Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary - файл n1.doc

приобрести
Falzon Grazio. Basic English-Maltese Dictionary
скачать (1404 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1404kb.19.09.2012 12:37скачать

n1.doc

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

UUDDER bezzula (f) [bezzu'la]
UGLY ikrah [ik'rah]
UGLINESS kruha (f) [kru'wa]
ULCER ulcera (f) [ul'chera]
ULTIMATE ta' l-ahhar [ta lah'har]
ULTIMATUM ultimatum (m) [ultimatum']
UMBRELLA umbrella (f) [umbrel'la]
UMPIRE referi (m); arbitru (m) [referi' ar'bitru]
UNABLE ma jistax [ma yistash']
UNANIMOUS ta' fehma wahda [ta fe'ma wah'da]
UNASSUMING modest; mhux imkabbar [modest' mush imkab'bar]
UNAWARE ma jafx [ma yafsh]
UNBECOMING ma jixraqx [ma yishraqsh']
UNBRIDLED bla lgiem; mhux imrazzan [bla ldzeam mush imraz'zan]
UNBURDEN, TO hatt; serrah [hatt ser'rah]
UNCANNY misterjuz [misteryus']
UNCLE ziju (m) [tsi'yu]
UNCOMFORTABLE skomdu [skom'du]
UNCOMMON rari [ra'ri]
UNCONSCIOUS barra minn sensih [bar'ra minn sensih']
UNCOUTH goff; zorr [goff zorr]
UNCOVERED mikxuf [mikshuf']
UNCOVER, TO kixef [ki'shef]
UNCTION unzjoni (f); dlik (m) [untsyo'ni dlik]
UNDER taht [taht]
UNDERCLOTHING hwejjeg ta' taht (pl) [hwey'yech ta taht]
UNDERDONE mhux misjur bizzejjed [mush misyur' bizzey'yet]
UNDERESTIMATE, TO stama anqas [sta'ma an'qas]
UNDERGO, TO garrab; sofra [dzar'rap sof'ra]
UNDERGROUND taht l-art (m); sotterran (m) [taht lart sotterran']
UNDERHAND bil-mohbi [bilmoh'bi]
UNDERLING subordinat (m) [subordinat']
UNDERNEATH taht [taht]
UNDERPANTS qalziet ta taht (m) [qaltzeat' ta taht]
UNDERSIGN, TO iffirma [iffir'ma]
UNDERSTAND, TO fehem [fem]
UNDERSTANDING fehma (f) [fe'ma]
UNDERTAKE, TO dahal ghal; irtabat [da'hal a:l irta'bat]
UNDERWEAR hwejjeg ta' taht (pl) [hwey'yech ta taht]
UNDERWRITE, TO assigura [assigu'ra]
UNDO, TO hatt; hall; hassar; gieb fix-xejn [hatt hall has'sar
dzeap fishsheyn']
UNDOUBTEDLY zgur; bla dubju [sgur bla dub'yu]
UNDRESS, TO neza [ne'za]
UNEARTH, TO kixef [ki'shef]
UNEASY skomdu; inkwitat [skom'du inkwitat']
UNEMPLOYED qieghed; bla imjieg [qea'e:t bla impyeak']
UNEVEN imhatteb; wati; mhux lixx [imhat'tep wa'ti mush lishsh]
UNEXPECTED bla hsieb; mhux mistenni [bla hseap mush misten'ni]
UNFAIR ingust [indzust']
UNFIT mhux adattat [mush adattat']
UNFOLD, TO fetah; espona; wera [fe'tah espo'na we'ra]
UNFORTUNATE sfortunat; xortih hazina [sfortunat' shortih' hazi'na]
UNFORTUNATELY sfortunament [sfortunament']
UNFOUNDED ma toqghodx fuqu [ma toqo:ch' fu'qu]
UNGAINLY bla grazzja [bla gratsts'ya]
UNGRATEFUL ingrat [ingrat']
UNHAPPY imdejjaq; infelici; qalbu sewda [imdey'yaq infeli'chi qal'bu
sew'da]
UNIFORM uniformi (f) [unifor'mi]
UNIFORM uniformi; ta' ghamla wahda [unifor'mi ta a:m'la wah'da]
UNIFY, TO ghaqqad [a:q'qat]
UNION ghaqda (f); unjoni (f) [a:q'da unyo'ni]
UNIQUE uniku [u'niku]
UNITE, TO ghaqqad; wahhal [a:q'qat wah'hal]
UNITED STATES Stati Uniti [sta'ti uni'ti]
UNIVERSE holqien (m); univers (m) [holqean' univers']
UNIVERSITY universita' (f) [universita']
UNJUST ingust [indzust']
UNKEMPT zmattat [smattat']
UNKNOWN mhux maghruf [mush ma:ruf']
UNLAWFUL kontra l-ligi [kont'ra lli'dzi]
UNLESS jekk ma; hlief; ghajr meta [yekk ma hleaf a:yr me'ta]
UNLOAD, TO hatt [hatt]
UNLUCKY sfortunat; xortih hazina [sfortunat' shortih' hazi'na]
UNMANLY mhux ta' ragel [mush ta ra'dzel]
UNMARRIED ghazeb; mhux mizzewweg [a:'zep mush mizzew'wech]
UNMASK, TO nehha l-maskra; kixef [neh'ha lmask'ra ki'shef]
UNNECESSARY inutli; bla bzonn [inut'li bla bzonn]
UNPAID mhux imhallas [mush imhal'las]
UNPLEASANT ma jaghtix gost [ma ya:tish' gost]
UNRAVEL, TO hall; solva; iccara [hall sol'va ichcha'ra]
UNREASONABLE mhux ragonevoli [mush radzone'voli]
UNRELIABLE ma torbotx fuqu [ma torbochch' fu'qu]
UNRULY imqareb [imqa'rep]
UNSAVORY bla toghma [bla to:'ma]
UNTIDY mhux pulit; mahmug [mush pulit' mahmuch']
UNTIE, TO hall [hall]
UNTIL sakemm [sakemm']
UNTIMELY qabel il-waqt [qa'bel ilwaqt']
UNTRUTH gidba (f) [gid'ba]
UNVEIL, TO nehha l-velu; kixef [neh'ha lve'lu ki'shef]
UNWELL marid; mhux f'siktu [marit' mush fsik'tu]
UNWIELDY tqil [tqil']
UNWILLING bla qalb; ma jridx [bla qalp ma yrich]
UP fuq; fl-ajru [fuq flay'ru]
UPBRINGING trobbija (f) [trobbi'ya]
UPHEAVAL ghagha (f); tqanqila (f) [a:'a tqanqi'la]
UPHILL ghat-telgha; difficli [a:tte'la diffich'li]
UPHOLD, TO wettaq; zamm [wet'taq zamm]
UPHOLSTERY tapizzerija (f) [tapitstseri'ya]
UPKEEP manteniment (m) [manteniment']
UPON fuq [fuq]
UPPER izjed fil-gholi [iz'yet filo:'li]
UPPISH kburi [kbu'ri]
UPRIGHT wieqaf; onest; dritt [wea'qaf onest' dritt]
UPRISING irvell (m); qawma (f) [irvell' qaw'ma]
UPROAR storbju (m); frattarija (f) [storb'yu frattari'ya]
UPSET skuncertat [skunchertat']
UPSET, TO qaleb; skuncerta [qa'lep skuncher'ta]
UPSHOT tmiem (m); effett (m) [tmeam effett']
UPSIDE DOWN ta' taht fuq; bil-maqlub [ta taht fuq bilmaqlup']
UPSET STOMACH stonku mqalleb (m) [ston'ku imqal'lep]
UPSTAIRS fuq [fuq]
UP-TO-DATE ta' l-ahhar [ta lah'har]
UPWARDS il fuq [il fuq]
URBAN belti [bel'ti]
URBANE pulit [pulit']
URCHIN brikkun (m) [brikkun']
URGE lublieba (f); tqanqila (f) [lublea'ba tqanqi'la]
URGE, TO sforza; gaghal [sfor'tsa dza:l]
URGENT urgenti [urdzen'ti]
URINATE, TO ghamel l-awrina; biel; pixxa [a:'mel lawri'na beal
pish'sha]
URINE awrina (f); bewl (m) [awri'na bewl]
URN urna (f) [ur'na]
US lilna [lil'na]
USAGE uzu (m); drawwa (f); ghada (f) [u'zu draw'wa a:'da]
USE uzu (m) [u'zu]
USE, TO uza; inqeda bi [u'za inqe'da bi]
USEFUL utli [ut'li]
USELESS inutli; ghalxejn; ma jiswiex [inut'li a:lsheyn' ma yisweash']
USUAL tas-soltu [tassol'tu]
USURP, TO hataf; qabad [ha'taf qa'bat]
USURY uzura (f) [uzu'ra]
UTENSIL ghodda (f); xarbitella (f) [o:d'da sharbitel'la]
UTERUS guf (m); utru (m) [dzuf ut'ru]
UTILIZE, TO utilizza; uza; inqeda bi [utilits'tsa u'za inqe'da bi]
UTILITY htiega (f); utilita' (f) [htea'dza utilita']
UTMOST l-izjed; l-aqwa [liz'yet laq'wa]
UTTER ghal kollox; assolut [a:l kol'losh assolut']

VVACANCY kamra libera (f) [kam'ra li'bera]
VACANT liberu [li'beru]
VACATE, TO battal; halla l-post [bat'tal hal'la lpost]
VACATION btala (f); vaganza (f) [pta'la vagan'tsa]
VACCINATE, TO laqqam [laq'qam]
VAGARY kapricc (m) [kaprichch']
VAGRANT vagabond (m) [vagabont']
VAGINA vagina (f); il-parti (f) [va'dzina ilpar'ti]
VAGUE mhux car; dubbjuz [mush char dubbyus']
VAIN fieragh [fea'rah]
VALE wied (m) [weat]
VALIANT qalbieni [qalbea'ni]
VALID tajjeb; validu [tay'yep va'lidu]
VALISE valigga (f) [validz'dza]
VALLEY wied (m) [weat]
VALOR kuragg (m); qlubija (f) [kurachch' qlubi'ya]
VALUABLE prezzjus [pretstsyus']
VALUE siwi (m); valur (m) [si'wi valur']
VAN vann (m) [vann]
VANDAL vandalu (m); barbaru (m) [van'dalu bar'baru]
VANISH, TO gheb; sparixxa [e:p sparish'sha]
VANITY frugha (f); vanita' (f) [fru'wa vanita']
VANQUISH, TO gheleb; rebah [e:'lep re'bah]
VAPOR fwar (m) [fwar]
VARIED varju [var'yu]
VARIEGATED imzewwaq [imzew'waq]
VARIETY varjeta' (f) [varyeta']
VARIOUS varju; divers; bosta [var'yu divers' bos'ta]
VARNISH vernic (m) [vernich']
VARNISH, TO ta' l-vernic [ta lvernich']
VARIABLE ivarja [ivar'ya]
VARY, TO biddel; varja [bid'del var'ya]
VASE vazett (m); vazun (m) [vazett' vazun']
VASSAL sudditu (m) [sud'ditu]
VAST kbir; immens; wiesa' [kbir immens' wea'sa]
VAT vaska (f) [vas'ka]
VAULT mahzen (m); kannierja (f) [mah'zen kannear'ya]
VEAL vitella (f) [vitel'la]
VEGETABLE haxix (m) [hashish']
VEGETARIAN vegetarjan [vedzetaryan']
VEHEMENT qawwi; ahrax; vjolent [qaw'wi ah'rash vyolent']
VEHICLE ingenju (m) [indzen'yu]
VEIL velu (m) [ve'lu]
VEIN vina (f) [vi'na]
VELOCITY velocita' (f); spid (m) [velochita' speat]
VELVET bellus (m) [bellus']
VENDOR bejjiegh (m) [beyyeah']
VENEREAL DISEASE marda venerea (f) [mar'da vene'rea]
VENGEANCE vendetta (f); tpattija (f) [vendet'ta tpatti'ya]
VENIAL venjal [venyal']
VENIAL SIN dnub venjali (m) [dnup venya'li]
VENOM velenu (m) [vele'nu]
VENT fetha (f); ventilatur (m) [fet'ha ventilatur']
VENTILATE, TO ivventila; perrec; rewwah [ivven'tila per'rech rew'wah]
VENTURE intrapriza (f); riskju (m) [intrapri'za risk'yu]
VENTURE, TO issogra; irriskja [issog'ra irrisk'ya]
VENUE lok (m); post (m) [lok post]
VERB verb (m) [verp]
VERBAL verbali; bil-kliem [verba'li bilkleam']
VERDICT verdett (m) [verdett']
VERGE xifer (m); tarf (m) [shi'fer tarf]
VERGE, TO miel lejn; resaq lejn [meal leyn re'saq leyn]
VERIFY, TO ivverifika [ivveri'fika]
VERMIN dud (m); marmalja (f) [dud marmal'ya]
VERMOUTH vermut (m) [vermut']
VERNACULAR nattiv [nattif']
VERSATILE kapaci; versatil [kapa'chi versatil']
VERSE vers (m); strofa (f) [vers stro'fa]
VERSED imharreg [imhar'rech]
VERSION verzjoni (f) [versyo'ni]
VERSUS kontra [kont'ra]
VERTICAL wieqaf; vertikali [wea'qaf vertika'li]
VERTIGO mejt (m); sturdament (m) [meyt sturdament']
VERVE hegga (f); entuzjazmu (m) [hedz'dza entusyas'mu]
VERY tassew; hafna; bosta [tas'sew haf'na bos'ta]
VESPERS l-ghasar (m); il-vespri (pl) la:'sar ilvesp'ri]
VESSEL garra (f); recipjent (m); vapur (m) [dzar'ra rechipyent'
vapur']
VEST sidrija (f) [sidri'ya]
VESTMENTS ilbies (m) [ilbeas']
VEX, TO dejjaq; irrita [dey'yaq ir'rita]
VIBRATE, TO trieghed [trea'e:t]
VICAR vigarju (m) [vigar'yu]
VICE vizzju (m) [vitsts'yu]
VICE-PRESIDENT vici president (m) [vi'chi president']
VICE-VERSA bil-maqlub [bilmaqlup']
VICINITY qrib (m) [qrip]
VICTIM vittma (f) [vitt'ma]
VICTORY rebha (f); vittorja (f) [reb'ha vittor'ya]
VIDEO CASSETTE video kassett (m) [vi'deo kassett']
VIEW veduta (f); fehma (f) [vedu'ta fe'ma]
VIGIL sahra (f); vgili (m) [sa'ra fdzi'li]
VIGOR qawwa (f); sahha (f) [qaw'wa sah'ha]
VILE vili; baxx [vi'li bashsh]
VILLAGE rahal (m) [ra'hal]
VILLAIN villan (m); brikkun (m) [villan' brikkun']
VINDICATE, TO iggustifika [idzdzusti'fika]
VINDICTIVE vendikattiv [vendikattif']
VINE dielja (f) [deal'ya]
VINEGAR hall (m) [hall]
VINEYARD vinja (f) [vin'ya]
VIOLATE, TO ivvjola; zvergna [ivvyo'la sverdz'na]
VIOLENCE vjolenza (f); qilla (f) [vyolen'tsa qil'la]
VIOLET vjola [vyo'la]
VIOLIN vjolin (m) [vyolin']
VIPER lifgha (f) [li'fa]
VIRGIN vergni (f); xebba (f) [verdz'ni sheb'ba]
VIRILE virili; rguli [viri'li rdzu'li]
VIRTUE virtu' (f) [virtu']
VIRUS mikrobu (m) [mik'robu]
VIS-A-VIS wicc imb'wicc [wichch imbwichch']
VISIBLE vizibbli; jidher [visibb'li yi'der]
VISION vizjoni (f); dehra (f) [visyo'ni de'ra]
VISIT zjara (f); vizta (f) [zya'ra vis'ta]
VISIT, TO zar [zar]
VISITING HOURS parlatorju (m) [parlator'yu]
VITAL vitali [vita'li]
VITAMIN PILL vitamina (f) [vitami'na]
VITIATE, TO ivvizzja; hassar; gharraq [ivvitsts'ya has'sar a:r'raq]
VIVACIOUS fuq ruhu; ferriehi [fuq ru'hu ferrea'hi]
VIVID haj; qawwi [hay qaw'wi]
VIXEN gilpa (f); volpi mara (f) [gil'pa vol'pi ma'ra]
VOCABULARY vokabularju (m) [vokabular'yu]
VOCAL vokali [voka'li]
VOCATION vokazzjoni (f) [vokatstsyo'ni]
VOGUE moda (f) [mo'da]
VOICE lehen (m); vuci (f) [le'hen vu'chi]
VOID fieragh; vojt [fea'rah voyt]
VOLCANO vulkan (m) [vulkan']
VOLTAGE vultagg (m) [vultachch']
VOLUME volum (m) [volum']
VOLUNTEER voluntier (m) [voluntear']
VOLUPTUOUS senswali; debuxxant [senswa'li debushshant']
VOMIT, TO irrimetta; ivvomta [irrimet'ta ivvom'ta]
VORACIOUS jibla'; lefliefi [yib'la leflea'fi]
VOTE, TO ivvota [ivvo'ta]
VOTER votant (m) [votant']
VOUCH, TO ghamel tajjeb [a:'mel tay'yep]
VOW weghda (f) [we:'da]
VOWEL vokali (f) [voka'li]
VOYAGE vjagg (m) [fyachch]
VULGAR pastaz [pastas']

WWAGE paga (f) [pa'ga]
WAGER imhatra (f) [imhat'ra]
WAGON karru (m); vagun (m) [kar'ru vagun']
WAIL, TO beka; xeher [be'ka sher]
WAISTCOAT sidrija (f) [sidri'ya]
WAIT, TO stenna [sten'na]
WAITER wejter (m); kamrier (m) [wey'ter kamrear']
WAITING-ROOM waiting room (f) [wey'tink rum]
WAITRESS wejtress (f); kamriera (f) [weyt'ress kamreara']
WAIVE, TO cieda; irrinunzja; halla [chea'da irrinunts'ya hal'la]
WAKE, TO qam; stenbah [qam sten'bah]
WALK mixja (f); passiggata (f) [mish'ya passidzdza'ta]
WALK, TO mexa [me'sha]
WALL hajt (m); cint (m) [hayt chint]
WALLET portafoll (m) [portafoll']
WALLOW, TO tmieghek [tmea'e:k]
WALNUT gewza (f) [dzew'za]
WALTZ valz (m) [valts]
WAND bakketta (f); virga (f) [bakket'ta vir'ga]
WANDER, TO iggerra [idzdzer'ra]
WANE, TO naqas; ckien [na'qas chkean]
WANT bzonn (m); htiega (f) [bzonn htea'dza]
WANT, TO ried [reat]
WANTON imqareb; horman [imqa'rep horman']
WAR gwerra (f) [gwer'ra]
WARRIOR gwerrier (m) [gwerrear']
WARD ghassa (f); sala fi sptar (f) [a:s'sa sa'la fi sptar]
WARD, TO ghasses; hares; indokra [a:s'ses ha'res indok'ra]
WARDEN gwardjan (m); ghassies (m) [gwardyan' a:sseas']
WARDROBE gwardarobba (f) [gwardarob'ba]
WARE oggetti tal-fajjenza (pl); hwejjeg (pl); merkanzija (f)
[odzdzet'ti talfayyen'tsa hwey'yech merkantsi'ya]
WARM shun [s/hun]
WARMTH shana (f) [s/ha'na]
WARN, TO widdeb; wissa; avza [wid'dep wis'sa av'za]
WARP, TO ghawweg; gharraq [a:w'wech a:r'raq]
WARRANT, TO ghamel tajjeb ghal [a:'mel tay'yep a:l]
WART felula (f) [felu'la]
WARY attent [attent']
WASH, TO hasel [ha'sel]
WASP nahla baghlija (f) [nah'la ba:li'ya]
WASTE, TO hela; berbaq [he'la ber'baq]
WATCH arlogg (m) [arlochch']
WATCHMAKER arloggier (m) [arlodzdzear']
WATER ilma (m) [il'ma]
WATERBOTTLE flixkun ta' l-ilma [flishkun' ta lil'ma]
WATERCOLOR akwarell (m) [akwarell']
WATERCLOSET dabiljusi (m); loki (m); W.C. [dabilyusi' loki w.c.]
WATERFALL kaskata (f) [kaska'ta]
WATERMELON dulliegha (f) [dullea'a]
WATER PIPE katusa (f) [katu'sa]
WATER-SKI ski tal-bahar (m) [ski talba'har]
WAVE mewga (f) [mew'dza]
WAVE, TO xejjer; perper [shey'yer per'per]
WAVER, TO iddubita [iddu'bita]
WAVY mewwiegi [mewwea'dzi]
WAX xama' (f) [sha'ma]
WAY triq (f) [treaq]
WE ahna [ah'na]
WEAK dghajjef; debboli [da:y'yef deb'boli]
WEALTH ghana (f); gid (m) [a:'na dzit]
WEAN, TO fatam [fa'tam]
WEAPON arma (f) [ar'ma]
WEAR, TO libes; xedd [li'bes shett]
WEARY ghajjien [a:yyean']
WEASEL ballottra (f) [ballott'ra]
WEATHER temp (m) [temp]
WEATHER COCK pinnur (m) [pinnur']
WEATHER FORECAST previzjoni tat-temp (f) [previzyo'ni tattemp']
WED, TO tejjeg; izzewweg [tey'yech izzew'wech]
WEDDING tieg (m); zwieg (m) [teach zweach]
WEDDING RING curkett taz-zwieg (m) [churkett' tazzweach']
WEDGE files (m); kavilja (f) [fi'les kavil'ya]
WEDNESDAY l-Erbgha (m) [ler'ba]
WEED haxixa hazina (f) [hashi'sha hazi'na]
WEEK gimgha (f) [dzi'ma]
WEEKEND weekend (m) [wi'kent]
WEEKLY ta' kull gimgha [ta kull dzi'ma]
WEEP, TO beka [be'ka]
WEEPING-WILLOW il-bekkejja (f) [ilbekke'ya]
WEIGH, TO wizen [wi'zen]
WEIGHT piz (m) [pis]
WEIRD stramb [stramp]
WELCOME merhba (f) [merh'ba]
WELD, TO issalda [issal'da]
WELFARE welfer (m); komfort (m) [wel'fer komfort']
WELL bir (m) [bir]
WELL (HEALTHY) tajjeb [tay'yep]
WELL BUILT mibrum [mibrum']
WELL-DONE (MEAT) misjur sewwa [misyur' sew'wa]
WELL DONE! bravu! [bra'vu]
WELL-OFF sinjur [sinyur']
WELL-TO-DO ghani [a:'ni]
WENCH xbejba (f) [shbey'ba]
WEST punent (m) [punent']
WET miblul; niedi imxarrab [miblul' nea'di imshar'rap]
WHACK, TO sawwat [saw'wat]
WHALE baliena (f) [balea'na]
WHARF moll (m) [moll]
WHAT xi; dak li [shi dak li]
WHATEVER dak kollu [dak kol'lu]
WHEAT qamh (m) [qamh]
WHEEDLE, TO zieghel [zea'e:l]
WHEEL rota (f) [ro'ta]
WHEN meta [me'ta]
WHENEVER kull meta [kull me'ta]
WHERE fejn [feyn]
WHEREABOUTS inhawi (pl) [inha'wi]
WHET, TO senn; xeffer; qajjem xewqa [senn shef'fer qay'yem shew'qa]
WHETHER jekk [yekk]
WHICH liema [li'ma]
WHILE x'hin [shhin]
WHILE mument (m); waqt (m) [mument' waqt]
WHIM kapricc (m) [kaprichch']
WHIMPER, TO nagha; newwah [na:'a new'wah]
WHIP frosta (f) [fros'ta]
WHIP, TO sawwat bil-frosta [saw'wat bilfros'ta]
WHIRL tidwir (m) [tidwir']
WHIRLPOOL belliegha (f) [bellea'a]
WHIRLWIND riefnu (m) [reaf'nu]
WHISK xkupa (f); xkupilja (f) [shku'pa shkupil'ya]
WHISK, TO farfar; kecca [far'far kech'cha]
WHISKERS mustacci (pl) [mustach'chi]
WHISKY wiski (m) [wis'ki]
WHISPER tpespisa (f); tfesfisa (f) [tpespi'sa tfesfi'sa]
WHISPER, TO pespes; fesfes [pes'pes fes'fes]
WHISTLE suffara (f); tisfira (f) [suffa'ra tisfi'ra]
WHISTLE, TO saffar [saf'far]
WHITE abjad [ab'yat]
WHITEWASH, TO bajjad [bay'yat]
WHITTLE, TO illixxa; fellel [illish'sha fel'lel]
WHO min [min]
WHOLE shih; kollox; kollu [s/hih kol'losh kol'lu]
WHOLLY ghal kollox [a:l kol'losh]
WHOLESALE bl-ingrossa; bl-imnut [blingros'sa blimnut']
WHOLESOME tajjeb; qawwi [tay'yep qaw'wi]
WHOOPING COUGH soghla konvulsiva (f) [so:'la konvulsi'va]
WHORE qahba (f) [qah'ba]
WHY ghaliex [a:leash']
WICK ftila (f) [fti'la]
WICKED hazin; terribbli [hazin' terribb'li]
WICKEDNESS hzunija (f) [hzuni'ya]
WIDE wiesa [wea'sa]
WIDEN, TO wassa' [was'sa]
WIDOW armla (f) [arm'la]
WIDOWER armel (m) [ar'mel]
WIELD, TO xejjer; immanigga [shey'yer immanidz'dza]
WIFE mara (f) [ma'ra]
WIG parrokka (f) [parrok'ka]
WILD salvagg [salvachch']
WILDERNESS dezert (m) [dezert']
WILFUL volontarju; minn rajh [volontar'yu minn rayh]
WILL rieda (f); xewqa (f) [rea'da shew'qa]
WIN, TO rebah; gheleb [re'bah e:'lep]
WIND rih (m) [reah]
WINDMILL mithna (f) [mith'na]
WINDOW tieqa (f) [tea'qa]
WINDPIPE gerzuma (f) [gerzu'ma]
WINDSHIELD windskrin [wint'skrin]
WINDY bir-rih [birrih']
WINDOW-SILL hogor ta' tieqa (m) [ho'dzor ta tea'qa]
WINE inbid (m) [inbit']
WINE LIST lista tal-inbid (f) [lis'ta talimbit']
WING gewnah (m) [dzew'nah]
WINK ghamza (f) [a:m'za]
WINK, TO ghamez [a:'mes]
WINTER xitwa (f) [shit'wa]
WINTRY xitwi [shit'wi]
WIPE, TO mesah; ixxotta [me'sah ishshot'ta]
WIRE wajer (m); fildiferru (m) [wa'yer fildifer'ru]
WISDOM gherf (m) [e:rf]
WISE gharef; ghaqli [a:'ref a:q'li]
WISH xewqa (f) [shew'qa]
WISH, TO xtaq [shtaq]
WIT dehen (m); spirtu (m) [den spir'tu]
WITCH sahhara (f) [sahha'ra]
WITH ma [ma]
WITHDRAW, TO (BANK) rtira [rti'ra]
WITHDRAW, TO mar lura; irtira [mar lu'ra irti'ra]
WITHHOLD, TO irrifjuta; zamm [irrifyu'ta zamm]
WITHIN gewwa; bejn; fi [dzew'wa beyn fi]
WITHOUT minghajr [mina:yr']
WITHSTAND, TO oppona; waqaf; zamm [oppo'na wa'qaf zamm]
WITHER, TO bdiel; tqadded; tnixxef [bdeal tqad'det tnish'shef]
WITNESS xhud (m) [shut]
WIZARD sahhar (m) [sah'har]
WOE gwaj (m); inkwiet (m) [gway inkweat']
WOLF lupu (m) [lu'pu]
WOMAN mara (f) [ma'ra]
WOMANIZER nittien (m) [nittean']
WOMB guf (m) [dzuf]
WOMEN nisa (pl) [ni'sa]
WONDER ghageb (m) [a:'dzep]
WONDER, TO staghgeb [sta:'dzep]
WONDERFUL meraviljuz [meravilyus']
WOO, TO innamra [innam'ra]
WOOD injama (f) [inya'ma]
WOODWORK xoghol tal-injam (m) [sho:l talinyam']
WOODWORM susa (f) [su'sa]
WOOL suf (m) [suf]
WOOLEN tas-suf [tassuf']
WOOLY sufi [su'fi]
WORD kelma (f) [kel'ma]
WORK xoghol (m) [sho:l]
WORK, TO hadem [ha'dem]
WORKMAN haddiem (m) [haddeam']
WORLD dinja (f) [din'ya]
WORM dudu (m) [du'du]
WORM-EATEN imsewwes; immermer [imsew'wes immer'mer]
WORRY inkwiet (m) [inkweat']
WORRY, TO inkwieta [inkwea'ta]
WORSE aghar [a:r]
WORSHIP qima (f) [qi'ma]
WORTH siwi (m) [si'wi]
WORTHLESS bla valur; ma jiswa xejn [bla valur' ma yis'wa sheyn]
WORTHY xieraq; den; jisthoqqlu [shea'raq den yisthoqq'lu]
WOUND ferita (f) [feri'ta]
WOUND, TO fera [fe'ra]
WRANGLE glieda (f) [dzlea'da]
WRANGLE, TO haqqaq; issielet [haq'qaq issea'let]
WRAP, TO gezwer; sarr [gez'wer sarr]
WRATH ghadba (f); korla (f) [a:d'ba kor'la]
WREATH girlanda (f); kuruna (f) [girlan'da kuru'na]
WRECK ksur (m); irvina (f) [ksur irvi'na]
WRECK, TO kisser; farrak; gharraq [kis'ser far'rak a:r'raq]
WRECKAGE fdal (m) [fdal]
WRESTLE, TO issara [issa'ra]
WRETCH imsejken (m) [imsey'ken]
WRIGGLE, TO izzegleg; tkaxkar [izzeg'lek tkash'kar]
WRINKLE tikmixa (f) [tikmi'sha]
WRINKLED imkemmex [imkem'mesh]
WRINKLE RESISTANT ma jitkemmixx [ma yitkemmishsh']
WRITE, TO kiteb [ki'tep]
WRITER kittieb (m) [kitteap']
WRITHE, TO tghawweg [ta:w'wech]
WRITING kitba (f) [kit'ba]
WRONG hazin [hazin']
WRY mghawweg; mibrum [ma:w'wech mibrum']

XXMAS Milied (m) [mileat']
X-RAYS raggi (pl); eksrejs (pl) [radz'dzi eksreys']

YYACHT jott (m) [yott]
YARD bitha (f) [bit'ha]
YARD (MEASURE) jarda (f) [yar'da]
YARN hajt (m) [hayt]
YAWN, TO ittewweb [ittew'wep]
YEAR sena (f) [se'na]
YEARLING ferh (m) [ferh]
YEARLY kull sena [kull se'na]
YEARN, TO ixxennaq [ishshen'naq]
YEAST hmira (f) [hmi'ra]
YELL ghajta (f); twerziqa (f) [a:y'ta twerzi'qa]
YELL, TO ghajjat; werzaq [a:y'yat wer'zaq]
YELLOW isfar [is'far]
YELLOWISH safrani [safra'ni]
YES iva [i'va]
YESTERDAY il-bierah [ilbea'rah]
YET ghad [a:t]
YIELD prodott (m) [prodott']
YIELD, TO cieda; reha [chea'da re'ha]
YOGHURT jowgurt (m) [yow'gurt]
YOKEL rahli (m); kampanjol (m) [rah'li kampanyol']
YOLK isfar (m) [is'far]
YONDER hemmhekk [emmekk']
YOU inti [in'ti]
YOUNG zaghzugh [za:zuh']
YOUNGSTER tfajjel (m) [tfay'yel]
YOUR tieghek [tea'e:k]
YOURSELF int innifsek [int innif'sek]
YOUTH zghozija (f) [zo:zi'ya]
YULETIDE festi tal-Milied (pl) [fes'ti talmileat']

ZZANY buffun (m) [buffun']
ZEAL zelu (m) [ze'lu]
ZEALOUS imheggeg; zelanti [imhedz'dzedz zelan'ti]
ZEALOT fanatku (m) [fanat'ku]
ZEBRA zebra (f) [zeb'ra]
ZENITH zenit (m) [ze'nit]
ZEPHYR ziffa (f); fewga (f) [zif'fa few'dza]
ZERO xejn (m) [sheyn]
ZEST zist (m) [zist]
ZIGZAG zigzag (m) [zigzak']
ZINC zingu (m) [zin'gu]
ZIPPER zipp (m) [zipp]
ZODIAC zodjaku (m) [zod'yaku]
ZONE zona (f) [zo'na]
ZOO zu (m) [zu]
ZOOLOGY zuologija (f) [zwolodzi'ya]
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации