Проблеми цивільного права та процесу - файл n1.doc

приобрести
Проблеми цивільного права та процесу
скачать (505.8 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3033kb.10.01.2011 14:56скачать

n1.doc

1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   105

Історичне походження спадкового договору


Літковець Т. П.

Кардинальне реформування цивільного законодавства та відповідні законодавчі рішення часто спричиняють появу певних правових нововведень. У чинному ЦК одна з глав присвячена цілком новій і раніше невідомій вітчизняному цивільному праву правовій конструкції, - спадковому договору.

Своїм становленням інститут спадкового договору винен, головним чином, романістичній літературі. Тому не дивно, що фундаментальні положення цього цікавого правового явища найбільш ретельно опрацьовані німецькою і певною мірою французькою доктриною [1, с. 118].

Спадковий договір отримав своє визнання з часів рецепції римського приватного права. Однак, як це не дивно, саме римське право спадкового договору взагалі не допускало: воно оголошувало недійсним будь-які договори, яким обмежувалося б воля заповідача, навіть договори про відмову від спадщини, що повинна була відкритися. Римський закон допускав, як особливий вид договору дарування на випадок смерті, однак такий договір не вважався обов'язковим для дарувальника, і останній у будь-який час до відкриття спадщини міг взяти його назад [2, с. 263-264]. Тобто стародавнє римське право було принципово проти договорів про спадкування і не визнавало жодних винятків з загального правила.

Сам інститут спадкового договору сформувався у ту добу, коли суспільство базувалося на засадах феодального поземельного права і коли питання, пов'язані з переходом нерухомості, мали величезне значення для існування тих чи інших середньовічних організацій. Спадкування за договором утворилося шляхом трансформування германського звичаєвого права і розвинулося далі юриспруденцію нового часу в особливу систему. Однак слід зазначити, що нові законодавства цих народів визнають даний вид закликання до спадкування не однаковою мірою.

Так, французьке право визнає договори про спадкування у своєму власному майні як виняток з загального правила про спадкування за законом або за заповітом, при тому в досить обмеженому вигляді, а саме лише між подружжям, але навіть і так, що в них можуть брати участь і треті особи, якщо вини бажають надати своє майно подружжю або їх дітям (ст. 1081, 1082 ЦК Франції). Ці договори навіть користуються своєрідним привілеєм (ст. 1094), а саме, безпосередньо за ним подружжя може передати одне одному як право власності ( у випадку, якщо не залишать після себе діти), так і узуфрукт ( право користування, у випадку, якщо залишились діти або інші низхідні), стосовно майна, на яке розповсюджується режим законної частки [1, с. 119]. Тобто можна зробити висновок, що ЦК Франції не визнає особливої природи спадкового договору, а скоріше за все розглядає цей інститут виключно як акт дарування між живими особами.

Австрійське право допускає договори про спадкування в тому випадку, коли вони стосуються якого-небудь окремого предмета (речі або суми), вчиняються письмово і містять відмову від права зворотної вимоги дарування. Спадкові ж договори на все майно допускається укладати лише між подружжям або нареченими за умов, що останні в майбутньому візьмуть шлюб (ст. 956, 602, 1249 Австрійського Цивільного Уложення). Також особливістю в австрійському законодавстві є те, що воно визнає чинними спадкові договори про відмову від права спадкування (ст.551 АЦУ). Безумовним є й той факт, що австрійське право визнає за спадковим правом те, що він є актом, який встановлює право спадкування (ст.533 АЦУ) [1, с. 118].

Швейцарський цивільний кодекс розглядає спадковий договір як один з видів розпоряджень на випадок смерті (ст.468 ШЦК) [1, с. 119]. Спадкодавець може, в межах наданої йому свободи: зробити розпорядження у спадковому договорі стосовно свого майна в цілому або в певній частині; зобов'язатись перед будь-ким залишити йому або третій особі спадщину чи відказ; укласти з одним із спадкоємців угоду про відмову від спадщини або її викуп (ст. 481, 494, 495). Отже, як видно із всього перетисненого вище за швейцарським законодавством спадковий договір є однією з підстав спадкування.

В Германії спадкові договори були відомі ще до рецепції римського приватного права. Однак широкого розповсюдження на німецькому ґрунті й визначального характеру вони набули лише по рецепції римського права. Тільки з цього часу починає ставитися питання про юридичне значення цих договорів, своєрідність їх природи та основні типи. Перше підґрунтя для визнання юридичного значення за спадкового договорами було закладене ще глоссаторами та коментаторами римського права. Ті й інші, дотримуючись традиційної точки зору римського класичного права, в принципі не визнавали самостійного правового значення за спадковими договорами. Однак, заглиблюючись в постанови римського права та адекватно реагуючи на запити оточуючої їх дійсності, вони змогли розширити коло виключень з загальних правил, встановлених класичним правом. Зазначена необхідність корінилася в умовах бурхливого розвитку середньовічного цивільного обігу, в якому значного поширення набули випадки практичного застосування спадкових договірних відносин. Тодішні вчені намагалися для нехарактерного римському праву інституту віднайти бодай найменшу підставу в законі, іншими словами, всіма можливими способами прагнули вдихнути в життя старих законів новий правовий інститут.

Німецьке цивільне уложення детально регламентує відносини по застосуванню норм договору про спадкування. Цьому інституту спадкового права присвячено четвертий розділ Книги 5 НЦУ, в якому він розглядається поряд із спадкуванням за законом та за заповітом, як окремий вид спадкування [3, с. 616-618].

Список використаної літератури: 1. В. Васильченко “Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права” / Право України - №6. - 2003; 2. А.А. Подопригора Основы римского гражданского права. - К.: Вид. «Вентурі», 1995; 3. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права – Тула: Изд. Автограф, 2001.

Об определении надлежащего ответчика по делам
о возмещении вреда, причиненного незаконными
действиями или бездействием органов дознания,
досудебного следствия, прокуратуры и суда


Семик А.В.

Особенности рассмотрения судами дел о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда, вызывают повышенный научный интерес [1; 2], поскольку споры о возмещении такого вреда достаточно часто являются предметом судебного разбирательства, но при этом, ни закон, ни судебная практика не содержат четкого ответа на вопрос, кто же является надлежащим ответчиком в таком процессе. Так, по данным судебной статистики в первом полугодии 2009 года судами общей юрисдикции было рассмотрено 108 гражданских дел о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда, иск удовлетворен был по 65 делам или 60,2 % от рассмотренных дел с принятием решения. Присуждено к взысканию 10 млн 863,1 тыс. грн.

Баулин О.В. указывает, что состав лиц для конкретной категории дел определяется на основании модели спорного материального правоотношения [3, с.248]. Согласно ч.1 ст.1176 ГК вред, причиненный физическому лицу вследствие его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения как предупредительной меры содержания под стражей или подписки о невыезде, незаконного задержания, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается государством в полном объеме независимо от вины должностных и служебных лиц органа дознания, досудебного следствия, прокуратуры или суда. Анализ гражданских дел, рассмотренных судами Донецкой области в течение 2007-2009 г.г., свидетельствует, что на стороне ответчика привлекают разные органы, в частности, как правило, это Государственное казначейство Украины, Прокуратуру Донецкой области либо соответствующие управления МВД Украины, имеющие статус юридического лица; либо в качестве ответчиков указывают соответствующий орган дознания, досудебного следствия, прокуратуры, имеющий статус юридического лица, незаконными действиями или бездействием должностных лиц которых причинен вред, а Государственное казначейство Украины привлекают в качестве третьего лица, прямо указывая, что именно Государственное казначейство Украины не причиняло вред; либо на стороне ответчика привлекают Государственное казначейство Украины, а соответствующий орган дознания, досудебного следствия, прокуратуры привлекают в качестве третьего лица на стороне ответчика. В то же время сложилась практически единая практика изложения резолютивной части судебного решения, если такие иски удовлетворяются: «Государственному казначейству Украины по требованию органов государственной исполнительной службы в срок, определенный в предписании, списать в бесспорном порядке в пользу ЛИЦО_1 в качестве возмещение морального вреда (указывается сумма) из единого казначейского счета Государственного бюджета Украины». Таким образом, сложившаяся судебная практика четко определяет, что ответственность несет государство, но не указывает в лице каких органов.

Эффективность защиты интересов государства по делам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда будет достаточно низкой, пока четко не будет определен государственный орган (государственные органы), функциональной обязанностью которого будет являться представительство интересов государства в судах по такой категории дел. Разные подходы судебной практики к вопросу об определении надлежащего ответчика по делам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда, приводят нередко и к спору о подсудности такого дела, что нарушает также принцип доступности правосудия для граждан.

Представляется, что на законодательном уровне необходимо определить в лице какого органа должно отвечать государство за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда, что будет способствовать определенности правовых отношений и защите интересов граждан.

Литература: 1. Протас І.Б. Проблеми судового захисту прав і інтересів громадян у зв’язку з заподіянням їм шкоди незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / І.Б. Протас; Ун-т внутр. справ МВС України. – Харків: УВС, 2000. – 20с.; 2. Ніжинська І.С. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями правоохоронних органів, з Державного бюджету України // Право України. – 2002. - № 11. – С. 40 – 43.; 3. Баулин О.В. Методика определения особенностей рассмотрения отдельных категорий гражданских дел // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Вып. 1 / Отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. – М.: Статут, 2006. – С. 244-249.

Зміст

Тези наукових доповідей на пленарному засіданні 3

Проблематика партнерства 3

Спасибо-Фатєєва І. В. 3

Книга IV Цивільного кодексу України:
протиріччя та шляхи їх вирішення 6

Жуков В. I . 6

Договори на безоплатне надання в цивільному праві 9

Шишка Р. Б. 9

Застосування діалектичного методу
у цивілістичних дослідженнях 15

Мічурін Є. О. 15

Поняття цивільного права як приватного права 17

Борисова В. І. 17

Гласність цивільного судочинства 19

Кройтор В. А. 19

Правові підстави притягання
до цивільно-правової відповідальності
за нецільове використання бюджетних коштів 21

Гетманець О. П. 21

Досягнення компромісу як спосіб недопущення
виникнення та вирішення корпоративного конфлікту 23

Жорнокуй Ю. М. 23

Тези наукових доповідей та повідомлень в секції цивільного та сімейного права 26

Реформирование системы институциональной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей в России, Англии и Японии 26

Татаринцева Е. А. 26

Проблемні питання, що виникають при застосуванні Прикінцевих та перехідних положень
Цивільного кодексу України щодо спадщини 29

Міненкова Н. О. 29

Гарантійні строки як один із видів захисту
суб’єктивних цивільних прав 31

Кузьменко С. Г. 31

Іноземні громадяни як суб’єкти права власності
на землю в Україні 33

Самойлов М. О. 33

Проблеми спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 34

Печений О. П. 34

Умови виникнення зобов’язання із вчинення дій
в майнових інтересах іншої особи без її доручення 36

Ігнатенко В. М. 36

Сімейна правосуб’єктність дітей 37

Красицька Л. В. 37

Притримання у банківській практиці:
окремі проблемні аспекти 38

Чалий Ю. І. 38

Некоторые аспекты методологии исследования
личных неимущественных прав 40

Слипченко С. А. 40

Визнання спадщини відумерлою як самостійна правова підстава набуття права власності територіальною громадою 43

Розгон О. В. 43

Формування єдиного понятійно - категоріального апарату
в фінансовому та цивільному праві 45

Сараскіна Т. В. 45

Засоби захисту права власності політичних партій 46

Мандрика Л. М. 46

Час відкриття спадщини 48

Зайцев О. Л. 48

Окремі питання отримання та визнання свідоцтв
на знак для товарів та послуг недійсними 49

Селіванов М. В. 49

Некоторые проблемы защиты прав человека
при признании его недееспособным 51

Соболев А. В. 51

Особливості повернення орендованого майна 53

Мороз М. В. 53

Установчі документи та інші локальні акти як джерела регулювання порядку вчинення значних правочинів
акціонерних товариств 55

Карчевський К. А. 55

Определение понятия и значения кооперации 56

Мавлиханова Р. В. 56

Щодо застосування терміну «майновий поручитель» 58

Пучковська І. Й. 58

Про деякі проблемні питання застави корпоративних прав 59

Чеботарьова Ю. А., Бобришев І. Г. 59

Чітке формулювання договірних умов як передумова отримання страхових виплат 61

Чапічадзе Я. О. 61

Правові наслідки порушення сторонами умов договору 63

Мороз О. В. 63

Представницька діяльність юриста
при міждержавному усиновленні в Україні 65

Євко В. Ю. 65

Звернення судом стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття іпотекодержателем його у власність 67

Томчишен С. В. 67

Момент укладення договору зберігання
транспортного засобу 71

Батожська О. В. 71

Право дитини народиться 73

Жидкова О.С. 73

Застосування принципу вичерпання права
в патентному законодавстві Україні 75

Піхурець О. В. 75

Колізії норм сімейного та кримінального законодавства щодо шлюбного віку 76

Кириченко Т. С. 76

Щодо деяких питань забезпечення прав дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування 80

Синєгубов О. В. 80

Розмежування понять «непереборна сила»,
«випадок» та «форс-мажорні обставини». 82

Вакулович Е. В. 82

Освітні послуги у сфері вищої освіти та послуги
з професійної підготовки особи у ВНЗ:
визначення понять та встановлення співвідношення 84

Загородній С. А. 84

Банківські договори по обслуговуванню грошового обігу 86

Фомін Г. Ф. 86

Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів 87

Стрижак І. 87

Деякі питання визначення цивільних правовідносин
як різновиду правовідносин 88

Міхно О. І. 88

Правові наслідки припинення діяльності
вищого навчального закладу 90

Нестеренко П. В 90

Цивільно-правовий захист права
на недоторканність житлового простору 92

Горобець Н. О. 92

Правові наслідки недійсності шлюбу 93

Д'ячкова Н. А. 93

Причинний зв'язок як передумова виникнення деліктного зобов’язання у міжнародному приватному праві 95

Маковій В. П. 95

Вимоги до інформації в рекламі 96

Шишка О. Р. 96

Виникнення права на спадкування за заповітом з умовою 99

Кухарєв О. Є. 99

Непорушність права власності на житло:
проблеми та перспективи 101

Лисенко І. В. 101

Предмет відступного 103

Головко В. В. 103

До питання про перевищення повноважень особами,
які вчиняють правочини від імені юридичних осіб 104

Полтавський О. В. 104

Укладання договору про надання послуг в мережі інтернет 106

Аляб’єва Н. В. 106

Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна 108

Умецька Г. О. 108

Особливості зміни або розірвання договору розшуку 110

Приходько В. Г. 110

Страхування у сфері професійного спорту 112

Тіхонова М. А. 112

Інноваційна політика: сучасність і перспективи 114

Сурженко О. А. 114

Порядок укладення договору про передачу «ноу-хау» 115

Бєгова Т. І. 115

Щодо змісту статті 721 Цивільного кодексу України 117

Ісаєв А. М. 117

Зловживання суб’єктивним правом акціонерами та його прояви під час проведення загальних зборів товариства 118

Жорнокуй В. Г. 118

До проблеми трансформації житлово-правової матерії 120

Аврамова О. Є.  120

Стягнення аліментів – як механізм захисту дитини 122

Руденко О. М. 122

Зловживання корпоративним правом акціонером
під час скликання та проведення загальних зборів 125

Гришина І. І. 125

Поняття та види прав пацієнтів 127

Коробцова Н. В. 127

Філії та представництва непідприємницьких товариств 128

Крат В. І. 128

Особливості штрафних фінансово-правових санкцій
за порушення норм податкового права 130

Спасибо В.В. 130

Загальні підходи до встановлення порушень прав
на інформацію 132

Ясечко С. В. 132

Особисті немайнові права ОВС як юридичних осіб
публічного права 133

Нор Ж. В. 133

Договір про надання юридичних послуг
як непоіменований договір у цивільному законодавстві України 136

Ярошевська Г. М. 136

Правовая природа изображения
как объекта гражданского права 139

Чайников Д. Г. 139

Інтерес довірителя і позов з договору доручення 141

Гужва А. М. 141

Право артиста-виконавця на публічне сповіщення
своїх незафіксованих виконань 144

Сядристий А. О. 144

Окремі аспекти деліктної відповідальності держави
перед підприємцями 145

Ольшанченко В. І. 145

Щодо проблем юридичних осіб публічного права 146

Мяснікова Н. В. 146

Застава цінних паперів як вид забезпечення
виконання зобов’язань 148

Пасічник В. С. 148

Договір між подружжям про надання утримання як одна з форм виконання подружжям обов'язку матеріально підтримувати один одного 149

Луценко Л.А. 149

Правові наслідки виконання правочину,
який порушує публічний порядок 151

Перова О.В. 151

Проблематика співвідношення волі та волевиявлення
в правочині 152

Скіданов К. В. 152

Гарантії прав клієнтів за договорами
із надання правової допомоги 154

Колєсніков О. М. 154

Укладення та посвідченню договорів побутового підряду 156

Поліщук К. В. 156

Щодо відповідальності поручителя 158

Степуніна О. М. 158

Односторонні правочин в Цивільному кодексі України 159

Шкрібляк К. П. 159

Виконання договору на маркетингові дослідження 161

Шишка І. Р. 161

Стан та перспективи розвитку відносин
щодо захисту прав споживачів 164

Моторна В. Ю. 164

Практичні проблеми реалізації прав
міноритарних власників акцій 167

Базиль О.В. 167

Захист прав довірителя, як учасника фонду
фінансування будівництва 168

Жулавський С. А. 168

Умови дійсності кредитних договорів в іноземній валюті 170

Голубєва В. М. 170

Характеристика корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи за законодавством України 172

Сущ О. П. 172

2.КІФ має відокремлене майно, тобто майно, що є внеском до статутного капіталуі враховується окремо від майна засновників, акціонерів чи інвесторів. Наявність майна КІФу є основною гарантією виконання майнових зобов’язань перед кредиторами. Отже, відокремленість майна виражається, по – перше, у тому що майно належить фонду на праві власності та відокремлене від майна акціонерів, інших юридичних осіб чи держави (ст.115 ЦК) [1]. По – друге, майнова відокремленість КІФу проявляється через самостійність балансу. 173

Підходи до розуміння поняття «об’єкти цивільних прав» 174

Водяхін С. А. 174

Про виникнення цивільно-правової відповідальності
нотаріуса за порушення таємниці
вчинюваних нотаріальних дій 176

Хімченко С. В. 176

Посвідчення заповітів посадовими особами
органів місцевого самоврядування 177

Нагорна А. О. 177

Поняття пасажира – суб’єкта договору перевезення
пасажира та багажу залізничним транспортом 180

Мінченко А. О. 180

Поняття та ознаки об’єкта незавершеного будівництва 182

Савченко А.С. 182

Особливості забезпечення цивільно-правового захисту спадкових прав 184

Терехова О. О. 184

Преимущество найма (аренды) транспортного средства физическим лицом с экипажем. 187

Семенова А. П. 187

Родові географічні зазначення 188

Мельниченко Ю. В. 188

Окремі аспекти визначення процесуального значення державної реєстрації авторського права 190

Садикова Я. М. 190

Гарантії працівників міліції при завданні їм
збитку та шкоди 192

Присяжнюк В.П. 192

Право фізичної особи на власне зображення 193

Романченко Т.С. 193

Природа права на особисте життя 195

Доценко О. М. 195

Істотні умови договору про надання послуг
аварійного комісара 197

Приходько А. А. 197

Поняття спадкування 199

Солонько М. Ф. 199

Щодо проблеми визначення речей,
які обмежено в цивільному обороті 200

Куций О.В. 200

Визначення зброї як об’єкта цивільно-правових відносин 202

Старіцина С.О. 202

Щодо питання про твір, втілений через цифрове
середовище, як нетиповий об’єкт цивільного права 204

Глотов С. О. 204

Місце норми права щодо комп’ютерної програми
в цивільному праві України 207

Іванюченко О. В. 207

Особливості державного контракту на виконання
науково-дослідних або дослідно-конструкторських
та технологічних робіт 209

Іванова К. Ю. 209

Умови виникнення кондикційних зобов’язань 211

Єфименко І.В. 211

Адміністративний акт як підстава виникнення
цивільно-правового зобов’язання 213

Пустова Ю. М. 213

Діяльність з експлуатації автомобіля
як джерело підвищеної небезпеки 215

Пономарьов О. О. 215

Підстави виникнення іпотечного правовідношення 216

Ходико Ю. Є. 216

Гарантія – новий вид забезпечення виконання
зобов’язань 217

Шимон Л. С. 217

Авторське право на веб-сайт як складений твір 218

Любчик О. А. 218

До питань реформування місцевого самоврядування 220

Харитоненко О. В. 220

Медіація як засіб захисту цивільних прав:
сутність та переваги 223

Кільдюшкіна О. О. 223

Повнота врегулювання підстав виникнення права власності 225

Азімова Є.О. 225

Право власності на земельну ділянку
під багатоквартирним будинком 226

Блошко В. В. 226

До питання про предмет цивільного права,
організаційні правовідносини та секундарні права 228

Гринько П.О. 228

Тези наукових доповідей та повідомлень
на секції цивільного та господарського процесу 231


Проблема допустимости лжи в гражданском процессе: опыт межотраслевого подхода 231

Юдин А. В. 231

Місце й значення галузевих принципів у процесі
галузевої структуризації національної системи права 233

Лавріненко О. В. 233

Види проваджень та сучасні моделі цивільного судочинства 234

Мамницький В. Ю. 234

До питання про систему джерел
цивільного процесуального права України 236

Васильєв С. В. 236

Гарантії нотаріальної діяльності 238

Баранкова В. В. 238

Медіація як система позасудових процедур 240

Сібільов Д. М. 240

Про доказову силу документів, виданих в іноземній державі 242

Бігун В. А. 242

Пріоритет юрисдикції цивільних судів
між іншими видами судової юрисдикції 244

Радченко П. І. 244

Ликвидация правового конфликта –
задача гражданского судопроизводства 247

Шутенко О. В. 247

Стаття 339 ЦПК України потребує вдосконалення 248

Гусаров К. В. 248

Повноваження адвоката та їх посвідчення
при здійсненні представництва у цивільному судочинстві 249

Світлична Г. О. 249

Юридично-технічні проблеми обчислення строку
на подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами 252

Рожнов О. В. 252

Обсяг дієздатності неповнолітніх осіб
в цивільному процесі 253

Сапейко Л. В. 253

Цивільні процесуальні правовідносини та їх особливості в цивільному процесуальному праві України 255

Ясинок М. М. 255

Нездатність судів забезпечити розгляд справ впродовж розумного строку як підстава зміни підвідомчості справ 257

Антонюк О. І. 257

Пояснення сторін та третіх осіб як засіб доказування
в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди 259

Сліпченко О. І. 259

Суб'єкти права касаційного оскарження 261

Яковлев С. 261

Права на доступ до правосуддя
та національна практика цивільного судочиснтва 263

Сакара Н. Ю. 263

Щодо судового захисту прав численних груп споживачів в Європейському Союзі 265

Степаненко Т. В 265

Щодо вирішення спорів про позбавлення права
користування житловим приміщенням 267

Бортнік О. Г. 267

Правові наслідки встановлення юридичного факту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю 269

Котенко С. О. 269

Удосконалення системи примусового виконання
зобов’язань в Україні 271

Ніколаєв І. 271

Щодо сутності представництва прокурором в суді
інтересів громадянина або держави 273

Гузе К. А. 273

Неправові презумпції в цивільному судочинстві 274

Масюк В. В. 274

До питання про відшкодування витрат
на правову допомогу у цивільному процесі 276

Шадура Д. М. 276

До питання оцінки майна боржника
у виконавчому провадженні 277

Глушкова Д. Г. 277

Зміст категорії «незалежний суд» 279

Колісник О. В. 279

Суд Європейського Союзу в європейській системі
захисту прав людини 281

Комарова Т. В. 281

Теория автономности арбитражного соглашения 282

Кравцов С. А. 282

Підвищення ролі процедури альтернативного вирішення спорів в Англії та в Уельсі 284

Ткач К. В. 284

Визнання нотаріусом підстав спадкування в межах
видачі свідоцтва про право на спадщину 286

Череватенко І. М. 286

Загальні положення про основні форми повідомлення учасників судового процесу про час і місце розгляду цивільних справ 287

Косарева Т. В. 287

Зловживання процесуальними правами
в цивільному процесі України 289

Лукіна І. М. 289

Загальні положення
про розумний строк розгляду справи у суді 291

Буга В. В. 291

Процесуальні особливості розгляду цивільних справ про відшкодування неповнолітніми особами матеріальної шкоди 293

Жеребной І. О. 293

Особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору 295

Побігайло Г. І. 295

Інтеграція принципів цивільного процесуального права
у провадження по забезпеченню виконання судових рішень 296

Сидоренко О. О. 296

Судова практика сша в справах про захист
інформаційних прав і свобод 297

Полетило К. С. 297

Європейські стандарти та законодавство України
в сфері захисту прав осіб з психічними розладами 299

Погребняк О.С. 299

Показання свідків як засіб доказування
в цивільному судочинстві 301

Марченко Р. В. 301

Порівняльний аналіз способів забезпечення позову
за ЦПК України та КАС України 304

Бака О. Ю. 304

Трибуна молодого науковця 307

Поняття та ознаки правочинів 307

Муха М. Ю. 307

Підпризначення спадкоємця як вид
заповідального розпорядження 308

Немьонова С. В. 308

Анатомічні матеріали людини, як об’єкти
цивільних правовідносин 309

Колодяжна Ю. В. 309

Окремі питання щодо прав
та обов’язків подружжя на утримання 311

Новохижко Т. В. 311

Проблеми впровадження інституту присяжних виконавців 312

Васіна Г. В. 312

Місце спадкового договору
в системі цивільного права України 315

Шевченко Т. Ю. 315

Розмір моральної шкоди, як один із елементів
предмету доказування у справах
про відшкодування моральної шкоди 316

1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   105


Історичне походження спадкового договору
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации