Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю - файл n1.doc

приобрести
Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю
скачать (1974.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1975kb.16.09.2012 07:55скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА


Топольник В.Г.

Котляр М.А.


МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ,

СЕРТИФІКАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності 6.091711 "Технологія харчування"


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання кафедри

організації и управління якістю

ресторанного господарства

№ 10 від 22.11. 2006 р.
СХВАЛЕНО:

навчально-методичною радою університету

Протокол № __ від __. __2006 г.


Донецьк 2006

ББК 30я73

УДК 006(075.8)

Т 58

Рецензенти:

директор державного підприємства "Донецький регіональний

центр стандартизації, метрології та сертифікації" Гольцев Д.Г.

докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри фізики

нерівновісних процесів, метрології і екології

Донецького національного університету Ступін О.О.

докт. техн. наук, професор кафедри обладнання

харчових виробництв ДонДУЕТ Поперечний А.М.


Топольник В.Г.
Т 58 Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навчальний посібник / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 211 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, система сертифікація продукції УкрСЕПРО, порядок проведення робіт з сертифікації продукції, в тому числі іноземного виробництва, атестації виробництва. Проаналізовано розвиток систем управління якістю продукції і діяльності фірм і підприємств в Україні і за кордоном та сучасні тенденції в управлінні якістю. Наведено контрольні питання та тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу. Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей майбутньої виробничої діяльності фахівців у сфері ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв.

Навчальний посібник рекомендується для студентів, що навчаються за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" спеціальності "Технологія харчування".

ББК 30я73© Топольник В.Г., Котляр М.А., 2006

© Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2006
ЗМІСТ


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Ч А С Т И Н А 1 М Е Т Р О Л О Г І Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8

Розділ 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕТРОЛОГІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.1. Метрологія – наука про вимірювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.2. Основні етапи розвитку метрології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.3. Основні поняття та визначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.4. Міжнародна система одиниць фізичних величин . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

1.5. Загальні поняття про технічні вимірювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Розділ 2. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

2.1. Види засобів вимірювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

2.2. Метрологічна характеристика засобів вимірювання . . . . . . . . . . . . . .

28

2.3. Статистична характеристика вимірюваної величини . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.4. Еталони, їхня класифікація і види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Розділ 3. МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

3.1. Задачі метрологічної служби України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

3.2. Державна метрологічна служба України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

3.3. Відомча метрологічна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.4. Державний метрологічний контроль і нагляд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

3.4.1. Задачі державного метрологічного контролю і нагляду . . . . .

44

3.4.2. Права и обов'язки державного інспектора . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

3.4.3. Відповідальність за порушення метрологічних правил . . . . . .

46

3.5. Державні випробування та повірка засобів вимірювальної техніки

47

3.6. Метрологічне забезпечення підготовки виробництва . . . . . . . . . . . . .

51

3.7. Метрологічне забезпечення й атестація нестандартизованих засобів вимірювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


53

3.8. Європейське та міжнародне співробітництво України в

області метрології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


53

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗАСВОЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТРОЛОГІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59

Ч А С Т И Н А 2 С Т А Н Д А Р Т И З А Ц І Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Розділ 4. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

4.1. Основні відомості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

4.2. Нормативні документи зі стандартизації і види стандартів . . . . . . . .

68

4.3. Особливості застосування нормативних документів і характер їхніх вимог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


70

4.4. Системи стандартів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79
Розділ 5. ОРГАНИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

5.1. Державна служба стандартизації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

5.2. Відомча (галузева) служба стандартизації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

5.3. Порядок упровадження стандартів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

5.4. Державний нагляд за дотриманням стандартів . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

5.5. Нормоконтроль технічної документації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

5.6. Порядок розробки, побудови, викладення й оформлення

технічних умов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


90

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Розділ 6 МІЖНАРОДНА І ЄВРОПЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


92

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗАСВОЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


95

Ч А С Т И Н А 3 С Е Р Т И Ф І К А Ц І Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Розділ 7. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СЕРТИФІКАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

7.1. Основні поняття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

7.2. Система сертифікації України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

7.3. Законодавча і нормативна основа сертифікації . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

7.4. Організаційна структура і види діяльності УкрСЕПРО . . . . . . . . .

109

7.5. Основні функції структурних підрозділів і осіб УкрСЕПРО . . . . . .

110

7.6. Вимоги до органів з сертифікації й випробувальних лабораторій (центрів). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


114

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Розділ 8. АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

8.1. Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


121

8.2. Вимоги до організації контролю за виготовленням і випуском

продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


122

8.3. Порядок атестації виробництва і технічний нагляд за ним . . . . . . . . .

123

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Розділ 9. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ПРОЦЕСІВ, ПОСЛУГ) . .

127

9.1. Загальні правила проведення сертифікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

9.2. Особливості сертифікації харчової продукції і продовольчої сировини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


131

9.3. Порядок проведення робіт із сертифікації продукції . . . . . . . . . . . .

133

9.4. Сертифікація послуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

9.5. Сертифікація продукції іноземного виробництва . . . . . . . . . . . . . .

148

9.6. Міжнародна сертифікація харчових продуктів . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

9.7. Штрихове кодування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗАСВОЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З СЕРТИФІКАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


163
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации