Даценко В.В., Шевченко Н.І. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва - файл n1.doc

приобрести
Даценко В.В., Шевченко Н.І. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
скачать (1924 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1924kb.16.09.2012 06:34скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство фінансів України
Дніпропетровська державна

фінансова академія


ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Навчально-методичний посібник
Дніпропетровськ – 2009

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАФЕДРА фінансів

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Дніпропетровськ – 2009

Індекс УДК 336.64

Ш 37

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”. – Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 272 с.Автори (укладачі):

Н.І.Шевченко–

старший викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії
В.В.Даценко–

старший викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії


Рецензенти:

Я.В. Дробот -

к.е.н., кафедра менеджменту Державного гірничого університету
В.О. Гордієнко –

к.е.н., зав. кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії


Відповідальний за випуск:

П.І. Коренюк -

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії
Розглянуто та схвалено

Вченою радою фінансового факультету

Протокол №2 від 07.09.2009р.
Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

фінансів

Протокол № 1 від 28.08.2009р.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………….

4

1. Програма навчальної дисципліни..........................................

6

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам……………..

13

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи…………...

14

4. Методичні рекомендації до семінарських занять…………

149

5. Методичні рекомендації до практичних занять…………..

172

6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань………………………………………………………….

214

7. Підсумковий контроль……………………………………….

245

8. Список рекомендованої літератури………………………...

269

ВСТУП
Професійно оцінювати фінансову діяльність суб’єктів підприємництва повинен кожен спеціаліст, а розумітися в тій чи іншій мірі потрібно всім, хто займається прийняттям фінансових рішень.

Навчально-методичний посібник розглядає теоретичні основи та практичні проблеми фінансової діяльності підприємств різних форм організації бізнесу і форм власності в умовах ринкової економіки, зміст основних напрямків фінансової діяльності підприємств, способів і методів забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги, методів формування власного та позичкового капіталу підприємства, особливостей фінансової діяльності суб’єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та організації фінансових взаємовідносин з державою, оволодіння практичними навиками використання можливих форм фінансування підприємств, методами та прийомами фінансового контролінгу.

Навчально-методичний посібник “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” підготовлений згідно з вимогами по кредитно-модульній системі навчання для студентів, що навчаються з напряму 0305 “Економіка та підприємництво” за спеціальністю 6.030508 “Фінанси і кредит”.

В процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього аналітичного мислення в області фінансової діяльності, придбання навичок аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва» ґрунтується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін фахового спрямування, як «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств».

У результаті вивчення дисципліни студенти отримають базову підготовку з питань організації фінансової діяльності суб'єктів господарювання та зможуть навчитися приймати кваліфіковані фінансові рішення у сфері фінансування, управління Саsh-floy, дивідендної політики, фінансового інвестування, оцінювання ва­ртості підприємств, фінансового контролінгу та бюджетування.

Для досягнення зазначених вище цілей і завдань велике значення має самостійна творча робота студента. Пропонований навчальний посібник вирішує проблему забезпечення самостійного вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва» навчально-методичними матеріалами, які розроблені з урахуванням найновіших надбань світової науки і практики у відповідній сфері. Зокрема, посібник містить методичні вказівки до вивчення кожної теми, плани семінарських занять, рекомендації до виконання індивідуальних завдань, навчальні задачі та тести для самоперевірки студентами знань; перелік програмних питань для самостійного вивчення; тематику рефератів до кожної теми та рекомендовану літературу.

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий (семестровий контроль) та перелік питань до екзамену.
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Фінансування діяльності суб’єктів підприємництва

Змістовий модуль 1. Фінансування діяльності суб’єктів підприємництва за рахунок власних фінансових ресурсів

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тема 5. Дивідендна політика підприємства

Змістовий модуль 2. Фінансування діяльності суб’єктів підприємництва за рахунок запозичених фінансових ресурсів

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит


1.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”
Модуль 1. Фінансування діяльності суб’єктів підприємництва
Змістовий модуль 1 Фінансування діяльності суб’єктів підприємництва за рахунок власних фінансових ресурсів

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство фінансів України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации