Горбатюк О.М. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни Фінанси - файл n1.doc

приобрести
Горбатюк О.М. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни Фінанси
скачать (2179.4 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc3162kb.30.01.2008 17:22скачать
n2.doc133kb.06.02.2008 13:08скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7


зміст
Стор.

Передмова…………………………………………………………………………………………

4

Глава 1. Типова навчальна програма курсу……………………………………………………….

4

Глава 2. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу………………………………………….

6

2.1. Сутність фінансів, їх функція та роль………………………………………………………...

6

2.2. Фінансова система України………………………………………………………………..

9

2.3. Фінансова політика…………………………………………………………………………

11

2.4. Фінанси підприємств……………………………………………………………………….

13

2.5. Податки і податкова .система……………………………………………………………...

15

2.6. Державний бюджет України……………………………………………………………….

19

2.7. Доходи і видатки державного бюджету…………………………………………………...

21

2.8. Державний кредит і державний борг……………………………………………………...

25

2.9. Державні і місцеві цільові фонди………………………………………………………….

29

2.10. Струхування та страховий ринок України………………………………………………

30

2.11. Фінансовий ринок…………………………………………………………………………

34

2.12. Міжнародні фінанси………………………………………………………………………

37

Глава 3.Семінарські заняття…………………………………………………………………….….

41

3.1. Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять…………………………….

41

3.2. Тематика семінарських завдань…………………………………………………………...

42

Глава 4.Курсова робота……………………………………………………………………………..

44

4.1. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи ………………………………….

44

4.1.1.Мета курсової роботи та її структура……………………………………………………

44

4.1.2. Вимоги до оформлення курсової роботи……………………………………………….

46

4.1.3. Організація виконання захисту роботи…………………………………………………

46

4.1.4. Тематика курсових робот з дисципліни ………………………………………………..

47

Глава 5. Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи для студентів заочників…

48

5.1. Загальні положення щодо написання контрольної роботи……………………………...

48

5.2. Тематика контрольних робіт………………………………………………………………

48

5.3. Вказівки щодо виконання контрольної роботи…………………………………………..

53

Глава 6. контроль знань студентів………………………………………………………………...

53

6.1. Тестові завдання для поточного контролю знань студетів……………………………...

53

6.2. Тестові завдання для проміжного контролю знань студентів…………………………..

59

6.3. Перелік питань для кінцевого контролю знань…………………………………………..

63

6.4. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни……………………………………..

65

Література…………………………………………………………………………………………….

68
Передмова

Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, потенціал, відображають рух вартості створеного у суспільстві ВВП тобто обмінні й розподільні відносини економічної системи, її розвиток. Докорінно змінюється система ціноутворення, бюджетна система, а також системи оподаткування, кредитування і розрахунки, з певним розвитком змінюється ринкова інфраструктура у сфері фінансово-кредитних відносин. Ці умови вимагають від фахівців які працюють на підприємствах, а також в установах фінансово-кредитної системи глибокого опанування науки про фінанси і водночас підвищують свою компетентность базуючись на нормативних актах що регулюють практику фінансових відносин. Саме це і створює підґрунтя для каліфікованої оцінки фінансового стану підприємства, фінансової ситуації в господарстві, країни в цілому, сприйняття ефективних управлінських рішень, без чого шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі значно зменшуються. Таким чином методичні вказівки мають сприяти переосмисленню студентами застарілих поглядів на фінанси, усталенню нового фінансового світогляду. Використання багатого світового досвіду, слугуватиме подальшому розвитку української фінансової науки, вдосконаленню підготовки спеціалістів, озброєних сучасними знаннями з дисципліни фінанси. Без достатньої кількості висококваліфікованих професіоналів неможливо забезпечити відповідну результативність фінансової діяльності, надійності і стабільності фінансової системи.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набуті відповідних навичок з базового навчального курсу ”Фінанси”.

ГЛАВА 1. Типова навчальна програма курсу

Тема 1.1. Суть фінансів, їх функції та роль

Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Предмет науки про фінанси. Характерні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Роль фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільності. Склад і особливості централізованих та де централізованих фінансових ресурсів.

Розподільна функція, її зміст. Контрольна функція. Види, форми та методи проведення фінансового контролю. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції. Суб'єкти фінансового контролю в Україні. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю. Правове регулювання фінансових відносин.
Тема 1.2. Фінансова система України

Структурна побутова фінансової системи та її організаційний склад. Схема взаємозв'язку органів управління фінансовою системою з її окремими сферами й ланками. Організаційна структура фінансової системи. Управління фінансовою системою. Взаємозв'язок органів управління фінансовою системою з її окремими сферами й ланками.
Тема 1.3. Фінансова політика України

Складові фінансової політики та її задачі. Види фінансової політики. Фінансова політика на сучасному етапі. Стратегія і тактика фінансової політики. Значення впливу фінансової політики на фінансовий стан країни. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.
Тема 1.4. Фінанси підприємства

Сутність фінансів в підприємстві. Функції фінансів підприємств. Фінансові взаємовідносини підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування. Розподіл виручки та прибутку. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку. Класифікація та склад фінансових ресурсів підприємств. Фінансовий механізм комерційного підприємства та його структура. Сутність фінансового механізму ком. підприємства. Структура фінансового механізму. Фінансові методи та важелі. Правове, нормативне і інформаційне забезпечення. Фінансове управління, як форми підприємницької діяльності. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності і господарювання. Сутність фінансового управління, як форми підприємницької діяльності. Прийоми фінансового управління на підприємстві: а) прийоми, спрямованні на перевід грошових коштів; б) прийоми, які носять спекулятивний характер; в) прийоми, спрямованні на переміщення капіталу для його приросту; г) прийоми, спрямованні на збереження здатності капіталу давати високий прибуток.
Тема 1.5. Податки та податкова система

Суть і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Способи вилучення податків. Податки за величиною ставок та форм поступлення, основні види. Пряме оподаткування та його види. Непряме оподаткування і його роль у формуванні дохідної частини бюджету України на сучасному етапі. Державні податки, місцеві податки. Недоліки податкової системи та удосконалення.
Тема 1.6. Державний бюджет України

Бюджет як економічна та юридична категорії. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільна і контрольна функції бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання в умовах переходу до ринкових відносин. Фінансова програма оздоровлення економіки України та роль бюджету в її здійснені. Види бюджетів України. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення в збалансуванні бюджетів різних рівнів. Бюджетний процес в Україні. Поняття бюджетного процесу. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і затвердження проектів державного і місцевого бюджетів. Удосконалення бюджетного планування й бюджетного регулювання. Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.
Тема 1.7. Доходи і видатки Державного бюджету

Економічна сутність доходів бюджету. Форми їх вияву і матеріальне втілення. Джерела формування бюджетних доходів. Форми й методи мобілізації грошових коштів у бюджет. Класифікація бюджетних доходів. Економічна сутність видатків бюджету. Класифікація бюджетних видатків. Види державного бюджету. Основні напрямки використання бюджетних коштів.

Витрати державного бюджету на соціальний захист населення. Склад і структура витрат державного бюджету в соціально-культурній сфері. Фінансування науки. Витрати державного бюджету на народне господарство. Витрати на оборону і державне управління. Бюджетний дефіцит, поняття та причини виникнення. Проблеми скорочення й можливості джерела покриття бюджетного дефіциту. Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку України.
Тема 1.8. Державний кредит і державний борг

Економічна суть державного кредиту. Функції державного кредиту. Роль державного кредиту у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави. Роль державного кредиту у покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Розвиток міжнародного державного кредиту. Сутність державного боргу. Капітальний державний борг, поточний державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державних позик. Способи корегування позиковою політикою.
Тема 1.9. Державні і місцеві цільові фонди

Сутність та роль державних цільових фондів на сучасному етапі. Трансформація функцій державних фондів в умовах перехідної економіки. Нормативно-законодавче регламентування державних цільових фондів в Україні. Класифікація державних цільових фондів. Економічні та соціальні державні цільові. Сутність та значення соціального захисту населення України на сучасному етапі. Принципи соціального страхування. Напрямки удосконалення механізмів регулювання соціального захисту населення України. Пенсійне забезпечення – складова соціального захисту. Специфіка пенсійних відносин в Україні. Джерела формування та напрямки фінансування коштів державного Пенсійного фонду. Актуальні питання функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні. Необхідність та напрямки реформування пенсійного забезпечення в Україні. Сутність та значення соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку. Джерела формування Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Джерела формування та напрямки функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Роль системи соціального захисту безробітних в розв'язанні соціально-економічних проблем в Україні. Механізм управління грошовими потоками Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Перспективи реформування системи соціального захисту безробітних. Державне регулювання охорони навколишнього середовища. Державні цільові фонди місцевих органів влади. Валютні та резервні фонди місцевих органів влади.
Тема 1.10. Страхування та страховий ринок України

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Учасники страхових відносин і їх інтереси. Система страхових гарантій. Класифікація страхування та його види. Поняття страхового ринку, його організаційна структура та учасники. Ліцензування страхової діяльності. Недоліки страхового ринку та перспективи його розвитку в Україні. Правове забезпечення страхування.
Тема 1.11. Фінансовий ринок

Фінансовий ринок як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та перерозподілу коштів. Роль фінансових ринків у ринковій економіці. Функції фінансового ринку. Перебіг вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції. Склад фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ринок банківських кредитів. Ринок цінних паперів. Місцеві, регіональні, національні, міжнародні фінансові ринки. Первинний та вторинний ринки. Суб'єкти фінансового ринку. Суб'єкти операцій на ринку цінних паперів. Емітенти цінних паперів; компанії, товариства, підприємства та держава в особі національного уряду і місцевих органів обігу управління. Покупці цінних паперів: індивідуальні та інституціальні інвестори (юридичні особи); пенсійні та ощадні фонди; страхові компанії, інвестиційні фонди, банки, траст-компанії та інші фінансово-кредитні установи. Фінансові інститути ринку. Фінансові посередники. Види фінансових посередників: депозитні установи, банки, ощадні установи, контрактні установи, пенсійні фонди; страхові компанії, інвестиційні фонди, дилери і брокери. Функції фінансових посередників. Роль національного банку на ринку державних цінних паперів. Операції з цінними паперами комерційних банків.
Тема 1.12. Міжнародні фінанси

Поняття зовнішньоекономічних відносин, суб'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. Правові норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Використання валютних надходжень. Обов'язковий продаж частини валютних коштів. Валютний курс, конвертованість валюти. Валютні ринки, поняття і види. Валютні операції. Специфічні особливості та проблеми функціонування валютного ринку в Україні. Міжнародні фінансові організації. Поняття міжнародних фінансових організацій. МВФ, цілі, функції, організаційна структура, розподіл кредитів. МБРР, цілі, організаційна структура, джерела фінансування, діяльність. Міжнародна асоціація розвитку (МАР), цілі, структура, діяльність. Міжнародна фінансова корпорація (МФК), цілі, структура, джерела фінансування, діяльність. Міжнародне агентство по інвестиційним гарантіям (МАІГ), цілі, структура, діяльність. Регіональні економічні та фінансові організації, цілі, діяльність. ЕБРР – цілі, особливості, організаційна структура, діяльність.
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации