DRIZZLE rxiex (f) [rsheash]
DRIZZLE, TO raxxax [rash'shash]
DROLL stramb; imberfel; buffun [stramp imber'fel buffun']
DRONE, TO zanzan; damdam [zan'zan dam'dam]
DROP (LIQUID) qatra (f) [qat'ra]
DROP, TO waqqa'; telaq [waq'qa te'laq]
DROUGHT nixfa (f) [nish'fa]
DROVE merhla (f); qatgha (f) [merh'la qa'ta]
DROWSY mnieghes; bi nghas [mnea'e:s bi na:s]
DRUDGERY jasar (m) [ya'sar]
DRUNK xurban; fis-sakra [shurban' fissak'ra]
DRUNKARD sakranazz (m) [sakranatsts']
DRY niexef [nea'shef]
DRY CLEANER dry cleaner (m) [dray kli'ner]
DUAL bi tnejn [bi tneyn]
DUCK papra (f) [pap'ra]
DUE jisthoqq; mistenni; jiskadi [yisthoqq' misten'ni yiska'di]
DUEL dwell (m) [dwell]
DUET dwett (m) [dwett]
DULL stupidu; matt; skur; mdejjaq [stu'pidu matt skur mdey'yaq]
DUMB mutu; mbikkem [mu'tu mbik'kem]
DUMBFOUND, TO immuta; bikkem; werwer [immu'ta bik'kem wer'wer]
DUMMY bodbod; idjota; stupidu; figorin (m) [bot'bot idyo'ta stu'pidu
figorin']
DUMP mizbla (f); imbarazz (m) [mis'bla mbaratsts']
DUMP, TO heles; tefa'; sbarazza [he'les te'fa sbarats'tsa]
DUNG demel (m); hmieg (m); zibel (m) [de'mel hmeach zi'bel]
DURING matul [matul']
DUSK ghabex (m); tbexbix (m) [a:'besh tbesh'bish]
DUST trab (m); ghabra (f) [trap a:b'ra]
DUTY (CUSTOMS) dazju (m) [dats'yu]
DWARF nanu (m) [na'nu]
DYE kulur (m) [kulur']
DYNASTY dinastija (f) [dinasti'ya]

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации