Осадець C.C. Страхування - файл n1.doc

приобрести
Осадець C.C. Страхування
скачать (2454.1 kb.)
Доступные файлы (29):
n1.doc120kb.03.07.2002 17:22скачать
n2.doc28kb.10.07.2002 13:47скачать
n3.doc97kb.29.06.2002 20:54скачать
n4.doc225kb.08.07.2002 14:24скачать
n5.doc153kb.03.07.2002 12:14скачать
n6.doc131kb.25.06.2002 17:03скачать
n7.doc1035kb.25.06.2002 17:19скачать
n8.doc776kb.08.07.2002 14:30скачать
n9.doc805kb.25.06.2002 19:23скачать
n10.doc126kb.29.06.2002 13:32скачать
n11.doc201kb.26.06.2002 12:41скачать
n12.doc205kb.26.06.2002 12:46скачать
n13.doc148kb.26.06.2002 12:56скачать
n14.doc121kb.26.06.2002 13:30скачать
n15.doc311kb.08.07.2002 14:33скачать
n16.doc4691kb.03.07.2002 12:21скачать
n17.doc311kb.03.07.2002 14:59скачать
n18.doc156kb.03.07.2002 15:00скачать
n19.doc228kb.29.06.2002 15:18скачать
n20.doc144kb.08.07.2002 14:44скачать
n21.doc332kb.03.07.2002 15:05скачать
n22.doc722kb.08.07.2002 15:25скачать
n23.doc237kb.05.08.2002 16:33скачать
n24.doc78kb.14.06.2002 16:12скачать
n25.doc144kb.03.07.2002 15:03скачать
n26.doc69kb.03.07.2002 15:04скачать
n27.doc282kb.10.07.2002 15:37скачать
n28.doc94kb.03.07.2002 15:13скачать
n29.doc40kb.08.07.2002 15:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКА ШКОЛА

підручник


Видання друге, перероблене і доповнене

Керівник авторського колективу
і науковий редактор
доктор економічних наук,
професор С. С. Осадець


Затверджено
Міністерством освіти і науки України


КИЇВ 2002

ББК 65.27 Розповсюджувати та тиражувати

С 83 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено
Рецензенти:

В. І. Грушко, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Д. В. Полозенко, д-р екон. наук, проф., акад. АЕНУ
(Науково-дослідний фінансовий інститут при
Міністерстві фінансів України)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-161 від 17.01.02


С 83 Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.

ISBN 966–574–374–0

Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової програми нормативної навчальної дисципліни «Страхуван­ня». У ньому з позицій теорії і практики страхової справи в умовах рин­кової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкри­то зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’яза­них із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування.
У підручнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхо­вих тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснен­ня державного нагляду за їхньою діяльністю.

Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни «Страхові послуги».

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачів шкіл і інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, фінансових органів, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.

ББК 65.27


© С. С. Осадець та ін., 2002

ISBN 966–574–374–0 © КНЕУ, 2002

Навчальне виданняПідручник

Видання друге, перероблене і доповнене

Керівник авторського колективу
і науковий редактор доктор економічних наук,
професор Осадець Семен Степанович


Редактор О. Бондаренко

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Верстка О. Бабич
Підписано до друку 02.07.02. Формат 6090/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 35,11

Умов. фарбовідб. 35,55. Обл.-вид. арк. 41,71. Наклад 8500 прим. Зам. № 01-2186

Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458-00-66; (044) 446-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации