Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

C
CABBAGE kabocca (f) [kaboc'hcha]
CABIN (SHIP) kabina (f) [kabi'na]
CABLE telegramm (m) [telegramm']
CACAO kakaw (m) [kakaw']
CACKLE, TO qaqa [qa'qa]
CACTUS kaktus (m) [kak'tus]
CAFE kafe' (m) [kafe']
CAFFEINE-FREE dekaffinat [dekaffinat']
CAGE gagga (f) [gadz'dza]
CAJOLE, TO zieghel [zea'e:l]
CAKE kejk (m); torta (f) [keyk tor'ta]
CALAMITY flagell (m) [fladzell']
CALCULATOR kalkulatrici (f) [kalkulatri'chi]
CALENDAR kalendarju (m) [kalendar'yu]
CALF ghogol (m) [o:'dzol]
CALIBER kalibru (m) [kalib'ru]
CALL (PHONE) telefonata (f) [telefona'ta]
CALL, TO sejjah [sey'yah]
CALM kalma (f) [kal'ma]
CALM, TO ikkalma [ikkal'ma]
CALLOUS bla moghdrija [bla mo:dri'ya]
CAMEL gemel (m) [dze'mel]
CAMERA magna tar-ritratti (f) [mag'na tarritrat'ti]
CAMOMILE gamumilla (f) [gamumil'la]
CAMPAIGN kampanja (f) [kampan'ya]
CAMPING camping (m) [kam'pink]
CANARY kanarin (m) [kanarin']
CAN (TO BE ABLE) sata [sa'ta]
CAN (OF FRUIT landa (f) [lan'da]
CANCEL, TO annulla; hassar [annul'la has'sar]
CANCER kancer (m) [kan'cher]
CANDID sincier [sinchear']
CANDLE xemgha (f) [she'ma]
CANDY helu (m) [he'lu]
CANE bastun (m); qasba (f) [bastun' qas'ba]
CANNON kanun (m) [kanun']
CANOPY baldakkin (m) [baldakkin']
CAP beritta (f) [beritta]
CAPABLE bravu; kapaci [bra'vu kapa'chi]
CAPER kappara (f); gabirjola (f) [kappa'ra gabiryo'la]
CAPITAL (FINANCIAL) kapital (m) [kapital']
CAPRICE kapricc (m) [kaprichch']
CAPSIZE, TO inqaleb [inqa'lep]
CAPTAIN kaptan (m) [kaptan']
CAPTIVATE, TO jassar; sahhar [yas'sar sah'har]
CAPTURE, TO qabad; arresta [qa'bat arres'ta]
CAR karozza (f) [karots'tsa]
CARBON PAPER karta sahhara (f) [kar'ta sahha'ra]
CARBURETOR karburatur (m) [karburatur']
CARD biljett (m) [bilyett']
CARD GAME karti tal-loghob (f) [kar'ti tallo:p']
CARDINAL kardinal (m) [kardinal']
CARE kura (f) [ku'ra]
CARE, TO ta kura [ta ku'ra]
CAREER karriera (f) [karrea'ra]
CARESS, TO zieghel; melles [zea'e:l mel'les]
CARGO taghbija (f) [ta:bi'ya]
CARICATURE karikatura (f) [karikatu'ra]
CARNATION qronfla (f) [qron'fla]
CARNIVAL karnival (m) [karnival']
CAROB harrub (m) [harrup']
CAROL ghanja (f) [a:n'ya]
CARPET tapit (m) [tapit']
CAR RENT kiri tal-karozzi (m) [ki'ri talkarots'tsi]
CAR PARK parking (m) [par'kink]
CARROT zunnarija (f) [tsunnari'ya]
CARRY, TO garr [dzarr]
CART karrettun (m) [karrettun']
CARTON (OF CIGARETTES) pakkett sigeretti (m) [pakkett' sigaret'ti]
CARTRIDGE (CAMERA) roll (m) [roll]
CARTRIDGE (BULLET) skartocc (m) [skartochch']
CARVE, TO naqqax [naq'qash]
CASCADE kaskata (f); gelgul (m) [kaskat'a gelgul']
CASE kaz (m); kawza (f); kaxxa (f) [kaz kaw'za kash'sha]
CASH flus (m) [flus]
CASH, TO nkaxxa [nkash'sha]
CASHIER kaxxier (m) [kashshear']
CASKET tebut (m) [tebut']
CASSEROLE kazzola (f) [katstso'la]
CASSETTE kassetta (f) [kasset'ta]
CASSOCK suttana (f) [sutta'na]
CAST, TO xehet; rema [she'het re'ma]
CASTLE kastell (m) [kastell']
CAT qattus (m) [qattus']
CATACOMB katakombi (m) [katakom'bi]
CATALOG katalgu (m) [katal'gu]
CATASTROPHE dizastru (m) [dizas'tru]
CATCH, TO qabad [qabat']
CATER, TO ipprovda; forna [ipprof'da for'na]
CATHEDRAL katedral (m) [katedral']
CATHOLIC Kattolku [kattol'ku]
CATTLE bhejjem (pl) [bey'yem]
CAULIFLOWER pastarda (f) [pastar'da]
CAUSE kawza (f); kagun (m) [kaw'za kadzun']
CAUTION prudenza (f); kawtiela (f) [pruden'tsa kawtea'la]
CAVE ghar (m) [a:r]
CEASE, TO waqaf; spicca; temm [wa'qaf spich'cha temm]
CEDE. TO cieda; reha [chea'da re'ha]
CEILING saqaf (m) [sa'qaf]
CELEBRATE, TO iccelebera [ichcheleb'ra]
CELERY karfusa (f) [karfu'sa]
CELLAR kantina (f) [kanti'na]
CEMENT siment (m) [siment']
CEMETERY cimiterju (m) [chimiter'yu]
CENSURE, TO iccensura [ichchensu'ra]
CENTIMETER centimetru (m) [chenti'metru]
CENTER centru (m) [chen'tru]
CENTURY seklu (m) [sek'lu]
CERAMIC fuhhar (m); ceramika (f) [fuhhar' chera'mika]
CEREAL cereali (pl) [chereya'li]
CEREMONY cerimonja (f) [cherimon'ya]
CERTAIN zgur; cert [zgur chert]
CERTIFICATE certifikat (m) [chertifikat']
CHAIN katina (f) [kati'na]
CHAIR siggu (m) [sidz'dzu]
CHALICE kalci (m) [kal'chi]
CHALK gibs (m) [zdips]
CHALLENGE sfida (f) [sfi'da]
CHAMBER kamra (f); sala (f) [kam'ra sa'la]
CHAMOIS kamoxxa (f0 [kamosh'sha]
CHAMPAGNE xampanja (f) [shampan'ya]
CHANCE cans (m); opportunita' (f) [chans opportunita']
CHANDELIER linfa (f) [lin'fa]
CHANGE (MONEY) bqija (f) [pqi'ya]
CHANGE, TO bidel; partat; sarraf [bi'del par'tat sar'raf]
CHANNEL kanal (m) [kanal']
CHAOS kaos (m); tahwida (f) [kaws tahwi'da]
CHAPEL kappella [kappel'la]
CHAPLAIN kappillan (m) [kappillan']
CHAPTER kapitlu (m0 [kapit'lu]
CHARACTER karattru (m) [karat'tru]
CHARCOAL faham (m) [fa'ham]
CHARGE prezz (m) [pretsts]
CHARGE, TO ghabba; inkariga; ikkarga [a:b'ba inka'riga ikkar'ga]
CHARGE, TO (MONEY) (i)ccargja [ichchar'dzya]
CHARGE, TO (CAR BATTERY) (i)ccargja [ichchar'dzya]
CHARITY karita' (f) [karita']
CHARLATAN lablabi (m); caccarun (m) [labla'bi chachcharun']
CHARM seher (m); ghaxqa (f) [se'her a:sh'qa]
CHASE kacca (f) [kach'cha]
CHASSIS xezi (m) [she'zi]
CHASTIZE, TO ikkastiga [ikkasti'ga]
CHATTER, TO pacpac [pach'pach]
CHAUFFEUR xufier (m) [shufear']
CHEAP rhis [rhis]
CHEAT, TO qarraq; inganna; imbrolja [qar'raq ingan'na imbrol'ya]
CHECK cekk (m) [chekk]
CHECK, TO (i)kkontrolla [ikkontrol'la]
CHECK BOOK librett tal-bank (m) [librett' talbank']
CHECK IN, TO(BAGGAGE) (i)rregistra [irredzis'tra]
CHECK OUT, TO telaq [te'laq]
CHECKUP (MEDICAL) kontrol mediku (m) [kontrol' me'diku]
CHEEK hadd (m); tustagni (f) [hatt tustadz'ni]
CHEERS! evviva! [evvi'va]
CHEESE gobon (m) [dzo'bon]
CHEF kok (m) [kok]
CHEMICAL kimiku [kimi'ku]
CHEMIST spizjar (m) [spizyar']
CHERISH, TO ghozz; hannen [o:ss han'nen]
vvvCHERRY cirasa (f) [chira'sa]
CHESS cess (m) [chess]
CHEST sider (m); senduq (m) [si'der senduq']
CHESTNUT qastna (f) [qas'tna]
CHEW, TO maghad; talla' u nizzel [ma:t tal'la u niz'zel]
CHEWING GUM cuwingam (m) [chuwingam']
CHIC xikk [shikk]
CHICKEN fellus (m) [fellus']
CHICKPEA cicra (f) [chich'ra]
CHICORY cikwejra (f) [chikwey'ra]
CHIEF kap (m); rajjes (m) [ras ray'yes]
CHILD tifel (m), tifla (f) [ti'fel tif'la]
CHILDBIRTH hlas (m) [hlas]
CHILDHOOD tfulija (f) [tfuli'ya]
CHILL sirda (f) [sir'da]
CHIMNEY cumnija (f) [chumni'ya]
CHIMPANZEE ximpanzi (m) [shimpan'dsi]
CHIN geddum (m) [geddum']
CHINA kina (f) [ki'na]
CHINESE ciniz (m) [chinis']
CHIRP, TO pespes [pes'pes]
CHISEL furmatur (mO; skarpell (m) [furmatur' skarpell']
CHIT-CHAT tlablib (m) [tlablip']
CHOCOLATE cikkolata (f) [chikkola'ta]
CHOICE ghazla (f) [a:z'la]
CHOKE, TO faga; xeraq [fa'ga she'raq]
CHOIR kor (m) [kor]
CHOOSE, TO ghazel; hatar [a:'zel ha'tar]
CHOP, TO qatta; ikkapulja [qat'ta ikkapul'ya]
CHORES facendi (pl) [fachen'di]
CHRISTIAN nisrani [nisra'ni]
CHRISTEN, TO ghammed; semma [a:m'met sem'ma]
CHRISTMAS Milied (m) [mileat']
CHRONICLE kronaka (f); grajja (f) [kro'naka dzray'ya]
CHUBBY imbaccac; smin [imbachc'hach smin]
CHUCKLE, TO dahak hafif [da'hak hafif']
CHURCH knisja (f) [knis'ya]
CIGAR sigarru (m) [sigar'ru]
CIGARETTE sigaretta (f) [sigaret'ta]
CINEMA cinema (m) [chi'nema]
CINNAMON kannella (f) [kannel'la]
CIRCLE cirku (m) [chir'ku]
CIRCLE, TO dawwar; mexa tond [daw'war me'sha tont]
CIRCULATE, TO xandar; iccirkula [shan'dar ichchir'kula]
CIRCUMFERENCE cirkonferenza (f) [chirkonferen'tsa]
CIRCUMSTANCE cirkustanza (f) [chirkustan'tsa]
CIRCUS cirku (m) [chir'ku]
CITADEL cittadella (f) [chittadel'la]
CITE, TO iccita; harrek; ikkwota [ichchi'ta har'rek ikkwo'ta]
CITY belt (f) [belt]
CLAD imlibbes [imlib'bes]
CLAIM, TO ippretenda; eziga [ippreten'da izi'gza]
CLAM arzella (f) [artsel'la]
CLAP, TO capcap; applawda [chap'chap applaw'da]
CLARIFY, TO iccara; saffa; dawwal [ichcha'ra saf'fa daw'wal]
CLASS klassi (f); taqsima (f) [klas'si taqsi'ma]
CLAY tafal (m) [ta'fal]
CLEAN nadif [nadif']
CLEAN, TO naddaf [nad'daf]
CLEAR car [char]
CLEFT qasma (f); ferqa (f) [qasm'a fer'qa]
CLENCH, TO hafen; ghafas; issikka; ghazghaz [ha'fen a:'fas issik'ka
a:'za:z]
CLERGY kleru (m) [kle'ru]
CLERK skrivan (m); impjegat (m) [skrivan' impyegat']
CLEVER bravu; jilhaqlu; intelligenti [bra'vu yilhaq'lu intellidzen'ti]
CLIFF rdum (m) [rdum]
CLIMATE klima (f) [kli'ma]
CLIMB, TO tala'; ixxabbat; ixxeblek [ta'la ishshab'bat ishsheb'lek]
CLINIC klinika (f) [kli'nika]
CLING, TO wehel; thaddan [we'hel thad'dan]
CLIP klipp (f); molla (f) [klipp mol'la]
CLIP, TO qata'; qassas; qarwez [qa'ta qas'sas qar'wes]
CLIQUE klikka (f); gemgha (f) [klik'ka dze'ma]
CLOAK mantell (m); kappa (f); mantar (m) [mantell' kap'pa mantar']
CLOCK arlogg (m) [arlochch']
CLOISTER monasteru (m); kunvent (m) [monaste'ru kunvent']
CLOSE (NEAR) vicin [vichin']
CLOSE, TO ghalaq [a:'laq]
CLOSED maghluq [ma:luq']
CLOSET armarju (m); gabinett (m) [armar'yu gabinett']
CLOTH drapp (m); stoffa (f); xoqqa (f) [drapp stof'fa shoq'qa]
CLOTHES hwejjeg (pl); ilbies (pl) [hwey'yech ilbeas']
CLOUD shaba (f) [s/ha'ba]
CLOVE (GARLIC) sinna tewm (f) [sin'na tewm]
CLOVE musmar tal-qronfol (m); sinna tewm [musmar' talqron'fol sin'na
tewm]
CLOWN buffu (m); pulcinell (m) [buf'fu pulchinell']
CLUB klabb (m); kazin (m); cirklu (m) [klapp kazin' chir'klu]
CLUE hjiel (m) [hyeal]
CLUMSY goff; bla grazzja [goff bla grats'tsya]
CLUNKER karrakka (f) [karrak'ka]
CLUSTER ghanqud (m); qatta (f); mazz (m) [a:nqut' qat'ta matsts]
CLUTCH, TO hataf; hafen; iggranfa [ha'taf ha'fen iggran'fa]
COACH (BUS) pullman (m) [pull'man]
COACH (SPORTS) kowc (m) [kowt]
COAL faham (m) [fa'ham]
COALMINE minjiera tal-faham (f) [minyea'ra talfa'ham]
COALITION koalizzjoni (f); ghaqda (f) [koalitstsyo'ni a:q'da]
COARSE ahrax; goff; rozz [ah'rash goff rotsts]
COAST kosta (f); xtut (pl) [kos'ta shtut]
COAT glekk (m); kowt (m) [dzlekk kowt]
COAX, TO dawwar biz-zeghil [daw'war bizze:il']
COBWEB ghanqbuta (f) [a:nqbu'ta]
COCAIN kokaina (f) [kokayi'na]
COCK serduq (m); imzattat (m) [serduq' imzat'tat]
COCKROACH wirdiena (f) [wirdea'na]
COCOON fosdqa (f) [fos'dqa]
COD (FRESH) merluzz (m) [merlutsts']
COERCE, TO gaghal; obbliga [ga:l ob'bliga]
COFFEE kafe' (m) [kafe']
COFFEE POT stanjata (f) [stanya'ta]
COFFEE CUP kikkra (f) [kik'kra]
COFFEE GROUNDS fond tal-kafe' (m) [font talkafe']
COFFIN tebut (m) [tebut']
COG sinna ta' rota (f) [sin'na ta ro'ta]
COHABIT, TO ghex ma; pogga [e:sh podz'dza]
COIFFURE maxta (f) [mash'ta]
COIN munita (f) [muni'ta]
COINCIDENCE koincidenza (f); inzertatura (f); kumbinazzjoni (f)
[koinchiden'tsa intsertatu'ra kumbinatstsyo'ni]
COLANDER passatur (m) [passatur']
COLD kiesah [kea'sah]
COLD kesha (f); bard (m); [kes'/ha bart]
COLD (ILLNESS) rih (m) [rih]
COLLAR kullar (m); ghonq (m) [kullar' o:nq]
COLLEAGUE kollega (m) [kolle'ga]
COLLECT, TO gabar; gama [dza'bar dza'ma]
COLLEGE kullegg (m) [kullechch']
COLLIDE, TO habat; laqat ma' [ha'bat la'qat ma]
COLONY kolonja (f) [kolon'ya]
COLOR kulur (m) [kulur']
COLOR SLIDE dijapozittiva (f) [diyapozitti'va]
COLT felu (m) [fe'lu]
COLUMN kolonna (f) [kolon'na]
COMB moxt (m); pettne (m) [mosht pett'ne]
COMB, TO maxat [ma'shat]
COMBAT taqbida (f); glieda (f) [taqbi'da dzlea'da]
COMBINATION taqbila (f); ghaqda (f) [taqbi'la a:q'da]
COME, TO gie [dzea]
COME IN, TO dahal [da'hal]
COME OUT, TO hareg [ha'rech]
COMEDY kummiedja (f) [kummead'ya]
COMIC komiku; tad-dahk [ko'miku taddahk']
COMMAND kmand (m); ordni (f) [kmant ord'ni]
COMMANDMENT kmandament (m) [kmandament']
COMMEMORATE, TO fakkar; ikkommemora [fak'kar ikkomme'mora]
COMMENCE, TO beda [be'da]
COMMENT kumment (m) [kumment']
COMMERCE kummerc (m) [kummerch']
COMMISSION kummissjoni (f) [kummissyo'ni]
COMMIT, TO ikkommetta; ghamel; fada [ikkommet'ta a:'mel fa'da]
COMMON komuni [komu'ni]
COMMUNICATE, TO ikkommunika; gharraf [ikkommu'nika a:r'raf]
COMMUTE, TO biddel [bid'del]
COMPANY kumpanija (f); socjeta' (f); xirka (f) [kumpani'ya sochyeta'
shir'ka]
COMPARE, TO xebbah; ipparaguna [sheb'bah ipparagu'na]
COMPARTMENT skompartiment (m); gabina (f) [skompartiment' gabi'na]
COMPASS boxxla (f) [bosh'shla]
COMPASSION moghdrija (f); hniena (f) [mo:dri'ya hnea'na]
COMPATIBLE jaqbel [yaq'bel]
COMPETE, TO ikkompeta; ikkonkorra [ikkompe'ta ikkonkor'ra]
COMPLAIN, TO ilmenta; gerger [ilmen'ta ger'ger]
COMPLAINT lment (m) [lment]
COMPLEMENT kumplament (m) [kumplament']
COMPLICITY komplicita' (f); sehem (m) [komlichita' se:m]
COMPLIMENT kumpliment (m) [kumpliment']
COMPLY, TO qabel; ikkuntenta [qa'bel ikkunten'ta]
COMPOSE, TO ikkompona; gabar; holoq [ikkompo'na dza'bar ho'loq]
COMPREHEND, TO fehem; gharaf [fe:m a:'raf]
COMPROMISE kompromess (m); ftehim (m) [kompromess' fteim']
COMPUTER komjuter (m) [kompyu'ter]
CONCEAL, TO heba; ghatta; satar [he'ba a:t'ta sa'tar]
CONCEIT frugha (f); vanita' (f) [fru'wa vanita']
CONCEPT koncett (m); hsieb (m); hjiel (m) [konchett' hseap hyeal]
CONCERN, TO mess; interessa [mess interes'sa]
CONCERT kuncert (m) [kuncher't]
CONCISE qasir; konciz [qasir' konchis']
CONCLUDE, TO temm; spicca; ikkonkluda [temm spich'cha ikkonklu'da]
CONCRETE konkret [konkret']
CONDEMN, TO ikkundanna; maqdar [ikkundan'na maq'dar]
CONDENSE, TO ikkondensa; qassar; cekken [ikkonden'sa qas'sar chek'ken]
CONDOLENCE kondoljanza (f); ghomor (pl) [kondolyan'tsa o:'mor]
CONDONE, TO accetta; hafer; halla jghaddi [achchet'ta ha'fer hal'la
ya:d'di]
CONDUCT imgiba (f); kondotta (f) [imdzi'ba kondot'ta]
CONDUCTOR maestru (m) [maes'tru]
CONFECTIONERY dolcerija (f); hanut tal-helu (m) [dolcheri'ya hanut'
talhe'lu]
CONFESS, TO stqarr; qarr; ikkonfessa [stqarr qarr ikkonfes'sa]
CONFIDENCE fiducja (f); kunfidenza (f) [fiduch'ya kunfiden'tsa]
CONFIRM, TO (i)kkonferma [ikkonfer'ma]
CONFISCATE, TO ikkonfiska [ikkonfis'ka]
CONFLICT konflitt (m); glieda (f) [konflitt' dzlea'da]
CONFOUND, TO hawwad; fixkel [haw'wad fish'kel]
CONGEAL, TO tghaqqad; trezzah; ingazza [ta:q'qat trez'zah indzats'tsa]
CONGRATULATE, TO ikkongratula; ferah lil [ikkongra'tula ferah' lil]
CONGRATULATIONS! nifrahlek! [nifrah'lek]
CONNECT, TO ghaqqad; rabat; ikkonnettja [a:q'qat ra'bat ikkonnet'tya]
CONQUER, TO ghaleb; rebah; razzan [a:'lep re'bah raz'zan]
CONSCIENCE kuxjenza (f) [kushyen'tsa]
CONSCIOUS konxju [konsh'yu]
CONSENT kunsens (m) [kunsens']
CONSEQUENCE konsegwenza (f) [konsegwen'tsa]
CONSERVE, TO ikkonserva [ikkonser'va]
CONSIDER, TO ikkunsidra; gharbel; fela [ikkunsid'ra a:r'bel fe'la]
CONSIST, TO ikkonsista; kien maghmul minn [ikkonsis'ta kean ma:mul'
minn]
CONSOLE, TO ikkonsla; sabbar; farrag [ikkon'sla sab'bar far'rach]
CONSPIRE, TO ikkonfoffa; ikkongura; xewwex [ikkonfof'fa ikkondzu'ra
shew'wesh]
CONSTIPATED konstipat; misdud [konstipat' misdut']
CONSTRAIN, TO gaghal; obbliga; sforza [dza:l ob'bliga sfor'tsa]
CONSTRUCT, TO ikkostruwixxa; bena; sawwar [ikkostruwish'sha be'na
saw'war]
CONSUL konslu (m) [kon'slu]
CONSULT, TO ikkonsulta [ikkonsul'ta]
CONSUME, TO ikkonsma; hela; fena [ikkon'sma he'la fe'na]
CONTACT kuntatt (m) [kuntatt']
CONTACT LENS lenti tal-kontakt (f) [len'ti talkontakt']
CONTAGIOUS kontagguz; jittiehed [kontagzgzus' yittea'het]
CONTAIN, TO wasa [wa'sa]
CONTAMINATE, TO niggez; infetta; ikkontamina [nidz'dzes infet'ta
ikkonta'mina]
CONTEMPT tmaqdir (m); disprezz (m); stmerrija [tmaqdir' dispretstst'
stmerri'ya]
CONTENT (HAPPY) kuntent; hieni; sodisfatt [kuntent' ea'ni sodisfatt']
CONTENT kontenut (m) [kontenut']
CONTEST konkors (m) [konkors']
CONTINUE, TO issokta; kompla [issok'ta komp'la]
CONTRABAND kuntraband (m) [kuntrabant']
CONTRACEPTIVE kontracettiv [kontrachettif']
CONTRACT kuntratt (m) [kuntratt']
CONTRITE soghbien; niedem [so:bean' nea'dem]
CONTROL kontroll (m) [kontroll']
CONVALESCENCE konvalexxenza (f) [konvaleshshen'tsa]
CONVENIENT komdu; konvenjenti [kom'du konvenyen'ti]
CONVENT kunvent (m) [kunvent']
CONVERT, TO ikkonverta; biddel; qaleb [ikkonver'ta bid'del qa'lep]
CONVICT habsi (m); kalzrat (m); hati (m) [hap'si kaltsrat' ha'ti]
COOK kok (m) [kok]
COOK, TO sajjar [say'yar]
COOKIE biskott (m) [biskott']
COOL, TO berred; iffriska; ikkalma [ber'ret iffris'ka ikkal'ma]
COOL frisk [frisk]
COOL! tal-genn! [taldzenn']
COOPERATE, TO ikkoopera [ikkoo'pera]
COP kuntistabbli (m) [kuntistab'bli]
COPE, TO lahhaq [lah'haq]
COPPER rham (m) [rham]
COQUETTE tithanxel; fiergha [tithan'shel fea'ra]
CORK tapp (m); sufra (f) [tapp] suf'ra]
CORKSCREW tirabuxu (m) [tirabu'shu]
CORNED BEEF bulibif (m) [bulibif']
CORNER rokna (f); kantuniera (f) [rok'na kantunea'ra]
CORPHENE lampuka (f) [lampu'ka]
CORPSE katavru (m) [katav'ru]
CORPS korp (m); regiment (m) [korp redziment']
CORRESPOND, TO ikkorrisponda; ikkomunika; qabel [ikkorrispon'da
ikkomu'nika qa'bel]
CORRUPT, TO ikkorrompa; gharraq; hassar [ikkorrom'pa a:r'raq has'sar]
CORRUPT korrott; mhazzan; mhassar [korrott' mhaz'zan mhas'sar]
CORRUPTION korruzzjoni (f); tbaghbis (m) [korrutstsyo'ni tba:bis']
COST, TO qam; sewa; lahaq [qam se'wa la'haq]
COST prezz (m); spiza (f) [pretsts spi'za]
COSY komdu; kenni [kom'du ken'ni]
COT benniena (f); nieqa (f) [bennea'na nea'qa]
COTTON tajjar (m); qoton (m) [tayyar' qo'ton]
COUCH sufan (m); kanape' (m) [sufan' kanape']
COUGH soghla (f) [so:'la]
COUGH, TO soghol [so:l]
COUNCIL kunsill (m) [kunsill']
COUNSEL parir (m); kunsill (m) [parir' kunsill']
COUNTERFEIT falz; falsifikat [falts falsifikat']
COUNTRY pajjiz (m) [payyis']
COUNTRYSIDE kampanja (f) [kampan'ya]
COUP kolp (m); habta (f) [kolp hap'ta]
COUPLE koppja (f); par (m) [kop'pya par]
COURAGE kuragg (m); qlubija (f) [kurachch' qlubi'ya]
COURSE kors (m); rotta (f); tigrija (f) [kors rot'ta tidzri'ya]
COURT HOUSE qorti (m) [qor'ti]
COUSIN kugin (m), kugina (f) [kudzin' kudzi'na]
COVER ghatu (m); kenn (m); qoxra (ta' ktieb) [a:'tu kenn qosh'ra ta
kteap]
COW baqra (f) [baq'ra]
COWARD gifa; bezziegh [dzi'fa bezzeah']
COY misthi; mgerrex [mis'thi mgerresh']
CRAB granc (m) [granch]
CRACK xaqq (m); caqciqa (f); cajta (f) [shaqq chaqchi'qa chay'ta]
CRACK, TO xaqqaq; qasam; caqcaq [shaq'qaq qa'sam chaq'chaq]
CRADLE benniena (f); nieqa (f) [bennea'na nea'qa]
CRAFT sengha (f) [se'na]
CRAM, TO mela; deffes; rass [me'la def'fes rass]
CRAMP bughawieg (m) [bua:weach']
CRASH habta (f); sabta (f) [hap'ta sap'ta]
CRASH, TO kisser; ghaffeg; farrak [kis'ser a:f'fech far'rak]
CRAYFISH gamblu (m) [gamb'lu]
CRAVE, TO lebleb; ixxennaq [leb'lep ishshen'naq]
CRAWL, TO karkar; kaxkar [kar'kar kash'kar]
CRAZE genn (m); manija (f) [dzenn mani'ya]
CREAK, TO zaqzaq [zaq'zaq]
CREAM krema (f) [kre'ma]
CREASE tinja (f); tikmixa (f); pjieg (m) [tin'ya tikmi'sha pyeak]
CREATE, TO halaq; ghamel [ha'laq a:'mel]

CREDIT kreditu (m) [kre'ditu]
CREDIT CARD kredit kard (m) [kre'dit kart]
CREED kredu (m); twemmin (m) [kre'du twemmin']
CREEP poxt (m) (vulgar) [posht]
CREEP, TO tkaxkar; tkarkar; ixxeblek [tkash'kar tkar'kar ishsheb'lek]
CREVICE xaqq (m); qasma (f) [shaqq qas'ma]
CREW ekwipagg (m); ggajta (f) [ekwipachch' dzgay'ta]
CRIB maxtura (f); benniena (f) [mashtu'ra bennea'na]
CRIME delitt (m) [delitt']
CRIPPLE zopp (m); maghtub (m) [tsopp ma:tup']
CRISIS krizi (f) [kri'zi]
CRITICIZE, TO ikkritika; maqdar [ikkri'tika maq'dar]
CROCKERY fajjenza (f) [fayyen'tsa]
CROCODILE kukkudrill (m) [kukkudrill']
CROOK brikkun (m); halliel (m) [brikkun' halleal']
CROSS salib (m) [salip']
CROSS, TO qasam [qa'sam]
CROSSWORD PUZZLE tisliba (f) [tisli'ba]
CROUCH, TO qaghad kokka; tgeddes [qa:t kok'ka tged'des]
CROW cawlun (m) [chawlun']
CROWD kotra (f); folla (f) [kot'ra fol'la]
CROWN kuruna (f) [kuru'na]
CRUCIFIX krucifiss (m) [kruchifiss']
CRUDE nej; goff; hamallu [ney goff hamal'lu]
CRUDENESS hamllata (f) [hamalla'ta]
CRUEL kiefer; krudil [kea'fer krudil']
CRUISE kruz (m) [krus]
CRUMPLE, TO ghaffeg; ghattan; kemmex [a:f'fech a:t'tan kem'mesh]
CRUSADE krucjata (f) [kruchya'ta]
CRUSH, TO ghaffeg; farrak [a:f'fech far'rak]
CRUST qoxra (f); zliega (f) [qosh'ra zlea'dza]
CRYSTAL kristall (m) [kristall']
CRUTCHES krozzi (pl) [krots'tsi]
CRY, TO ghajjat; beka; karab [a:y'yat be'ka ka'rap]
CRYPT kripta (f); kennierja (f) [krip'ta kennear'ya]
CUB ferh (m); geru (m) [ferh dze'ru]
CUCUMBER hjara (f) [hya'ra]
CUDDLE, TO ghannaq; tgezzez; tgeddes [a:n'naq tgets'tsets tged'des]
CUFF pulzier ta' qmis (m) [pultsear' ta qmis]
CUISINE kcina (f); ikel (m) [kchi'na i'kel]
CULPRIT hati (m); akkuzat (m) [ha'ti akkuzat']
CULTIVATE, TO ikkultiva; saqqa; rawwem [ikkulti'va saq'qa raw'wem]
CULTURE kultura (f) [kultu'ra]
CUMBERSOME taqqali; goff [taqqa'li goff]
CUNNING makakk; jilhaqlu [makakk' yilhaq'lu]
CUNT ghoxx; pastizz; ghar; xaqq; paxu; pacoccu (m); maxtura (f)
[oshsh pastitsts' ar shaqq pa'shu pachoch'chu mashtu'ra]
CUP kikkra (f); tazza (f) [kik'kra tats'tsa]
CURB, TO liggem; razzan; zamm [lidz'dzem raz'zan zamm]
CURE kura (f); fejqan (m) [ku'ra feyqan']
CURE, TO ikkura; fejjaq [ikku'ra fey'yaq]
CURIOUS kurjuz [kuryus']
CURL nokkla (f) [nokkla]
CURRANT passulina (f) [passuli'na]
CURRENCY kors tal-flus (m) [kors talflus']
CURRENT kurrent (m) [kurrent']
CURRY kari (m) [ka'ri]
CURSE daghwa (f); halfa (f); sahta (f) [da:'wa hal'fa sah'ta]
CURSE, TO dagha; halef; sehet [da ha'lef se'het]
CURSORY mghaggel [ma:dz'dzel]
CURT qasir; xott; konciz [qasir' shott konchis']
CURTAIN (THEATER) siparju (m) [sipar'yu]
CURTAIN (HOUSE) purtiera (f) [purtea'ra]
CURVE liwja (f) [liw'ya]
CUSHION kuxxin (m); mhadda (f) [ku'shin mhad'da]
CUSTODY kustodja (f); harsien (m); ghassa (f) [kustod'ya harsean'
a:s'sa]
CUSTOM drawwa (f); uzanza (f) [draw'wa uzan'tsa]
CUSTOMS dwana (f) [dwa'na]
CUT (WOUND) qatgha (f) [qa'ta]
CUT, TO qata [qa'ta]
CUTE gustuz; helu [gustus' he'lu]
CUTLERY pozati (pl) [poza:ti]
CUTLET kotoletta (f); silta laham (f) [kotolet'ta sil'ta la'ham]
CYCLING ciklizmu (m) [chikliz'mu]
CYLINDER cilindru (m) [chilin'dru]
CYNIC ciniku [chi'niku]
CYST cisti (f); nefha (f) [chis'ti nef'ha]

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации