Голєв С.В. Психокорекційна робота - файл n1.doc

приобрести
Голєв С.В. Психокорекційна робота
скачать (579 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc579kb.18.09.2012 22:29скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

_________ Н.А. Тюхтенко

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи ХДУ,

професор, голова науково-методичної ради

«____» ___________ 2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
з курсу «Психокорекційна робота»
Факультет психології, історії та соціології

Кафедра загальної та соціальної психології

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Курс 3

Форма навчання денна, заочна
Херсон 2012
Програма розроблена:


  1. Голєв Сергій Васильович, доцент


Програма розроблена на основі:

Державного галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 0401 «Психологія», затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ № 492 від 16.06.2004 р.); навчальної програми з курсу «Основи психокорекційної роботи», затвердженої науково-методичною радою Херсонського державного університету (2009 р.).


Затверджена на засіданні кафедри

загальної та соціальної психології

Протокол № ___ від «___» ________ 2012 р.

Завідувач кафедри: ________________

Схвалено науково-методичною радою

Інституту психології, історії та соціології

Протокол № ____ від «___» ______2012 р.

Голова ради _________________________


Пояснювальна записка. Курс навчальної дисципліни «Психокорекційна робота» поєднує академічну, теоретичну психологію із психологією дієвою, практичною, яка вкрай потрібна різноманітним групам населення: студентам, робітникам і службовцям, рядовим бізнесменам, керівни­кам фірм і підприємств, а також вчителям, учням, батькам, лікарям і пацієнтам. У різноманітних сферах соціальної практики та у процесі підготовки психологів неможливо обійтись без психокорекційної ро­боти. Адже для того, щоб практичний психолог міг оптимально ре­алізувати свій професійний потенціал, йому необхідно поповнювати особистісні ресурси, поглиблювати та розширювати свої уявлення про сутність психокорекційної роботи. З цього випливають мета та основні завдання навчальної дисципліни.

Мета курсу - отримання студентами поглиблених знань, умінь і навичок в області психологічних аспектів психокорекційної роботи відповідно до сучасних наукових уявлень, забезпечення професійної компетентності практичних психологів у сфері психокорекційної діяльності.

Спеціальними навчально-освітніми цілями є:

- ознайомлення студентів з основними теоретичними напрямками психокорекційної роботи;

- навчання умінню ставити конкретні цілі корекційної роботи та використовувати відповідні методи;

- навчання умінню аналізувати хід корекційному процесу, розуміти сутність змін, що відбуваються.

Завдання курсу

- методичні - сформувати у студентів науковий підхід до вивчення особливостей психічного життя людини й законів розвитку і функціонування психіки; ознайомити студентів з базовими і науковими поняттями теорії і практики психокорекційної роботи, основними методологічними і дослідницькими проблемами психокорекції, надання невідкладної та планової психологічної допомоги тим хто її потребує.

- пізнавальні – ознайомити студентів з методологічними підходами до вивчення основ психокорекції; предметом, основними категоріями, поняттями, задачами і областю застосування теорії і практики психокорекції; напрямами та видами, а також конкретними психокорекційними техніками у різних сферах людської життєдіяльності.

- практичні – розвити у студентів психологічні вміння та навички використовувати теоретичні та практичні знання з психології в психокорекційній роботі. Навчитись упорядковувати психокорекційні програми, здійснювати психокорекційні заходи та оцінювати їх ефективність. Оволодіти уміннями використовувати різні методи, психотехніки та технології практичної психокорекції.

Таким чином, дисципліна має виражену практичну спрямованість, у зв'язку з чим лекційний матеріал доповнюється практичними заняттями з переглядом відеозаписів психокоррекционных занять; крім того, здійснюється безпосереднє ознайомлення з практичними методами психологічної корекції в рамках основних теоретичних напрямків (гуманістичний підхід, поведінковий підхід, корекція засобами мистецтва й ін.) у ході групової роботи студентів під керівництвом фахівця – практика для оволодіння конкретними техніками.

Студенти повинні знати:

- предмет і об'єкт психологічної корекції;

- методологічні підходи до вивчення основ психокорекції;

- основні методи, що застосовуються у процесі психологічної корекції;

- сфери застосування психологічної корекції;

- напрями та види, а також конкретні психокорекційні техніки;

Студенти повинні вміти:

- застосовувати методи психологічної корекції у різних сферах людської життєдіяльності.

- використовувати психологічну інформацію для організації корекційної роботи;

- аргументувати вибір методів корекції;

- складати програми індивідуальної і групової корекції особистості;

- складати програми індивідуальної і групової корекції відносин педагогів і батьків до школярів різного віку;

- ставити у відповідність педагогічним проблемам сховані в них психологічні;

- висувати гіпотези про причини особистісних відхилень і складати план їхньої перевірки;

Студенти повинні володіти:

- техніками встановлення контакту і ведення бесіди;

- підходами до інтерпретації вербальної і невербальної інформації, отриманої від клієнта;

- способами подачі безоціночного зворотного зв'язку в ході індивідуальної або групової корекції.

Міждисциплінарні зв’язки:

Курс „Психокорекційна робота” вивчається на третьому курсі (6 семестрі) психологами-спеціалістами та тісно пов'язаний майже з усіма попередніми дисциплінами, зокрема із загальною та віковою психологією, клінічною (медичною) психологією, патопсихологією, осно­вами психологічного консультування, психології девіантної поведінки, сімейною психологією.
ЗМІСТ КУРСУ

Основні розділи:

1. Психологічна корекція як сфера діяльності психолога.

2. Особливості побудови психокорекційних програм.

3. Основні напрямки у сучасній закордонній психокорекційній практиці.

4. Методи, методики та технології психологічної корекції.

5. Психологічна корекція дітей з порушеннями когнітивної сфери та емоційними розладами. Психокорекційна робота в окремих вікових періодах.

6. Психологічна корекція порушених родинних стосунків. Профілактика і корекція різних форм асоціальної поведінки

7. Психологічна корекція порушень соціально-психологічної адаптації

8. Індивідуальна та групова психологічна корекція
Тема 1. Психологічна корекція як сфера діяльності психолога

Психологічна культура. Поняття про психологічну допомогу. Специфічні ознаки психокорекції. Види психокорекції. Психокорекційна ситуація. Принцип єдності діагностики та корекції. Принцип нормативності розвитку. Принципи корекції "з верху до низу" та "з низу до верху". Цілі та завдання психокорекційної роботи. Вимоги до психолога, який здійснює психокорекційні заходи. Основні ком­поненти професійної готовності.

Мета. Дати базові поняття курсу з психокорекції.

Методичні вказівки. Психокорекційна робота включає такі ос­новні види, як індивідуальна та групова психологічна корекція, психотренінг, консультативна робота із сім'єю. Стиль та принципи психокорекційної роботи дещо відрізняються від завдань та способу проведення патопсихологічного обстеження. Якщо обстеження має на меті виявити порушення психічної діяльності, особистісних особливостей, вирішення експертних питань, то завданням психокорекції та консультування є компенсування наявних порушень у розвитку особистості, поліпшення функціонування психічних процесів, допомога у вирішенні внутрішньоособистісних конфліктів.

Словникова робота. Індивідуальна та групова психологічна корекція, психотренінг, консультативна робота із сім'єю, консультування, психотерапія.
Тема 2. Особливості побудови психокорекційних програм

Моделі корекції: загальна, типова, індивідуальна. Стандартизова­на програма. Вільна програма. Основні вимоги до корекційних прог­рам. Оцінка ефективності психокорекційних заходів. Ефективність з точки зору клієнта, психолога, оточення. Інтенсивність та пролонго-ваність психокорекційних заходів.

Мета. Сформувати у студентів знання про принципи побудови корекційних програм.

Методичні вказівки. Метою психологічної корекції є наближен­ня розвитку та поведінки суб'єкта до вікової норми. Тому завдання формуються, спираючись на ті особливості пошкодженого розвитку, які було виявлено під час діагностичного етапу. При формулюванні завдань треба звернути увагу як на можливості дитини та її оточен­ня, так і на чіткі ознаки успішності корекції. Одним з найважливі­ших принципів коригуючої роботи є принцип усвідомленої згоди. Відповідальні особи, дитина та психолог мають узгодити між собою мету, завдання та особливості проведення корекційної програми. Всі учасники мають уявляти, яка інформація і кому буде повідомлена. Цей принцип дає змогу психологу не створювати коаліцій з батьками проти дитини або з дитиною проти батьків або вчителів. Принципом корекційної роботи з особами з емоційними розладами може бути конфiденцiйнiсть: усе, що розповідає дитина психологові в ході бесі­ди, не може бути повідомлене педагогам і навіть батькам дитини. Ви­нятком із цього правила можуть бути тільки ті вкрай рідкісні випадки, коли ця інформація має загрозливий для життя та здоров'я оточення характер. Наприклад, підліток повідомляє про підготовку вбивства, підпалення, втечі тощо. Якщо інформація стосується здоров'я самого підлітка (вагітність, венерична хвороба, вживання наркотиків, праг­нення до самогубства), бажано переконати підлітка розповісти про те, що трапилося, батькам.

Важливим моментом є встановлення відповідного довірливо-ділового стилю спілкування з дитиною, що відрізняється від системи відносин "учитель — учень", "дитина — батько", "обстежуваний — психолог" більшою рівністю партнерів, більшою свободою творчого самовираження. Цьому можуть сприяти й суто технічні моменти: устаткування кабінету, робоча поза, час роботи тощо.

Корекційні програми мають відповідати віковим та психологічним особливостям дитини, спиратися на її можливості та здібності, бути узгоджена з лікарем, батьками та іншими відповідальними за дитину особами.

Словникова робота. Ситуація розвитку, конфіденційність, усвідомлена згода, терапевтична спільнота.
Тема 3. Основні напрямки у сучасній закордонній психокорекційній практиці

1. Психодинамічний напрямок.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации