Яртись А.В., Мельник М.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури - файл n1.rtf

приобрести
Яртись А.В., Мельник М.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури
скачать (4879.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.rtf4880kb.14.09.2012 09:38скачать

n1.rtf

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Лекції з історії світової та вітчизняної культури
Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. — Львів: Світ, 2005.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 1

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 2

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ 2

ЛЕКЦІЯ 1 2

Поняття культури 2

1. ВИНИКНЕННЯ Й ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ 2

ПОГЛЯДІВ НА КУЛЬТУРУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 2

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ 2

2. СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ "КУЛЬТУРА", її СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА 5

3. ПОНЯТТЯ СВГГОВОЇ-ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 9

4. КУЛЬТУРА І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ 11

ЛЕКЦІЯ 2 Регіональна типологія світової культури 13

1. суть і ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ТИПОЛОГІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 13

2. ОСНОВНІ КУЛЬТУРНІ РЕГІОНИ СВІТУ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ; ДАЛЕКОСХІДНИЙ; ІНДІЙСЬКИЙ; АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКИЙ; ТРОПІЧНО-АФРИКАНСЬКИЙ; ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИЙ) ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ РИСИ 17

РОЗДІЛ ДРУГИЙ 48

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 48

С. Т.Боруцький 48

ЛЕКЦІЯ 3. Культура первісного суспільства 48

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВІСНОЇ ЕПОХИ ТА її ПЕРІОДИЗАЦІЯ 49

2. РАСОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛЮДИНИ, її ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ПОШИРЕННЯ НА ЗЕМЛІ 51

3. ВИНИКНЕННЯ МОВНИХ СІМЕЙ, ПРИЧИНИ ЇХ ФОРМУВАННЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ 53

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВІСНИХ 57

ФОРМ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ, ЇХ СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ 57

5. ПЕРВІСНЕ МИСТЕЦТВО, ЙОГО СИНКРЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР, ПЕРШІ ЗДОБУТКИ 61

ЛЕКЦІЯ 4.
Культура давніх цивілізацій 66

1. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 66

3. ДОСЯГНЕННЯ КУЛЬТУРИ МЕСОПОТАМІЇ ТА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ 69

4. СВОЄРІДНІСТЬ КУЛЬТУРНОЇ СТАРОВИНИ ІНДІЇ ТА КИТАЮ 75

ЛЕКЦІЯ 5 Антична культура 84

2. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 84

3. КУЛЬТУРА ЕЛЛІНІЗМУ 91

4. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 93

В.І.Стеценко
ЛЕКЦІЯ 6. Візантійська культура 100

1. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ ВІЗАНТІЇ 100

2. РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКА КУЛЬТУРА 104

3. КЛАСИЧНА ВІЗАНТІЙСЬКА КУЛЬТУРА 106

4. КУЛЬТУРА ПІЗНЬОЇ ВІЗАНТІЇ 113

5. СВІТОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 116

ЛЕКЦІЯ 7 Культура Західноєвропейського
Середньовіччя 118

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 119

2. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 123

С. О. Черепанова
ЛЕКЦІЯ 8. Культура доби Відродження 134

І. РЕНЕСАНСНИЙ СВІТОГЛЯД І КУЛЬТУРА. НЕОПЛАТОНІЗМ. ГУМАНІЗМ 134

2. ПЕРІОДИЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ ВІДРОДЖЕННЯ. РАННІЙ РЕНЕСАНС 137

3. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИСОКОГО ВІДРОДЖЕННЯ. ТЕНДЕНЦІЇ СИНТЕЗУ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В МИСТЕЦТВІ 142

4. Пізнє Відродження. Модифікація енесансної культури: маньєризм, пантеїзм, макіавеллізм, утопізм 149

5. Відродження і світовий культурний процес. Витоки Ренесансної культури в Україні 151

ЛЕКЦІЯ 9. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ КУЛЬТУРИ НОВОГО ЧАСУ 156

1. Реформація і генезис культури Нового часу 156

2. Наукова революція xvit ст. та формування світоглядних засад культури Нового часу 158

158

3. Особливості розвитку художньої культури XVII ст. Бароко та Класицизм 161

ЛЕКЦІЯ 10. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА 166

1. Просвітництво як культурно-історичний феномен, його витоки та основні засади 166

2. Раціоналістична філософія. Енциклопедизм 167

3. Зростання ролі літератури в житті суспільства 170

ЛЕКЦІЯ 11. КУЛЬТУРА XIX СТ. 176

1. Особливості європейської культури 176

2. Основні художні течії: неокласицизм, романтизм, реалізм 180

3. Культурне життя кінця XIX ст.: від натуралізму до символізму 185

ЛЕКЦІЯ 12. КУЛЬТУРА ХХ СТ. 188

1. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури 188

2. Модернізм як специфічний культурний феномен 192

3. Культурна ситуація після другої світової війни. Феномен культури "протесту" 198

ЛЕКЦІЯ 13. КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ 200

1. Становлення нової цивілізації та його соцюкультурні наслідки 201

2. Масова культура — феномен постіндустріального суспільства 206

3. Мистецтво Постмодернізму 209

ЛЕКЦІЯ 14. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 213

1. Етнокультурні проблеми походження українського народу 213

2. Матеріальна культура стародавнього населення україни (палеоліт, мезоліт, неоліт) 216

2. Матеріальна культура стародавнього населення україни (палеоліт, мезоліт, неоліт) 217

4. Духовна культура стародавнього населення україни (протонеоліт — епоха бронзи) 219

5. Культура епохи раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати) 223

ЛЕКЦІЯ 15. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 233

1. Культура дохристиянської Русі 233

2. Вплив Християнства на Культуру Київської Русі 235

ЛЕКЦІЯ 16. КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ РУСІ 243

1. Соціально-історичні умови розвитку культури Галицько-Волинської Русі та її характерні риси 243

2. Ремесла, декоративне та ужиткове мистецтво 246

3. Архітектура, скульптура і малярство 248

4. Освіта і письменство 252

ЛЕКЦІЯ 17. КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ (XV-перша половина XVII ст.) 255

1. Олельковицький ренесанс 256

2. Ранній гуманізм в Україні 258

3. Діяльність культурно-освітніх осередків 260

4. Братський рух і полемічна література 263

6. Музика і театр 268

ЛЕКЦІЯ 18. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-КІНЦЯ XVIII СТ. 270

1. Історичні умови культурного життя українського народу 270

2. Феномен козацької культури 271

3. Освіта і наука. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської Академії 275

4. Література, театральне мистецтво і музична культура 278

5. Архітектура. Образотворчо-декоративне та ужиткове мистецтво 283

ЛЕКЦІЯ 19. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ XVIII-ПОЧАТКУ XX СТ. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 289

1. Суспільно-політичні й історичні обставини розвитку української культури 289

2. Генезис та періодизація національно-культурного відродження в україні наприкінці XVIII-початку XX ст. 290

3. Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості 293

4. Народницький період національно-культурного відродження 297

5. Модерністський період національно-культурного відродження та його характерні риси 305

6. Національно-культурне відродження у Галичині 310

ЛЕКЦІЯ 20. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У XX СТ. (ПЕРША ПОЛОВИНА) 315

1. Мистецтво і звичаєвість — рівновеликі частини культури народу 315

2. Культурні явища початку XX ст. 316

3. Особливості національно-культурного Відродження 317

4. Українізація як природне явище і політичне гасло 324

5. Катастрофа української культури в добу "соцреалізму" 326

6. Діячі української культури в еміграції 332

ЛЕКЦІЯ 21. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 334

1. Риси нової соціокультурної дійсності 334


ПЕРЕДМОВА


Збереження та примноження духовно-культурних традицій кожного народу є запорукою стабільного суспільного розвитку та невід'ємною частиною цивілізаційного поступу. Багата спадщина української духовної культури, що вражає розмаїттям, є складовою та невід'ємною частиною загальнолюдського культурного процесу. її вивчення утверджує національну самоцінність, сприяє усвідомленню українцями своєї ідентичності. Становлення та розвиток української культури — органічна складова світового культурного процесу. Глибоке розуміння власної духовно-культурної автентичності можливе лише через усвідомлення плЮралістичності традицій світової культури.

Досвід розбудови Української незалежної держави дає змогу по-новому осмислити реалії національно-культурного розвитку, дати належну оцінку складному процесу української духовної культури, розставити відповідні акценти стосовно найбільш проблемних та цікавих його етапів.

Навчальний посібник "Лекції з історії світової та вітчизняної культури" підготовлений авторським колективом викладачів Львівського національного університету ім. І. Франка й інших вузів Львова на основі багаторічного досвіду викладання нормативного курсу "Історія української та зарубіжної культури", введеного до навчальних планів Міністерства освіти та науки України. Його концептуальна ідея — гуманістичний характер розвитку та взаємозв'язку світової й української культур. Авторський колектив прагнув допомогти студентській молоді прилучитися до культурної скарбниці людства, національної культури України зокрема. Історія культури українського народу є однією з ланок історії світової цивілізації. Здобутки, особливості та характерні ознаки української національної культури відтворюються на тлі культури інших народів, насамперед європейських, з якими Україна впродовж століть перебуває в тісних контактах та взаєминах.

У навчальному посібнику історія культури простежується як процес поступового духовного самоусвідомлення і збагачення української нації та людства загалом. При висвітленні питань історії світової культури автори головну увагу приділяли подіям

та культурним феноменам загальнолюдського значення, які простежуються в культурних епохах античності, західноєвропейського Середньовіччя, Відродження, Просвітництва тощо, проблемам духовної культури українського народу, закономірностям її формування та основним етапам історичного розвитку. Історія української національної культури висвітлена на основі доробку видатних вітчизняних істориків М.Грушевського, Д.Доро-шенка, МДрагоманова. І.Крип'якевича, ЇОгієнка, М.Семчишина. Духовна культура України простежується у загальнослов'янському контексті.

У лекційному курсі з'ясовується низка теоретичних питань, зокрема сутність культури, її структура, взаємозв'язок культури з економічними, політичними й іншими суспільними процесами, співвідношення загальнолюдських та національних культурних цінностей, традицій і новацій у культурі. При висвітленні філософсько-культурологічних проблем автори використовували ідеї таких корифеїв світової культурологічної думки, як Й.Хейзінга, О.Шпенглер, А.Тойнбі, М.Бердяєв, Е.Фромм, Е.Тайлор, О.Лосєв та ін.

Навчальний посібник ознайомлює студентську молодь з найвагомішими культурними здобутками від первісних часів до наших днів, з'ясовує деякі закономірності світового культурного процесу, основні етапи історичного шляху української культури, її загальнолюдське та світове значення..

Методологічною основою написання підручника слугували принципи науковості, об'єктивності, історизму, толерантності, комплексності та компаративістики.

Вагомий внесок у підготовку другого видання навчального посібника вніс кандидат філософських наук, доцент Шендрик Станіслав Михайлович. Він був не лише автором фундаментальних розділів з історії світової культури, а й генератором ідей щодо побудови всього навчального видання. Віримо, що ці останні лекції талановитого Педагога слугуватимуть вихованню та духовному росту не одного покоління студентської молоді.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69


Лекції з історії світової та вітчизняної культури
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации