Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

B
BABBLE, TO lablab [lab'lap]
BABY tarbija (f) [tarbi'ya]
BABY FOOD ikel ghat-trabi (m) [i'kel a:ttra'bi]
BABYSITTER bejbisiter (m, f) [beybisiter']
BACHELOR ghazeb (m) [a:'zep]
BACK dahar (m) [da:r]
BACKACHE ugigh tad-dahar (m) [udzi:h' tadda:r']
BACKBONE sinsla (f) [sin'sla]
BACKGROUND sfond (m) [sfont]
BACKWARD lura [lu'ra]
BACON bejken (m) [bey'ken]
BAD hazin [hazin']
BAFFLE, TO hawwad; ikkonfonda [haw'wat ikkonfon'da]
BAG borza (f) [bor'za]
BAGGAGE bagalji (m) [bagal'yi]
BAGGAGE CHECK depozitu tal-bagalji (m) [depo'zitu talbagal'yi]
BAIL plegg (m) [plechch]
BAIT lixka (f) [lish'ka]
BAKE, TO hema fil-forn [he'ma filforn']
BAKER furnar (m) [furnar']
BALANCE bilanc (m); mizien [bilanch' mizean']
BALCONY gallerija (f) [galleri'ya]
BALD fartas [fartas']
BALL ballun (m) [ballun']
BALLAST saborra (f) [sabor'ra]
BALLET ballett (m) [ballett']
BALLOT votazzjoni (f) [votaststyo'ni]
BALM balzmu (m) [bal'tsmu]
BAN, TO interdixxa; projbixxa [interdish'sha proybish'sha]
BANANA banana (f) [bana'na]
BANDAGE faxxa (f) [fash'sha]
BAND-AID stikka (f) [stik'ka]
BANDIT brigant (m) [brigant']
BANK bank (m) [bank]
BANK CARD karta ta l-identita' tal-bank (f) [kar'ta ta lidentita'
talbank']
BANKRUPT fallut (m) [fallut']
BANISH, TO ezilja [ezil'ya]
BANNS tnedijiet (pl) [tnediyeat']
BANQUET bankett (m) [bankett']
BAPTISM mghamudija (f) [ma:mudi'ya]
BAPTIZE, TO ghammed [a:m'met]
BAR stanga (f); hanut tax-xorb (m); [stan'ga hanut' tashshorp']
BARBECUE barbikju (m) [bar'bikyu]
BARBER barbier (m) [barbear']
BARE gheri [e:'ri]
BARE, TO nazza [naz'za]
BAREFOOT hafi [ha'fi]
BARGE barkun (m) [barkun']
BARK, TO nebah [ne'bah]
BARLEY xghir (m) [sheyr]
BARN mahzen (m) [mah'zen]
BARREL barmil (m) [barmil']
BARREN xaghri [sha:'ri]
BARRICADE barrikata (f) [barrika'ta]
BASHFUL misthi [mis'thi]
BASIL habaq (m) [ha'baq]
BASIN friskatur (m) [friskatur']
BASIS bazi (m); sisien (m) [ba'zi sisean']
BASKET baskit (m) [bas'kit]
BASKETBALL baskitboll (m) [baskitboll']
BASTION sur (m) [sur]
BAT farfett il-lejl (m) [farfett' illeyl']
BATH banju (m) [ban'yu]
BATHING SUIT malja (f) [mal'ya]
BATHROOM kamra tal-banju (f) [kam'ra talbany'u]
BATH TOWEL xugaman (m) [shugaman']
BATTER, TO habbat; garraf [hab'bat dzar'raf]
BATTERY batterija (f) [batteri'ya]
BAY bajja (f) [bay'ya]
B.C. Qabel Krist (Q.K.) [qa'bel kris'tu]
BE, TO kien [kean]
BEACH xatt il-bahar (m) [shatt ilba'har]
BEADS zibeg (pl) [zi'bech]
BEAK munqar (m) [mun'qar]
BEAM travu (m) [tra'vu]
BEAN fula (f) [fu'la]
BEAR ors (m) [ors]
BEAR, TO issaporta [issapor'ta]
BEARD lehja (f) [leh'ya]
BEAST bhima (f) [bi'ma]
BEAT, TO sawwat; rebah; ghaleb [saw'wat re'bah a:'lep]
BEAUTIFUL sabih [sabih']
BEAUTIFY, TO sebbah [seb'bah]
BEAUTY gmiel (m) [dzmeal]
BECAUSE ghaliex [a:leash']
BECOME, TO sar; xeraq [sar she'raq]
BED sodda (f) [sod'da]
BEE nahla (f) [nah'la]
BEEF canga (f) [chan'ga]
BEER birra (f) [bir'ra]
BEFORE qabel [qa'bel]
BEG, TO talab [ta'lap]
BEGGAR tallab (m) [tallap']
BEGIN, TO beda [be'da]
BEGINNER principjant (m) [princhipyant']
BEGINNING bidu (m) [bi'du]
BEHALF OF, IN ghan-nom ta' [a:nnom' ta]
BEHAVE, TO gab ruhu [dzap ru'hu]
BEHAVIOR imgiba (f) [imdzi'ba]
BEHIND wara [wa'ra]
BEIGE beige [besh]
BELCH, TO tfewwaq [tfew'waq]
BELFRY kampnar (m) [kampnar']
BELIE, TO giddeb [gid'dep]
BELIEVE, TO emmen [em'men]
BELITTLE, TO maqdar; cekken [maq'dar chek'ken]
BELL qanpiena (f) [qanpea'na]
BELLY zaqq (f) [zaqq]
BELOVED mahbub; ghaziz [mahbup' a:ziz']
BELOW taht [taht]
BELT cinturin (m) [chinturin']
BEMOAN, TO karab [ka'rap]
BENCH bank (m) [bank]
BEND (ROAD) liwja (f) [liw'ya]
BEND, TO ghawweg [a:w'wech]
BENEATH taht [taht]
BENEFICIAL vantaggjuz [vantadzdzyus']
BENEFIT beneficcju (m) [benefichch'yu]
BENEFITING b'rizq [brisq]
BESIDE magenb [madzemp']
BESIDES barra minn [bar'ra minn]
BEST l-ahjar [lahyar']
BET i mhatra [imhat'ra]
BET, TO ghamel imhatra [a:'mel imhat'ra]
BETRAY, TO ittradixxa [ittradish'sha]
BETTER ahjar [ahyar']
BETWEEN bejn [beyn]
BEVERAGE xorb (m) [shorp]
BEYOND lil hinn minn [lil inn minn]
BEWILDER, TO hawwad [haw'wat]
BEWITCH, TO sahhar [sah'har]
BIAS gibda (f); pregudizzju (m) [dzib'da predzudits'tsyu]
BIBLE bibbja (f) [bib'bya]
BICKER, TO tlewwem; iggieled [tlew'wem idzdzea'let]
BICYCLE bajsikil (f) [bay'sikil]
BIG kbir [gbir]
BIGOT fanatku (m) [fanat'ku]
BILL kont (m) [kont]
BILLI-GOAT bodbod (m) [bod'bot]
BIND, TO rabat [ra'bat]
BINOCULARS kannokkjali (m) [kannokkya'li]
BIRD ghasfur (m) [a:sfur']
BIRD NEST bejta (f) [bey'ta]
BIRTH twelid (m) [twelit']
BIRTHDAY birthday (m) [ber'dey]
BISCUIT gallettina (f) [galletti'na]
BISHOP isqof (m) [is'qof]
BIT, A LITTLE BIT ftit [ftit]
BITCH kelba (f) [kel'ba]
BITE, TO gidem [gi'dem]
BITTER morr [morr]
BIZARRE stramb [stramp]
BLABBER, TO pacpac [pach'pach]
BLACK iswed [is'wet]
BLACK AND WHITE abjad u iswed [ab'yat u is'wet]
BLACKBERRY tuta (f) [tu'ta]
BLACKSMITH haddied (m) [haddeat']
BLACK-BIRD malvizz iswed (m) [malvitsts' is'wet]
BLACKMAIL rikatt (m) [rikatt']
BLADDER buzzieqa (f) [buzzea'qa]
BLADE xafra (f) [shaf'ra]
BLAME, TO ta htija [ta hti'ya]
BLAME tort (m) [tort]
BLANKET kutra (f) [kut'ra]
BLASPHEMY daghwa (f) [da:'wa]
BLAZE vampa (f) [vam'pa]
BLEED, TO tilef id-demm [ti'lef iddemm']
BLEMISH tebgha (f) [te'ba]
BLEND, TO hallat [hal'lat]
BLESS, TO bierek [bea'rek]
BLIND ghama [a:'ma]
BLIND (WINDOW) persjana (f) [persya'na]
BLINK, TO teptep [tep'tep]
BLISTER nuffata (f) [nuffa'ta]
BLOATED minfuh [minfuh']
BLOCK, TO imblokka [imblok'ka]
BLOND bjond [byont]
BLOOD demm (m) [demm]
BLOOD PRESSURE pressjoni tad-demm (f) [pressyo'ni taddemm']
BLOOD TRANSFUSION trasfuzjoni tad-demm (f) [trasfuzyo'ni taddemm']
BLOOM zahar (m); nwar (m) [za:r nwar]
BLOSSOM blanzun (m) [blantsun']
BLOT tebgha (f) [te'ba]
BLOUSE bluza (f) [blu'za]
BLOW, TO nefah; tajjar [ne'fah tay'yar]
BLOW daqqa (f); disgrazzja (f) [daq'qa disgrats'tsya]
BLUE ikhal [ik'hal]
BLUNDER zball ohxon (m) [sball oh'shon]
BLUNT spuntat [spuntat']
BLUSH, TO hmar; staha [hmar sta'ha]
BOARDING HOUSE pensjoni (f) [pensyo'ni]
BOAST, TO ftahar [fta'har]
BOAT dghajsa (f) [da:y'sa]
BOBBIN cumbin (m) [chumbin']
BOBBY PIN labra tar-ras (f) [lab'ra tarras']
BODY gisem (m) [dzi'sem]
BOIL musmar (m) [musmar']
BOIL, TO ghalla [a:l'la]
BOILED mgholli [mo:l'li]
BOILED EGG bajda mghollija (f) [bay'da mo:lli'ya]
BOISTEROUS frattarjuz [frattaryus']
BOLD qalbieni [qalbea'ni]
BOLT firroll (m) [firroll']
BOMB bomba (f) [bom'ba]
BOND rabta (f) [rab'ta]
BONDAGE jasar (m) [ya'sar]
BONE ghadma (f) [a:d'ma]
BONE-DRY qoxqox [qosh'qosh]
BONFIRE huggiega (f) [hudzdzea'dza]
BOOK ktieb (m) [kteap]
BOOK-COVER qoxra ta' ktieb (f) [qosh'ra ta kteap]
BOOK-SHELF xkaffa ghall-kotba (f) [shkaf'fa a:ll kot'ba]
BOOK IN ADVANCE, TO ipprenota [ippreno'ta]
BOOKSTORE hanut tal-kotba (m) [hanut' talkot'ba]
BORDER tarf (m) [tarf]
BORE pittma (m) [pitt'ma]
BORN mwieled [mwea'let]
BOSOM hdan (m) [hdan]
BOTANICAL GARDEN gnien botaniku (m) [dznean bota'niku]
BOTTLE flixkun (m) [flishkun']
BOTTLE OPENER opener ta flixkun (m) [ow'piner ta flishkun']
BOTTOM qiegh (m) [qeah]
BOULDER blata (f) [bla'ta]
BOUNCE, TO qabbez [qab'bes]
BOUQUET bukkett (m) [bukkett']
BOW coff (m); tislima (f); ark (m) [choff tisli'ma ark]
BOW, TO miel; baxxa rasu [meal bash'sha ra'su]
BOWELS msaren (m) [msa'ren]
BOWL skutella (f) [skutel'la]
BOX kaxxa (f) [kash'sha]
BOXING boksink (m) [bok'sink]
BOY tifel (m) [ti'fel]
BOYCOTT, TO ibbojkottja [ibboykott'ya]
BRA bra (m) [bra]
BRACE, TO rabat; hazzem; sahhah [ra'bat haz'zem sah'hah]
BRACELET brazzuletta (f) [bratstsulet'ta]
BRAKE brejk (m) [breyk]
BRAG, TO ftahar [fta'har]
BRAIN mohh (m) [mohh]
BRANCH fergha (f) [fe'ra]
BRAND, TO immarka; stigma [immar'ka stig'ma]
BRAND marka (f) [mar'ka]
BRANDISH, TO xejjer [shey'yer]
BRANDY brandi (m) [bran'di]
BRASS ram (m) [ram]
BRAT brikkun (m) [brikkun']
BRAVE qalbieni; kuragguz [qalbea'ni kuradzdzus']
BRAWL glieda (f) [dzlea'da]
BRAZEN tost; bla misthija [tost bla misthi'ya]
BREACH ksur (m); fetha (f) [ksur fet'ha]
BREAD hobz (m) [hops]
BREAD BASKET qoffina tal-hobz (f) [qoffi'na talhops']
BREAD PUDDING pudina tal-hobz (f) [pudi'na talhops']
BREADTH wisa' (f) [wi'sa]
BREAK, TO qasam [qa'sam]
BREAKDOWN breykdawn (m); falliment (m) [breyk'dawn falliment']
BREAKFAST kolazzjon (f) [kolatstsyon']
BREAST sider (m); zejza (f) [si'der zey'za]
BREATH nifs (m) [nifs]
BREATHE, TO ha n-nifs [ha nnifs]
BREED, TO nissel; rabba; faqqas [ni'sel rab'ba faq'qa]
BREED razza (f); boton (m) [rats'tsa bo'ton}
BREEZE ziffa (f) [zif'fa]
BREVITY qosor (m) [qo'sor]
BRIBE, TO xtara; xahham [shta'ra shah'ham]
BRICK maduma (f) [madu'ma]
BRIDE gharusa (f) [a:ru'sa]
BRIDEGROOM gharus (m) [a:rus']
BRIDGE pont (m) [pont]
BRIEFCASE valigetta (f) [validzet'ta]
BRIEFS qalziet ta taht (m) [qaltseat' ta taht]
BRIGHT ileqq; intelligenti [ileqq' intellidzen'ti]
BRIM xifer (m) [shi'fer]
BRIMSTONE kubrit (m) [kubrit']
BRINE salmura (f) [salmu'ra]
BRING, TO gab; wassal [dzap was'sal]
BROADCAST, TO xandar [shan'dar]
BROADCASTER xandar (m) [shandar']
BROKEN maqsum [maqsum']
BROKER sensal (m) [sensal']
BRONCHITIS bronkite (f) [bronki'te]
BRONZE bronz (m) [brons]
BROOCH labra (f) [lab'ra]
BROOM xkupa (f) [shku'pa]
BROTH brodu (m) [bro'du]
BROTHEL burdell (m) [burdell']
BROTHER hu (m) [hu]
BROTHER-IN-LAW haten (m); kunjat (m) [ha'ten kunyat']
BROW gbin (m) [dzbin]
BROWBEAT, TO hedded; razzan [ed'det raz'zan]
BROWN kannella [kannel'la]
BROWSE, TO qara fuq fuq [qa'ra fuq fuq]
BROWSER brawzer (m) [braw'zer]
BRUISE tbengila (f) [dbendzi'la]
BRUNETTE smajra [smay'ra]
BRUSH xkupilja (f) [shkupil'ya]
BRUSQUE goff [goff]
BRUTE bhima (f) [bi'ma]
BUBBLE buzzieqa (f) [buzzea'qa]
BUCKET barmil (m) [barmil']
BUCKLE bokkla (f) [bokk'la]
BUD blanzun (m); rimja (f) [blantsun' rim'ya]
BUDGE, TO caqlaq; iccaqlaq [chaq'laq ichchaq'laq]
BUFFET sajbord (m) [say'bort]
BUILD, TO bena [be'na]
BUILDER bennej (m) [benney']
BUILDING bini (m) [bi'ni]
BULB (LIGHT) bozza (f) [bots'tsa]
BULKY mgissem; taqqali [mdzis'sem taqqa'li]
BULL gendus (m) [gen'dus]
BULLET balla (f) [bal'la]
BULLY jippretendiha [yippretendi'ya]
BUMP gundalla (f); habta (f) [gundal'la hap'ta]
BUNCH mazz (m); qatta (f); ghanqud (m) [matsts qat'ta a:n'qut]
BUNDLE sorra (f) [sor'ra]
BUNNY zarmuc (m) [zarmuch']
BUOY baga (f) [ba'ga]
BURDEN taghbija (f) [ta:bi'ya]
BUREAU buro' (m); skrivanija (f) [buro' skrivani'ya]
BURGLAR halliel (m) [halleal']
BURIAL difna (f) [dif'na]
BURN harqa (f) [har'qa]
BURN, TO haraq [ha'raq]
BURN OUT, TO (BULB) inharqet [inhar'qet]
BURST, TO faqa'; xkatta [faqa' shkat'ta]
BURY, TO difen [di'fen]
BUS karozza tal-linja (f); xarabank (m) [karots'tsa tallin'ya
sharabank']
BUSINESS biznis (m); xoghol (m) [biz'nis sho:l]
BUSINESS TRIP vjagg ta biznis (m) [vyachchc ta biz'nis]
BUS STATION venda tal-karozzi (m) [ven'da talkarots'tsi]
BUS STOP stejg tal-karozza (m) [steych talkarots'tsa]
BUSY okkupat; mhabbat [okkupat' mhab'bat]
BUT izda [iz'da]
BUTCHER tal-laham (m); biccier (m) [talla'ham bichchear']
BUTT sorm (m) [sorm]
BUTTER butir (m) [butir']
BUTTERFLY farfett (m) [farfett']
BUTTOCK sorm (m) [sorm]
BUTTON buttuna (f) [buttu'na]
BUY, TO xtara [shta'ra]
BUZZ, TO zanzan [zan'zan]
BY minn; hdejn; bi; madwar [minn hdeyn bi madwar']
BYE sahha [sah'ha]

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации